Стенографски протокол
 
КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

15 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

   

  Национална кръгла маса

  Второ пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  15 март 1990 г., начален час - 10:05

   
   
   ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:
  Уважаеми дами и господа, 
  Другарки и другари, 
  Разрешете ми да открия днешното заседание на кръглата маса. Както се договорихме миналия път, то е посветено на обсъждането на пакета от мерки на нашето  правителства за икономическите реформи в страната, Мисля, че ще изразя и вашето отношение и чувства, ако приветствувам сред нас министър-председателя на страната др. Андрей Луканов. 
  Давам думата за изложение по пакета на правителството за икономическа реформа на проф. Стефан Стоилов - министър без портфейл в правителството. 
   
   СТЕФАН СТОИЛОВ:
  Уважаеми участници в кръглата маса, 
  Целта на представената чрез пакета от документи програма на правителството е да се постигне реално органично съчетаване на мерките за преодоляване на кризата в народното стопанство с изграждането на икономическата, правната и институционна основа за преминаване към пазарна, социално ориентирана икономика. 
  Концепцията на правителството за икономическата реформа се основава на разбирането, че на съвременния етап на развитие на човешкото общество пазарната икономика няма разумна алтернатива. Нейното основно съдържание е осъществяването на преход от централно планирана към социално пазарна икономика. В нашето виждане това е икономика на многообразие на формите на собственост - държавна, кооперативна, частна, смесена - и на още по-голямо разнообразие на формите на стопанисване. Това е икономика на развити пазарни структури и функциониране на пазара като основен регулатор на производството и размяната. Това е икономика на държавно икономическо регулиране на стопанската дейност, за компенсиране на възникналите икономически равновесия, на неблагоприятните социални и екологични последствия, за създаване на гъвкави институционални структури за ефективно Функциониране на пазара и регулиране на пазарните механизми в рамки, които позволяват съчетаване на икономическата ефективност с принципите на социалната справедливост. Социалната ориентираност на развитието ще се постига чрез провеждане на активна държавна политика за осигуряване на равни и сходни възможности на хората, за реализиране на тяхното право на труд, доходи, жилища, здравеопазване, образование, както и за смекчаване на имуществената и социалната диференциация, пораждана от пазара.

  Държавата гарантира обществено признатия социален минимум на населението, създава система за социално осигуряване на временно безработните, а също и подходящи механизми за запазване на покупателната сила на доходите на населението. Реформата трябва да отвори българската икономика към международното разделение на труда и да я интегрира по-специално в европейските икономически структури.
  Един от големите и доста емоционално обсъждани в пресата, по радиото и телевизията въпроси, е как да се осъществи реформата едновременно с оздравяване на икономиката, какъв да бъде темпът на разгръщането й, да се приложи шоков, рязък или повече или по-малко постепенен вариантна прехода. Всички ще се съгласят че световната практика познава и едното, и другото. Трезвата оценка на икономическата обстановка у нас, съобразяването с изискванията да се държи под контрол инфлацията ц да се заплати възможно по-ниска, по-приемлива социална цена - именно тези обстоятелства, съображения и изисквания.определиха възприемането на варианта за постепенен, но достатъчно бърз преход към пазарно функциониращи структури.

  Този вариант осигурява по-голяма социално-икономическа стабилност през прехода, предпазва от трусове и нежеланото от когото и да е социално напрежение; постига се по-голяма защитеност на националното богатство от изтичане навън. По-ниска е в последна сметка и цената, която би заплатило обществото за този преход към пазарна икономика. Следвоенният опит на Западна Европа също говори според нас в полза на възприемането на такъв вариант за излизане от кризата с преход към пазарни структури.

