КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
   

  Национална кръгла маса

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

  /продължение/

  ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: 
  Господин Пирински, аз имам един процедурен въпрос, ако обичате. 
   
  ГИНЬО ГАНЕВ: 
  Също имам процедурен въпрос. 
   
  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА: 
  Нека да отговоря. 
   
  ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: 
  Вие ще отговорите, аз искам процедурен въпрос. 
   
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: 
  Другарко Даскалова, извинявам се, да чуем процедурните въпроси на госпожа Константинова, на господин Ганев и след това да ми позволите да дам думата на другарката Даскалова. 
   
  ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: 
  Разбира се. 
   
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: 
  Заповядайте. 
   
  ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: 
  Миналият път мисля, че ние стигнахме до твърдото решение да говорим конкретно по един въпрос и той беше много ясно поставен - въпросът за партийните организации по месторабота. Целият народ, който слуша радио и ще ни гледа довечера по телевизията, чака от нас да отговорим на този въпрос - ще ги оставяме ли тези партийни организации или най-сетне ще решим да ги разтурим. 
  Сега изведнъж отново минаваме към декларации, отново към друг тип въпроси. 
  Смятаме ли, господин Пирински, че така ние изобщо ще можем да разговаряме по този начин? Този разговор е много болезнен, който се повдига сега. Един път завинаги бихме решили, че "кръглата маса" ще има две страни. Ние водихме редица пленарни заседания по процедурни въпроси, обсъждахме и решихме, че ще бъдем две страни на масата. 
  Ако сега всеки започне тези болни въпроси, които ни различават, както този - той е изключително важен въпрос, но той не е в нашия дневен ред днес. 
  Ако обичате да ми обясните!

   ХРИСТОФОР СЪБЕВ:

  Господин Пирински, може ли след госпожа Светла Даскалова да се изкажа и аз? 

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Разбира се, веднага Ви отбелязвам, но молбата ми е след нейното изказване, предполагам, че може би д-р Желев ще поиска думата. Той даде такъв знак преди това и след като приключи дискусията по този въпрос, който възникна, да дадем възможност за реплика на другаря Кръстьо Петков, който беше помолил за нея, веднага след това да дадем думата на Вас, господин Събев, за Вашето заявление. Аз дължа отговор на госпожа Константинова процедурно, и след това ще дам думата на другаря Ганев за процедурен въпрос.
  Може би в самото начало не се изясних достатъчно, но в съобщението, което Димитър Луджев ще направи веднага след като свършим по този въпрос - за декларацията за статута на "кръглата маса", в контекста на проблематиката на политическото споразумение, разбира се, един от основните въпроси е този, който поставихте, и веднага ще стигнем до него.
  Това е моят отговор на Вашия въпрос.
  Аз миналия път получих много, преценявам ги за основателни, упреци за предишното заседание за намесата си прекалено често. Затова сега ще ми позволите като председател по-малко да се намесвам. Иначе ми се струва, че все пак вътрешнопартийни въпроси би могло да не се дискутират прекалено дълго в рамките на "кръглата маса".
  Другарката Даскалова, след Гиньо Ганев, извинявам се, другарко Даскалова.

