Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ПРОТОКОЛ 

на заседанията на НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ,

Проведена на 20 и 21 юни 1991 г. в гр. Банкя

 

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 

Петко Симеонов открива конференцията. За делово ръководство предлага: Димитър Пушкаров, Георги Мишев, Иван Евтимов, Недялко Лазаров, Марко Тодоров, Йордан Василев и П. Симеонов. След кратки разисквания и гласуване за председатели на заседанията бяха избрани Д. Пушкаров, Г. Мишев и И. Евтимов.

Димитър Пушкаров /като председателстващ Първото заседание/ предлага дневния ред на конференцията. Следва обсъждането му и предложения за допълнителни точки.

Д. Пушкаров предлага преди всичко да се избере комисия по преброяването при гласуването. След гласуване е избрана комисия от 6 души: Иван Захариев – председател, членове – Стефан Матев, Емил Брънеков, Недялко Лазаров, Кр. Левков, Ф. Александров.

Д. Пушкаров предлага отново да се върнем към обсъждането на дневния ред. След гласуване той е приет във вида, в който е представен с допълнително включена точка: “Предложение за ново политическо споразумение в СДС”. /Текстът на предложението за дневен ред е приложен/.

Следва избор на Комисия по мандата на делегатите. След гласуване бе избрана комисия от 5 души: Владимир Димитраков – председател, членове – Стоил Донев, Янка Иванова, Благой Бързашки, Соня Цветкова. Следва избор на Комисия по програмата. След гласуване на направените предложения бе избрана комисия от 9 души: Веселин Панайотов - председател, членове – Ани Серафимова, Петранка Евтимова, Георги Михнев, Ангел Димитров, Стелиян Петров, Иван Карадочев, Блага Димитрова, Борис Иванов.

Следва избор на Комисия по резолюцията. След гласуване на предложенията бе избрана комисия от 5 души: Йордан Василев – председател, членове – Радослав Черкезов, д-р Зумпалов, Тошо Пейков, Петко Симеонов.

Следва избор на Комисия по устройствения правилник. След гласуване на предложенията бе избрана комисия от 5 души: Еленко Божков - председател, Димитър Ненов, Иван Евтимов, Александър Бояджиев, Богдан Глишев.

Следва избор на Комисия по изборните органи. След гласуване на предложенията бе избрана комисия от 13 души: Нейчо Неев – председател, членове – Георги Мишев, проф. Кожухаров, Илия Джамбазов, София Шишманова, Корнелия Божанова, Петко Добрев, Вера Михайлова, Антоанета Грънчарова, Гичка Филипова, Иван Матеев, Диан Гладичев, Петър Попов.

Следва избор на Комисия по изготвяне на проект за актуализирано политическо споразумение между партиите и движенията в СДС. След гласуване на направените предложения се избра комисия от 7 души:  Христо Иванов – председател, членове – Людмил Георгиев, Христо Писков, Недялко Лазаров, Борис Георгиев, Димитър Гигов, Васил Палакаркин.

Димитър Пушкаров дава думата на Петко Симеонов, който прочита политическия си доклад, приложен допълнително към настоящия протокол.

Димитър Пушкаров дава думата на Диан Гладичев, който прочита финансово-стопански доклад, приложен допълнително към настоящия протокол.

Димитър Пушкаров дава думата на Димитър Ненов, който прочита доклад за работата на експертната група, приложен допълнително към настоящия протокол.

 

/ПОЧИВКА/


 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

 

Председател: ГЕОРГИ МИШЕВ

Откривам второто заседание, посветено на обсъждане на докладите и на проектите за устройствен правилник и програма. Преди това давам думата на Владимир Димитраков, за да прочете доклада на мандатната комисия.

ВЛ. ДИМИТРАКОВ: От регистрираните във ФКД 119 клуба участие с делегати в днешната конференция имат 74 клуба, а това прави 63% от състава на клубовете, което по мнение на комисията дава легитимност на днешната конференция. Регистрирани до този момент са 153 делегати, от които депутати във ВНС са 6 души, един заместник-министър и президента. Като гости на днешната конференция са записани 7 души, те също са членове на наши клубове, но надвишават квотите на съответните си клубове и не са представили протоколи, затова са записани със статут на гости. Комисията установи и някои нередности в регистрацията на някои делегати. Клубът на община “Надежда” е представил по погрешка протокол, касаещ Националната конференция на СДС. Делегатът, който представя този клуб, г-н Алеко Минчев, обещава да донесе утре истинския протокол, като комисията счита, че дотогава той трябва да има статут на гост. Второ. Като делегат на клуба от община “Лозенец” е регистрирана г-жа София Шишманова. В протокола на клуба същата е добавена допълнително по искане на председателя на клуба и то с изричната уговорка да присъства като гост. Затова решението на комисията е, че тя трябва да върне депутатската си карта и да бъде освободена като член на комисията по изборните органи. Комисията докладва на конференцията, че двамата представители на община “Оборище” са регистрирани като делегати с гаранцията на координатора за клубовете от София, който е присъствал на тяхното събрание и гарантира, че те са именно лицата, които са избрани да представляват клуба, защото същият клуб не е представил протокол. И едно процедурно предложение. За улесняване преброяването на гласовете, предлагаме тези от присъстващите, които са със статут на гости, да заемат един от крайните редове. Благодаря.

ДИМИТЪР НЕНОВ обясни аргументите си, поради които иска оставката на Петко Симеонов като председател на ФКД.

ВЕРА МИХАЙЛОВА /делегат от Академичния клуб/ подкрепи Димитър Ненов.

ПЕТЪР КРУМОВ /Чипровци/ им се противопостави: “Аз обикалям из цялата страна. Знам мнението на хората за Петко Симеонов. Не се затваряйте само във вашото академично общество. Има и друга интелигенция у нас”.

БЛАГА ДИМИТРОВА: Да се откажем от това, всеки да каже откъде идва, какви заслуги има и т. н. Това е рецидив от миналото. Нека да гледаме сега кой какво прави. Тук чух ново име “СДС-либерали”. Та ние надминахме БКП. Те имат основание да се преименоват, а ние трябва да си запазим почетното име ФКД. От понятието “партия” нашата интелигенция има алергия, ние бягаме от партиите като от чума. Затова това понятие има отрицателен знак. Някои членове на СДС вместо да мислят за общата линия на опозицията, като излязат на трибуната пропагандират своята партия. Ярък пример за това е Дертлиев. Мен ме вълнуват по-общи проблеми. На първо място водачеството, то епидемично завладява почти всички. Предстоят ни по-важни неща – изборите. Ние закъсняваме с ефективния срок за пропаганда. ВНС отложи проблема с турския език, но той ще избуи в началото на учебната година, когато турците ще искат да си учат езика. По принцип смятам, че трябва да се водим от спонтанността. Не трябва да се ограничаваме и сковаваме от някаква строга, тежка платформа. Този принцип на спонтанността е трудна позиция, защото ние трябва да стоим в непрекъснато напрежение.

АНИ СЕРАФИМОВА /председател на Софийския клуб/ прочете декларация, в която клубът се противопоставя на платформата “СДС-либерали”, тъй като тя съдържа скрита партизация и по същество ще раздели клубовете на партийци и безпартийни, ще създаде някаква йерархичност. Клубът предлага федерацията да си остане политическа организация с непартиен характер, което означава правата и задълженията на всички членове да са еднакви. Трябва да се смени не структурата, а ръководството.

ИВАН ЕВТИМОВ: Аз не подписах декларацията на Софийския клуб, защото в нея има много наивни неща и съдържа много елементи, които събуждат изключително напрежение между нас. Ние трябва да си дадем сметка, ще бъдем ли един клуб, в който ще си водим дискусии, или ние ще бъдем политическа организация. Ако бъдем клуб за дискусии, съгласен съм, ще бъдем плуралисти, ще си говорим, каквото си искаме и няма да участваме в политическия живот. Ако бъдем една политическа организация, ние трябва да имаме някаква организация, която да работи системно и професионално в политиката. Не може един клуб, който четири години се занимава с дискусии, да стане политическа организация само за избори и референдуми. Не може хора, които не искат да се занимават с политика и които искат едновременно и да бъдат политици, и да не бъдат, да поставят политически изисквания. Ние трябва да имаме платформа, за да можем да кажем на хората защо искаме да дойдем на власт, защо искаме да участваме в политиката и какво искаме да постигнем. Съгласен съм, че трябва да има спонтанност в нашите действия, но спонтанност в рамките на една програма. Иначе една спонтанност може да бъде изродена в безпринципност. Логиката на всяка една революция е такава, че първо се води борба за свобода, след това се води борба за ликвидиране на старата управляваща класа и след това се започва борба с тези, които са против ликвидирането на тази класа. Ние не сме завършили първата фаза, не сме постигнали свобода в тази страна, а започнахме да се борим помежду си, започнахме да сваляме лидери, започнахме да се разделяме, да правим сини партии и блокови коалиции, започнахме да търсим врагове вътре в демократичното движение. Без да сме свършили първата фаза, ние навлязохме във втората и това е особеността на България, която може да ни струва много скъпо.

ЛЮБОМИР ДОСЕВ /Троян/: Нека успокоим малко страстите. Не е ли по-добре да търсим допирните точки между нас, а не това, което ни разделя. Задачата ни е обща и ясна: трябва да победим в следващите избори. СДС е идея, но това не е достатъчно. Демократичното общество е преди всичко икономическа свобода. Икономическите права и свободи на всеки са предхождащи пред политическите. Не може да съществува само идея. БКП прави това, което трябва да прави една партия – да облече в необходимите дрехи своите идеи. Политическа партия без икономически условия няма. Чрез БКП буржоазията беше подменена изцяло и новата буржоазия чака своя ред. Но ние чрез бързането към демокрация им осигуряваме условия за това. Предложението ...  се отговаря на въпроса как да спечелим изборите. Най-силният коз за нас е правителството. Само чрез ключовите министерства можем да превземем структурите. Хората желаят да работят, но кризата ще ги пречупи. Трябва да даваме шансове на българина и той сам ще си надвие на хала. Трябва да се знае какво са направили нашите министри. Иначе ще загубим доверието. Така че моят призив е повече икономика в политиката и най-вече повече последователност.

ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: Тревожи ме въпроса, че няма взаимодействие между парламентарната група и оперативното бюро на ФКД. Ние решаваме нашите депутати да напуснат ВНС, а те остават. А приемането на Конституцията в този момент беше сигнал за дестабилизация. БСП ще обяви, че тази конституция е нейно дело. Приемането й и разпускането на ВНС нанася удар срещу президентската институция. Няма да има никакви задръжки за започване атака срещу президента. Във връзка с това се обръщам към напусналите депутати да сменят тактиката на действията си и да кажат, че са готови да се върнат за разглеждане само на жизнено важните закони, без конституцията. Това е моя личен призив. А по въпроса за понятието “партия”. Тя никога не ме е привличала, но в нашия клуб изби анархизма. Всеки си мисли, че може да си говори, каквото си иска. Политика се прави с политически средства. Нека си дадем сметка, че влизайки в една организация, всеки жертва част от личната си свобода. Ако ние не сме политическа организация, как ще водим предизборна агитация, как ще излъчваме депутати. А това е предизвикателство към нашия електорат. Ние трябва да имаме свое политическо лице и да отстояваме определени политически тенденции, без да са фиксирани в политическа партия в този смисъл, в който се спекулира. В проекта за устройствен правилник откривам тенденция за ограничаване правата на лидера. Лидер с вързани ръце не е лидер. Но когато се установи, че той ползва спекулативно своята неограничена власт, тогава да се смени.

ИВАН ЗАХАРИЕВ: Голяма част от елементите от платформата на Петко Симеонов са правилни като анализ на настоящата обществено-политическа ситуация. Но аз бих употребил един литературен израз за нашата федерация – едно тъй дълго самоубийство. Аз присъствам на такива дискусии ..........    обсъждаме либералния електорат и т.н., но в крайна сметка ние губим обществените си позиции.

Проф. КОЖУХАРОВ: Най-важния въпрос, който трябва да решим днес, е: партия ли да бъдем или федерация; федерация или конфедерация. Мисля, че въпреки че този въпрос е доста дискутиран, той е изключително важен. Първоначално г-н Симеонов каза, че стоим съвсем надясно. След това се оказа, че се готви една коалиция със Зелената партия и с “Екогласност”. Какво означава това? Много надясно, малко надясно или съвсем наляво? Този факт доказва, че във федерацията съществуват тенденции наляво, а не надясно.

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Крайно съм разтревожен. Защото тук се занимаваме само със своя дом, с нашата федерация, която всички обичаме и ни е скъпа. Но в момента българската интелигенция трябва да се занимава със страшната съдба на българския народ. Всички говорят как ще се явим на изборите. Приятели, най-вероятно избори скоро няма да има до края на тази година. Това зависи единствено от мнозинството в парламента, защото нашият президент може да ги насрочи само при условие, че парламентът е гласувал саморазпускане, или ако парламентът се е саморазтурил. Конституцията, ако се приеме в този й вид сега, ще бъде наистина огромна опасност. Защото тази конституция и тези конституционни закони не могат да бъдат поправени в следващите четири години. Това ще спъне реформата и президента, и правителството. Никъде в света няма толкова всевластен парламент, както при нас. Пред него са безпомощни и президент, и министри, и полиция и т.н. Тук се говори за синя партия. Това е просто измишльотина. Няма никъде никакви документи от Националната конференция, които да прокарват такава тенденция. СДС е само СДС и трябва да се яви с обща единна листа, със синя бюлетина, без квоти. Това е бъдещето, това е нашият дълг. И ако клубовете правят някакви коалиции с тирета извън СДС или уж в СДС, но разтуряйки го, аз се изпълвам с подозрителност и не виждам повече своето място в една такава организация.

ИВАН КАРАДОЧЕВ /Шумен/: Няма да говоря за това, доколко г-н Симеонов е пригоден за лидер. От две години работя за това, клубове за демокрация да няма в България. Работя за тяхното разтурване по следната логика. Те са политически организации, които променят статута си в зависимост от ситуацията на интелигенцията. Формата, в която клубът се интегрира в общата борба на обществото не ми е  ......................................,  а след това да решаваме колко ще стоим надясно или колко наляво. Най-важното е да се опитаме да запазим СДС, за да спечелим изборите. А сега софийските лидери подлагат на голямо изпитание провинцията, където клубовете за демокрация са действително основно ядро. Затова трябва да имаме ясна платформа, подчинена на общата: да се запази единството на СДС, за да победим на изборите.

ПЕНКО ГЕОРГИЕВ /Казанлък/: Тревожното е това, че комунизмът си отива, но хората с комунистически манталитет, които са способни да употребят всички средства за насилие, си остават. Това сме ние. Нима не са утопия лозунгите “Избори до дупка” или “Избори през юни”, или “За незабавна смяна на системата”. Затова сега опасността за мирния преход не идва от червените комунисти, а от самите нас. СДС започва да се болшевизира. Това отблъсква нашия електорат.

РАДОСЛАВ ЧЕРКЕЗОВ /софийски клуб/ - поведението на парламентарната група на ФКД във ВНС.

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ /Тетевен/ разказа за проблемите на клуба в малкия град.

ДИМИТЪР ГИГОВ /Михайловград/ засегна въпроса, че прекалено се теоретизира в софийските клубове, а в провинцията хората са наплашени и не вярват. Не препоръчва смяна на лидерите. Трябва да има платформа, но не такава, лява.

АНГЕЛ ДИМИТРОВ: Намирам доклада на Петко Симеонов за много професионален, бяха казани много точни и верни неща, но и много неща, които биха могли да бъдат тълкувани по-свободно. Например, тълкуването на националната конференция. Не съм за партизирането в момента на клубовете, дори излишното му идеологизиране също в момента едва ли ще донесе някаква полза. Просто трябва да използваме позициите си на една от най-старите организации в СДС и да работим активно и толерантно за сплотяването на нашата опозиция.

СТАНКА РАЙЧЕВА /Варна/: В нашите клубове членуват качествени интелектуалци. Това са отворени структури, които са за смяна ва системата. Имаме разработена методика как да функционират нашите клубове. Главната ни цел е: разграждането на системата.

ХРИСТО ИВАНОВ: Що се отнася до т.н. либерален блок, аз мисля, че в името на голямата идея тази политика на блоковете трябва временно да бъде изоставена. Аз бях против това, че се афишира в пресата за коалиране със Зелената партия и “Екогласност”, а не се спомена, че се преговаря и с РДП, за да стане ясно, че това не е сепаратизъм. Това, което трябва да направим за изборите, е платформа, защото не може без предизборна платформа да издигаме кандидати за парламента. Трябва да е ясно на народа каква позиция ще защитават тези кандидати, които издигат клубовете. Клубовете трябва да създадат изборна организация, която да се вгради по естествен начин в работата на ЦИК. Трябва да се изготви една правителствена програма, която да бъде внесена в общата правителствена програма на СДС. Не съм убеден, че трябва да издигаме кандидати за всички места, това е пресилена амбиция.

ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ /Благоевград/ говори за състоянието на СДС и опозицията в страната като цяло. Засегна и проблемите на федерацията, където ясно изразената партизация го смущава. Клубовете имаха най-висок рейтинг тогава, когато имаше по-ясно изразен дискусионен характер. Необходимо е да се върнем към това, дори то да е свързано с нейното самостоятелно структуриране. Така че организационните проблеми могат да се решават единствено, след като стане ясно каква точно организация искаме да бъдем: политическа партия или дискусионна организация на интелектуалци.

СТОЯН ТОМОВ /Пловдив/ говори за разделянето на СДС в Пловдив. Общо смята, че досега Федерацията не можа да се развие като една политическа сила, която действително се бори за политическата власт. На практика се получи, че тоталитарната система се смени с многопартийна. Изгода от тази промяна де факто имат нашите политически противници. Необходимо е сега да се изработи либералната платформа на федерацията, за да може тя час по-скоро да се внедри на регионално ниво.

НЕЙЧО НЕЕВ /София/ говори за тактиката на СДС в предизборната борба.

ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ /Пазарджик/: Никой не е за смяна на името на клубовете. Всеки знае ползата от клубовете, всеки знае, че ако стане партия, ние ще загубим. Проблемът е друг. Ще бъдем ли политическа организация, или не? Ако сме, трябва да имаме автентична членска маса, организационна структура, идейна платформа. Нашият клуб е категоричен. Ние сме за политическа организация с много по-сериозна структура. Нямаме членове от други политически организации. Не дискусионен клуб, а политическа организация, макар и с клубен характер. Това ......................... декларацията на Софийския клуб аз видях голяма доза наивност. Предлага се нито движение, нито коалиция, нито двете. Това, което си е било, то да бъде. Това означава да не се съобразяваме с промените в цялостната обществено-политическа организация, с процесите днес в СДС. А те са много изострени.  Ще се борим за единство, но да пазим себе си. Поддържаме идеята за по-стройна организация. Толерантност към СДС-център и СДС-движение. Те са реалност. Поддържаме идеята да бъдем надясно от Центъра и да се съобразяваме с левите мисли при по-голяча част от българския народ и силата на левите партии. Дистанцираме се от крайните действия на десницата, като уважаваме тяхното желание за бърза промяна. Тревожи ни, че техните действия са в насока на преразпределение на електората на СДС, но не в преразпределение на електората на БСП в полза на СДС. Същото ни е и отношението към СДС-център, които на този етап не могат да привлекат електората на управляващата партия. Това, което става тук по темата за смяната на лидерите ми е прекалено познато. Г-н Симеонов е свален от зам.-председател на КС на СДС, от изборния клуб, после следва от Федерацията, после обвинения във внедрен агент и т.н. Аз лично съм изживявал това. Болшевизмът наистина съществува между нас. Академичният клуб постави въпроса така: има два варианта – лидер, който е спирачка, което означава или разцепление на федерацията, или да си подаде оставката. Но ако ние се разцепим, мислим ли кой е политическият субект, който ще застане зад г-н Желев. Не говорете за разцепление, поне в името на нашия президент.

СОФИЯ ШИШМАНОВА /София/ говори по проблемите на телевизията.

ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ: Трябва да ви призная, че в началото изпитах страх, грижата за България, грижата за опозицията над всичко, всеобщото желание да бъде съборена тоталитарната система над всичко и ние тръгваме един срещу друг в масирана атака, ние се разделяме на черни и бели, ние не можем да намерим лоялния и толерантен език помежду си – иска ми се да възкликна: “Майко, Българийо!” За мен е много разбираемо, че единството на СДС всеки носи в себе си и всеки има свой образ. Също така различните тенденции, които съществуват между нас имат свой образ за това единство. Но аз изпитвам големи съмнения към единство, което трябва да ни мобилизира в борба с "неправите" лидери, което трябва да доведе до разкол в партиите, което ще скъса връзката в определяне на националната листа между общините, между районите и между центъра. Не вярвам в това единство. По въпроса за спонтанното ни действие. Това аз напълно приемам и много уважавам жеста на 39-те, който имаше дълбок политически смисъл. Той каза много твърдо на комунистите: “До тук! Оттук нататък ние вече държим сметка за дати, за споразумения, за онова, което е съществено за нашата страна. На тази спонтанност аз много залагам, но в същото време вярвам в разума, на трезвия анализ. Всичко трябва да се решава с политически средства. Една аморфна сила по-малко може да влияе в политическия диалог, отколкото една формация с определен образ, система от действия, на които се вярва. Колко пъти ние спряхме развитието на клубовете. В началото много хора се противопоставиха ние въобще да се регистрираме като политическа сила. След това се появи либералната платформа, много хора отново въстанаха срещу тази ориентация. Затова ви моля, тогава, когато пред нашия дневен ред стои въпросът  за платформата и за устройствения правилник, не смятайте това като формални, абстрактни въпроси. Те са част от онова, което искаме да бъдем. И когато ние знаем какво искаме да бъдем, ще можем наистина да бъдем ефективни. В политиката действа морала на убеждението, който е много красив, защото имаш чувството, че можеш да формираш красив човек и красиво общество. Но този морал може да бъде и много страшен. Ние всички го преживяхме. Съществува и морал на политическия лидер, за последиците от онова, в което въвличаш другите. Всеки лидер прави грешки. Аз много внимателно следя от години политическото поведение на Петко Симеонов. Мога да кажа, че в съдържателно отношение той последователно е спазвал решенията на нашите конференции и на оперативното бюро.

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: Тук бяха казани толкова хубави, точни и верни неща, че аз самият научих много от онова, което представлява празнота в политическата ни действителност, особено в провинцията и особено за състоянието на СДС. Ние отиваме към избори. Твърдо. Най-вероятното е през септември. С конституция или без конституция, парламентът ще се разпусне на 17.VII. т.г. Нашата цел е да постигнем нов парламент с мнозинство на опозицията и той да излъчи ново правителство, което да направи реформата. Това се налага поради ускорения ход на процесите, поради външния свят. От резултатите на изборите и от нещата, които ще последват от тях ще зависи отношениято на външния свят към България  .................... на многопартийни избори, които ще се наблюдават от много чужденци. Ние се явяваме този път на поправителен изпит. Ако втори път бъдем скъсани, тогава резултатите могат да бъдат плачевни не само за опозицията, за България. Ние автоматично минаваме в друга категория. От изборите произтича нашата политическа и морална отговорност. Нужно е преди всичко единство на обединената опозиция. Под това аз разбирам освен СДС, БЗНС, които постоянно се канят да се обединят, може би Конституционния форум на Генчев ще се присъедини също към обединената опозиция и други формации. Така че трябва да се получи един широк, голям, обединен блок на демократичната опозиция. За да може обаче това да бъде ефективно, много е важно СДС да си реши работите предварително. Аз съм дълбоко убеден, че ако съществува добрата воля и желанието да се гледат нещата в очите, няма начин да не се намери формула на това единство. Никой не може да ме убеди в обратното. Не знам защо има такъв страх от разнообразието в СДС. Това представлява израз на едно развитие. Нека да има различни платформи, нека да влезем като отворено ветрило, което може да засмуче електорат. Само с нашия втвърден електорат не може да спечелим изборите. Трябва да привлечем и от електората на БСП и от колебаещите се. Страхувам се, че пропагандата пак тръгва с грешна стъпка към изборите. Пак започваме с негативни лозунги. Никой в историята до ден днешен не е спечелил демократични избори с негативни лозунги. Ще трябва да кажем на хората какво предлагаме, как ще го постигнем и с какво сме по-добри от другите, с които се конкурираме. Тези неща трябва да бъдат достъпни и за най-ниското интелектуално ниво. Пропагандата трябва да бъде много конкретна този път. Хората се наслушаха на приказки, те искат конкретни неща. Освен това ще сме длъжни да кажем какво сме направили и какво не сме могли да направим и кой ни е попречил да го направим. Народът много точно се ориентира. За момента правителството-екзекутор на българския народ чрез реформата сега има най-висок рейтинг. Защото народът уважава тези, които правят, които поемат отговорността за действията си, които си залагат главите, а не тези, които само говорят и хвърлят общи обещания. Благодаря.

ГЕОРГИ МИШЕВ: Предлагам да закрием заседанието.


 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

 

Председател: ИВАН ЕВТИМОВ

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: В днешна България, чрез стоте клуба, чрез хилядите си членове, чрез стотиците си представители във временните управи и координационните съвети, чрез своите министри и своя президент, нашата федерация участва в правенето на историята. Чрез федерацията ние всички с вас сме свидетели на исторически събития, ставаме автори на тези събития. Ораторите вече бяха категорични: единство на СДС. Накрая д-р Желев каза: “Единство не само на СДС, а и на цялата българска опозиция”. Сега, разбира се, е важно за нас да запазим единството на СДС, защото без единство СДС няма да има и единна опозиция. В този смисъл разбирам за необходимо отново да повторя пред вас онези няколко точки, които предложих на вашето внимание като наш непосредствен политически план. Те са обсъждани в оперативното бюро и то ги прие.

Първо да положим максимални усилия за запазване на единството на СДС. На първо място при сегашния статут с ново политическо споразумение без квоти. На второ място между възникнали нови групировки – СДС-движение, СДС-център, СДС-либерали. Искам отново да кажа онова, което няколко пъти вече казах в доклада си. Тези три групировки са вариант, ако все пак не спасим единството и възникне такава формация като СДС-движение и СДс-център, ние трябва да имаме вариант, който да се мисли в пространството. Вариантът е необходим за нас, а ние сега работим за единството. Естествено няма да разгласяваме нашия вариант.

Второ – Да създадем в следващите месеци клубове във всички общини.

Трето, да издигнем по утвърдения начин кандидати за всички изборни места в общинските и парламентарните листи. Разбира се, кандидатите могат да бъдат издигнати съвместно с други партии и организации. Това означава, че ние просто можем да се присъединим на редица места, щом като преценяваме, че той е качествен човек там. Естествено няма да издигаме кандидати там, където нямаме клубове.

Четвърто – да участваме в създаването на правителство в сянка на СДС, да подготвим самостоятелна правителствена програма, с която да участваме при дискусията със съюзниците вътре в СДС при изграждане на обща политическа програма. Можем да не участваме с нито едно място в правителството, но ние ще участваме в неговото създаване. Пето – с пълно отдаване да работим за общата изборна кампания на СДС. Това е изключително важно. СДС няма пари .............. около 300 000 лв. Нямаме пари да водим много кампании. За да се направи свястно една кампания в момента са нужни 15-20 милиона. Отделните организации са съвсем бедни. Затова единната ни кампания е просто предопределена и от отношението на света към нас. Нашите приятели в чужбина са категорични за това. Те могат да помагат, ако ние сме единни и провеждаме една кампания. Те няма да дават пари на една организация, която се бори срещу другите антикомунистически организации. Затова няма да създаваме блокове – нито либерали, нито център – ние сме си СДС. А като говорим за СДС-либерали, говорим само в смисъл, че ако неуспешно завършат опитите да спасим единството, трябва да имаме някакъв вариант.

Изказаха се различни мения тук, многообразието сред нашите клубове е изключително, едва ли има друга толкова многообразна формация в СДС. Всеки от нашите клубове е наистина автономен. На тази автономност не бива да посягаме. Вярно е, че преди месеци ставаше дума да станем организация от партиен тип. Но определено казвам, че това не е реалистично. Да създаваме партийна структура, значи да разцепим федерацията и то по безсмислена причина.

Всички желаят подобряване на организацията, повишаване на ефективността и координацията. Всеки клуб сам преценява своя вътрешен облик и ние няма за какво да спорим. Тук някой каза, че всеки клуб е партия. Но заедно с това ние, за да бъдем ефективни, трябва да имаме определена идейна платформа с много широки рамки. Не можем да приемем в нашата организация например клуб със социалдемократическо “вероизповедание”.

Вчера тук имаше някои клубове, които казаха: “Ние сме против каквато и да е такава стегната организация, защото това води до партизация и заедно с това защитаваха мнението, че ние трябва да наредим на народните представители да излязат от Народното събрание. Тия две неща вървят заедно. Ако ние приемем, че отделните клубове са самостоятелни, че имат достатъчно голяма автономия, ние трябва да приемем и че това важи за отделната личност. Докъде щяхме да отидем, ако бяхме приели една твърда линия по отношение на нашите депутати, които бяха в Народното събрание. Ние просто щяхме да повторим всичко онова, което става в другите организации на СДС. Нападките не са най-доброто средство.  Аз смятам, че решението на предишната конференция беше много мъдро; ние не задължаваме, а препоръчваме.

Благодаря на всички, които се изказаха вчера, благодаря за ................. към моята дейност и към дейността на цялата федерация. Убеден съм, че ние в следващите месеци, ако успеем да преодолеем основната ни слабост – лошата работа със средствата за масова информация /защото в политиката става онова, което пише във вестника/, тогава аз съм убеден, че ние ще завоюваме сред нашия електорат онова място, което имаме вътре в СДС и онова място, което всъщност заемаме в политическия живот на страната ...

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:  Натовариха ме да бъда председател на комисията по резолюцията и затова искам едно допълнително указание от вас. Дали в проекторезолюцията за всяка точка да предложим два варианта в зависимост от тази двустранност на изказаните дотук мнения, или  да се ориентираме към един, който, ако бъде утвърден, значи това е, ако не, значи се търси друг вариант. Аз смятам, че по двата варианта е по-удобно.

Искам да кажа и друго. В момента аз не знам никъде в страната да има групировки център или либерали, или някакви други на СДС. Напротив, спонтанно възниква единна опозиция, към нея са привлечени и БЗНС, дори и ДПС. В такъв случай може ли изобщо да се говори за разцепление на СДС, за групировки. Според мен това са формирования на лидери, които търсят борба помежду си чрез подкрепата на масата в СДС, за да заграбят бъдещата власт. Аз укорявам това и ще стоя до края срещу такава постановка. Освен това, моля ви, взрете се по-вимателно в хората, които се самоопределят като лидери на СДС. Какви са тези групировки – център, например. Това беше обявено като идейно течение на БЗНС – една сравнително тясно консервативна в традициите си партия, и БСДП – една традиционно лява партия. А те се определят като център. Никъде не възникнаха в страната такива центрове. Този център всъщност се състои от двамата лидери. Това беше едно средство да се внуши, че в СДС има разцепление. След това в печата се обяви за либерали. Кои са те – ами това е Ал. Каракачанов и неговата партия. Няма никаква социална база за такива деления. Предлагам да не обмисляме никакви варианти. Има едно СДС и който не е в него се отцепва, а не прави коалиции, групировки и блокове. Формулировката за блоковете е предателска. Какво главно липсва? Всички вчера говореха за избори. Избори просто няма да има при сегашната ситуация. Комунистите казват: “Конституция на всяка цена. Който казва, че тази конституция е лоша, той не е за демокрация, той е за хаоса и т.н.” Това становище може ............................. които активно, чрез печата хулеха нашето желание за избори като една антидемократична проява. Това е едно средство за увековечаване за поне още пет години на комунистическия режим. Комунистите изобщо не споменават за избори. Останалите в парламента депутати ще подпишат тази конституция. За мен това ще бъде престъпление към българската нация. Затова първа точка на нашата резолюция трябва да бъде за изборите и нашият избор спрямо тези депутати, които стоят и подкрепят стагнацията, не дават възможност на президента да насрочи избори, за да можем да минем към следващия парламент.

ГЕОРГИ МИШЕВ: Откровено казано, ми омръзна да слушам тези разсъждения на Й. Василев. Той повтаря едно и също и най-важното – не е вярно. Ние не сме някакви глупаци, които седим там от глупост или инфантилност, или от меркантилност, както най-вече иска да ни изкара. Ние седим от една лоялност към президента и правителството. Цялата ваша кампания е нарочена срещу президента. Тя ще доведе до свалянето на президента.

ИВАН ЕФТИМОВ: Тази тема е безкрайна и предлагам да я отложим. Давам думата на Е. Божков по въпроса за устройствения правилник на ФКД.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Представям ви доклада на комисията по проекта за устройствения правилник, избрана от първата национална конференция на ФКД. Той е изготвен от комисията с председател Е. Божков и членове – Димитър Ненов, Иван Ефтимов и Александър Бояджиев. Отсъства Богдан Глишев, който не взе участие в работата на комисията. Бяха разгледани две писмени предложения по проекта за правилника от Ани Серафимова, Димитър Пушкаров. Докладват се алтернативни предложения на тези текстове, по които комисията не е постигнала съгласие, като се отразяват резултатите от работата на комисията. Искам да ви предложа една процедура за работа. Чета текстовете, които са приети или отхвърлени единодушно, чета ви текстовете, по които има алтернативни варианти, взимаме отношение към тях чрез гласуване и след това, ако не възразявате, гласуваме главата анблок, като цяло.

ДИМИТЪР НЕНОВ: Искам да питам имаме ли кворум?

И. ЕФТИМОВ: Имаме.

Е. БОЖКОВ: Раздел първи – общи положения. По чл. 1, ал. 1 няма никакви възражения в комисията. Точното наименование на организацията е “Федерация на клубовете за демокрация”. Чл. 1, ал. 2 – I вар.: “Федерацията на клубовете за демокрация /ФКД/ е политическа организация с либерална платформа, седалището й е в гр. София. Внесен е алтернативен вариант от А. Серафимова – първото изречение да добие следния вид: “ФКД е политическа организация с непартиен характер, която приема и се регистрират партийни функции само по време на избори и референдуми”. С три към един гласа комисията подкрепя проектния вариант, който ви прочетох най-напред. Ако държите да има дискусии около тези варианти, ако не – направо да пристъпим към гласуване.

СТОИЛ ДОНЕВ: Имам едно възражение. Първата алинея регламентира организацията като ФКД. Но смисъла на понятието “демокрация” това е равнопоставеност. Става въпрос за равнопоставеност на платформи, на отделни личности, на отделни организации, на отделни разбирания. Следващата алинея, така, както е формулирана в първия вариант вече дава приоритет на либералната политическа ориентация. Т.е. създава се известно несъответствие между първа и втора алинея. Забележката ми е формална, т.е. или трябва да станем клубове за либерална демокрация, или във втората формулиравка да изчезне текстът, който дава приоритет на определена политическа линия.

ДИМИТЪР НЕНОВ: Аз смятам, че когато се съобщават алтернативните варианти, приети от комисията, в никакъв случай не трябва да се съобщава как гласуват в комисията, защото това може да повлияе на събранието и да се получи известна манипулация.

НЕЙЧО НЕЕВ: Предлагам едно рационално предложение. Всеки е прочел устройствения правилник, вчера се изказаха противоположни мнения по ръководните органи на федерацията. Нека направо да минем към гласуване.

И. ЕФТИМОВ: За ал. 1 – пълно мнозинство. За първи вариант на ал. 2 са гласували 75 души “за”, за II вар. – 32 души “за”, за трети вар. – 3 души “за”. Приема се първият вариант.

Е. БОЖКОВ: Вторият вариант на чл. 1, ал. 2, приет е следният: “ФКД е политическа организация с либерална платформа. Седалището й е в гр. София”. Преди да преминем към гласуване на проекта, третиращ изборните органи, искам да ви прочета и да приемем още един принципен член, по който възникнаха дискусии в комисията. Това е чл. 11, ал. 1 и 2. “Член на Клуб за демокрация може да бъде всеки, който споделя платформата на ФКД”. Сега ще ви прочета алтернативния вариант, предложен  ...................  ал. 1 остава ............. Чл. 11, ал. 2 добива следния вид: “Член на Клуб за демокрация може да бъде и член на друга политическа партия или организация, заварен като член на клуба към дата на приемането на устройствения правилник. Такъв член не може да бъде избиран в ръководството или по друг начин да представлява клуба”. Преди да подложим на гласуване двете предложения, давам обяснение за термина “български гражданин”. Има се предвид това, че само български граждани могат да бъдат избирани за депутати в българския парламент, членове на правителството също могат да бъдат само български граждани.

Предлагам ви за гласуване Чл. 11, ал. 1 така, както е предложена в проекта за устройствен правилник. Чета отново: “Индивидуален член на клуб за демокрация може да бъде всеки дееспособен български гражданин, подкрепящ идейната платформа и политическата програма на ФКД, който не членува в други политически партии и организации”.

Който е за този вариант на чл. 11, ал. 2, гласува “за”. Който поддържа отпадането на края на изречението, което гласи: “който не членува в други политически партии и организации”, гласува “против”.

ГЛАСУВАНЕ: С 74 гласа “за” се приема първоначалния вариант.

И. ЕФТИМОВ: Преминаваме към ал. 2.

Е. БОЖКОВ: Чл. 11, ал. 2 така, както е представен в проекта за устройствен правилник: “Член на подразделенията на клуба за демокрация може да бъде всеки, който споделя платформата на ФКД”. Предлагам да се върнем на въпроса за подразделенията след приемане на ръководните органи. А сега да гласуваме предложената алтернативна ал. 2, която гласи: “Член на клуб за демокрация може да бъде и член на друга политическа партия и организация, заварен като член на клуба към датата на приемането на устройствения правилник. Такъв член не може да бъде избиран в ръководството или по друг начин да представлява клуба”.

ГАЛИНА ЙОЧЕВА: В клуба в Ловеч сме около 2000 човека. Самостоятелно юридическо лице сме от 1990 г., преди още да ни поканите във федерацията. Според този член вие ни изключвате. Защото ние нямаме право да променяме своя устав.

ДИМИТЪР НЕНОВ: Историята на този устройствен правилник е следната: Той беше поднесен на част от оперативното бюро в последния момент от комисията. Оперативното бюро не се е занимавало с него и не го е разглеждало по необходимия ред, нито е гласувало за това той да бъде представен в този вид на конференцията. Снощи до 3.30 ч. четирима души се занимаваха  .............................   дадени на конференцията ...

И. ЕФТИМОВ: Вече сме влезли в процедура и не можем да се връщаме.

ГЛАСУВАНЕ: Със 74 гласа “за”, 15 “против” и 8 въздържали се, текстът е приет. Тази точка остава, но отива като ал. 1 в предходните и заключителни разпоредби.

Е. БОЖКОВ: Преминаваме към обсъждане и приемане на раздела, отнасящ се до ръководните органи на ФКД. Той съдържа три глави. Искам да отбележа като значимо предложението за изменение на чл. 24, ал. 1. Второ изречение: “По решение  на Националния федеративен съвет или по искане на една пета от клубовете може да се свика извънредна национална конференция”. В комисията постъпи предложение от г-н Д. Ненов числото на клубовете да бъде една десета.

И. ЕФТИМОВ: Който е националната конференция да се свиква по предложение на една пета от клубовет, да гласува.

ГЛАСУВАНЕ: С 83 “за” е приет текстът, заедно с направеното предложение: “Националната конференция на ФКД да се свиква редовно всяка година по решение на ПФС или по искане на 1/5 от клубовете за демокрация може да се свика извънредна национална конференция”.

Е. БОЖКОВ: По чл. 24, ал. 2 няма противоречия в комисията.

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА:  Предлагам да се прибави, че всеки клуб трябва да има поне един представител.

И. ЕФТИМОВ: Който е за това предложение, да гласува. Т.е. който е за освен пропорционалното представителство на националната конференция, да се добави и че всеки клуб може да бъде представен с не по-малко от един човек.

ГЛАСУВАНЕ: Със 73 гласа “за”, 10 “против” и 11 въздържали се се приема текста на ал. 2: “На националната конференция клубовете са представени пропорционално, съобразно броя на членовете, но не по-малко от един представител на клуб. Нормата за представителство се определя от НФС. Имената на делегатите се изпращат в изпълнителното ръководство най-малко 10 дни преди конференцията. Конференцията е проведена редовно, ако на нея са представени не по-малко от 2/3 от клубовете”.

Е. БОЖКОВ: Чл. 24, ал. 3 е предложена да отпадне. Ако някой има предложение във връзка със съдържанието на алинеята, трябва да изчака, тъй като първо трябва да гласуваме дали тази алинея трябва да остане или не.

И. ЕФТИМОВ: Предлагам преди това да разгледаме главите за Националев федеративен съвет, изпълнително бюро и след това да се върнем на конференцията.

Е. БОЖКОВ: За структурата на органа, наричан Национален федеративен съвет има две принципни виждания. Това е чл. 29, ал. 1 до чл. 29. Чета предложенията. Първоначален вариант: “Националният федеративен съвет на ФКД е в състав от 30 до 40 изборни члена, включително председателя на ФКД и организационния директор. Освен тях членове по право на Националния федеративен съвет са: членовете на парламентарната група и министрите, членове на ФКД”. Чл. 28, ал.1: ”Заседанията на Националния федеративен съвет се свикват от председателя на ФКД или по искане на една десета от членовете му”. Чл. 28, ал. 2 “Заседанието на Националния федеративен съвет е проведено редовно, ако на него присъстват две трети от избраните членове”. Ал. 3: “Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присътващите. НФС може да се задължи да решава особено важни въпроси с квалифицирано мнозинство”. Сега чета принципното различие, предложено в комисията: “Национален федеративен съвет се състои от по един представител от всички клубове в страната” – това е чл. 27. Чл. 28, ал. 1 има в този вариант също различия: “Заседанието на НФС се свиква от оперативното бюро или по искане на една десета от клубовете”. По ал. 2 и 3 на този член в алтернативния вариант не се предвиждат изменения.

ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: Тъй като трябва да напусна заседанието, бих искал да кажа някои неща. Преди всичко трябва да бъде фиксирано, че ръководни органи са НФС. Към чл. 24 нова алинея, която да каже, че националната конференция е висш орган на управление. Освен това – навсякъде, където се пише за НФС, трябва да се прибави и парламентарната група. Парламентарната група влиза в НФС. Основно предложение искам да направя за избора на председателя. Смятам, че е редно той да бъде избиран от НФС, а не от Националната конференция. Нац. Конференция е много тромав орган. Предлагам да има и заместник-председател, който също да бъде избиран от НФС. Да се фиксира периодичност на събирания на НФС, не по-малко на два месеца или на три месеца. В чл. ........  беше прочетена ал. 2 се говори, че НФС законно заседава, ако присъстват две трети от изброените членове. А в чл. 27 се казва, че са избрани от 30 до 40, а останалите са по право. Реално кои две трети трябва да присъстват? А в чл. 41, ал.1 да отпадне или да се фиксира. Чета: “При невъзможност да се свикат на заседание колективните органи, председателят взема неотложни решения и ги привежда в действие”. Тази алинея да се ограничи  до поемане на отговорни неполитически решения. Политическите решения самостоятелно не бива да взима председателят. Т. 4: “Назначава административния и технически персонал на ФКД по препоръка и съгласуваност с оперативното и изпълнителното бюро. На клубовете по места трябва да се даде право да събират свой членски внос, ако решат”.

И. ЕФТИМОВ: Предлагам да гласуваме да има или да няма Национален федеративен съвет.

ГЛАСУВАНЕ. Със 79 гласа “за”, 29 “против”, без въздържали се се приема да има Национален федеративен съвет.

Е. БОЖКОВ: Предлагам ви двете концепции за НФС. Първа: “НФС се състои от 30 до 40 члена, представени в съотношение две трети от провинцията, една трета от София”. Предлагам първо да гласуваме чисто федеративния принцип, т.е. по един представител на клуб в страната, член на Федеративния съвет като първи вариант. Второто предложение е друг принцип на съставяне от 30 до 40 члена. И след това, ако се приеме евентуално втория вариант, ще дебатираме върху това и ще приемем какво да бъде представителството, в какво съотношение и кой да участва в него.

ГЛАСУВАНЕ:  С 86 “за”, 33 “против” се приема втория вариант.

Е. БОЖКОВ: Предлагам ви два алтернативни текста за гласуване. Първият: “НФС на ФКД е в състав от 30 до 40 члена, избрани като личности /по предложение на Й. Василев/, като се спазва пропорция четири представители на провинцията, една пета от София, но не по-малко от един представител от окръг”.

И. ЕФТИМОВ: Аз предлагам нещо друго. Първо да гласуваме дали да има такова разпределение, после ще определим дали да бъде една четвърт или една пета. И това, че НФС се избира от Националната конференция. Гласувайте, господа! Има предложение за 33, 35 и 37. Да започнем от 37. ГЛАСУВАНЕ: С 95 “за”, а останалите – въздържали се, се приема НФС да се състои от 37 члена. .... към въпроса за членовете, които са по право. Да има ли такива, или да няма.

Е. БОЖКОВ: Първо да уточним, председателят на ФКД, включително е член на Федеративния съвет. Това предлагам да не се гласува. Преминаваме нататък. Участващите във ФС с право на глас: парламентарната група и министрите. Ако искате, да ги разделим.

АЛЕКСАНДЪР БОЯДЖИЕВ: Имаше едно разумно предложение, което Еленко пропусна и то е свързано със задълженията на парламентарната група. Тя изразява становището на ФКД в Народното събрание и решава в съответствие с него всички въпроси, отнасящи се до парламентарната дейност на ФКД. А при условие, че има такива ангажименти парламентарната група е редно да участва във формирането. Въпросът е, че може да бъде не със съвещателен глас, а участва в ръководството на парламентарната група с право на глас. Ръководството в момента е от два члена: председател и секретар.

Е. БОЖКОВ: Трите предложения са следните. Първото е: “Членовете на парламентарната група и министрите участват с право на глас”. Второто: “Членовете на парламентарната група и министрите присъстват със съвещателен глас”. Трето: “Ръководството на парламентарната група участва с право на глас”.

СТ. РАЙЧЕВА: Моето предложение е: “Парламентарните представители на ФКД, министри и зам.-министри от ФКД, неизбрани във ФС, участват в заседанията му с право на съвещателен глас”.

И. ЕФТИМОВ: Предлагам да гласуваме последното предложение.

ГЛАСУВАНЕ:  Със 103 гласа “за” е приет следният текст но чл. 27, заедно с направените предложения. /НФС на ФКД се избира от Националната конференция и се състои от 37 члена, вкл. Председателя на ФКД. Народните представители, министрите и зам.-министрите – членове на ФКД, неизбрани в НФС, имат право на съвещателен глас”/.

СТ. РАЙЧЕВА: /временно заместваща председателя на заседанието Иван Ефтимов/

Е. БОЖКОВ: По чл. 28, ал. 1 има две алтернативи. За другите алинеи няма предложения. Първа алтернатива: “Заседанията на НФС се свикват от председателя на ФКД и една трета от членовете му”. Втори вариант: “Заседанията на ФКД се свикват не по-рядко от веднъж на два месеца от оперативното бюро на Федерацията. Извънредни заседания се свикват от оперативното бюро или по искане на една десета от клубовете”.

ГЛАСУВАНЕ: Приема се с 89 “за”, 19 “против”, без въздържали се втория вариант на ал. 1: “Заседанията на НФС се свикват от председателя на ФКД или по искане на една пета от членовете”.

Е. БОЖКОВ: Предложението за ал. 2 е: “Заседанието на НФС е проведено редовно, ако на него присъстват 2/3 от избраните членове”.

СТ. РАЙЧЕВА: Ако няма предложения, да гласуваме. Приема се с пълно мнозинство, единодушно!

Е. БОЖКОВ: Ал. 3 на чл. 28: “Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. НФС може да се задължи да решава особено важни въпроси с квалифицирано мнозинство”.

СТ. РАЙЧЕВА: Възражения? Моля да гласуваме. С пълно мнозинство се приема чл. 28, ал. 3.

Е. БОЖКОВ: Чл. 29: “НФС: ал. 1 – следи за изпълнение на решенията на Националната конференция.” Ако няма други предложения, да прочета всички алинеи и да ги гласуваме заедно. Чета:

Ал. 2. “Свиква националната конференция и изготвя проекта за дневен ред”.

Ал 3. “Изготвя текуща програма за дейността на ФКД”.

Ал. 4. “Изготвя предложения за промени в устройствения правилник и идейната й платформа”.

Ал. 5. “Утвърждава учредяването на нови и евентуалното самоизключване на клубове”.

Ал. 6. “Изработва предизборната платформа на ФКД”.

Има предложения ал. 9 да отпадне от чл. 29, а тъй като има предложения за промени, предлагам да гласуваме дотук.

СТ. РАЙЧЕВА: Приема се с пълно мнозинство.

Е. БОЖКОВ: Чета ви промените в ал. 7: “При обстоятелства, които правят невъзможно свикването на националната конференция, НФС взима решение по чл. 26, ал. 3, 5 и 6”. Тези алинеи се отнасят до приемане на програма, приемане кандидатурите за народни представители, взимане решения по политически въпроси. Т.е. в случай, че не може да се свика конференция, НФС има право да взима отношение по тези въпроси, които трябва да бъдат одобрени на следващата конференция. Другият вариант е да отпаднат от текста ал. 5 и 6, а да конфигурират само ал. 3 и 4.

СТ. РАЙЧЕВА: Продължаваме нататък. Който е съгласен да се приеме ал. 7 на чл. 29 във вида, както е формулирана тук, т.е.: “При обстоятелства, които правят невъзможно свикването на Национална конференция, НФС взема решения по чл. 26, ал. 3 и 4”, моля да се гласува.

ГЛАСУВАНЕ: 34 – “за”. Предлагам да формулираме трети вариант на ал. 7.

ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: 63 не е по-малко от половината. В залата не сме 135 души, а по-малко. Трябва да се прегласува първи вариант.

СТ. РАЙЧЕВА: Който е за първия вариант, моля да гласува отново.

ГЛАСУВАНЕ: 78 – за. Приема се този вариант.

Е. БОЖКОВ: По ал. 8 няма възражения. Гласи: “Осигурява необходимите за дейността на федерацията средства”. Има ли някой против? Тогава да гласуваме. Абсолютно мнозинство. Ал. 9 комисията предлага да отпадне. Следващата опорна алинея е ал. 10: “НФС може да делегира свои пълномощия на изпълнителните органи. За това се иска изричното му огласяване”. Предлага се и тази алинея да отпадне.

ГЛАСУВАНЕ: 97 – за.

Е. БОЖКОВ: Предлага се нова ал. 10 на чл. 29: “НФС гласува недоверие на членовете на парламентарната група на Федерацията”.

ТЕОДОСИ ТОМОВ: Според конституцията народният представител се ползва с особен имунитет. Този текст противоречи на конституцията и не бива да се гласува.

СТ. РАЙЧЕВА: Това предложение отпада.

Е. БОЖКОВ: Друго предложение за ал. 10, която става ал. 9: “НФС избира оперативно бюро и пет члена за участие в Националния координационен съвет на СДС”.

ГЛАСУВАНЕ: 76 – за. Този вариант на алинеята се приема.

ДИМИТЪР НЕНОВ: Предлагам към този член да се прибави: “ .... и говорител на ФКД”. Този говорител да приеме и функциите на секретар по печата и да бъде на всяка цена член на оперативното бюро.

ГЛАСУВАНЕ: с 86 гласа “за” ал. 10 добива окончателният си вид: “НФС избира оперативно бюро, гворител и пет члена за участие в Нацианалния КС на СДС”. Приключихме чл. 29.

Е. БОЖКОВ: Чл. 30  гласи: “За оперативното координиране на своята дейност НФС избира изпълнително бюро в състав от 9 до 15 члена. Освен тях в изпълнителното бюро по право влизат председателят на ФКД и ръководството на парламентарната група”. Ал. 2 на същия член гласи: “На едно от първите си заседания изпъалнителното бюро регламентира организацията на своята дейност”.

В. ПАНАЙОТОВ: Нека да не е бюро, а “Ръководство” и да се състои от 11 члена, включително председателя и говорителя.

ГЛАСУВАНЕ: С 84 гласа “за” се приема целият текст с приетата вече провяна: “1. За оперативно координиране на своята дейност НФС избира изпълнително ръководство в състав от 11 члена, включително председателя и говорителя. 2. На едно от първите си заседания изпаълнителното ръководство регламентира организацията на своята дейност”.

Е. БОЖКОВ: По чл. 30, ал. 1 има два варианта. Първият вариант гласи: “При невъзможност да се свика заседание на колективните органи, взима неотложни действия и ги привежда в действие”. Вторият вариант е да остане само: “Взима неотложни решения и ги привежда в действие”.

ГЛАСУВАНЕ: С 96 гласа “за” се приема втори вариант на ал. 1.

Е. БОЖКОВ: По останалите алинеи не са постъпили възражения досега. Чета ги: “Ал. 2: “Представлява Федерацията пред държавните органи и други организации, юридически и физически лица.

Ал. 3: Председателства заседанията на НФС и изпълнителното ръководство.

Ал. 4. Назначава административния и технически персонал на ФКД”.

Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

ГЛАСУВАНЕ: С пълно мнозинство се приемат ал. 2, 3 и 4.

Е. БОЖКОВ Тъй като времето напредва и ние очевидно няма да можем да приемем целия устройствен правилник, нито идейната платформа, аз предлагам да довършим главите за изборните органи, за да можем да ги изберем и те да си знаят правата, за да могат да функционират. Има ли някой против? Мнозинството е повече от очевидно. При това положение ни остава раздела за националния проверителен съвет.

Чл. 34 гласи: “Ал. 1 – Националната конференция на ФКД избира Национален проверителен съвет, който се отчита пред нея.” Ал. 3 гласи: “Националният проверителен съвет е в състав от 5 до 7 члена, които избират председател и секретар”.

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Да се фиксира 7 члена.

ГЛАСУВАНЕ: С уточнението, че НПС се състои от 7 члена, текстът на чл. 34 се приема с пълно мнозинство.

Е. БОЖКОВ: Чл. 35 гласи: “НПС котролира дейността на изпълнителните органи, парламентарната група и клубовете за демокрация само със задължителните права, установени с устройствения правилник правилник на ФКД”.

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Да контролира само финансовата дейност, а не цялостно клубовете, защото иначе няма автономия.

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Нали приехме, че парламентарната група никой не може да я контролира.

Е. БОЖКОВ: Всъщност предложението НПС да контролира само финансовата дейност постъпи вчера в комисията. Значи, съществуват два варианта на члена. Първият е да контролира общо дейността, а вторият – само финансовата дейност. И от двата варианта отпада парламентарната група, както вече решихме.

ГЛАСУВАНЕ: С мнозинство се приема НПС да контролира само финансовата дейност на изпълнителните органи и клубовете за демокрация.

ЕЛ. БОЖКОВ: Значи окончателният текст на чл. 35 става: “НПС контролира финансовата дейност на изпълнителните органи и клубовете за демокрация”.

....

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Предлагам в заключителните разпоредби освен алинеята, която вече приехме, че заварените членове на клуба, които са членове на други партии, могат да останат членове на клуба, без да бъдат избирани в ръководството, да приемем още една предходна разпоредба. Предлагам да я формулираме така: “До парламентарните избори тази година ръководството на всеки клуб за демокрация може само да реши дали да се съобрази или да не се съобрази с изискването на чл. 11”. Това означава, че Ловешкият клуб, например, може да реши да приема нови членове, които членуват в друга партия.

ГЛАСУВАНЕ: Приема се с пълно мнозинство ал. 2 на прех. И заключ. разпоредби.

И. ЕВТИМОВ: /ОТНОВО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ/ с ТОВА ЗАВЪРШИХМЕ ПРИЕМАНЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК. Беше вече гласувано, че няма да приемем целия устройствен правилник, а само разделите за органите, които днес ще изберем. Предлагам да преминем към обсъждане на кандидатурите за председател. Давам думата на председателя на комисията по изборите Нейчо Неев, за да представи кандидатурите първо за председател на ФКД.

НЕЙЧО НЕЕВ: Не опростявайте толкова нещата. Как комисията да подготви кандидатури, като едва сега се прие устройствения правилник и едва сега стана ясно кои ще са ръководните органи. Имаме предложенията на оперативното ръководство.  Ако искате, мога да ги прочета.

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Оперативното ръководство вече не може да представя кандидатури, тъй като мандатът  му е прекратен.

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Комисията беше избрана от Националната конференция и трябваше да обработи всички кандидатури и да ни ги представи, пък ние тук ще решим кого да изберем. Тя не си свърши работата.

СТАНКА РАЙЧЕВА: Предлагам да прекъснем този спор и да обявя почивка, по време на която комисията да отиде в съседната стая и да обработи всички постъпили предложения, които сега ще бъдат направени. Има ли някой против? Няма. Тогава обявявам почивка и който не е дал досега предложението си, по време на почивката да го направи.

/СЛЕД ПОЧИВКАТА/

ИВАН ЕФТИМОВ: /председателстващ/ Давам думата на Нейчо Неев.

НЕЙЧО НЕЕВ: Комисията обработи предложенията и подготви три списъка за председател, за Национален федеративен съвет и за Национален проверителен съвет. Тъй като имената на няколко човека се повтарят в списъците и тъй като сме приели, че гласуването е анонимно, може да се случи така, че отделни хора да попаднат и в двата органа. Трябва отсега да приемем, ако това се случи, те ще могат да изберат в кой орган да останат. Предлагам да пристъпим към гласуването.

Е. ЕФТИМОВ:  Има и още една техническа причина, поради която не трябва да се бавим. За 17.00 ч. е обявена пресконференция в София-прес и поне председателят трябва да присъства там.

НЕЙЧО НЕЕВ: Ако няма други въпроси, да гласуваме. Гласуването ще става  .................   подготвеният списък за председател, който се пуска в урната, след като са задраскани имената на кандидатите, с изключение на едно, което би трябвало да е вашето предложение за председател. Всеки, който гласува, се отбелязва в списъка на делегатите на конференцията, за да не гласува повече от един път.

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Какво стана с двамата съпредседатели, ние не гласувахме по този въпрос?

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Аз съм против двама председатели. Но да се каже: “Аха, значи не сте съгласни и да не се гласува”. Ама всичко тук стана несериозно, това не е работа. Не можем и направо да започнем да гласуваме за председателя, без да познаваме кандидатурите. Аз ви заявявам, че ако тази комедия продължава, аз ще напусна конференцията.

ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ: Данчо, не можеш ли да продължиш нормално, както започна: “Аз предлагам да се гласува предложението за двама съпредседатели; аз предлагам да се обсъдят кандидатурите  и т.н.”. Защо непрекъснато ни плашиш с напускане?

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Аз не ви плаша. Аз дори предварително мога да ви кажа резултата от гласуването. Нека не си затваряме очите, нека не мислим, че в тази зала има полуидиоти.

ИВАН ЕФТИМОВ: Аз до голяма степен приемам упрека върху себе си, защото аз като председател трябваше да поставя въпроса за двамата съпредседатели на гласуване. Но имаше толкова много възражения от залата, че приех предложенията за съпредседателите като несериозни. Сега предлагам да гласуваме този въпрос. Който е за двама съпредседатели на Федерацията, моля да гласува “за”, който е против, съответно да гласува против.

ГЛАСУВАНЕ: Със 17 за и 79 против предложението за двама съпредседатели отпада.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Предлагам да се раздадат листчетата с кандидатите и да започне обсъждането.

ИВАН ЕФТИМОВ: Смятам, че тук бе допуснато едно недоразумение. Беше казано, че листчетата ще бъдат раздадени и от това някои хора побързаха да направят извода, че процедурата е предрешена. А тук всъщност никой не е казал, че кандидатурите няма да бъдат обсъдени. Преминаваме към обсъждане на кандидатурите за председател на ФКД. Давам думата на председателя на комисията Н. Неев.

НЕЙЧО НЕЕВ: За председател са предложени: Ангел Димитров, Йордан Василев, Недялко Лазаров, Петко Симеонов и Христо Иванов.

ИВАН ЕВТИМОВ: Моля, който има някакви съображения по предложените кандидатури да вземе думата, моля също и кандидатите да се представят. Нека се разберем за регламент – не повече от 7 минути.

НЕДЯЛКО ЛАЗАРОВ: Удивен съм, че виждам името си сред кандидатите. Смятам, че това е несериозно и си правя самоотвод.

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Благодаря ви за доверието. Преди повече от половин година в Пловдив, когато се предлагаше моята кандидатура за председател на Координационния съвет, аз отказах по съображения, които сега ще повторя. Смятам, че не бих могъл добре да изпълнявам ръководен пост, какъвто и да било той и че моето амплоа е по-друго. Затова моля да приемете моите доводи. По издигнатите кандидатури. Аз ви предлагам да изберете за председател една фигура, която е била досега встрани от споровете и във федерацията, и в СДС, защото през последните месеци нашата федерация беше злепоставяна с разнопосочни решения и становища. Такава фигура според мен е Ангел Димитров. Още един мотив за моето нежелание да приема председателството на ФКД. Както знаете, аз все пак съм заел една позиция и ако не дай боже бихте ме избрали, това означава една част, може да е малка, от привържениците и на СДС, и на федерацията да погледне с недоверие, да има някакво чувство на несъгласие с председателя. И затова аз тук ще помоля колегата Петко Симеонов да последва моя пример.

АНГЕЛ ДИМИТРОВ: Може би беше по-добре някой да ни представи, а не ние сами да се представяме. Роден съм през 1945 г. в София. По образование съм историк – ст.н.с. в Института по история към БАН. Един от основателите съм на Софийския клуб. Женен съм, имам едно дете. Преподавател съм и хонорован в Университета.

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Как виждате бъдещето на нашата федерация?

А. ДИМИТРОВ: Нашата Федерация трябва да работи за единството на СДС. Не за блокови структури вътре в него, а да бъде обединяващото звено вътре в цялата опозиция. Това не е толкова сложно.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Аз благодаря на тези, които са ме предложили за председател. Вчера в доклада си аз говорих пред вас и изложих пред вас собственото си становище, което не е обсъждано в оперативното бюро. Досега бях председател на Федерацията, работих според силите си. Допускал съм, разбира се и ...... Първата слабост беше подценяването на средствата за масова информация. Смятам, че отчасти ниският рейтинг на нашата федерация се дължи на това. А също и критиките срещу мен, защото те произтичат от непознаването на фактите и на грешното тълкуване. Втора слабост, която съм допускал до сега е свързана с дейността на оперативното бюро.

ХРИСТО ИВАНОВ: Няма да скрия, че съм учуден от това, че моето име е сред кандидатите. Много съм огорчен от нетолерантния тон на нашата конференция. Няма да скрия, че вчера затова настоявах в комисиите да влязат хора с различни убеждения, защото виждах противопоставящите се настроения преди конференцията. Мисля, че това е единственият път за запазване на федерацията, когато не надделява едно или друго становище. Аз си правя самоотвод първо, защото смятам, че са предложени две много достойни кандидатури. И второ, защото се отнасям много сериозно към работата си в ЦИК, на която съм се отдал.

НЕЙЧО НЕЕВ: Моля да пристъпим към гласуване по процедурата, която беше съобщена. В раздадената ви листа трябва да зачеркнете четири имена и името на вашия избраник трябва да остане незачертано.

/ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕТО ГРУПА ДЕЛЕГАТИ НАПУСКАТА ЗАЛАТА.  В СУМАТОХАТА ОКОЛО ТОВА АНГЕЛ ДИМИТРОВ СЕ КАЧВА НА ТРИБУНАТА И ОТ ДУМИТЕ МУ УСПЯВА ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ СИ ОТТЕГЛЯ КАНДИДАТУРАТА, ТЪЙ КАТО СОФИЙСКИЯТ КЛУБ НЯМА ДА ГЛАСУВА/.

ПОЧИВКА.

НЕЙЧО НЕЕВ: След принудителната почивка, комисията преброи гласовете. За председател на ФКД е избран г-н Петко Симеонов. /ЧЕТЕ ПРОТОКОЛА НА КОМИСИЯТА, ПРИЛОЖЕН КЪМ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ/. Раздадени са ви листи с предложения за Национален федеративен съвет и за Национален проверителен съвет. Съгласно приетия устройствен правилник НФС трябва да се състои от 36 души, като председателят влиза по право извън това число. Националният проверителен съвет трябва да се състои от 7 души. Това означава, че в листата за НФС трябва да останат незачертани минимум 36 имена, а в листата за НПС не повече от 7 имена.

/СЛЕДВА УТОЧНЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ДАЛИ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА БЮЛЕТИНА, КОЯТО СЪДЪРЖА ЧИСЛО, РАЗЛИЧНО ОТ 36 НЕЗАДРАСКАНИ ИМЕНА. С ГЛАСУВАНЕ СЕ ПРИЕМА, ЧЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНА Е САМО ТАЗИ, КОЯТО ИМА НЕЗАДРАСКАНИ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ИМЕНА ......../

ИВАН ЕВТИМОВ: Давам думата на Йордан Василев – председател на комисията по резолюцията.

/ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЧЕТЕ ПРОЕКТА ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФКД, КАКТО И ПРОЕКТА ЗА АКТУАЛИЗИРАНО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СДС В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, ИЗГОТВЕН ОТ КОМИСИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ХРИСТО ИВАНОВ. СЛЕД ОБСЪЖДАНЕ БЯХА ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО ПРИЛАГАМЕ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ.

СЛЕДВА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС. С МНОЗИНСТВО БЯХА ИЗБРАНИ: БЛАГА ДИМИТРОВА, ТЕОДОР ШИШМАНОВ, АНГЕЛ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ДОБРЕВ, АНИ СЕРАФИМОВА.

ЗАПОЧВА РАЗГОРЕЩЕНА ДИСКУСИЯ КАК ДА ПРОДЪЛЖИ КОНФЕРЕНЦИЯТА. ГРУПАТА ДЕЛЕГАТИ, НАПУСНАЛА КОНФЕРЕНЦИЯТА, Е ПРЕДАЛА СВОИТЕ ИСКАНИЯ НА ПЕТКО СИМЕОНОВ, ДОКАТО МНОЗИНСТВОТО НЕ Е СЪГЛАСНО ПО ТОЗИ НАЧИН ДА МУ БЪДЕ НАЛАГАНО МНЕНИЕ/.

ИВАН ЕВТИМОВ: Давам думата на Петко Симеонов.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Аз винаги съм бил убеден, че в крайна сметка ние сме в състояние да се споразумеем. Защото пред нас стоят общи цели. Как ще се борим да постигнем единство в СДС, ако не успеем да постигнем единство във федерацията. В един етап от развитието на тази конференция, когато тя беше вече на приключване, малцинството, присъстващо на конференцията, напусна и заяви пред мен определени условия, за да се върне и да спасим единството. Аз предадох на мнозинството исканията на малцинството. Мнозинството постави точно обратните искания, иначе те напускат федерацията. И сега аз съм постевен между два огъня – и двете страни искат да извърша точно обратното на това, което искат другите, за да се спаси единството. На мен ми е много трудно. Аз искам да спася единството, но аз няма на какво друго да се опра, освен на правилата. До този момент нашата конференция е действала в пълно съответствие с приетите правила, дошла е до тази точка. Очевидно пред нас застават неразрешими в този момент проблеми. Ние сме в една много тежка ситуация. Предлагам да вземем едно решение, в което се казва, че всичко, което е било досега, е законно. По тази точка, до която сме стигнали, ние трябва да я продължим на друга конференция. Ние трябва да приемем докрай платформата и устройствения правилник. Затова нашата конференция трябва да продължи.

ХРИСТО ИВАНОВ: Има два пътя, по които се решават проблемите. Едните са принципните, другите са моралните страни. Съществуваше ли яснота, по силата на кой устав днес се извършва изборът? Имаше ли официален регламент, одобрен от конференцията, че гласуването става по силата на стария устав и по него да се избере председател? Логичното е, когато конференцията приеме нов устав, новото ръководство да се приема по него. По този въпрос няма яснота. Второ. Ако по силата на утвърден от самата конференция регламент е проведен законен избор, но той създава доста сложни противоречия, тогава въпросът става морален и него може да реши само г-н Петко Симеонов и никой друг.

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Предлагам на всички да се обединим и да си обещаем, че пред журналистите ще отговаряме с думите, които произнесе Петко Симеонов, а именно: че ще има продължение на конференцията, където ще се доприеме програмата и устава, тъй като сега не е имало време и че сега за председател на федерацията е избран Петко Симеонов и че са избрани 5 делегати за утрешната конференция на СДС. Защо трябва да се дразним и да създаваме скандали? Който настоява за скандали, ще го обявя, че иска да сее разкол там, където няма такъв.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Като председател на комисията по проекта за устройствения правилник се чувствам задължен да поясня и припомня. Тази сутрин започнахме приемането на устройствения правилник и основните принципи. Бяха приети основните принципи. По молба на комисията по избора с предимство в устройствения правилник се гласуваха въпросите за ръководни органи на федерацията. Гласува се предложението на комисията по избора, прие се и се премина към гласуването на частите от правилника, отнасящи се до ръководните органи на федерацията. След това съвсем закономерно се премина към избор на тези ръководни органи – председател и оперативен съвет, както беше прието. Никой никакъв въпрос не постави до момента, когато нашите приятели решиха да изменят хода на нещата. Аз не виждам в какво мога да бъда обвинен, гласувайки този устройствен правилник, от г-н Димитър Ненов. Къде постъпих аз нечестно? Направих всичко според установената процедура и правила. Чувствам се безкрайно унизен и не зная дали това е пътят към единството.

ИВАН ЕВТИМОВ: Давам думата на Нейчо Неев.

НЕЙЧО НЕЕВ: /ПРОЧИТА ПРОТОКОЛИТЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРА НА НАЦИОНАЛЕН ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ И НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ, КОИТО ПРИЛАГАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО КЪМ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ.

СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕБАТИ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ДОСТИГНА ДО КОНСЕНСУС ДА БЪДЕ СВИКАНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА, КОЯТО ДА ПРИЕМЕ ИЗЦЯЛО УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК И ИДЕЙНАТА ПЛАТФОРМА. ДАТАТА ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА ОТ НФС/.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Предлагам да закрием заседанието. Много хора вече излязоха, но аз благодаря на всички вас, които бяхте тук през цялото време, загрижени за съдбата на българската демокрация и на нашата федерация, положихте максимални усилия да защитите своите убеждения за търсенето на най-прекия път на България към демокрацията. Аз вярвам както на тези, които ме подкрепяха, така и на тези, които бяха против мен, а не против ония цели, идеали, които ме вълнуват и които са общи за нас.

Зная, че трудностите, които срещаме при осъществяването на демокрацията в България често пъти ни извеждат от коловоза на най-правия път. Но аз съм сигурен, че ние в крайна сметка ще намерим в себе си сила, за да преодолеем онези противоречия и отново да бъдем единни и заедно да вървим напред. Искам да кажа само едно конкретно нещо от многото конкретни неща, които бяха казани тук. Беше казано, че имало едно време, когато съм бил няколко крачки назад зад другите. Поне аз възприемам политиката като нещо много особено. Не винаги да бързаш означава да си прав и да водиш към успех. Често пъти много да бързаш в политиката, много да си припрян, много да си настойчив води до обратни резултати. Трябва да се разбере, че революционният лозунг не означава революционност. Ефективният лозунг, този, който носи плодове, този, който дава най-големи резултати – той е революционен. Като кажеш: “Незабавна смяна на системата”, от това не печелиш нищо, освен да създаваш напразни очаквания. А такива лозунги са много, които са на вълната на нетърпението. Аз съм сигурен, че ние ще намерим пътя към единството, че ще бъдем онези клубове за демокрация, които винаги сме били досега – в центъра на СДС.  Убеден съм, че ще работим заедно и занапред. Благодаря ви.

 

УТВЪРДИЛ     /Петко Симеонов/             

                   ПРОТОКОЛЧИК: ................ /И. Иванова/ 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home