Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ПРОТОКОЛ №

  

Днес 10.12.90 г. се проведе заседание на оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация. Присъствуваха следните членове на оперативното бюро:

1. Веселин Панайотов             6. Владимир Димитраков

2. Диан Гладичев                 7. Петко Симеонов       

3. Димитър Ненов                 8. Евгения Иванова

4. Нейчо Неев                    9. Стефан Матев

5. Георги Друмев

Освен тях присъствуваха: Ангел Димитров, Богдан Глишев от ръководството на Софийския клуб,

2. Марсел Леви от Форум на свободните демократи.

3. Дарина Василева от движението на жените Надежда,

4. Еленко Божков, Победа Панайотова, Иван Евтимов, Петър Райчев от ФКГД.

 

Дневният ред на заседанието е:

1. Обсъждане на конференцията на СДС в Пловдив,

2. Обсъждане на консултациите за правителства при Димитър Попов.

3. Разискване на кандидатурите за председател на координационния съвет на СДС.

4. Разглеждане на проекта за споразумение между политическите сили.

5. Решение за създаване на фирма към Федерацията. По първа точка се изказа Ангел Димитров и Еленко Божков. По втора точка взе думата Петко Симеонов.

По трета точка беше казано, че трябва да се излезе открито с разпределянето на трите поста Координационен съвет, Парламентарна група, Зам.-министър Председател. Решено беше да се водят разговори за подкрепяне кандидатурата на г-н П.Симеонов. Гласуване на Федерацията анти БСДП, подкрепа на Ал. Йорданов.

Беше прочетено споразумението на политическите сили - проект. По точка пета беше решено на следващото бюро да бъде разгледано решението за създаване на фирма.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

Протоколчик: .........

/ М. Астарджиева/

 

 


Copyright 1998-2012® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.