ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от заседанието на КС на СДС 01.07.91

 

Присъстват по двама представители от партия /организация/. Гласува един представител. Присъстват също организации без право на глас с права на наблюдатели.

ФКД – Еленко Божков, /Петранка Евтимова/; Екогласност – Едвин Сугарев, Зелена партия – Емил Ненов; ОДЦ – Любомир Павлов; БСДП – Ангел Ахрянов; БЗНС “Н. Петков” – Любомир Божилов; АСП – Николай Василев; РДП – Е. Константинова; ДП – Ст. Савов; ХС – Хр. Събев; Клуб на репресираните – Т. Крайнин; ХДФ – П. Мазълов; ФНСД – Ст. Стойчев; ДГИ – Любомир Собаджиев. Председателства Ф. Димитров.

Обявен дневен ред:

1. Оценка на политическата ситуация. Отговори на отделните партии /организации/ по предварително зададените от НКС въпроси, а именно:

1. Приемат ли решенията на НК на СДС от 22.06.1991 г.

2. Становище по конституционния проект.

3. Поддържат ли позицията за разпускане на ВНС не по-късно от 17 юли 91 г. и за парламентарни избори не по-късно от септември с.г.

4. При колебания относно приемането на решенията на НК[1] как си представят предизборното единодействие – като предизборна коалиция или по друг начин?

5. Какъв е възгледът им за бъдещото правителство?

6. Какви споразумения за съответни действия и с кои политически организации следва да се сключат за:

а/Постигане на изборен успех

б/За образуване на правителство.

Заб.: Решенията, приети на заседание на Федеративния съвет на ФКД по посочените въпроси, състояло се в София на 30 юни, се изпращат като отделна информация до всички клубове. Те бяха прочетени пред НКС от г-н Е. Божков в същия вид и поради това тук няма да бъдат повторно отразени[2].

Представителите на всички партии и организации представиха и предадоха писмено решенията и становищата на ръководните си органи. Въпроси, спорове и дебати предизвикаха решенията на БСДП, представени от г-н Ахрянов. Тъй като те са широко отразени в средствата за масова информация, не ги излагаме подробно. Основното в тяхното решение е, че са готови за приемане на проекта за конституция; не приемат като задължителни решенията на НК на СДС /с подробна аргументация защо не ги приемат/; готови са за участие в коалиция в изборите с партии, които приемат принципите за равнопоставено участие, обща предизборна платформа, приемащи идеологическия плурализъм и консенсуса при вземане на политически решени; при постигане на съгласие за бъдещо правителство; предлагат пропорционална изборна система. В случай, че не встъпят в коалиция, имат готовност да се явят на избори със самостоятелна листа.

Л. Божилов – БЗНС “Н.П.” обяви прекратяване на работата на 12 свои депутати в парламента. Причините също подробно са коментирани в средствата за масова информация. Не признават ролята на ГК на СДС[3]. Отправиха забележки към в. “Демокрация”, който не отразява равностойно решенията, становищата и позициите на различните партии /и по-специално на БЗНС/. Те са за единна листа на СДС “със зачитане на авторитета” на БЗНС “Н.П.”

Във връзка със “спорните” Граждански комитети на СДС, основните уточнения: А. Йорданов – “движението е литературен образ”; ГК не изземват функциите на координационните съвети и не обезличават партиите, а са спомагателни като функции и обединители на сподвижници и симпатизанти. “Широките форуми” за обсъждане на кандидатурите предполагат обсъждане и на кандидатите по пропорционалните листи. М. Неделчев – “не е за партийното обезличаване”; ГК са помощни структури към основните – партийните и координационните съвети на ралзични нива.

Споровете и възраженията предизвикаха предложение от Ст. Ганев да се гласуват в НКС политическите принципи за единодействие на СДС и върху които да бъде сключено предизборно споразумение между партиите /организациите/ в СДС. “Против” открай докрай гласува БСДП[4]. ФКД се въздържа по два от тях – за пълната негодност на конституционния проект /в съответствие с решението ни – виж информацията за отношението на Федеративния съвет към въпроса за гласуването на нова конституция/ и в принципа на одобряване на кандидатурите /поради неясната формулировка за “широки форуми за обсъждане на кандидатури"/.

В основни линии се наложи мнението за “спомагателната роля” на Гражданските комитети на СДС като общоприемлива. Различията: АСП – Н. Василев: предлага СДС да излезе с три самостоятелни листи – БЗНС “Н.П.”; БСДП; СДС, съответно оглавени от М. Дренчев, П. Дертлиев и Ф. Димитров. Президентът Ж. Желев подава оставка като президент и оглавява трите блока в коалиция, оглавява предизборната кампания. Предложението му срещна сериозни възражения, особено предложението за ролята на президента и за “сценария” да си подаде оставката.

ЗП – Е. Ненов: не приемат решенията на НК на СДС като задължителни, защото влизат в противоречие със статута на коалиция; проектът за конституция е по-добър от сега действащата; не приемат организационната самостоятелност и признават “спомагателната роля” на ГК на СДС; предлагат пропорционална система, една бюлетина с три преференциални листи /с аргументация/; готови са за коалиция върху либерална платформа. По някои от политическите принципи – “СДС – движение от партии, организации ...”, “за конституционния проект” ш други гласуваха “против” или “въздържал се” /Тъй като не разполагаме с протокол, а излагаме наблюдения по лични записки, молим тази информация – за точното гласуване – да не се приема като абсолютна и още повече като опит за “манипулиране” на мнения за партии и техните представители, както и за начина на гласуване. Позицията на ЗП също е отразена в средствата за масова информация/.

Представител на “Подкрепа” – за информация съобщи, че “Подкрепа” ще сътрудничи със СДС в предизборната кампания чрез структурите на Гражданските комитети.

По точка 2. – становище по конституционния проект, различията по същество са между партиите /организациите/, чиито народни представители са напуснали Парламента и тези, чиито парламентаристи продължават участието си в него.

По точка 4. основно различие има БСДП – втора коалиция или самостоятелна листа. Становището на ЗП по-горе беше представено. Становището на ФКД е прието на 30 юни.

По точка 5. – по въпроса за бъдещо правителство не всички изказаха мнения. Изказаните мнения обобщено се заключават в следното:

- трябва най-напред да има яснота как СДС ще се представи на изборите – единно или в други варианти;

- ще бъде ли подписано ново споразумение и как в него ще бъде третиран този въпрос;

- ще има ли СДС нова предизборна платформа.

Решение не беше взето.

Точка 6. не беше коментирана.

Допълнително: По въпроса за крайния срок за саморазпускане на ВНС – 17 юли и избори не по-късно от сепетмври – нямаше различия. Всички са за спазване на това споразумение. С гласуване се взе решение в цялата страна чрез масови мирни прояви /митинги, бдения и други форми/ да се изрази очакването и желанието саморазпускането да стане факт. Отговорност за организирането им поема ЦИК на СДС.

Другата точка от дневния ред беше обсъждане на внесено в Комисията по етика на СДС предложение за замразяване на членството на БСДП в СДС за определен срок /1-2 месеца/. Комисията след проверка на “сигналите” се произнесе за неприемане на подобна санкция /с аргументи/: в сигналите се визират вътрешно-партийни проблеми, които в съответствие с принципа за “организационна и идеологическа самостоятелност и независимост на партиите и организациите в СДС” са неоснователни за прилагане на подобна санкция; в предизборен период подобна санкция би се отразила неблагоприятно върху цялата организационна структура на СДС, върху неговия “имидж” и симпатизантите на СДС. Имаше категорични изказвания “за” и “против” замразяване на членството. С гласуване и с болшинство взимането на решение се отложи.

Прочетено беше писмо от Министерски съвет във връзка с въздържане от смяна на хора и ръководства в местните общински управи в страната. Решение по писмото не се взе, тъй като се прие, че то трябва да бъде разгледано и коментирано по-подробно.

Прие се, че на предстоящия брифинг на СДС – същия ден от 14 часа, ще се направи декларация във връзка със събитията в Югославия. Декларацията вероятно ще бъде оповестена в СМИ.

 

ВАЖНО ЗА ФКД

В съответствие с решението на НФС на ФКД от 30 юни, г-н Е. Божков отправи официално запитване към АСП за обвиненията към г-н Илия Джамбазов /член на НФС/ от Пазарджик, отправени към него на НК на СДС на 22 юни. Искат се доказателства за обвиненията или публично извинение в случай, че такива не съществуват.

Г-н Йордан Василев поиска думата и прочете декларация пред НКС, подписана /по памет възстановяваме имената/ от г-жа Блага Димитрова, г-н Ангел Димитров, г-н Димитър Ненов, г-жа Ани Серафимова, г-н Богдан Глишев /възможно е да пропускаме едно или две, но не повече имена/. В нея се обявява Националната конференция на ФКД – Банкя, 20-21 юни т.г. и нейните решения, както и изборът на Председател, Национален федеративен съвет и Проверителен съвет за нелегитимни. Представяме аргументите по памет, тъй като текстът на тази декларация не е представен в ръководството, нито в администрацията на ФКД. Решенията на конференцията са нелегитимни, защото тя е недовършена; защото в нея не са участвали всички клубове – членове на ФКД; защото устройствения правилник не е гласуван докрай; не е приета либералната платформа на ФКД; в гласуването на ръководни органи не са участвали всички от присъстващите клубове /поради техен отказ да участват в гласуването/.

Аргументи от типа, че конференцията е проведена нарочно в Банкя, нарочно в работни дни и други подобни, са несериозни и няма да ги изброяваме, нито коментираме.

На заседанието от 30 юни НФС взе решение за продължаване на конференцията, за което ще бъдете уведомени, заедно с всички останали решения.

Г-н Ф. Димитров обяви, че прочетената декларация касае вътрешно-организационни проблеми. По този начин бе предотвратено едно вероятно желание да се провокира някакво отношение на НКС по въпросната декларация.

По въпросната декларация вероятно ще изкаже съображения Изпълнителното ръководство и НФС преди конференцията и самата Конференция на ФКД, ако декларацията бъде представена писмено.

 

02.07.1991 г.

 

 

 

Информацията подготвиха:

П. Евтимова,

Е. Божков


 

[1] НК - Националната конференция

[3] Гражданските комитети на СДС - създадени на опразненото място в коалицията след разформироването на избирателните клубове (след изборите за ВНС - юни 1990). Основна роля в създаването на "гражданските комитети" играеха Подкрепа и АСП (Константин Тренчев и Николай Василев). Те бяха подкрепени от партии и лица, търсещи по-значимо място в СДС - Демократическа партия, Радикалдемократическа партия, Обединен демократичен център, (Стоян Ганев, Стефан Савов, Георги Марков, Венцислав Димитров, Александър Йорданов).

[4] БСДП начело с д-р Дертлиев правеше всичко възможно да разцепи СДС и БСДП да се яви самостоятелно на изборите, за "десните" това беше основен мотив да искат отстраняването на БСДП от СДС. Подобно беше положението и предната година. На изборите за 7 ВНС БСДП докрай обсъждаше възможността да се яви самостоятелно на изборите. Тогава и БЗНС "НП" "си тръгваше" на няколко пъти. Тъй като през цялото време (имам предвед 1990 година) се занимавах с този въпрос, за мен поведението през 1991 г. на БСДП и БЗНС "НП", не бяха нещо ново. Трябваше да ги укротяваме, за да спечелим единни. ФКД търсеше формулата СДС (като коалиция и движение) да остане единно заедно с Дертлиев и Милан Дренчев. Това е скритата зад документите истина. Бях поел ангажименти пред нашите чуждестранни приятели, че ще опазя единството на СДС. Илюзията, че може да се постигне единодействие между Дертлиев (заедно с бай Милан) и останалите в името на демокрацията определяше моето поведение, както и действията на ФКД от месец април до началото на юли. След това развитието на събитията имаше своя логика. По времето, когато ФКД по матросовски се хвърляше да брани Дертлиев и единството на СДС, Дертлиев е бил в преговори с БСП за всяка своя стъпка. Обещанието е било да стане президент. А пък неколцина от 39-те имали редовни срещи с бивши офицери от ДС. Кои са те, е лесно да се досетим.

 

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.