КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

Национална кръгла маса

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

  /продължение/
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  И аз благодаря, само бих искал да кажа, че по предложението на господин Неделчев за ниските тела на тези сгради, че още утре ще има решение, тъй като въпросът е внесен за разглеждане в ръководството на партията и като че ли господин Неделчев е чел нашите мисли в това отношение, така че имаме единомислие. 
  Давам думата на Росен Карадимов, тъй като се е заявил доста отдавна. 
   
   РОСЕН КАРАДИМОВ:
  Уважаеми участници в националната "кръгла маса". 
  Росен Карадимов, Централен комитет на Комсомола. 
  Нашата делегация е дълбоко обезпокоена от начина, по който върви "кръглата маса", който ние не можем да квалифицираме по друг начин освен като мудно, разпиляно и със забавени темпове. В тази връзка правя едно конкретно предложение. Разбирам, че има и паралелни "кръгли маси". Моля секретарят ако не му представлява трудност, да направи една справка колко струва тази национална "кръгла маса" на българския данъкоплатец, изразена в предаване на Българска телевизия и на Българското радио и да бъде изнесена пред нас, за да можем поне това да бъде за нас стимул да пестим малко своето време, а и средства на държавата. 
  По въпросите, които се обсъждат. Искам да спомена, че 3 дни преди започването на националната "кръгла маса" делегацията на Централния комитет на Комсомола изложи във в."Народна младеж" своите виждания по закона за политическите партии. На първото си изказване на първото заседание ние предложихме и в писмен вид тези наши позиции и призовахме всички участници към подобен подход. Сега смеем да констатираме, че ако той беше приложен, ние отдавна вече да имаме черно на бяло закон за политическите партии, който дори би могъл да бъде приет на миналата сесия на Народното събрание. 
  От друга страна, искам да засегна и въпросът - защо ние дадохме ние своето съгласие да започнем с политическата система. Тогава всички се обединихме. То беше по две причини: предстоящите избори и необходимостта от законова уредба на понятието за политическа партия и техния режим. един месец след началото на "кръглата маса" ние не сме постигнали нито едното, нито другото, а витаем в една сфера, която непрекъснато отдалечава от нас проблемите за икономиката и социалното развитие, които българският народ чака да чуе от тази "кръгла маса". Политическата система беше предпоставка, за да минем към втората тема. Страхувам се, че с този темп до изборите ние изобщо ще стигнем до проблематиката за икономическата и социалната политика, съдейки и по днешното заседание, на което беше пренебрегнато и очевидно се пренебрегва за желанието да бъде изслушана информация по икономически и социални въпроси.

  По конкретния въпрос, който се обсъжда тук аз съм чувствувам задължен да взема отношение. Става въпрос за първичните партийни организации. Естествено нашата делегация споделя виждането, че изобщо в държавните учреждения трябва да бъде забранена политическа дейност и трябва да бъдат разпуснати всички организации на политически партии. но в тази връзка аз бих предложил на участниците в "кръглата маса" да обсъдим заедно един такъв въпрос: парадоксът е, че ние обсъждаме една проблематика, но ние нямаме законов критерий за това, какво е политическа партия и какво точно ще разпускаме. Защото, нашият съюз например, който до момента също е обществено-политически, има свои производствени структури. Въпрос на конгреса е как ще прецени те да се развиват, но Независимата федерация на труда "Подкрепа" също е изцяло на производствен принцип, а тя влиза в политически блок. Независимите студентски дружества се изграждат във висшите учебни заведения, но те също влизат в политически блок. Затова, когато тръгнем да забраняваме политическата дейност и особено организации, както беше предложено тук, ние трябва да имаме много точен законов критерий какво е политическа партия. Аз не съм съгласен с това, което е дадено в предложението.

  Тук се казва: "съдействува за формиране и изразяване на политическата воля на народа, както и за определяне и осъществяване на държавна политика". Не само това е партия. Мисля, че основната характеристика на партията това е борбата за власт. И зависи дали ще забраним партийната дейност в организации, или ще забраним политическата дейност. Защото отстояването на синдикалните права на работниците, погледнато в общотеоретичен план, дотолкова, доколкото това е противопоставяне на държавата, също може да се таксува като политическа дейност.

Мисля, че без тези уточнения просто "кръглата маса" не може да продължи да работи на сегашния етап.
Искам да завърша с едно процедурно предложение. Тъй като очевидно въпросът с дневния ред не е решен, подкрепяме предложението на другарката Бокова и смятаме, че преди всяко заседание председателствуващият трябва да запознава "кръглата маса", но не по негова преценка, а дневният ред, до който са се обединили членовете на контактната група.
С призоваване към по-делова работа и по-бързо да стигнем до социално-икономическото положение на страната, благодаря за вниманието.  
И аз благодаря.
Доктор Желев, 18,01 часът е. Може би след като чуем изказването от ваша страна, да се посъветваме как да действуваме по-нататък.
На мен ми се струва, че при всички случаи ние трябва утре в контактната група да се помъчим цялата дискусия и тези съображения, които бяха изказани, да ги фиксираме по някакъв начин и да се постараем да стигнем до някакво единомислие, което да предложим на следващото заседание.
Както споменах от самото начало, имаме възможност да бъдем запознати за 10-15 минути с хода на разговорите с Европейската общност - може би след края на официалното ни заседание, ако има желание за това. Как бихте преценили?  
Аз бих помолил за една реплика, съвсем кратка, от страна на Любомир Павлов.   Да, заповядайте, д-р Павлов.   Аз ще кажа две неща. Първо, Независимата федерация на труда "Подкрепа" е профсъюз и тя има право като такъв да избере от коя страна на масата да седне. Ние сме седнали от страната на опозицията, както Българските професионални съюзи са седнали от другата страна. Това според мен няма пряка връзка с предишния обсъждан въпрос.
По въпроса за партийните организации искам да внеса конкретно предложение, защото наистина ние седмици наред обсъждаме въпроси, водят се дискусии и предлагам вече да се прекратят дискусиите. По въпроса за консенсуса има две положения: или има консенсус, или няма. Трето положение не съществува. Затова нека да заявим на българския народ в този момент има ли консенсус по въпроса за партийните организации по месторабота или няма.
Предлагам, ако има делегация, която не е съгласна партийните организации да се организират и да се изграждат единствено на териториален принцип, нека в момента да го заяви, и ще стане ясно, че няма консенсус. Ако няма такава делегация, то тогава още днес може да декларираме, че по един въпрос има консенсус и това ще стане база за по-нататъшно обсъждане на промените в Конституцията и на закона за партиите.
Апелирам: нека в момента, ако има делегация, която не е съгласна, да го декларира, за да изясним има ли консенсус, или няма.  
Доктор Желев?   Умолявам председателите, по-точно съпредседателите да подканят делегациите, ако някоя от тях не е съгласна, да го заяви сега.   Мисля, че това предложение не е неразумно и ако действително има такава делегация, която...   Другарят Янков би желал по въпроса за консенсуса именно да каже някакво съображение, точно по този въпрос, ако не възразявате.   Александър Янков, от БКП.
Аз се въздържах да взимам отношение по много въпроси, включително и по много правни въпроси и тълкувания на Конституцията. Искам тук да се позова на това, което често тук се споменава - за консенсуса.
В процедурните въпроси за среща на "кръглата маса" има т. 6 - "Решенията на "кръглата маса" се вземат с консенсус". Сега не искам да давам тук тълкуване колко вида консенсуси има и в практиката на Организацията на Обединените нации, и вън от това - не искам да отнемам време, но "консенсус" това значи съгласие без гласуване. Може да има даже възражения от една страна, но тя може да заяви, че няма да се противопостави на дадено становище с цел да даде възможност да се премине по-напред. В дадения конкретен случай, Вие задавате въпроса, д-р Павлов - "Има ли консенсус?".
Според моето тълкуване - няма консенсус. Има две предложения. Едното предложение е тотално, бланкетно да се обяви, че всички политически партии могат да се изграждат само на териториален принцип. Другото предложение е, както разбрах от обяснението на другаря Георги Пирински, е нюансирано предложение. Моля тук да бъдем по-прецизни. Това не означава, когато се водят преговори, че когато едната страна направи едно предложение, а другата страна не го приеме, тогава да се обвинява този, който не го е приел. "Консенсус" - това значи взаимно съгласие. В случая, от страна на БКП беше направена доста сериозна крачка напред, за да се отиде и да се срещнат с някои от съображенията и възраженията на другата страна, а именно: от общото положение, че /както е записано и в Устава на Комунистическата партия/ въпросът за изграждането на основни партийни организации или по териториален принцип или по производствен принцип е дело на избор, на самоуправление, така да се каже, на партийните организации, и се отиде до това, да се предложи. И тук това днес беше направено. И аз много съжалявам, че такава важна стъпка все пак не се оценява по достойнство. Днес се направи предложение, много сериозно нюансиране, затова искам да обърна внимание и на нашите колеги от БЗНС, че не се касае вече за "черно" и "бяло" по въпроса за партийните организации на териториален принцип, а се касае за едно доста изменено становище, което се състои в това, че освен взетите решения по силата на Указа за Въоръжените сили, Министерство на вътрешните работи, съда, прокуратурата, правораздавателните органи, Върховния съди пр., прибави се и това, което днес ние виждаме и в тези основни положения, които бяха представени - прибавят се и другите държавни учреждения. Та малко ли е това? И другите държавни учреждения, както и в средствата за масова информация, научните институти, учебните и здравните заведения.
Не бих искал, господа, тук да влизам в полемика, но трудно издържима е тезата, че репресивната структура това са първичните партийни организации в предприятията. Или не знаем за какво говорим, или...  
Така ги чувствуваме...   ...или искаме да представим на българския народ нещо. Първичните партийни организации в стопанските звена, извинете аз и като юрист трудно мога да разбера по какъв начин те са репресивните елементи, компоненти на структурата. Но не бих искал да отклонявам вниманието ви.
Все пак исках да кажа в заключение, че трудно защитима е тезата, че именно основните партийни организации в предприятията щели да създадат хаос. Те хаос не са създавали. Хаос създаде други елементи на системата и тях ние трябва да разглеждаме, а не там, на това работно място, на което са се трудели обикновените труженици - и работници, и селяни - тези, които са обикновените редови членове на Българската комунистическа партия. Аз не бих искал тук да внасям друг тон, но категорично възразявам против това, да се категорично възразявам против това, да се категоризират основните първични партийни организации по предприятията като елементи и компоненти на репресивната система.
Моля ви да бъдем точни, особено когато се употребяват такива термини и колкото е възможно, повече да се въздържаме - философите да дават уроци на юристите, юристите да учат агрономите. Тук, в този форум, трябва да преобладава духа на взаимно уважение, и на професионално уважение.  
Благодаря. Заповядайте.
Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието