КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

     

  Национална кръгла маса

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

   

  /продължение/

   ЖИВКО ЖИВКОВ:

  Смятам, че ние трябва решително да подкрепим тази нова политическа крачка, която се направи, като се създаде контактна група, която да подготвя въпросите и особено да търси разрешение на най-големите спорни въпроси. Същевременно ние дадохме пример преди час, час и половина, който няма добре да говори на слушателите на българското радио, за висотата на националната "кръгла маса". Ние се отвлякохме по странични въпроси - 4-5 въпроса се вмъкнаха и фактически сега се връщаме отново към дневния ред. 
  Поддържам този текст да се допълни и да се приеме така, както е подготвено от контактната група с някои разумни допълнения. ако националната "кръгла маса" излезе с единни становища и се споразумее по възловите въпроси на нашето развитие, кой може да се съмнява, че ще се възприемат тези споразумения и от правителството, и от Народното събрание, и от Държавния съвет, и от всички органи в нашата страна? Но, обратното - ако ние ги поставим в зависимост или ги елиминираме, много лесно е да се предвиди, че това ще бъде в голяма вреда на България. Стоим на становището, че всеки въпрос, колкото и да е труден той, може да бъде разрешен, ако ние се ръководим от интересите на България и от споразумението, което мисля, че постигнахме - да гарантираме мирното развитие на демократичния процес. Трябва да уважаваме както мненията и съображенията на опозицията, така трябва да уважаваме и мнението на тези градивни сили, които са се наели да развиват демократичния процес, които играят и сега стабилизираща роля в нашето общество и решително отиват по пътя на демокрацията.
  В тази връзка искам да защитя свободата на собствен статут на всеки един от участвуващите на "кръглата маса" и да подкрепя като представител на Отечествения фронт позицията на БЗНС, които изявиха свое особено становище по отношение на правителството и по своето поведение на "кръглата маса". Ние се споразумяхме наистина, че ще се състави "кръглата маса" от две квоти. Това беше компромисно споразумение, което има формален характер. То не засяга ни най-малко становищата, мненията, позициите на отделните партии или обществени движения, които съставляват. Това че една партия не влиза в правителството, а гласува в подкрепа на правителството, е практика, която често се среща в различни страни в света и няма нищо учудващо тук. Но ние трябва да уважаваме особената позиция на БЗНС и трябва в никаква форма да не се атакува позицията на която и да било друга сила, която се отличава от нашето мислене. 

  Националната "кръгла маса" действително трябва да мисли по национални въпроси и да проявява толерантност и поддръжка на всички участвуващи, в зависимост от тяхното разбиране, позиция и мнение.
  Благодаря.  

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря, другарю Живков. Другарката Даскалова има малка реплика, след това Тани Танев и след това двете изказвания от ваша страна.
  Бих помолил, другарко Даскалова, да не разгръщаме отново дискусията.

   СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

  Не, само по въпроса относно ролята и статута на националната "кръгла маса", по декларацията, която ни е раздадена. Още миналия път изказах нашето становище, че "кръглата маса" трябва да има най-широки пълномощия да обсъжда и да стига до консенсус по всички въпроси, които са записани в основния документ, който ние приехме още в началото - политическата система, икономическите въпроси, законодателство и т.н.
  Според мен не може да има спор, че "кръглата маса" е висш политически орган на реалните обществени сили в нашата страна. Аз щях да правя бележка по първоначалната формулировка, която д-р Желев, за да се допълни декларацията, че нито един закон, нито едно важно решение не може да се взема от Народното събрание, без предварително съгласие на "кръглата маса". Сега обаче той измени формулировката - да се съобразява с постигнатите споразумения на "кръглата маса", че правителството и Народното събрание трябва да се съобразяват. С тази негова формулировка аз съм напълно съгласна и не възразявам, като се обсъжда сега поправката, която той направи, да се допълни в декларацията това негово становище.
  По въпроса за закона за политическите партии.
  Другари, ние не можем да го обсъждаме тук, без той да ни е раздаден, да имаме време, да помислим по него, да си изготвим становище и тогава да го разискваме. Това днес не може да стане.

