Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

   

 

ПРОТОКОЛ  №

  

Днес, 03.12.90 г.  се проведе заседание на оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация. Присъствуваха следните членове на оперативното бюро:

1. Нейчо Неев                     7. Петко Симеонов

2. Георги Друмев                  8. Владимир Димитраков

3. Веселин Панайотов              9. Димитър Ненов

4. Ангел Ахрянов                  10. Стефан Матев

5. Деян Гладичев                  11. Теодор Шишманов

6. Христо Иванов

Освен тях: Иван Панайотов, Иван Евтимов, Марсел Леви - от форума на свободните демократи, Победа Панайотова и Еленко Божков - от ФКГД.

 

Дневен ред на заседанието:

1. Запознаване с проекта за политическо споразумение.

2. Организационни въпроси.

 

По първа точка се изказа г-н Петко Симеонов, като запозна присъствуващите с проекта и с неговото мнение, и с мнението на координационния съвет на СДС.

След него се изказаха почти всички присъстващи, давайки своето мнение по проекта.

 

По втора точка: за срещата на представители на младежки организации от балканските страни, от клубовете бяха избрани да присъстват:

1. Стефан Матев

2. Теодор Шишманов, през януари в Атина.

  

 

Протоколчик: ………….

/М. Астарджиева/

   

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home