Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

П Р О Т О К О Л  № 7

от заседание на ИР на ФКД на 19.07.1991 г.

 

Присъстващи:

1. Петко Симеонов

2. Ел. Божков

3. П. Евтимова

4. Ив. Евтимов

5. М. Тодоров

6. В. Панайотов

Ал. Бояджиев, Здравка Рачева, Победа Панайотова, Петко Абаджиев, д-р Ге­нова

 

Дневен ред:

1. Обсъждане на информацията до клубовете, подготвена от Бояджиев.

2. Приемане на Декларацията на ИР на ФКД по повод Резолюцията на Софийския клуб.

3. Решение за НФС.

 

по т. 1 Прочетената информация беше приета с консенсус.

по т. 2 след проведените разисквания беше решено да се сезира Прокуратурата по повод опита на Софийския клуб да узурпира ръководните функции във ФКД, да се пусне съобщение за печата и радиото /новините в 7.30 и 8 ч. - отг. Бояджиев/.

по т. 3 - НФС да се проведе на 25.07.91 г. от 13 ч. на бул. “Дондуков” 34 - отг. за уведомяването - Т. Маркова.

Дневен ред /предложен от Панайотов/: 1. Политическата ситуация и политическата ориентация към СДС-либерали - докладва П. Симеонов.

                                        2. Декларация на НФС по повод събранието на 16 юли на част от клубовете.

3. Обсъждане на кандидатурите на ФКД за либералната листа.

 4. Разни.

Взе се ршение Учредителното събрание иа Либералния клуб да се състои на 25.07.91 г. от 18 ч. по възможност в 65 ауд. на СУ. отг. за залата Т. Маркова.

  

 

За протокола: ..........

/Таня Маркова/

 

 


 

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home