Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ПРОТОКОЛ  №

от заседание на Оперативното бюро на ФКГД на 07.01.91 г.

  

Днес 07.01.1991 г. се порведе заседание на Оперативното Бюро на ФКГД. Присъстваха следните членове на ОБ:

1. Георги Друмев                  6. Петко Симеонов

2. Димитър Ненов                  7. Стефан Матев

3. Евгения Иванова

5. Веселин Панайотов

Присъстваха и Еленко Божков, Богдан Глишев и Вера Ганчева.

 

 

Дневен ред на заседанието:

1. Планът на Федерацията - мнение по него.

2. Организационен въпрос.

3. Решение на бюрото за, фирмата с предмет на дейност озвучаване.

4. Политическата ситуация.

По точка първа беше решено, че трябва да има клубове във всички общини. Трябва да се свика общо събрание на Федерацията. Всяка седмица да се организират дискусии. Да се направи брифинг ня ФКГД. Да се организират дискусии с публика. Да се организира експертния съюз да направи лекторска група, която да ходи в провинцията.

По втора точка беше решено че трябва да има човек, който да се ангажира с Оперативното бюро, с неговата дейност - проф. Димитър Пушкаров. Беше решено да се назначи Таня Маркова за координатор за югозападна България.

По т. З. се взе решение за създаване на фирма към ФКГД с директор Красимир Кацаров.

По т 4. Беше разгледана политическата ситуация. След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

Протоколчик: ……….

/М. Астарджиева /

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home