ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

 

До Клубовете за демокрация, членове на ФКД

Копие – до в. “Демокрация”

Копие – до НКС на СДС

Копие – до “Събрание на клубовете за демокрация от София с участието на представители от клубовете в Ловеч, Благоевград, Кубрат и др.” и “изпратилите писмени становища в духа на резолюцията”

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФКД

 

Изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация взе за сведение получената на адреса на ФКД “РЕЗОЛЮЦИЯ на Събрание на клубовете за демокрация от София с участието на представители на клубовете в Ловеч, Благоевград, Кубрат и др.”.

ИР на ФКД реши да изпрати за сведение до всички клубове копие от “Резолюцията”, заедно с настоящата Декларация на ИР на ФКД, която съдържа: коментар на “Резолюцията” и решения на ИР на ФКД.

 

I. КОМЕНТАР НА “РЕЗОЛЮЦИЯТА”

Според документите и решенията, приети от първата Национална конференция на ФКД /град Банкя/, 21-22 юни т. г./, така обявеното “Събрание на клубовете за демокрация от София с участието на представители на клубовете в Ловеч, Благоевград, Кубрат и др.” не представлява какъвто и да е легитимен политически орган на ФКД. То не е свикано от ръководните органи на ФКД – с делегати и делегатски пълномощия – и съгласно закона за партиите няма пълномощията да гласува политически решения, които се отнасят както до организационните структури на ФКД, така и до “ратифициране” на политическите решения и действия на нейните ръководни и изпълнителни органи – Национална конференция, Федеративен съвет, Изпълнително ръководство, Проверителен съвет, Председател.

Неидентифицираното “събрание” от 16 юли /и приетата от него “Резолюция”/ явно представлява някакво “новообразувание”, което действа по свои “правила”, по свои “принципи на представителност”, по свой модел на “организационнна структура”, по свои “средства и начини” за провеждане на политическа “дейност” и приемане на важни “политически” решения. Това “новообразувание” със заявленията и действията си доказва, че не признава за законни: първата Национална конференция на ФКД, приетите глави от Устройственния правилник на ФКД, избраните от конференцията Председател – г-н Петко Симеонов и персонален състав на Националния федеративен съвет, както и персоналния състав на Проверителния съвет. Следователно, то няма, най-малкото морални, основания да се позовава на решения, чиято законност не признава.

Забележка: за информация по легитимността на “Събранието” от 16 юли и по точки 1.1; 1.2; 1.3 от “Резолюцията”. От направената досега проверка се установи, че четири от посочените софийски клубове не са регистрирани като членове на ФКД; пет от клубовете към софийските общини и Клуба на софийските адвокати не са представени легитимно. Проверката продължава.

Участието на г-н Симеонов в т. нар. “нощен заговор” беше подложено на обсъждане на Националната конференция в Банкя и получи политическа оценка, различна от оценката, която една група се опита да провокира. Опитът му, заедно с други трезвомислещи политици, да се предотврати ликвидирането на политическия статут на СДС – неговия коалиционен характер – не беше преценен и квалифициран като участие в “нощен заговор”, не беше приет като причина за “гласуване на политическо недоверие”, както същата група настояваше. Националната конференция даде своята оценка, преизбирайки чрез тайно гласуване г-н Симеонов за Председател на ФКД.

Така наречените “самолично влизане в сепаративни преговори” и “подписването на сепаратисткото споразумение от ул. “Московска” са действия, обсъждани и одобрени от първото и второто заседание на НФС и ИР на ФКД.

Г-н Симеонов, както и останалите депутати във ВНС от Парламентарната група на ФКД, постъпиха в съответствие с решението на Федеративния съвет от заседание, проведено на 30.06.1991 г., което гласи: “Федеративният съвет предоставя правото на депутатите във ВНС от ФКД да решат по съвест дали да подпишат Конституцията.”

Появилото се на 16 юли “новообразувание”, освен че си е присвоило правата на Националната конференция на ФКД – да “гласува политическо недоверие на председателя на ФКД, е узурпирало правата на Софийския клуб за демокрация. /На “събранието” от 16 юли не са поканени и не са присъствали както всички членове на Софийския клуб, както самият “изключен”, така дори и всички членове на Управителния съвет на Софийския клуб./

Въпросното неидентифицирано “новообразувание” /в състав от 100-110 души/ си е присвоило и ролята на вътрешно-организационен арбитър на ФКД; дало е квалификация на отношенията между клубовете и ръководството /в т. 2 от “Резолюцията”/ и си е позволило да предложи на НКС на СДС “да замрази членството на ФКД в него /но само в него!”, тълкувайки и статута на СДС според собствения си “принцип”: “така, както на нас ни изнася”. /Подобен опит веднъж вече беше направен. На заседание на НКС от 1.07. г-н Й. Василев прочете “декларация”, в която се предлагаше “замразяване” на ФКД в СДС, поради “незаконност” на Националната конференция и нейните решения. “Декларацията” му беше отклонена с обяснението, че това са вътрешно-организационни въпроси./

Решението, обявено в т. 3 от “Резолюцията”, доказва, че “новообразуванието” си е присвоило правата на Комисията по проверка на делегатските мандати и Комисията по избора на ръководни органи на ФКД, избрани в началото на Националната конференция. Според техните доклади, първата Национална конференция на ФКД е законна и изборите на ръководни органи са проведени според Устройствения правилник – върху основата на необходимия за гласуването кворум.

След като предварително “изпипания” опит за обръщане хода на конференцията наопъки не успя; след като опитът да провалят гласуването за Председател и Федеративен съвет също не успя, една “инициативна група” обяви чрез в. “Демокрация” че “свиква” съмишленици и се готви за “бой последен е този...” на продължението на Националната конференция /която по решение на Федеративния съвет ще се състои на 3 август в Шумен/. Вероятно същата “група” е организирала и въпросното “събрание” на 16 юли. Сега пък, избраният от “новообразуванието” “инициативен комитет” признава за “незаконни” и продължението и датата на конференцията /без естествено да се позовава на “закона”, по който са “незаконни”/ и приема фактически незаконни /и по закона за партиите, и по Устройствения правилник на ФКД/ пълномощия да “организира национална конференция с действителен мандат” на 27 юли в София.

В т. 4 и 5 “събранието” се самоидентифицира като организационна форма и действия, изразяващи признаване и подкрепа на принципите на СДС-движение. ФКД е толерантно към тези принципи, но държи на статута на СДС като коалиция и ще се придържа към принципите, подписани в новото предизборно политическо споразумение между партии и организации в СДС. ФКД отива на избори върху идейната платформа на СДС-либерали.

 

II. РЕШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО:

1. ИР оценява дейността на “инициативната група”, “събранието” от 16 юли” и неговия “инициативен комитет” като проява на политически авантюризъм, вреден за организационния статут на ФКД и разколебаващ доверието в СДС като коалиция от партии и движения на широка демократична основа – в навечерието на решителни и дори съдбовни за България, избори.

2. Обявява представените в “Резолюцията” действия и решения за узурпаторски и незаконни от гл. точка на Устройствения правилник на ФКД и решенията на Националната конференция в Банкя.

3. Преценява дейността на “инициативната група” и “инициативния комитет” като акт на фактическо самоизключване от ФКД.

4. ИР реши да направи съобщение за печата със следния текст: “Изпълнителното ръководство на ФКД съобщава на всички Клубове за демокрация, че съгласно решението на НФС от 30.06.1991 г. Националната конференция ще продължи на 3 август в град Шумен. Намерението на някои дами и господа, публикувани във в. “Демокрация” да свикат извънредна Национална конференция са в пълно противоречие с решенията на Националната конференция, състояла се в Банкя, които вече са регистрирани в Софийски градски съд. Действията им могат да бъдат обяснени с желание да узурпират функциите на ръководните органи на ФКД; с желание за разколебаването на нашите членове по време на започналата вече предизборна кампания.

ИР на ФКД ще се отнесе към Софийска градска прокуратура за предизвикване на следствени действия, свързани с нарушения на т. нар. “инициативен комитет”, отнасящи се до: нарушаване на закона за политическите партии и съставяне на документи с неверно съдържание.”

5. ИР реши да се обърне до всички клубове за демокрация – членове на ФКД с настоящата декларация и други документи, чрез които клубовете могат: да потвърдят членството си във ФКД; привързаността си към либерално-демократичната платформа на ФКД; готовността си за участие в продължението на Националната конференция в Шумен; готовността си за участие в изборите и издигане на кандидатури на лица, лоялни към идейната платформа на СДС-либерали.

6. ИР ще внесе решенията си за потвърждаване на следващото заседание на Федеративния съвет.

В навечерието на решителните за България избори, ние ще се борим за гласа на всеки човек, привърженик и симпатизант на идеите на СДС. Политиката обаче, както никога досега в България, изисква професионализъм, отговорност и лоялност към собствената политическа организация. В политиката погрешни и вредни, особено сега, са всякакви самоволни импровизации на принципа “политиката е хоби”. Всеки клуб, неприемащ платформата на СДС-либерали и решенията на ръководството на ФКД е свободен да се самоизключи от ФКД, свободен да се включи в избирателната кампания на СДС-движение или СДС-център. За нас най-важно е окончателното отстраняване на БСП от легитимната власт, чрез избори. Останете с нас, без чувството, че сте манипулирани – по съвест и със съзнанието, че свободни избори означава поемане на лична отговорност за формирането на бъдещите властни институции.

До изборите остават само 70 дни!

 

Изпълнително ръководство на ФКД;

София,19 юли 1991г.

 

 

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.