Безспорно. Този документ, който другарят Мръчков огласи, ще бъда разпространен.
Бих помолил другарят Танев да ме извини. Другарю Танев, доколкото аз бях разбрал, че другарката Даскалова ще прави реплика, а тя направи по същество едно изказване, така че ни свърши квотата от две изказвания. Бих Ви помолил да ми простите, да дадем на д-р Желев да даде своите две изказвания.  
Бих помолил да се даде думата на Пламен Даракчиев, от профсъюзната федерация "Подкрепа", а след това и на Любомир Павлов, от същата федерация.   Да, заповядайте, другарю Даракчиев.   Благодаря Ви.
Бих искал да се върна на предложенията ни от миналия път, от сряда, по-конкретно - за добавки в Конституцията и по-специална на чл. 52. Връщам се, тъй като останахме с впечатление, че там беше постигнато някакво устно споразумение. Мисля, че и не случайно тук се обади и професор Константинова.
Не мога да разбера защо избягваме този въпрос, още повече, че този законопроект, който предлага господин Мръчков мисля, че ще има /като слушам/ доста дълги обсъждания около него, ще мине и доста време, докато бъде внесен, докато нашите партии например в момента имат нужда от бърза регистрация. Наближават избори, те трябва да набират средства, трябва да имат някаква организационна структура и изобщо трябва да имат самочувствие. Така че мисля си, че може би трябва да бъдем конкретни с това предложение.
Ще направя едно предложение, не съм юрист, моля да ме извините за това предложение, но все пак чета ви чл. 52 от Конституцията, алинея 1: "Гражданите могат да образуват организации с политически, професионални, културни, художествени, религиозни, спортни и други нестопански цели". Предлагам следните добавки: "Те не могат да образуват политически организации както по професионален признак, така и по месторабота". - "Регистрирането на политическите организации става в съответния районен съд единствено с учредителен протокол".
Съзнавам, че може да има много слабости тази формулировка, но я предлагам за конкретно обсъждане.
Също така бих искал да попитам: тук, доколкото, разбирам, Българската комунистическа партия е в твърде деликатна ситуация, но тук има срещу нас, сред така стоящите официални власти, има и други власти, които могат да упражнят правото на законодателна инициатива. Имам предвид Държавният съвет и правителството. Бихме искали да знаем какво е тяхното мнение, биха ли се наели с упражняването на една такава инициатива.
Също така бих искал да припомня, че в декларацията на правителството, на господин Луканов, беше казано, че то е един вид надпартийно, че всъщност то ще стои зад националните интереси. Може би това е моментът една такава инициатива на правителството да прояви своята надпартийност.
Също така в Манифеста на БКП от конгреса беше указан един момент, че не може да бъде гарантирана многопартийната система, изобщо плурализмът, без разделението на трите власти. Нека да видим имаме ли власти тук, нека да чуем Държавния съвет и правителството какво мислят по тези въпроси.
Благодаря ви.  
Да, благодаря.Д-р Павлов?   Аз мисля, че е уместно, първо да се отговори на поставените въпроси от Пламен Даракчиев и аз след това да взема думата.   Простете, аз помислих, че Вие държите да се изкажете.
Към кого беше отправен въпроса на господин Даракчиев що се отнася до правителствени представители и представители на Държавния съвет?  
Който е тук, ако има човек от правителството, мисля, че има Държавния съвет.   Тук беше другарят Белчев, но той почувствува, че навярно няма да има възможност да се стигне до въпросите, по които се беше подготвил - за икономическата проблематика - и напусна. Още повече, че той ми обясни, че Министерския съвет има заседание от 16,00 часа, така че сигурно всички дисциплинирани членове на правителството са на това заседание, а и Васил Мръчков излезе.
Що се отнася до въпроса Ви по същество, който поставихте, а и госпожа Константинова, аз обясних вече, е имахме предвид с д-р Желев и Димитър Луджев веднага да преминем към него, след като стигнем до това споразумение по политическите въпроси, което Димитър Луджев да информира как е минала работата по него, където един от основните въпроси /д-р Павлов беше/...  
