Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

   

 

 ПРОТОКОЛ

от заседанието на Оперативното бюро на Федерацията на Клубовете за демокрация, проведено на 23.05.1991 г.

 

Днес, 23.05.1991 г., от 22,30 ч. бе проведено заседание на ОП. Членовете на ОП бяха уведомени по телефона. Присъствуваха:

 

1. Петко Симеонов                 6. Евгения Иванова  

2. Димитър Пушкаров               7.  Димитър Ненов

3. Диан Гладичев                  8. Теодор Шишманов

4. Иван Евтимов                   9. Стефан Матев

5. Веселин Панайотов

 

В качеството на наблюдатели присъствуваха: Славян Сапарев, Еленко Божков, Петранка Евтимова, Победа Панайотова, Таня Маркова, Александър Бояджиев.

Останалите членове на ОП не бяха намерени, с изключение на Георги Мишев, за когото не бе възможно да присъствува в този късен час.

Бе поставен на обсъждане въпроса за бъдещи преговори със Зелената партия и Политическия клуб "Екогласност", целящи единна позиция и тактика на базата на обща либерална платформа и в рамките на коалицията СДС. В полза на тази идея и за започване на предварителни разговори се изказаха всички членове на ОБ с изключение на Д. Ненов. Основен аргумент беше нуждата да се заеме място в политическото пространство и да се легитимираме пред обществеността, след като вече вътрешно сме се самоопределили. Близостта ни със "Екогласност" и ЗП се основава както на близката идеология, така и на възможностите за толерантни взаимоотношения с тях. Д. Ненов изрази мнението, че политическият момент за обвързване с въпросните партии е неподходящ, защото техният рейтинг спада. Тази констатация бе оспорена. Бе проведено гласуване за започване на предварителни разговори, завършило с 8 гласа "за" и 1 "въздържал се". Бе взето решение тези разговори да бъдат оповестени в средствата за масова информация с 8 гласа “за” и 1 “против” /Дим. Ненов/, като бъдат съпроводени с програмни статии.

Извън дневния ред бе взето отношение във връзка с излязлата във в. “Демокрация” Програмна декларация на Гражданските комитети “СДС”. Отбелязано бе, че в нея се съдържат доказателства за съществуването на предварително подготвен сценарий за Националната конференция на СДС, проведена на 19.05.1991 г.

 

Протоколчик: ...............

   /Диан Гладичев/

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.