  Правителството проведе много консултации с представители на западноевропейски правителствени и държавни органи, с представители на редица международни Финансови и стопански организации. Тези консултации ни дават основание да смятаме, че такъв един преход може да получи подкрепата и на Западна Европа, но стараейки се да бъда докрай откровен в оценката на тези консултации, бих добавил: общо е пожеланието по възможност, в рамките на възможното да се постигне и ускорение на прехода. Този постепенен преход действително да бъде превърнат в твърде бърз, при което, разбира се, немаловажно е преходът да се осъществява по начин, който включва развитието, формирането на всички елементи на пазарните структури.

Позволявам си да споделя с вас и обстоятелството, че през последните десетина дни в движение правителството постига определено ускорение в реализацията на своята програма. Имам предвид това, че в създаването на правната основа на реформата и прехода към пазарните структури се очертава, едно ускорение спрямо това, което е заложено в предоставените ви документи. Вместо общо взето в средата на годината, правителството започна обсъждането на един пакет от проектозакони, които целят в много близко време да създадат необходимата правна, юридическа основа за разгръщане на реформата От този пакет от закони аз ще спомена само няколко особено важни, такива като Закона за собствеността, Закона за земята, корекциите, които се правят, допълненията, необходимите изменения на указ 56 и на други нормативни документи, които преследват да създадат един режим за максимално разгръщане на стопанската инициатива, за разгръщане на частната стопанска инициатива, за снемане на всички пречки, които съдържаха тези нормативни документи. Така че спрямо онзи график, който се очертава в документите на правителството, налице е определено ускорение.
Кои са основните направления, в които разработените мерки съдействуват за реализацията на програмата за оздравяване на икономиката и едновременно с това като органична съставна част реализацията на прехода към пазарните структури?
Първото основно направление - това е пакетът от мерки, които осигуряват разгръщане на предприемчивостта, премахването на ограниченията за частната стопанска инициатива и не на последно място - постепенното раздържавяване на част от държавната собственост. В пакета от мерки това е според нас доста обстойно заложено и приемането в близко време на споменатите преди малко закони ще позволи процесът в това отношение да бъде ускорен. Промените, които ще бъдат осъществени в Конституцията и споменатите закони, позволяват реално,  действително в живота да се постигне поставянето на всички форми на собственост в еднакви, равностойни условия, да се постигне пълна конституционна гаранция за тези форми на собственост и за възможността те действително в една състезателна икономическа обстановка да покажат на какво са способни.
Тук бързам да отбележа пакета от мерки, който непрекъснато се развива, допълва и обогатява и засяга такъв приоритетен сектор на икономиката, какъвто е,селското стопанство. Вие сте запознати с това, което е заложено в неотложните мерки, и с постановление 15 на правителството и онова, което се предвижда за неговото обогатяване.
Второто направление, което осигурява практическата реализация на програмата за преход към пазарна икономика, е свързана с политиката на правителството в областта на цените. Давайки си сметка, че преминаването към пазарни цени е един от моторите на икономическата реформа, в-нашите документи се предвижда едно стъпково решаване на този въпрос. Отварям скоба и искам да изпреваря възможните въпроси в тази област. В дискусиите, и в сериозните научни списания, и в пресата по този въпрос съществуват различни мнения. Нашите консултации със  западноевропейски специалисти, в това число и с провежданите например вчера с експерти на Международната банка за=възстановяване и развитие, показват, че наред с едно минаване към пазарен начин на формиране на цените по целия фронт, напълно възможно е в този преход да се отиде и към една технология на стъпково развързване, така да се каже, на цените. В този смисъл ние намираме основание за нашата програма през тази година да се отиде към едно либерализиране на цените някъде в размер на около 40%. И втората голяма стъпка да бъде осъществена през идущата година. По този начин за един сравнително непродължителен период от време ще се мине към една система на цени, която обективизирано пазарно ще се формира и по този начин ще бъде един от инструментите за формиране на икономическата основа на реформата.