Благодаря.   Аз съм напълно съгласна с професор Елка Константинова.
Наистина ние не бива да занимаваме "кръглата маса" с проблеми, които са между двете делегации и касаят двата земеделски съюза - единият, който е земеделски съюз от 90 години насам, и другият, който сега е включен в Съюза на демократичните сили.
/бележка на стенографката - шум в залата/
Но, разберете, аз бях длъжна да направя официално...  
Господин Пирински, ако тук трябва да се занимаваме с такива неща, ние ще станем /бележка на стенографката - удря с ръка по масата/! С демагогия и с лъжи не искам да се занимава "кръглата маса"!   Аз, както видяхте, не станах когато Вие говорихте, а Ви изслушах много внимателно. Позволете ми с две думи да отговоря.   Като съпредседател, позволявам си да призова към ред все пак!   Доктор Желю Желев правилно каза, че ние в началото, по процедурните въпроси, се установихме, че има две страни на "кръглата маса", но обстановката тогава беше такава - БЗНС участвуваше в правителството. Сега обстановката се измени - БЗНС не участвува вече с правителството и поради това не може да бъде съставна част на делегацията на управляващата Комунистическа партия в нашата страна. и затова именно аз бях задължена да изразя становището на Постоянното присъствие, че ние желаем да бъдем трета страна. Това е "кръгла маса". И във всички "кръгли маси" има по няколко страни, не само по два, а по четири, и по пет страни.
Така че моля, нещата се измениха, излязохме от правителството, и трябва да разберете, ние желаем тук да изразяваме становищата на земеделския съюз така, както нашата членска маса желае това.
Другарят, не е другар, а господин Милан Дренчев поставя въпросът кой ни е упълномощил да направим такава декларация и какво е това Постоянно присъствие. Той много добре, че са ни упълномощил 120-130 хиляди членове на Българския земеделски народен съюз, че това е тяхното желание. Той много добре знае кое е Постоянното присъствие, защото в последните 2-3 месеца води вече 4-5 разговора именно с това Постоянно присъствие, а не с някого другиго.
Още за едно негово обвинение трябва да кажа. Той казва, че "вие нищо нямахте, нямахте програма", което е вярно, "взимате всичко", "крадете" или "заимствате" от нас. Това не е вярно, защото досега никой от нас не е видял да е излязло в печата или да е пропагандирано програма на БЗНС "Никола Петков" или устав, или нещо. Само изказвания на господин Милан Дренчев - друго нищо, така че ние нищо не сме заимствали. Ние сме стъпили на принципите на Александър Стамболийски и сме създали осъвременена програма на Българския земеделски народен съюз, която ще бъде приета на предстоящия конгрес.
Още един път съжалявам, че трябва "кръглата маса" да я занимаваме с наши вътрешнопартийни, ако мога така да кажа, въпроси.
Благодаря.  
Благодаря. Другарят Ганев.   Наглост, страшна наглост!   Моля другарят Ганев да чуем по процедурни въпроси.   Моля ви, само няколко минути внимание - чисто процедурно. Тук вече и госпожа Константинова, и редица други от тези, които взеха думата напомниха, че нашата 4кръгла маса" функционира на базата на общоприети процедурни правила.
В тези правила изрично е казано, че има две страни и две квоти. Всяко желание да се променят тези процедурни правила трябва да стане на базата на предварително, много внимателно обсъждане и след това корекциите да бъдат приети пак тук, със съгласието на всички участници, т.е. с техния консенсус.
Сега случаят не е такъв. И може би контактната група най-напред, ако прецени това за необходимо, да разгледа всички тези предложения, които възникват сега и след това да се третира този процедурен въпрос отново, ако се прецени това за нужно.
По същия начин трябва да се отнесе, ми се струва, и към предложението, което направи господин Собаджиев. С уважение трябва да се поставяме към всички поставени искания - "кръглата маса" да бъде увеличена като участници с нови или други обществени сили, но това е въпрос, който също трябва да бъде разискван предварително. Смятам, че контактната група беше много сполучливо създадена, за да притъпява остротата и бих казал излишното разпиляване на време по такива въпроси. Те трябва предварително да бъдат обсъждани там.
Независимо от обстоятелството, че се предлага от квотата на СДС да се включи участието на движението на турците - мюсюлмани в България, и този въпрос ми се струва, че трябва да бъде дискутиран не сега и не в тази минута, "кръглата маса" да продължи своята работа по предварително уточнения дневен ред, а когато една дискусия стане само на базата на тези процесуални искания.
И пак от името на секретариата искам да ви кажа /не съм занимавал целият секретариат/, но че от онзи ден постъпи официално искане от така наречената "Конфедерация Ера - 3" да бъде също включена по някакъв начин в редиците на "кръглата маса", ако мога да ги нарека "редици". От една страна, те искат това да стане на базата на една трета страна, ако се обособи такава, или да се прави някаква допълнителна преценка.
Казвам това, не за да поддържам тази кандидатура, а за да кажа още веднъж и да ви призова: колко е необходимо такава проблематика да се анализира предварително и едва тогава "кръглата маса" да бъде сезирана с въпроси при предварително подготвен материал.  
Благодаря.
Другарят Кръстьо Петков и след това господин Събев.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието