Стенографски протокол
 
КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари'90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: 
  Бихме ли могли да започнем, доктор Желев? 
   
  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 
  Мисля, че да. 
   
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: 
  Уважаеми другарю съпредседател, уважаеми участници, 
  Позволете да открия заседанието на националната "кръгла маса". 
  С доктор Желев предлагаме да продължим дискусията от миналото пленарно заседание, да ви информирам за работата, която извършихме в рамките на контактната група, която "кръглата маса" излъчи на миналото си заседание, да изслушаме информация от Димитър Луджев по хода на работата в редакционната група по изработване на проект за споразумение по политическите въпроси, да уточним процедурата за доработка на това политическо споразумение и след това да посветим една немалка част от нашето днешно заседание на изслушване на информации и на дискусия по икономическото положение, по резултатите от 1989 година в икономическата област и тенденциите за месец януари, и в края на днешното заседание да изслушаме информация от Министерство на външноикономическите връзки за пода на контактите и разговорите с Европейската икономическа общност, като за тази част помолим и нашата общественост за разбиране тази част от заседанието да бъде закрито, доколкото самите тези разговори са в ход и според мен напълно разбираемо е, че на този етап едва ли е възможно да се дава подобна информация в ефира. 
  Ако сте съгласен, д-р Желев, че в продължението на 2 дни, в четвъртък и петък миналата седмица контактната група заседаваше по няколко часа и се постарахме да пристъпим към подготовката на нашите пленарни заседания по начин, по който да позволи пленарните заседания да вземат решения, да дискутират по същество конкретни въпроси в една или друга от областите, които сме съгласували като области от основно значение за "кръглата маса", за да можем да вървим крачка по крачка напред в нашата работа, да утвърждаваме и авторитетът на "кръглата маса" като орган за дискусии по същество и за съгласуване на съвместни позиции по най-важните въпроси. 
  Позволете да прочета текста на една декларация, която съвместно със съпредседателя на "кръглата маса" д-р Желев предлагаме на вниманието на всички участници в "кръглата маса". 
  Декларация, относно ролята и статута на националната "кръгла маса". 
  Както всички помним, този въпрос стоеше в нашите заседания на предишните срещи. Постарахме се в контактната група да изработим текст, който да отразява общото разбиране на представените на масата политически сили за това, какво би трябвало да представлява "кръглата маса" и каква би трябвало да бъде основата на нейната работа.

  Текстът е следният:
  "Националната "кръгла маса" в България е конкретен израз на демократичния процес, започнал след 10-и ноември 1989 година. На нея са представени реалните политически и обществени сили в страната, обединени от изключително отговорна и високохуманна цел - осъществяване на мирен преход към демократична обществено-политическа система. Националната "кръгла маса" е в съответствие с развитието на демократичните процеси в Източна Европа, общочовешкият стремеж към мир, разбирателство и сътрудничество, символ и реален политически инструмент с общонационално значение.
  Възникването на този висок демократичен форум е резултат от общото разбиране, че в сегашната обстановка Народното събрание, правителството и останалите държавни институции могат да изпълняват пълноценно своите задачи само в условията на национално съгласие, на споразумение между различните обществени сили.
  Националната "кръгла маса" чрез своето широко представителство изразява политическата воля на българския народ и се превръща в гарант за необратимостта на демократичния процес.
  Историческа мисия на националната "кръгла маса" е постигането на конкретни споразумение като основа за решаване на най-важните политически и социално-икономически проблем на страната.
  Това ще бъдат главно проблемите, свързани с пътищата, етапите и сроковете за премахване на отречените от живота тоталитарни структури и за демократизиране на обществото, основните идеи и принципи на проекти за закони и други нормативни актове, които осигуряват възможност за бързи и решителни стъпки към постигане на общонационални цели.
  Осъществяването на тази изключителна роля и статут на националната "кръгла маса" може да се извърши само в условия на взаимно доверие, конструктивност и отговорност."

Предлагаме на днешното заседание да потвърдим съгласие с този текст, да го възприемем като основа на общото ни разбиране за ролята и статута на националната "кръгла маса".   Аз бих искал да кажа няколко думи, с Ваше съгласие.   Заповядайте, разбира се.   Текстът, който беше приет, по-скоро изработен в контактната група, сега, когато отново го оглеждаме, струва ни се, че в някои отношения не е достатъчно категоричен. Онези пунктове, които би трябвало да бъдат съвсем категорични, малко звучат като пожелания.
Ние все пак смятаме, че трябва да им поне едно изречение, където категорично да бъде изразен и статутът, и пълномощията на "кръглата маса".
След консултация с мои колеги, ние стигнахме до извода, че не е лошо да се прибави в текста на подходящо място следното изречение: "Нито един закон или важно политическо решение не може да се взема от правителството и Народното събрание, без предварително съгласие на "кръглата маса".
Мисля, че това най-добре изразява мястото, ролята, значението на "кръглата маса".
Благодаря.  
Благодаря.   Може ли да се повтори, ако може, изречението?   Може ли да повторите, извинете?   Понеже е важна всяка дума.   Аз бих помолил още веднъж, ако обичате.   Предлагам примерно такова изречение: "Нито един закон или важно политическо решение не може да се взема от правителството и Народното събрание без предварително съгласие на "кръглата маса".
Като казвам това, имам предвид някои неща, които са в ход и за които ние инцидентно научаваме. По-миналия път от генерал Семерджиев научихме, че се прави някаква дълбока реформа в Министерството на вътрешните работи. Мисля, че би трябвало тези проекти да минат предварително през "кръглата маса", то все пак да си каже мнението по повод на тези реформи във Вътрешното министерство, а не паралелно да вървят нещата и независимо от "кръглата маса".  
Благодаря Ви.
Позволете да дам думата на другарката Светла Даскалова, която помоли в началото за изказване, и след това на другаря Мръчков.
 
Моля за извинение, Любомир Собаджиев - от Гражданска инициатива. Желая да направя процедурно изказване.   Да, заповядайте.   Благодаря Ви.
Отвън седи и чака делегацията на движението за защита човешките права на турците, начело с Ахмед Доган. Преди всичко протестирам, че през януари, на нас, без да ни питат ни натрапиха делегацията на Националния комитет за защита на националните интереси. Най-напред влязоха като наблюдатели, против нашето съгласие, след това седнаха на масата като страни. Настоявам делегацията на движението за защита човешките права на турците да бъде включена сега незабавно на масата, като ползува част от квотата на Съюза на демократичните сили.
Ако това не се изпълни, ние няма да постигнем това, което е отбелязано в статута на "кръглата маса", нито ще бъдат представени реалните политически и обществени сили в страната нито "кръглата маса" ще се превърне в символ и реален политически инструмент с национално и универсално значение. Още по-малко пък, че тя ще може да извърши своята работа само в условия на национално съгласие, на споразумение между различните обществени сили и чрез своето широко представителство ще създаде климат за доверие и ще се превърне в гарант за необратимостта на демократичния процес.
От името на Гражданската инициатива настоявам 3-ма души от делегацията, начело с Ахмед Доган, да влязат в тази зала.
Благодаря за вниманието.  
Господин председател, аз също искам да добавя...
 
Ако ми разрешите, да предложа как да процедираме - да чуем другарката Даскалова, да чуем другарят Мръчков, да помолим другарят Гиньо Ганев като ръководител на секретариата да вземе отношение по процедурния въпрос, който току-що беше поставен, и да дадем думата на другаря Кръстьо Петков, който иска да направи реплика по декларацията, която огласих.
Така че, в следната поредност: другарката Даскалова, другарят Мръчков, другарят Гиньо Ганев и другарят Кръстьо Петков.
Ако не възразявате, д-р Желев, да постъпим така?  
И от тази страна трябва да има хора.   Напълно съгласен съм. Който желае думата, моля да я заяви. Но да чуем другарката Даскалова.
Заповядайте.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 
 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието