Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ"

 ПЛАТфОРМА НА ФКД[1]

 

1.

Федерацията на клубовете "Демокрация" влиза в състава на Съюза на демократичните сили в България, съдейства безрезервно за осъществяване на неговата генерална стратегия за окончателно разгражданена тоталитарната система и установяване на плуралистично и съвременно демократично общество.

 

2. 

ФКД е модерна и широко открита федерация, която отхвърля традиционните, закостенели партийни структури и носи редица елементи на модерните социално-политически движения.

Тя има исторически корени в исконните либерални традиции на българския народ и политическата история на страната още от Българското възраждане насетне.

Тя черпи и ще черпи вдъхновение от присъщите на народа ни въжделения към свобода на духа, свобода на инициативата в стопанския и социално-политически живот, към демокрация, към всички непреходни ценности на европейския либерализъм.

 

3. 

Социалната база на фКД не е отделна класа, социален слой или големи групи от българското национално общество, формирани според подоходни, образователни, професионални, етнически и други признаци. Членовете и изобщо привържениците на фКД представляват преди всичко себе си като личности, като свободни граждани на нашата страна.

Това не означава, че ние не признаваме социалната диференциация в обществото, реалното съществуване на различни социални слоеве, класи, групи и т.н.  

Ние провъзгласяваме върховната личност на човека.

За нас човекът е най-напред личност и след това причастен към един или друг социален слой, една или друга социална група и т.н. Всеки конкретен човек изпълнява едни или други социални роли, има един или друг социален статус. Но според нас човекът не се свежда до своите роли и статус и други подобни социални категории. Ние разглеждаме човека в най-модерна хуманистична светлина като конкретна и жива индивидуалност.

Ето защо нашата федерация е обърната към всички слоеве на българския народ.

За нас обаче народът не е безлична маса, нито сбор от отделни индивиди.

Богатството на един народ е богатството на човешките индивидуалности, от които той се състои.

Пълната причастност към стремежите и въжделенията на народа не означава претопяване самоличността на конкретния човек. Ето защо социалната база на ФКГ е народът, но не в смисъла на идеологията и практиката на тоталитаристките "общонародни" партии. Всеки син и дъщеря на българския народ, който споделя ценностите на модерната либерална демокрация има естествено място във ФКД.

За нас както младите хора на България, така и възрастните, пенсионерите, са личности, които имат фундаментални права на достоен живот и свобода на изява.

За нас именно човекът е мярка за света, на обществото като цяло, на социалните слоеве и социални категории гражданина страната.

Ние гордо можем да заявим, че ФКД е най-хуманистичното политическо движение, което смело извежда човешката индивидуалност и личност пред всички други социални обстоятелства и ценности.

 

4. 

Политическата доктрина на ФКД се различава коренно от едномерния индивидуализъм и егоизъм и от различните анархистки доктрини. Хората се раждат свободни и равноправни, но социалното отчуждение и други форми на отчуждение и механизми, които подтискат и деформират човешкото у човека ги прави едномерни индивидууалисти, егоисти, слепи колективисти, анархисти и т.н. Либералната демокрация разкрива многомерното пространство на живота.

 

5. 

ФКД е федерация на реализма. Човекът е несъвършен. Но той е единственото живо същество, способно да се усъвършенства, да се облагородява, да живее по-достойно.

Обществото е несъвършено, но то може да се превърне в уютен дом за човека.

Ние не обещаваме съвършено общество.

Човечеството е страдало твърде много от различни утопии. Нашата страна е изстрадала и продължава да изстрадва комунистическата утопия.

Стига безсмислени саможертви!

Ние не искаме да подчиняваме живота на измислени безплодни модели за обществото и човека. Да си припомним и да не забравяме безсмъртния Гьоте: "Суха е теорията - вечно зелено е дървото на живота."

Гражданино на България - повярвай в себе си!

Нека всеки има правото и смелостта да мисли със своята глава.

Решавай според собствената си съвест!

Когато мисли цялото общество, творческият гений на народа няма равен на себе си.

 

6. 

