Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

  

 

ПРОТОКОЛ №

 

Днес, 29.05.91 г. се състоя съвещание на Оперативното бюро на ФКД съвместно с парламентарната група на ФКД. Присъстваха следните членове на ОБ:

1. Димитър Ненов             5. Иван Евтимов

2. Веселин Панайотов         6. Вл. Димитраков

3. Диан Гладичев             7. Пейчо Неев

4. Стефан Матев              8. Христо Иванов

Присъстваха и следните депутати:

1. Славян Сапарев            5. Васил Палакаркин

2. Марко Тодоров             6. Трифон Георгиев

3. Еленко Божков             7. Ценко Цветков

4. Стойчо Донев

 

Дневен ред на заседанието:

1. Информация за заседанието на Академичния, клуб - Д.Ненов

2. Информация за решението на ВНС за срока за приемане на конституцията, парламентарните избори и референдум за монархия..

3. Информация за декларацията на депутатите, напуснали Парламента.

4. Решение за датата на провеждане на конференцията на ФКД.

5. Приемане на декларация за Българското радио.

По 1.т. Димитър Ненов съобщи, че на вчерашното заседание на Академичния, клуб с пълно единодушие се е приело решение за иск за оставката на П. Симеонов.

По т.2. г-н Марко Тодоров даде информацията за работата на Парламента и за решението на Парламентарния съюз. След което се направиха разисквания по този въпрос. Изказаха се всички присъсващи. По тази точка се взе следа то решение: ОБ на ФКД счита, че в решението на ВНС от 28 май, в което са определени дата за гласуване на Кнституцията, за разпускане на ВНС и определяне на дата за парламентарните избори, са изпълнени условията на т.2. от декларацията на НКС на СДС от 27 май. ОБ на ФКД са за добронамерени разговори между излезлите и неизлезлите депутати от Парламента. По въпроса за референдума мненията бяха противоречиви. Затова по този въ­прос не се взе решение.

По т.З. г-н М. Тодоров прочете декларацията на депутатите напуснали Парламента.

По т.4. бе взето решение и за мнението на ФКД на утрешния КС на СДС относно свикването на Национолна конференция на СДС: Възприемаме свикването на Национална конференция като начин за споразумение между политическите сили в СДС. Ние сме за конференция,  водена и организирана от партиите на коалицията - по един представител на партия от КС. Твърдо сме против Кон­ференцията да се свиква от Консултативните съвети в страната. Настояваме тя да бъде свикана от НКС. Документите да бъдат изпратени предварително. Бихме искали лидерите на партиите да се срещнат и разговарят преди кон­ференцията.

ОБ възлага на секретаря на ФКД Диан Гладичев да огласи на клубовете в страната отлагането на Конференцията на ФКД за 15-16 юни.

По т 5. беше приета декларацията, написана от А. Бояджиев за Българското радио.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Протоколчик: .............................

/М. Астарджиева/

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.