ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС

28.02.91

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Становища на организациите и членовете на КС относно провеждане на избори за Парламент и за местни органи на властта: дата, вид на изборите, обосновки и аргументация на становищата.

2. Механизъм за издигане на кандидатурите за избори за местни органи.

По т. 1. се изказаха Зелена партия - Вл. Сотиров, Демократическа партия - Г. Марков, ФКГД - Е. Божков, Движение за гражданска инициатива - Д. Папазов и Л. Собаджиев, БЗНС "Н. Петков" - Л. Божилов, БСДП - Г. Бакалов, АСП - проф. Н. Василев, Независимо дружество защита правата на човека - В. Костов, ОДЦ - Л. Павлов.

Вл. Сотиров: Зелената партия на свой национален съвет е решила да не се настоява за избори за Народно събрание месец май. Имало е сериозни дебати по въпроса.

Г. Марков: Настоява за избори през май за Парламент и за местни органи на властта едновременно.

Е. Божков: ОБ на ФКД настоява решително за спазване на политическото споразумение, затова то е подписано с особенно мнение от ФКД. ОБ счита, че причина за поставяне на дневен ред за избори през май произтича както от политическото споразумение, така и от размиване на границите между партията на мнозинството и опозицията на ниво изпълнителна власт, което пречи на радикалните промени на системата. Очевидно е, че правителството ще се стреми да осигури кредитите от МВФ, да внесе с предимство във ВНС законите за икономическата реформа и тези стимулиращи внасянето на капитали отвън, вместо на законите за организиране на местно самоуправление, за избори за Народно събрание и общински избори и за административно-териториалното деление. Това ще забави още повече изпълнението на политическото споразумение. Дори икономическата реформа да даде резултати в границите на 3 - 4 месеца, съществува опасност БСП да си присвои тези резултати, като бламира сегашното правителство и с парламентарното си мнозинство избере комунистическо правителство и го обяви за правителство спасител на нацията /от историята са известни подобни сценарии/. От друга страна ОБ на ФКД намира, че в момента СДС организационно не се намира във фаза, която да предпостави успеха на една предизборна кампания. Съществува равноденствие[1] между партиите и движенията в СДС в различните райони. На места те са изострени до максимум. Като цяло организационната готовност на СДС по места е недобра. Всичко това кара ФКД да не бъде категорична относно определяне на дата за парламентарни избори и да призове КС и организациите и движенията в СДС да започнат активна дейност за съживяване на организацията на СДС предвид предстоящата изборна кампания. Датата трябва да се определи съобразно готовността на СДС за провеждане на изоори.

Д. Папазов настоява за избори през май. Счита, че някои от представителите на СДС в Парламента се чувстват добре в креслата си и не желаят да ги напуснат.

Л. Собаджиев изрази съмнение относно готовността на СДС да проведе успешна предизборна кампания.

Л. Божилов съзира необходимостта от провеждане на избори, но се съмнява в готовността и организацията на СДС, включително и тази на БЗНС "Н. Петков" .

Г. Бакалов подкрепи напълно мнението на Л. Божилов.

Проф. Н. Василев - категорично за избори през май. Декларира, че като лидер на АСП няма да се кандидатира за народен представител и не това са съображенията, поради които настоява за бързи избори, а анализ, който показва, че рейтингът на СДС спада и трябва да се използват бързо резервите, които съществуват в "идеята СДС".

В. Костов - категорично за избори през май.

Представителят на ОДЦ – категорично за избори през май, едновременно парламентарни и общински.

Становището на КС на СДС представи Ф. Димитров. То беше прието единодушно. "СДС държи за спазване на политическото споразумение и вижда кой пречи за неговото неизпълнение. Сроковете на законодателната програма безнадеждно се удължават. Същевременно СДС държи ВНС да извърши работата, за която е избрано - приемане на Конституцията на Република България, затова ще изчака, за да види каква е вероятността за приемане на Конституцията и ако види, че този срок не се спазва, ще предприеме решителни действия.

По т.2 Беше предложен механизъм за издигането на кандидатури за местни органи на власт, подготвен от Марио Топчийски и Христо Иванов. Накратко той се състои в следното:

1/ КС на СДС в населеното място определя по всеобщо съгласие листата на кандидатите на СДС за местни органи на властта. На първо място се поставя кандидата за кмет /председател/. Има се предвид, че хората от листата по същество трябва да бъдат участници в един екип / тим/, притежаващ собствена интерпретация на програмата на СДС, пречупена през проблемите на региона и да я отстояват. В случай, че не може да се постигне консенсус за издигане на кандидат, се постъпва по следния начин:

2/ Отделните формации от СДС в региона представят заверени от централните им ръководства протоколи за излъчване на съветници, подредени в реда, възприет от общото събрание на съответната организация по места.

З/ Водачите на отделните листи влизат по правило начело на общата листа на СДС, като се подреждат по азбучен ред.

Заб. По тази точка от предложения механизъм възникнаха спорове, като с окончателно решение надделя становището, предложено от представителя на "Екогласност": Представителят на всяка организация подрежда водачите на съотвитните листи в общата листа по предложения от организацията му ред. Така получилият най-малко[2] точки /заемащ челни места/ по предложение на всички партии, заема първото място, а останалите се подреждат по аналогичен начин.

4/ По-нататък листата се допълва до предложения брой съветници с двете първи места от листите на отделните партии по описания вече начин.

След оформяне на листата се свикват общи събрания на СДС по места, в които участват само действителни членове на организациите в СДС.

При гласуванията в КС на СДС се спазва принципа: "една формация - един глас".

Предизвика много спорове въпросът за "квотно участие" на отделните партии в листата на СДС. БЗНС "Н. Петков" се обяви за яростен привърженик на този начин, докато останалите партии и движения възразиха срещу опитите да се налага преимуществено участие на една или друга партия, влизащи в коалицията на СДС.

От представителя на ФКД Еленко Божков беше изразено мнение, че обсъждането на механизма за издигане на кандидати за местни органи на властта трябва да се разглежда, след като се решат 4 важни, принципни въпроса:

1/ За какви органи на властта ще се провеждат избори?

2/ Каква е изгодата на СДС в условията на ново административно-териториално деление на страната? Не е ли за предпочитане да се провеждат избори при сегашните граници на общините /бивши окръзи/.

З/ По какъв закон ще се провеждат тези избори и по каква система - пропорционална или мажоритарна, или отделни кандидати.

4/ Изборите за кмет - преки ли ще бъдат или той ще бъде избиран от съответния общински съвет, което дава значителни предимства за създаване на анти-комунистически коалиции в съветите и избиране на кмет – некомуннст в населените места, където комунистите имат влияние.

По всички тези въпроси СДС няма единно политическо становище.

Молим да ни изпратите възможно най-бързо вашето становище по тези въпроси. 


 

[1] Грешка - "противодействие".

[2] Грешка - "много".

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.