ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

БЮЛЕТИН  23.05.1991 г.

 

Един въпрос, който пряко засяга Клубовете за демокрация през последните дни, се радва на особена популярност сред масмедиите.  Става дума за подписаното съобщение за печата /наречено от медиите "Декларация на 6-те"/ от председателя на Федерацията непосредствено след проведената на 19.05. Национална конференция на СДС. Напрежението с охота се поддържа от вестник "Демокрация"[1], но информацията и мненията, намерили място там, са очевидно едностранни. Затова с оглед добрата осведоменост, изпращаме до всички Клубове по-подробна информация, която отразява становищата, аргументите и контрааргументите, изразени на заседанията на Оперативното бюро на ФКД, състояли се съответно на 20 т.м. в присъствието на Президента на Републиката и членове на МС и на 22 т.м. с участието на народни представители и в отсъствието на председателя на Федерацията, който беше в провинцията.

Критиката срещу действията на г-н Петко Симеонов може да се систематизира така:

1. Проявил е авторитарен стил като не е зачел вишегласието - има се предвид несъобразяване с решенията, приети от Общото събрание на ФКД на 18 т. м.

2. Съглашателство с партиите от СДС "Център" без да е поискано съгласието на Оперативното бюро.

На заседанията на Оперативното бюро взе превес мнението, че г-н Симеонов не е влязал в противоречие с решенията на ФКД, подписвайки съобщението за печата. Критиката по тази точка е изградена върху въображаем, а не върху действителния текст на въпросното съобщение. Тъй като освен излъчването му сутринта на 20 т.м. по програма "Хоризонт" на БР, не е пувликувано никъде досега, но е в основата на цялата критика, прилагаме го към настоящата информация[2]. Не е необходим коментар, за да се види, че то отразява стриктно решението на Общото събрание относно бъдещото развитие на СДС, както и принципите на политическата коалиция СДС. Тъй наречената "Декларация на 6-те" възразява срещу самоовластяването на Националната конференция да взема задължителни за СДС решения. Същевременно е насочена и против опита да се конструира партия вместо коалиция - нещо, което също би било в разрез с решението на Общото ни събрание. Както бе отбелязано, след анализа на този документ преобладаващото мнозинство от членовете на ОБ възприеха становището, че г-н Симеонов не е превишил компетенциите си, упражнил е оперативните си правомощия и не е излязал извън рамките на взетите от ФКД решения. Като спорен се оформи въпросът не дали "Декларацията на 6-те" противоречи на решенията на Общото събрание на Клубовете, а дали е правилен ход в осъществяването на тези решения. В този смисъл е от голямо значение да се прецени какво беше в действителност развитието на Националната конференция и беше ли подготвено от д-р Константин Тренчев и групата около него създаването на партия "СДС".

Привеждаме част от изказването на г-н Христо Иванов, тъй като то отразява общото мнение: "За да се ориентираме в обстановката, трябва да съумеем да разгледаме Националната конференция на СДС под два различни ъгъла – конференцията без г-н Тренчев и конференцията с г-н Треичев. Координационният съвет действаше през последните месеци политически неадекватно, включвам тук и политическите ръководства на партиите, и отделни лидери. Те не следяха настроенията на членската си маса и не съумяха да формират виждания у нея; липсва комуникация. Обстановката, на която бяхме свидетели в НДК, до голяма степен беше моделирана от бездействието иа националното ръководство. Очаквания бяха целенасочено формирани и се получи така, че лидерите на някои партии трявваше да се конфронтират с конференцията, а не бяха готови за това. От друга страна, с така оформения наш актив трябва да се работи и всякакви обвинения на тези хора в екстремизъм и желания да се дистанцираме от тях са безпочвени и политически недалновидни. Може би инстинктът на тези хора им подсказва, че в СДС трябва да има единодействие и обща стратегия. За мен това е положително заключение от Националната конференция. И ако това не се разбира от лидерите на партиите - жалко. Тези настроения съществуваха независимо от Тренчев. Същевременно нещо като аспирации, нещо като опит на Тренчев да се възползва от обстановката, съществува реално. В това има и положителни елементи, но моето мнение е, че тази теория, тази теза е непродуктивна. Не може да се хомогенизира СДС, когато партиите са вече реалност; не може и да се структурира в рамките на месец-два до такава степен, за да спечели изборите. Аз съм песимистичен както относно съществуването на СДС като единна партия, така и относно съществуването му в тази незряла коалиция, която вече е неадекватна, защото се извършиха преструктурирания вътре в СДС, извърши се и прегрупиране на електората, а Статутът на СДС е стар - скован и негъвкав. Така че ново политическо споразумение трябва да се подпише; ясно е, че трябва да има и някакво съчетаване на коалиция и движение. Нашите решения от Общото събрание бяха мъдри".

При оценката на Националната конференция гледните точки се различават на първо място по това, приема ли се или не съществуването на реални действия от страна на Константин Тренчев, насочени към моделиране на решение за създаване на синя партия, като по същество се премахнат партиите. Г-н Симеонов, както и мнозинството в Оперативното бюро, дават положителен отговор на този въпрос. Те смятат, че д-р Тренчев се възползува от недоволството на активистите и част от електората на СДС и се опита да го насочи в определено от него русло.

Какви факти бяха изнесени като доказатество за намеренията на д-р Тренчев и неговата група:

- Редица членове на Оперативнот бюро съобщиха за разговори с д-р Кръстев, д-р Тренчев, Петър Бояджиев, в които недвусмисленно проличава стремежът, а и подготовка за нова организация на СДС, но различна от коалиция на базата на ново политическо споразумение;

- Основният политически доклад на Конференцията бе изнесен от д-р Тренчев, който нямаше формални правомощия за това. Същевремено някои негови сътрудници повдигаха емоционалния градус в залата до митингова степен, недопускаща сериозен диалог, издигането и анализирането на аргументи;

- Предложението за задължителност на взетите решения бе внесено от един КС, където апаратната връзка с групата на Тренчев е явна

- Разпространен беше Устав на бъдещата Синя партия, съотносим с Лениновия план за "партия от нов тип" /не ви изпращаме този Устав поради големия му обем, но той заедно със ...[3]


[1] Главен редактор на вестника по това време е Волен Сидеров - активна фигура при разцеплението.

[2] Виж текста на съобщението.

[3] Следва дословно цитиране на документите, свързани с гражданските комитети

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.