Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

  

 

ПРОТОКОЛ   №

 

Днес, 23.01.91 г., се състоя заседание на Оперативното бюро на ФКГД. Присъстваха повечето от членовете на Оперативното бюро.

 

Дневен ред на заседанието:

1. Информация от КС на СДС, проведен тази сутрин.

2. Одобрение на чл.З от Устава на СДС за регистриране на СДС като юридическо лице.

3. Разглеждане на материал от Екогласност по отношение на квотното гласуване в СДС.

4. Организационни въпроси.

По т 1. беше дадена информация за КС на СДС и се обсъди, че при обсъждането в Парламента Федерацията е била против това Луканов да заема такава длъжност. 

По т.2. се прие чл З. от Устава на СДС. 

По т.З. се разгледа материалът на Екогласност и се взеха становища. Беше решено, че въпроса за квотите трябва да се разглезда след изборите, не сега. Федерацията е против въвеждането на квоти в СДС в този момент. Бяха направени следните предложения:

1. Провеждане на дискусия. Обсъждане на опозиционния печат.

2. Да се изясни как пристигат граждани от Съюза, от кого са изпратени.

3. Да се приеме решение да се откажем от думата "гласност".

4. Да се направи конференция - интерпарламентарно обсъждане по въпроса за Прибалтийските републики.

По т. 4. беше избран за зам.-председател на ФКГД - проф. Д. Пушкаров. Стои въпросът за съставяне на график за посещението по клубовете в страната. Беше решено да влезат в управителния съвет на издателство Мисъл г-н Паспаланов и Петранка Евтимова. Стои и въпросът за вестник на ФКГД.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

  

 

Протоколчик: .......................

/ М. Астарджиева/

  

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home