Ние се обръщаме към живота на хората "тук" и "сега".

Ние поставяме всекидневния живот на хората в центъра на вниманието. Ние се интересуваме от всекидневните проблеми на хората и искаме да им помогнем да ги решават по човешка мярка.

Има ли човекът дом и може ли той да го устройва според своите желания и вкусове?

Има ли човекът работа, която да му доставя удовлетворение, за която да получава заслужено материално възнаграждение? Има ли спокоен отдих? Как се храни българинът днес, как се облича, как пътува, от какво изпитва лишения, осигурени ли са неговото здраве, старини? Ние искаме достоен бит за всеки. Свободната от тягостни всекидневни нужди личност става истински и пълнокръвно причастна към по-висшите духовни ценности. Ние искаме повече радости и доброта във всекидневния живот на хората.

Човек веднъж живее на тази земя и този живот трябва да бъде пълнокръвен и човешки изживян. Това са прости, но велики истини за живота на хората.

 

7. 

ФКД е антикомунистическа и изобщо антитоталитаристка по дух. Тя ще се бори безкомпромисно и докрай срещу комунизма и тоталитаризма изобщо, за тяхното пълно и безвъзвратно ликвидиране, защото това са коварни и жестоки противоестествени в същността си антихуманни доктрини и практики. В най-развитите модерни общества либералната демокрация постигна удивителни успехи. Водеща тенденция е детотализацията. Нашата социална и политическа философия черпи вдъхновение от постмодерните тенденции. Ще се поясним конкретно за какво става дума.

 

8.

Да се възражда за нов живот българското семейство. Човек се ражда в семейството от любовта между мъжа и жената и в него израства като личност. Ние неизменно ще закриляме майчинството на жената, достойнството на бащата и прелестта на детството. Мъжът трябва да получава заплата, която му дава възможност да си построи и уреди дом. Да има достойно за семейството изобилие на трапезата, да има повече всекидневни радости в дома. Ние сме за възраждане на патернализма в семейството. Ние сме за естественото уважение между родителите и децата, между старите и младите, за всички онези условия, които създават уют в семейството за всеки негов член. Като отстраняваме всекидневните тегоби над българското семейство то ще става многодетно, естествено ще възпре застрашителната тенденция на увеличаване на разводите и разрушаване на тази живителна клетка на обществото.

 

9. 

ФКД придава фундаментално значение на гражданското общество. Още със зараждането си и в течение на векове европейският либерализъм вдъхна живот на гражданското общество и провъзгласи негово величество гражданина. Ние смятаме за свещенни правата и свободите на гаржданина. Държавата съществува в името на гражданското общество, а това ще рече в името на гражданина, а не обратното. Вместо поданици искаме хората да бъдат свободни и горди граждани на страната.

Гражданското общество и тоталитарната държава са несъвместими.

В съзвучие с най-развитите либерални демокрации и най-новите тенденции в най-развитите страни ФКД в своята политическа дейност последователно и неизменно ще защитава и развива, ще разширява правата и свободите на гражданина, ще подкрепя всички граждански инициативи, които съответстват на ценностите на либералната демокрация. Ние сме против насилието и каквото и да е унижение на гражданина. Нашият идеал е българското гражданство на човека да бъде за него основание за гордост и човешко самочувствие във външния свят.

ФКД е за модерна и дълбоко демократична държава, чието функциониране да бъде добре контролирано от гражданското общество. Либералната демокрация е за разумно и постъпателно ограничаване на ролята на държавата в процеса на детотализация на обществения живот. Настойчиво и последователно фКД ще се бори за разширяване и интензифициране на пряката демокрация. Именно тя дава възможност на гражданина да участва без посредници при решаването на въпросите, които пряко го засягат.

Това означава децентрализация на държавния живот и регулирането на обществения живот. Това означава издигане ролята и значението на местното самоуправление и максимално участие на гражданите в него.

 

10.