Само една добавка. Аз мисля, че при добра воля...   Аз исках да довърша това, че не искам зад процедура да отлагаме разглеждането на този въпрос. Бих могъл да кажа няколко думи по него.
Все пак онова, което Любен Кулишев и други тук призоваха за процедурно следване на нещата, би трябвало да ни помогне да вървим напред крачка по крачка. Така че, ако желаете, аз мога да се спра на онова, което Ви е засегнахте сега. Ако предпочитате, да каже няколко думи Димитър Луджев.
Как бихте предпочели и Вие, доктор Желев?  
Може би най-добре ще бъде Луджев да прочете текста.   Може би. Аз съм готов, както вие ни посъветвате.
Заповядайте.  
Контактната група, съставена от делегации, водени от съпредседателите, изработи и прие проект на споразумение за политическата система.
В него се определят условията и принципните постановки за създаване на демократична система. Същевременно двете страни са се договорили по някои конкретни стъпки в тази насока и сроковете за тяхното изпълнение.
Искам предварително да кажа, че предложението за споразумението в пълния му текст в момента няма да бъде четено според договорката в контактната група, тъй като трябва да премине през обсъждане на ръководствата на делегациите от двете страни на националната "кръгла маса". Уточнено е, че окончателният и пълен текст на споразумението ще се огласи и приеме на следващо заседание на "кръглата маса". В момента аз съм упълномощен да направя едно кратко съобщение за неговото съдържание и основните пунктове, които са разглеждани и договаряни и по които се е стигнало до известно споразумение.
Приема се на националната "кръгла маса" предварително да се обсъждат основните идеи и принципи на най-важните законопроекти за политическата система.
Договорени са условията за внасяне на следващата сесия на Народното събрание на закона за изменение и допълнение на Конституцията и закона за политическите партии. Наред с различни принципни постановки, свързани с внасянето на тези законопроекти, е постигнато съгласувано предложение по въпроса за първичните организации на партиите и по-специално за тяхното изграждане единствено на териториален принцип.
Уточнени са предложения по въпроси като статута на радиото и телевизията, за издателската дейност, полиграфическата база и хартията, за обсъждането на новия закон за министерство на вътрешните работи и текущата организация на органите на сигурността, за приемане на практика за огласяване и преоценка на имущественото състояние на политически организации и ръководни дейци, за прекратяване решения на органите на БКП, с които се уреждат статута и дейността на държавни институти и обществени организации извън БКП, за целесъобразността и функциите на Комитета по делата на Българската православна църква и религиозните култове към Министерство на външните работи и др.
Редица важни въпроси, като този за изборите, за характера на бъдещото Народно събрание и т.н. тепърва ще бъдат разисквани и тепърва по тях ще се постигнат споразумения.
Във връзка с репликата, направена от Кръстьо Петков, трябва да се отбележи, че социално-икономическите проблеми са предмет на следващия цикъл от разговори.
В тази връзка бих искал да кажа по повод дискусията, която се разви по статута на "кръглата маса", че днес се обсъждаше въпросът и трябва да се вземе решение по този въпрос или процедурният механизъм, по който всяка страна на "кръглата маса" може действително, реално да участвува с преки предложения и проекти в обсъждането на различни законопроекти при тяхното внасяне в Народното събрание и как договорените от двете страни споразумения ще се осъществяват, тъй като фактически в момента едната страна има преимущество в нейните представители има народни представители, или има други начин да влияе върху работата на Народното събрание, докато отсрещната страна практически не разполага с такива механизми.
Така че поставеният преди малко въпрос за изграждане на такъв процедурен механизъм трябва да намери място и да се приеми заедно с приемането на статута на "кръглата маса".
Благодаря.
  Благодаря и аз.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието