Стенографски протокол
 
Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

23 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

23 януари 1990, второ заседание, начало 17:00 часа

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 

  Най-напред аз бих предложил, другарю Луканов, преди да водите, тъй като Секретариатът се е събирал искат да направят някои пояснения по процедурата. 
  Има думата Любомир Павлов. 

  Д-Р ЛЮБОМИР ПАВЛОВ: 

  От името на Секретариата ще дам някои пояснения по процедурните въпроси. 
  Точка 2. По председателството на заседанията. 
  Заседанията на "кръглата маса" ще се председателствуват от двамата съпредседатели. При отсъствие на съпредседател той ще си определя заместник, който ще изпълнява неговите функции. 
  Точка 3. Първоначалното излагане на становищата на всяка от страните е по определен проблем не може да превишава 30 минути. След това всеки от участниците може да се изказва в рамките на 10 минути, като председателите се съобразяват с балансираното участие в дискусията в двете страни, което означава: Всяка от страните първоначално разполага с по 30 минути за изразяване на становищата. Председателите дават думата по следния ред: едната страна разполага с 30 минути и председателят на тази страна съответно дава думата в рамките на тези 30 минути, след което председателят от другата страна дава думата също в рамките на 30 минути. Тази процедура се повтаря в началото на всяко заседание. След изтичането на тези 30 минути за страна всяка от страните разполага с възможност за изказване в рамките на 10 минути, като отново думата се дава от председателите за всяка страна. Листчета със заявка за изказване съответно се представят на председателите на съответната страна. Желателно е, за да се облекчи работата на председателите, до всеки председател да има по едно техническо лице, което да приема заявките за изказване. 
  Благодаря ви. 
   

  ГИНЬО ГАНЕВ: 

  Може ли едно допълнение към това д-р Желев или другарю Луканов?

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Кой ще председателствува това заседание, дали да го считаме продължение на сутрешното?
   

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Мисля, че сега е Ваш ред.
   

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Добре не възразявам.
  Има думата Гиньо Ганев.

   ГИНЬО ГАНЕВ:

  Така както беше поръчано на Секретариата от ръководството на "кръглата маса" ние снощи внесохме и други някои уточнения в процедурните правила. Едно от тях е това, което съобщи д-р Павлов. А другото, председателите на двете страни имат пред себе си тези процедурни въпроси, трябва да се произнесат съгласни ли са с тези корекции.
  Например в точка 1 е казано, че първият кръг на "кръглата маса" ще се проведе в дните между 16 /както беше първоначално/ януари, но не вече до 24, а до 16 февруари, с оглед на начина, по който се развиха тук събитията.
  И няколко други уточнявания за двете страни, 45 души места и т.н.
  Моят въпрос е: има ли възражения по така подготвените процедурни правила от Секретариата? 

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Не би ли могло, другарю Ганев, да се прочетат изцяло, защото не всички участници в момента могат да се запознаят?
   

Да, може. Правя го веднага. Отбелязвам само, че са внесени минимални корекции в сравнение с правилата, първоначално уточнени.
1. Първият кръг на "кръглата маса" ще се проведе в дните между 16 януари и 16 февруари 1990 година. Продължителността на всяко заседание ще бъде до 4 часа. Дните и часовете на заседанията ще се уточняват по взаимно съгласие между двете страни. При приключване на първия кръг ще се определи времето за следващия втори кръг на "кръглата маса".
2. По председателството на заседанията.
Текстът се чете току що от д-р Павлов, повтарям го:
Заседанията на "кръглата маса" ще се председателствуват от двама съпредседатели. При отсъствие на съпредседател, той ще си определя заместник, който ще изпълнява неговите функции.
3. Състав.
Съставът на участниците е постоянен, като при уважителни причини ще се допуска замяна със съответен заместник.
4. Брой на участниците.
Всяка страна има квота от 45 души, в рамките на която може да се включват представители на различни организации, сдружения и движения. Всеки от участниците е свободен да изразява собствено становище по обсъжданите на "кръглата маса" въпроси.
5. Говорители.
Всяка страна определя поименно по двама официални говорители.
6. Вземане на решения.
Решенията на "кръглата маса" се вземат с консенсус. При липса на такъв заседанието по съответните въпроси се отлага за определено време, създава се работна група, която предлага нов проект за решение и той се обсъжда на пленарно заседание по общия ред. Консенсусът се изразява от двамата председатели. Може да се създадат и работни групи по даден проблем с равен брой членове.
7. С решението на всеки проблем се определят срокът и начинът за неговото изпълнение.
8. Първоначалното излагане на становищата за всяка от страните по определен проблем не може да превишава 30 минути. След това всеки от участниците може да се изказва в рамките на 10 минути, като председателите се съобразяват с балансираното участие в дискусията на двете страни.
9. Всяка страна има право да прекъсне заседанието за срок не повече от 1 час. Срокът на прекъсването не се включва в регламента за продължителност на заседанията.
10. Уведомяване на обществеността.
Официални изявления за българските и чуждестранни журналисти за работата на "кръглата маса" само от говорителите на страните в определен час в пресцентъра. По взаимно съгласие на страните могат да се провеждат открити и закрити заседания на "кръглата маса". Отразяване на "кръглата маса" по радиото и телевизията се урежда в отделно споразумение. То ще подпише окончателно след вчерашното уточняване тази вечер.
11. страните имат право по своя преценка да правят стенографски, магнетофонни и видеозаписи на заседанията на "кръглата маса", които обаче не подлежат на разгласяване чрез средствата за масова информация за срок до една година, освен когато участниците се договорят за по-кратък срок.
12. На "кръглата маса" ще бъдат обсъдени следните проблеми:
Политическа система, правова държава, / националното съгласие пада, защото мина по друг ред/, включително подготовката на нов избирателен закон, социално икономически проблеми, култура, наука, образование, прибавя се и екологията.
Конкретното съдържание на всеки един от изброените проблеми се уточнява по принцип от представителите на страните до 6 януари. Това, което беше вече направено. Поредността на обсъждането на различните проблеми се решава със съгласие между страните.
13. Първият кръг на "кръглата маса" завършва със споразумение по въпросите по които е постигнато съгласие и се уточняват тези въпроси, по които съгласие не е постигнато. Всяка страна има право да изложи своето становище по въпросите, по които съгласие не е постигнато. Това са правилата.

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието