ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91, пр. №2

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от заседание на Оперативното бюро на ФКГД

28.01.91 

Дневният ред беше предложен от г-н Христо Иванов[1] и се състоеше от няколко основни въпроса:

1. Сроковете от споразумението[2] не се спазват;

- да се настоява ли за прокарването на законите за изборите? Реално ли е?

- да се отстоява ли срока за парламентарните избори?

2. Непременно ли трябва да се приеме Конституцията?

3. Позицията на ФКГД спрямо Правителството.

4. Да се гласува ли бюджета?

5. Непременно ли трябва да се гласува закона за земята?

6. Каква да бъде процедурата за издигане на кандидатурите?

7. Въпроса за имуществото на БСП.

8. Дейността на ЦИК[3].

Дискусията започна от последната точка от дневния ред.

Общо беше мнението, че към ЦИК трябва да се създаде Комисия за политическо проектиране, която да разработи:

- стратегията и тактиката за предизборната борба;

- платформата на СДС;

- основните речи като стил и формули;

- лозунгите.

Предложено беше да се излъчат 3-5 члена от ФКГД, които да се заемат с изпълнението на тази задача. Към тях да бъде прикрепена група, която да разпространява информацията[4].

За групата за политическо проектиране бяха предложени: г-н Венедиков, г-жа Ганчева, г-н А. Димитров, г-н Паспаланов, г-н Фотев, г-н Н. Генчев, г-н Г. Мишев, г-н Г. Друмев, г-н Ив. Евтимов г-н Мико Петров, г-н Ал. Андреев, г-жа Алис Крайчева и г-н Д. Иванов[5]

Г-н Д. Ненов[6] съобщи, че в групата на експертите[7] всички тези проблеми се дискутират и има много ценни идеи. Беше насрочена среща за 30.01 от 18 часа, за да бъдат отсети най-добрите идеи.

По т. 1 - имаше противоречиви мнения. Решението на ОБ[8] е: трябва да се отстояват сроковете от споразумението, тъй като хората са разочаровани най-вече от демагогията на БСП. Трябва да се върви бързо към избори "независимо от законите. При мнозинство на БСП в Парламента експертите на СДС не са в състояние да прокарат добри за България закони."

По т. 2 - не, поради горните съображения.

По т. З - Сегашното правителство не само подготвя изборите, но се нагърби и с прокарване на икономическа реформа. При спечелване на изборите от СДС, в Парламента ще доминират вече неговите депутати. В Правителството също. Това ще даде шанс на икономическите реформи да бъдат доведени до успешен край.

По т. 4 - е единодушно мнението, че бюджета трябва да се гласува[9].

По т. 5 - Законът за земята е много важен, тъй като от него зависят в голяма степен местните избори. Деликатен е въпросът за бившите собственици и хората, които са закупили н обработват земя. Мнението на ОБ на ФКГД е, че представителите на СДС трябва да се борят за максимално демократичен закон за земята и да настояват за неговото прогласуване[10].

По т. 6 - се взе принципно решение. Тъй като БСДП, БЗНС и Екогласност настояват за количествен критерий при издигането на кандидатурите[11], излъчването на кандидатите да стане на вътрешнопартийни събрания. След това от всяка партийна листа ще бъдат взети първите един-двама и ще бъдат преценени от Националния КС. Останалите кандидати ще продължат борбата на общи опозиционни събрания по количествен критерий. ОБ на ФКГД, като има предвид, че кандидатите на ФКГД се радват на голяма избираемост, е на мнение, че резултатите от миналите избори и съотношението численост на партията - депутатски места трябва да се вземе под внимание[12].

по т. 7 Изоставен е въпроса за имуществото на БСП. На фона на оскъдните средства, с които разполага СДС, е очеваден факта, че ком-социалистите се стремят да се превърнат от властници[13] в собственици на България. В тази връзка г-н Марсел Леви от Форума на свободните демократи[14] предложи: да се поиска телевизионно време в рубриката "Искам думата" и да се предложи да се изземат 50% от получените досега пари от активните борци /народните пенсии/; да се обложат с еднократен данък придобитите с привилегии имущества; да се поиска отчет за размера на средствата, необходими за издръжката на чуждестранните студенти у нас, поканени от БКП /БСП/ Да се настоява тези средства да бъдат прехвърлени на бюджета на БСП[15].


 

[1] Христо Иванов, в началото говорител на Академичния клуб за демокрация, по-късно член на ОБ, от есента на 1990 година - заместник-председател на Централния избирателен клуб на СДС. Отговаряше от страна на СДС за съставянето на Временните управи.

[2] Навсякъде в последвалите документи при споменаване на Споразумението се има предвид Споразумението от 4 януари 1991 година, в което се определяха срокове за работа на Великото народно събрание и което беше политическа основа на правителството на Димитър Попов.

[3] ЦИК - Централен избирателен клуб на СДС.

[4] Има се предвид да разпространява материалите на планираната комисия.

[5] Йордан Венедиков, Вяра Ганчева, Ангел Димитров, Иван Паспаланов, Георги Фотев, Николай Генчев, Георги Мишев, Георги  Друмев, Иван Евтимов, Мико Петров, Александър Андреев, Алис Крайчева и Димитър Иванов (философ, професор в Софийския университет)

[6] професор Димитър Ненов, Академичен клуб за демокрация, член на ОБ

[7] Група на експертите към ФКГД.

[8] ОБ - Оперативно бюро (изпълнителния орган на Федерацията)

[9] Законът за бюджета е приет на 8 февруари.

[10] По това време изобщо не ставаше дума за "ликвидационни съвети" и връщане на земите в "реални граници". Законът за собствеността и ползването на земеделските земи е приет на 22 февруари.

[11] Посочените три организации имаха най-висок рейтинг според изследванията на НЦИОМ. Останалите организации в СДС бяха с нищожна популярност. Поради тази причина трите подеха инициативата за така наречения "квотен принцип". Всяка ортганизация да има различно, според рейтинга й, право да издига кандидати. Това беше една от причините, сложили началото на разцеплението в СДС.

Представа за предложението на "трите" дават два документа.

[12] С това становище ФКГД контрира на "квотния принцип", като предлага да се взема под внимание не рейтингът на организацията, а успеваемостта на организациите на изборите за ВНС (юни 1990). На тези избори мажоритарните кандидати на БЗНС "Никола Петков" се провалиха. Не можеха да се похвалят с големи успехи и другите две организации. Идеята на Оперативното бюро беше - по този начин да се принудят трите организации да се откажат от "квотния принцип".

[13] В оригинала "владетели".

[14] Форум на свободните демократи с председател Иван Калчев - към тази дата бяха колективен член на Федерацията и имаха свой представител в Оперативното бюро.

На 1 август 1990 година на заседание на Оперативния съвет на АСО (независими), които по-късно станаха Форум на свободните демократи, взема решение да стане колективен член на Федерацията. На 11 август на общо събрание на ФКГД беше обсъдена тяхната молба и АСО (независими) станаха колективен член на Федерацията. Беше възложено на Оперативното бюро да уреди конкретните въпроси, произтичащи от тяхното членство. От 22 август АСО (независими) участваха в работата на Федерацията.

[15] В смисъл - тези средства да се зачитат като средства, изразходвани от БСП. Предложенията на Форума бяха все в този дух.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.