Стопански стълб на либералната демокрация е частната собственост, която е материална основа на свободната инициатива на човека. Ние сме за пазарна икономика. Българинът е инициативен, изобретателен, предприемчив. Всеки трябва да има възможност да стане богат, да увеличава своя капитал и като започва от минимума, дори от нула, да стане много богат, стига да е инициативен, находчив в организацията на своите начинания, да е способен да рискува, да е пресметлив, да прави верен избор в съвкупния стопански живот, да е предвидлив и т.н. Най-проспериращите в стопанско отношение страни ни дават добър пример, за да има нужда от теоретизиране. Ние сме против икономическите догми. Свободното предприемачество ще изведе нашата страна от стопанската разруха и ще осигури стопански просперитет.

Ние не се съмняваме, че хората на бизнеса, всички, които искат да се посветят на бизнеса, сега появяващите се или бъдещи фермери, инициативните във всички клонове на стопанския живот ще видят в лицето на либералната демокрация своето политическо верую и най-близка до техния индивидуален стремеж политическа платформа.

Ние ще привличаме такива български граждани не от някакви тясно федеративни интереси и цели, а защото те са истински носители на ценностите на либералната демокрация и на практика въплъщават тези ценности, работят за собственото си благоденствие, за благоденствието на семейството и страната си.

 

11. 

ФКД е политическа общност на природно интелигентните, образованите, културно извисените и нравствено отговорни граждани в нашата страна. Модерната либерална демокрация е привлекателна за хората на изкуството, науката и културата изобщо. Ние вярваме, че цветът на творческата интелигенция ще подкрепи нашата политическа платформа и ще види своето място в нашата федерация като естествено. Ние трябва да се стремим да привличаме в нашите редове писатели, художници, артисти, учени, конструктори, архитекти, творци от всички области на живота. Ние ще се опираме на българските учители. Българският учител беше обезличен, а някога той е бил най-уважаваната личност. Ние се отнасяме с дълбоко уважение към делото на българския учител и ще разчитаме на него да бъде сеяч на ценностите и образците на модерната либерална демокрация. Наред с учителите трябва да привличаме в нашите клубове лекарите, чиято професия е една от най-хуманистичните.

 

12. 

ФКД е федерация на младостта. Младежите са открити към ценностите на либералната демокрация. Младият човек има подчертан стремеж към личностно самоутвърждаване и усъвършенстване. Той е чужд на закостенелите стереотипи, на робската психика, на примиряването с неправдата, лицемерието, демагогията и други подобни пороци и деформации на човешката личност и обществените отношения. Младият човек иска да експериментира, да прави свободен избор, да поема риск, да открива нови светове на човешкия дух. Либералната демокрация предлага ведър живот и настроение в живота. Либералната демокрация ще дава и на най-възрастните младежкия тонус. Тя сякаш заличава границите между поколенията и открива възможност на всеки да се чувства млад по дух. Ние ще помагаме на хората да се освобождават от закостенели догми.

 

13. 

ФКД ще работи за всестранното приобщаване на България към Европа, родината на либералната демокрация.

Нека си припомним, че именно в Европа за пръв път в световната история човешката индивидуалност и личност бе провъзгласена като самоценност и точка за отчитане на прогреса на всички останали измерения на обществения живот. Именно в Европа за пръв път бяха формулирани универсалните права и свободи на човека и гражданина. Тази европейска идея имаше сложна историческа съдба, но ние сме свидетели, че в крайна сметка тя се утвърди и въплъти реално не само в съвременна Европа и Америка, но и в други демократични силно развити страни. Днес особено нашата младеж изпитва силни въжделения към европейските политически, културни и изобщо хуманистични ценности. Модерната европейска либерална демокрация не е сума от някакви чисто идеологически миражи, а жива реалност.

Нашето противоестествено, изкуствено насадено отчуждение от Европа е реално преодолимо. Ние се посвещаваме на упорита и конкретна работа за това преодоляване. Имаме добри основания за успех.

Българинът се отличава с откритост и въприемчивост към положителния опит на други страни.

Присъщата на българина толерантност съответства на един от фундаменталните принципи на европейската либерална демокрация.

 

14. 

ФКД е федерация на националното самоуважение.