Има ли това някакъв минус? Безспорно. От гледна точка на стройната теория за осъществяване на прехода към пазарна икономика еднократното отпускане на цени позволява по-бързо да заработят свързаните с това механизми за формиране на пазарните структури, за осъществяване на преструктурирането на икономиката. Но това стъпково преминаване към либерализирано пазарно Формиране на цени има този пък голям плюс, че позволява по-добре да се обхванат, да се контролират инфлационните процеси и да не се допусне онова социално напрежение, на което сме свидетели в някои от източноевропейските страни.
В пакета от мерки са заложени няколко направления, които показват политиката на правителството за осъществяване на максимална икономия на разходи по линията на бюджета, провеждане на политика на съкращаване на инвестиционната активност и във връзка с това в рамките на възможното осъществяване на мерки за превръщане на парите в скъпи в условията на нашата криза, която е криза различна от познатите ни кризи на свръхпроизводство; една политика на стимулиране на износа, без, разбира се, да се отива абсолютно, по което може да се чуят обвинения оттук-оттам, към една политика на износ на всяка цена. Това в нашите документи не е заложено. Разумно ограничаване на вноса. Всичко това с оглед да се вмести страната в онова увеличаване на дълга на конвертируема валута, което вече е утвърдено. Всичко това, разбира се, е свързано и с една политика на известно умерено съкращаване на личното и колективното потребление на населението, което се засича и с мерките, които преследват да не се допусне прекалено голямо нарастване на паричните доходи. Така че по отношение и на доходите на стопанските организации, т.е. на възможностите на стопанските организации да разполагат с финансови средства и по отношение на доходите на населението се провежда една твърде определена рестриктивна политика.
В пакета от мерки в различните направления са заложени инструменти, които позволяват на правителството да постигне определен контрол върху развитието на инфлационните процеси. Не трябва да се заблуждаваме, че инфлацията ще бъде със стойности, каквито имахме досега. Но големият въпрос е да се постигне едно
управляване на инфлационните процеси, за да се избегне едно социално напрежение за населението и миниране на реализацията на политиката за оздравяване на икономиката и за преминаване към пазарните структури.
В пакета от мерки в принципен план е заложена и онази система, която правителството смята да въведе в действие през втората половина на годината, целяща осигуряването на социална гарантираност на населението при този преход. Нашата голяма грижа е да не се допусне намаляването на реалната покупателна способност на социално слабите слоеве, на хората с ниски пенсии, на хората с най-ниски доходи на човек в семейството. Това предвижда както прилагането на механизмите на индексирането на тези най-ниски доходи и пенсии, така и въвеждането в действие на механизми за компенсиране на част от разходите на социално най-слабите слоеве, поемане на някои от тези разходи и т.н.
Работи с усилено върху изграждането на стройна система, която да осигури действията на тези механизми през втората половина на годината. Работи се и върху усъвършенствуване на системата, която ще трябва да поеме ударите по линията на Формирането на временно безработни при това преструктуриране на икономиката, с оглед да не се допусне. създаването на напрежение и по тази линия.
Програмата за оздравяване на икономиката едновременно с преминаване към пазарните структури е програма, която се осъществява в трудни икономически условия. Усилието, което ще струва на нацията реализацията на тази програма, е усилие твърде мащабно. И за да бъде то понесено,при възможно най-ниска социална цена
, правителството е убедено, че трябва да бъде постигнато съгласие на всички политически сили, на всички социални слоеве. От тази гледна точка ние сме готови, по-нататъшната работа, върху тази програма да се осъществява с привличането на експерти, специалисти, които биха я довели до едно положение, което да събере, така да се каже, вижданията, разбиранията на широкия кръг от политически  сили, да я направи приемлива за всички социални слоеве на нашето население. При това положение може да се разчита, на базата на тази подкрепа, за по-успешното нейно реализиране.
Благодаря за вниманието.

Забележка: Маркираният текст по технически причини е пропуснат в изданието "Кръглата маса /Стенографски протоколи/", 1998, на с. 345 и 346.

Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието