Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ПРОТОКОЛ  № 2

от заседание на изпълнителното ръководство на ФКД

5 юни 1991 /извънредно/

 

Присъстващи:

1. Еленко Божков

2. Диан Гладичев

3. Марко Тодоров

4. Георги Мишев

5. Васил Къдринов 

6. Петранка Евтимова

7. Владимир Димитраксв

8. Веселин Панайотов

9. Славян Сапарев

10. Николай Близнаков

 

Дневен ред:

1. Предложение за предизборно политическо споразумение между партиите и движенията, членове на СДС.

2. СДС - либерална платформа /Зелена партия, Политически клуб “Екогласност” и ФКД/

 

По т. 1 взеха думата М. Тодоров и Г. Мишев

Марко Тодоров: В началото на тази седмица се събра контактна група от партиите на СДС, останали в Парламента. Присъствали представите­ли на Екогласност, БСДП, Зелена партия и др. От наша страна присъстваха и  Славян Сапарев, и Стойчо Донев. Предлагам на вниманието ви вариант от контактната група. Бяхме разделени по парламентарни групи. Екогласност представи 2-ри вариант със засилване ролята на парламентарните гру­пи. Аз го отричам, защото предстои разпускане на Парламента. На пре­ден план трябва да стоят политическите формации.

По първия раздел - основни принципи, идеята е да се отговори на НК на СДС и на НКС на СДС. Основен е въпросът за единните листи и мажоритарната система. Необходими са споразумения по най-болезнените случаи, които биха взривили опозицията. Трябва да се отложи приемането на механизмите за издигане на кандидатури за след Избирателния закон. Виждаме и известен пропаганден ефект, изразяваме добронамерено отношение. От Зелената партия се изтъкваше, че не искат единни листи. Искаме по-бързото подписване на споразумението. Смятаме в понеделник да го внесем на КС.

След обсъждане на проекта ИР взе следните решения:

1. Възприема проекта за ново политическо споразумение, докладван от Марко Тодоров с направените от Изпълнителното ръководство поправки и изменения.          

2. Възлага на техничиския секретар на НФС на ФКД да разпрати веднага проекта до членовете на НФС за спешното им становище. 

3. На първото си заседание Националният федеративен съвет да вземе отношение към проекта за политическо споразумение, като го ратифицира или не. В случай, че ръководството на ФКД е подписало споразумението, а НФС откаже ратификацията му, ФКД ще денонсира подписа си.

4. Възлага на секретариата на ФКД да изпрати проекта за политическо споразумение до всички клубове в страната за становище.

 

По т. 2 не се проведоха разисквания.

 

 

 

За протокола: ...................

/Таня Маркова/

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.