България е майка на всеки от нас.

Човек не може да израстне и се утвърди като личност в примките на национален нихилизъм или пък в тези на национализъм и шовинизъм. Идеологията на либералната демокрация открива на всеки български гражданин възможности за адекватно самопознание, което води естествено до самопознанието ни като народ и страна със свой неповторим образ.

Ние не искаме българската нация да се разглежда като някаква абстракция и мит, а като конкретна жизнена реалност.

Ние искаме да се приобщим към модерна Европа не за да изоставим националната си идентичност, а за да я обогатим, да разгърнем нейния автентичен смисъл и съдържание. Впрочем и модерна Европа не иска от нас отказ от националната ни самоличност. А това също разкрива природата на либералната демокрация.

 

15. 

Въжможна ли е свободната индивидуалност извън контекста, който образува екологичната среда?

Разбира се - не.

Ето защо либералната демокрация днес далече не може да бъде безразлична към екологическите проблеми. За нас въпросите на екологията са жизнени въпроси за конкретния човек. Това ни съюзява с всички партии и движения, които се борят за чиста природна жизнена среда за българските граждани[2].

 

16. 

ФКД е за хуманизиране на социалната среда на човека.

Това означава по-конкретно хуманизиране на обществените отношения, структури, институции и т.н. С други думи, социалната рационалност да се съизмерва и ръководи от хуманистичните ценности.

На нас не ни е нужна самоцелна социална рационализация и работеща за самата себе си социална машина. Ние сме за повече човечност във всекидневното социално общуване, за облагородяване на нравите и отношенията между съседи, между познати и непознати в обществените и гражданските институции, в държавата ни като цяло.

 

17.

Ние сме за хуманизиране на градската и селска среда.

Много от нашите градове, за да не се каже всички са обезличени, с подтискащи панелни блокове, с неудобни комуникации и т. н.

Селата също са убийствено безлични.

Средата прави човека да се чувства навсякъде притеснен, безсилен и нищожен дори. Всекидневието в такава среда е наистина сиво и излишно напрегнато. Ние не сме фантазьори. Но обществото не може да бъде повече бездушно и безразлично.

 

18. 

Особено внимание ще обръщаме на хуманизирането на работната среда.

Ние трябва да насочим вниманието към най-напреднали страни, които вече са поставили или поставят в центъра на вниманието тази проблематика. Трябва да се стига до корена на нещата. Става дума за модерните технологии и проекти, които още в самото начало предполагат човека, а не просто производствената, икономическа, технологическа рационалност и ефективност.

Ние, както се казва, сме като страна изтървала много влакове, но либералната демокрация ще ни дава най-добри шансове да наваксваме с усвояване на най-новото и напредничавото с оглед на прогресивни и хуманизирани технологии, системи на производството и т.н.

 

19. 

Либералната демокрация е ревностен защитник на свободата на мисълта и словото, на печата, книгоиздаването и книгоразпространението, правото на информация, неприкосновеност на личната съвест, убеждения, вероизповедание и интимния свят на човека.

 

20. 

ФКД има свое законно и централно място в политическата карта на България. Тя притежава ясно очертан облик.

Нашата федерация е повече или по-малко близка до други партии и движения.

Тази близост идва по линията на радикално и безкомпромисно противопоставяне срещу всеки тоталитаризъм, незачитане на универсалните демократични и хуманистични ценности, на волята на народа, парламентаризма и т.н.

Ние като федерация не претендираме за изключителност, но ще отстояваме своята идентичност.

 

21. 

Ние ще поддържаме, разширяваме и интензифицираме свои връзки и контакти с други чуждестранни демократични федерации и такива, които се ръководят от принципите на демокрацията, хуманизма и прогреса.

 

22. 

Във външната политика ние сме за изграждане на такава рамка, която ще почива на принципи, които да остават неизменни независимо от това, коя политическа партия е на власт.

А тези принципи трябва да включват добросъседство, дружески отношения с другите страни в света, доверие в България, вечен мир на земята и т.н.

Ние обаче искаме общонационалните цели и интереси да осъществяваме колкото е възможно по-успешно с онези стъпки, черти и нюанси, които може да излъчи именно модерната либерална демокрация като философия, доктрина и поведение.

 

23. 

В организационно отношение ФКД е федерация от най-модерен тип. Нейната организация начин на действие ще произтичат от нейната хуманистична природа и философия. Ние ще бъдем организирани и силни, защото всички наши членове и симпатизанти, които ще се увеличават непрекъснато ще са мислещи хора, личности, а не безлична партийна членска маса. Всичко това се отразява в устава на фКД.

 

24. 

Необходимо е да се разработват фундаментални въпроси на политическата философия и модерната либерална демокрация. Необходимо е да се привлекат експерти от различни области на социалното и хуманитарно знание, да се подготвят стратегически първокласни експерти. По тези въпроси е необходимо да се пристъпи към разработка на дългосрочна програма.

    


 

[1] Това е един от няколкото документа, разпространявани във ФКД през късната есен и зимата на 1990-1991 година по повод либерализма и либералната ориентация на клубовете. Първоначалното му заглавие беше "Федерация на клубовете за либерална демокрация - учредителни тезиси на политическа партия". Така беше в късната есен на 1990. Включената тук "платформа" не е приемана от форум на ФКД. Тя е разпратена за обсъждане сред клубовете в страната, а от януари 1991 година на основата на нея провеждахме събрания и дискусии.

Ръководството на Федерацията издигна лозунга за партизиране на клубовете на СДС (навсякъде по страната имаше такива клубове) на основата на либерална платформа. На различни форуми на Федерацията и СДС развивах (не само аз) и защитавах идеята за "синя партия". Либерална! Основанията бяха, че преходът е либерален и е нужен политически субект, който да извърши прехода. Представата, която имахме във Федерацията, беше: Федерацията става либерална партия, клубовете на СДС (състоящи се предимно от безпартийни) също стават либерални. Така СДС става "синя партия" плюс коалиция от други партии. По въпроса пиша и в "Голямата промяна" (1996 и 2005).

Не всички разбираха за какво става дума. Александър Йорданов казва през юли 1991 година: "Миналата година Петко Симеонов развиваше идеята за синя партия, която да бъде негова и на Ж. Желев... Партия на президента." ("Протестът на 39-те", С., 2000, стр. 290.) Беше истина, че се стремях към трансформиране на СДС в синя партия, но в коалиция с утвърдените партии при ясна платформа (либерална) и ясна цел (извършване на либералния преход). Синя партия, която да бъде политически субект на прехода! Ал. Йорданов обаче си представя партията като "нечия". Като частно дело, а нейната дейност като частна целева дейност.

От Федерацията придавахме изключително значение на идеологията на СДС и програмната работа в СДС (за това има множество запазени документи, включително и в стенографските протоколи на НКС). Смятахме че ясната ценностна система ще позволи на СДС да има представа за това каква България иска да гради, което би позволило системно да се работи в тази посока, включително и с подбор, отбор и квалификация на кадри. СДС трябваше да се готви да УПРАВЛЯВА! Призивите ми да се подготвяме програмно и кадрово, да се готвим да управляваме, бяха наричани предателство, тъй като въпросът на въпросите бил да се вземела властта. (Този сблъсък е добре документиран.)

През 1992 година, при правителството на Филип Димитров, когато ФКД вече не членуваше в СДС и всички наши идеи бяха, меко казано, изоставени, СДС се изправи пред идейна пропаст и кадрова пустота. Една от причините СДС да е в незавидно положение (2007) е в многогодишното подценяване на идейната и кадровата работа, чието начало е от 1991 година, когато 39-те доказаха, че са истинските опозиционери. Тогава се задейства "ефектът на пеперудата".

[2] Отношението на ФКД по въпросите на екологията и фактът, че Зелената партия прие либерална платформа през пролетта на 1991 година, бяха в основата на образуването, при очерталото се разцепление в СДС (СДС-център и СДС-национално движение) на третата формация: СДС-либерали.

 

 


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени