КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

14 май '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

    

  Национална кръгла маса

  Трето пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  14 май 1990 г., понеделник, начален час 18:13, закрито на 15 май в 1:45

   
   

  П. СИМЕОНОВ: Г-н Лилов, предлагам да започнем.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Тъкмо се канех да ви попитам, г-н Симеонов, дали сте съгласни да започнем вече работа. Виждам, че почти всички участници в КМ са тук.

  П. СИМЕОНОВ: От нашата страна мисля, че всички са тук.

  Г-н Лилов, как бяхме по ред сега? Мисля, че нашата страна трябва да бъде председател на сегашното заседание?

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз смятам, че може да попитаме контактната група или секретариата. Те трябва да помнят по-добре от нас, защото там работят по-млади хора.

  П. СИМЕОНОВ: И ние не помним, за съжаление.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз смятам, че нашата делегация е на ред, но не възразявам, ако наистина редът е ваш, за мен е голямо удоволствие да отстъпя микрофона. Все пак секретариатът би трябвало да ни каже точно кой е на ред.

  Г. ГАНЕВ: Толкова дълго време КМ не се събра, че естествено не си спомняме. Но редът е на тази страна, именно на г-н Ал. Лилов.

  П. СИМЕОНОВ: Щом казва секретариатът, значи е така.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Ако това не се оспорва, тогава бихме могли да започнем. Съгласни ли сте, г-н Симеонов, да започнем?

  Уважаеми дами и господа,

  Другарки и другари,

  Позволете ми да открия с удоволствие заседанието на нашата КМ. Контактната група, както вече знаете, предлага на дневен ред на днешното заседание на КМ:

  1. Подписване на споразумение на участниците в НКМ по създаването на гаранции за произвеждане на свободни избори и Етичен кодекс на предизборната кампания.

  2. Подписване на споразумение на участниците в НКМ за предизборната кампания по радиото и телевизията и споразумение във връзка с основните положения на статута на БТ и БР.

  Има ли някакви допълнителни предложения по така оповестения и съгласуван в контактната група дневен ред на днешното заседание?

  ХР. СЪБЕВ: Освен това предложение бихме помолили да ни дадете думата за кратко съобщение за консенсуса, който постигнахме в контактната група по религиозните въпроси на закрити заседания между БСП и СДС.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви, г-н Събев. Други предложения? Тогава да смятаме, че дневният ред е приет.

  Смятам, че ще бъде добре най-напред да дадем думата на двамата съпредседатели на контактната група. Ако не възразявате, предоставям думата на др. Г. Пирински.

  Г. ПИРИНСКИ: Благодаря, др. председател. В контактната група в изпълнение на споразумението по принципите и основните положения на Закона за избиране на ВНС и на Споразумението по политическата система бе разработен проект на споразумение по създаването на гаранции за произвеждане на свободни избори. Преди всичко в него се постарахме да отразим общото съгласие на всички представени на НКМ политически сили да участват в предизборната кампания и изборите, като проявяват взаимно уважение, търпимост при пълно спазване на законността и обществения ред.

В съответствие с тези споразумения, които споменах, предвиждаме за осигуряване на нормална предизборна и изборна обстановка, за спазване на тези договорености както по това споразумение. което сега предстои да подпишем, така и по другите споразумения, свързани с произвеждането на свободни и демократични избори и с Етичния кодекс за предизборната борба, който предлагаме да се приеме заедно с това споразумение, което сега подписваме, да се създаде и организация, която да обхване всички основни центрове и пунктове, в които ще се произвеждат изборите, която да осъществи необходимия обществен контрол за спазването на тези споразумения, които споменах, да съдейства на Централната и на другите избирателни комисии за подготовката и произвеждането на свободни избори. Без, разбира се, да се намесва в работата на самите избирателни комисии, нито пък по някакъв начин да влияе върху самите избиратели.

В проекта за споразумение, който представяме на вашето внимание на НКМ, е регламентирано и поканването на гости като представители на различни национални парламенти или международни  организации. Вие си спомняте, че договорката за поканването на такива гости е фиксирана в Споразумението по политическата система от 12 март, където се изтъква, че за да се изключат всякакви възможности за спекулации относно демократичността на изборите, а също така за да се лишат от почва евентуални опити за дискредитиране на предизборната кампания и изборния процес отвътре или от чужбина, страните се договориха да поканят като гости на българската държава представители на парламентите на редица страни, както и от Парламентарната асамблея на Европейския съвет, Европейския парламент и други организации по взаимна договореност.

В споразумението, което сега предлагаме да бъде подписано, предвиждаме поканването както на представители на парламенти и организации, така и на отделни личности със статут на гости да става въз основа на представени списъци и от предложения, които да се разгледат и съгласуват в Обществения съвет, за да бъде ясно, че канените гости са желани гости на всички участници в изборите, като при това разбираме, че ще се търси тук едно конструктивно взаимноприемливо решение.

В проекта за споразумение се предвижда също и определено взаимодействие между Обществения съвет и независимо създаваните граждански инициативи във връзка с произвеждането на свободни избори, които, разбира се, се създават по собствена инициатива, действат в съответствие със своите устави и цели. Но предвиждаме, когато от тяхна страна се прояви желание примерно за ползване статута на гости, съгласно Закона за избиране на ВНС в деня на изборите по чл. 54 и чл. 62 от закона да получават такива граждански инициативи, една препоръка от Обществения съвет за регистрирането им, нотифицирането им пред ЦИК като организации и инициативи, които е преценено, че би могло да ползват този статут. Разбира се, със санкцията на ЦИК.

Предвиждаме възможността Общественият съвет да ползва информация, да получава едни или други обръщения от такива граждански инициативи, като препоръчваме в споразумението да има един текущ контакт между такива граждански инициативи и самия Обществен съвет.

Предвидени са и други моменти, свързани с подготовката на изборите, каквито са разясняването на Закона за избиране на ВНС, осигуряването на необходимите материали за това разясняване. Предвидено е и, специално искам да отбележа такъв момент, едно задължение да не се допускат под никаква форма в предизборната кампания действия и средства, които могат да доведат до расови, етнически и верски противоречия, като нарушенията на чл. 52, ал. 4 на Конституцията и чл. 2, ал. З на Закона за политическите партии да се пресичат и преследват с цялата строгост на закона.

Бих привършил с тези няколко уводни думи само с още един момент. Нашето разбиране е, че подписвайки това споразумение за гаранции за свободни избори, наред с другото, самият този факт, както и дейността на Обществения съвет трябва да бъде насочена към подпомагане на усилията на ЦИК за осигуряване на всички необходими условия за едни наистина нормални и свободни избори. И нашето разбиране е, което споделихме в контактната група, че всички политически сили, които участват в предизборната кампания и ще бъдат участници в изборите, би следвало, правилно би било, да проявяват необходимата грижа и така да действат, че да подпомагат усилията на ЦИК, да съдействат за укрепването на нейния авторитет като орган, като авторитетна институция, съвместно създадена носилата на политическите споразумения, които бяха постигнати, и по силата на закона, изработен въз основа на тях, която трябва да гарантира спазването на процедурите, спазването на закона и организирането на едни наистина безупречно подготвени и проведени избори.

Предполагам, че Д. Луджев ще допълни и ще потвърди онова, което беше изложено от мен. Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря на др. Пирински. Предоставям думата на г-н Луджев.

Д. ЛУДЖЕВ: В общи линии г-н Пирински изложи съдържанието на този документ, който СДС разглежда като важен за осигуряване на това, към което сме се стремили винаги: относително равностойни условия за участие в изборната борба и за създаване на обстановка за действително едни спокойни, честни и свободни избори.

Ние определено трябва да декларираме, че сме за провеждане на едни действително свободни избори. И целият ни стремеж, всички въпроси, които сме поставяли и на които сме търсили решение, са били свързани с тази наша цел.

Бих искал да кажа, че трябва да сме с ясното съзнание, че в момента сме в особена обстановка, обстановка, в която съществува взаимно недоверие, опити за нарушение на установените правила за избирателна кампания и въобще за възможности за участие при равностойни условия в изборите, повишено напрежение, свързано даже с някои опити за конфронтация и засилване на тенденциите към конфронтация. И естествено ние сме и ще направим всичко възможно да можем да постигнем една спокойна и приемлива за всички нас атмосфера и условия, при които ще произведем изборите за ВНС.

От такава гледна точка основната наша задача с това споразумение и с може би някои други решения и допълнения, които ще се наложат за ЦИК и Обществения съвет, който създаваме, са свързани с фактически гарантирани реални условия за свободни избори, които да компенсират фактическата неравностойност, която има опозицията в сравнение с правителствената партия, която има възможност да използва средствата на властта, и особено местните власти, средства, които засега ние не притежаваме, специално политически контрол, които биха могли да ограничат използването на тези възможности.

От такава гледна точка искам да се спра само на два пункта допълнително. Това е въпросът за Обществения съвет. Ние го създаваме във връзка с предишното споразумение от 30 март, ако не се лъжа, за създаване на национална организация или организация, действаща в национален мащаб, да осигури обществен контрол върху хода на избирателната кампания и на самия изборен процес. Тук искам да подчертая, че именно този факт, че тази организация в национален мащаб, че Централният обществен съвет се създава като едно продължение на политическата сила - НКМ, т. е. създава се на този принцип на паритетно участие, както беше прието засега, и ще има възможност да упражнява политическото влияние, да съдейства на ЦИК и съответно на изборните комисии въобще чрез своето политическо влияние, чрез възможността да регулира евентуалните конфликти, евентуалните проблеми, които възникват както с избирателните комисии, така и с органите на държавната власт. Такива моменти се налагат и ще се налагат.

Бих искал да подчертая също, че е необходимо, и тук сме съгласни, тези обществени съвети да започнат спешно да работят, да се формират спешно по места, във всяка община, и да започнат да работят още от утре, тъй като са натрупани доста нерешени проблеми, факти и сигнали, които говорят за това, че има опасност за нарушаване на правилата на избирателната кампания, опасност да проведем свободни избори. Смятаме, че това ще стане по договореност между основните политически сили по места. Но мисля, че сега при регистрацията на други политически партии и движения ще се наложи, това е вече въпрос на съгласуване по места, може би да се направят някои допълнения с участие на тези политически организации, които имат по-силно представяне в дадени области и райони.

Много важен момент, който би трябвало да се подчертае за успокояване и на общественото мнение и като една от гаранциите за свободните избори, е, че на представителите на обществените съвети се дават твърде високи пълномощия. Те могат да получават необходимата информация от съответните избирателни комисии, от съответните органи на местната власт, могат да влияят осезателно при решаването на съответни конфликти, да използват силата на ЦИК. И нещо, което е твърде важно, за разлика от други представители на контрола, те ще имат възможност да посещават и да присъстват в избирателните секции през целия изборен ден. Това е една допълнителна възможност да се упражнява контрол.

Съществуват редица въпроси, които ще трябва да се решат от ЦИК. В такъв смисъл аз искам да се присъединя към изказаното мнение от г-н Пирински, че ние сме за това, на ЦИК да се окаже най-голяма подкрепа, тя да работи в обстановка на постигане на нейните решения при политически кон­сенсус. И от наша страна може да заявим, че ще направим всичко, което е възможно, да осигурим условия, при които решенията, които стоят както във връзка с контрола, така и редица други въпроси, свързани с изборните резултати и други подобни, да се решат в близки дни по начин, който ще бъде взаимноприемлив за политическите сили, по начин, по който сме решавали проблемите досега. И по този начин да осигурим решенията на ЦИК с една политическа подкрепа на основните политически сили в страната.

И един допълнителен момент, на който бих искал да се спра. Той е свързан с контрола. Мислим, че все още, това ще стане явно предмет на нашите разговори, контролът върху изборите при нашите условия се нуждае от някои допълнителни моменти. Приетите досега форми на контрол, те са много и са положителни, ефективни, нашата страна счита за недостатъчни и има редица предложения, които ще станат ясни в хода на дискусията. Бих искал да кажа само, че ако днес трябва да се съсредоточи вниманието върху някой проблем, това е проблемът за осигуряване и намиране на начини за упълномощаване на съответните органи, на Обществения съвет или на ЦИК, за изработване на такива допълнителни форми на контрол, които могат да елиминират преди всичко възможността за двойно гласуване на избирателите в хода на избирателната кампания.

Последното нещо, на което искам да се спра, е това, че ние сме обърнали специално внимание на въпроса да не се използва избирателната кампания, да не се злоупотребява в избирателната кампания с въпроси, които могат действително да предизвикат конфликти, противоречия на религиозна, етническа и национална основа. СДС е с пълното съзнание, че това са въпроси от национално значение, свързани с най-значими стойности за нашата държава, за нашата нация, и те не могат да бъдат и не трябва да бъдат предмет на политическата борба.

Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви и аз, г-н Луджев. Кой желае думата?

П. СИМЕОНОВ: Г-н Лилов, предлагам от нашата страна да бъде дадена думата на д-р Дертлиев.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Разбира се, с удоволствие, заповядайте, д-р Дертлиев.

П. ДЕРТЛИЕВ: Чудесно е, че постигаме по принцип едно съгласие за едни честни избори, за едни избори, които ще представят нашата страна и вътре пред нашия народ, и навън като един зрял народ, обичащ демокрацията. Заедно с това, с опита на миналото, което имам аз, трябва да кажа, че гаранциите за такива избори почиват не само в нашите добри пожелания, не само в нашите декларации, които са нещо чудесно наистина, но именно от опита на това минало, на горчилката, която аз нося в паметта си, смятам, че трябва да има още допълнителни гаранции. Заложени са не само принципите, не даже само партийните становища от едната и другата страна, заложени са интересите на отделни хора. И трябва да се съобразяваме именно с интересите на тези хора, някои от които биха били готови да излязат извън гаранциите, извън становищата на собствените си партии. Трябва да потърсим решения, които ще дадат възможност да избегнем субективното мислене, частните интереси.

Какво имам предвид? Имам предвид склонността на хора, които може да пренебрегнат нашите решения и да търсят свои собствени решения. Примерно един кандидат отдолу би направил всичко, което е в неговите възможности да пренебрегне и опорочи нашите избори. Много лесно е да вдигнем лозунга „Дума да не става, хората сега са почтени, ние ще изкараме почтени кандидати, те в никой случай няма да отидат на такива, бихме ги казали, непочтени, некрасиви маниери". Горчивото минало ни говори, че точно така навремето бяха отнети огромна бройка мандати на опозицията. Опозицията тогава, по признание на вътрешното разузнаване на КП, трябваше да получи 250 мандата. Тя получи 101. Начините на промяна на резултатите са многобройни. Затова, като имам предвид, че още тогава, по онова време имаше хора, гласуваха по осем и десет пъти, като имам предвид, че насилието, упра­нявано върху хората, беше един от факторите, които намалиха равномерното и правилното представяне на опозицията, в случая защо да говорим само за опозицията, касае се за представянето на всички кандидати, аз смятам, че ние трябва да намерим ефективни форми да се избегне такава възможност. Една от тези възможности е да може да не позволим повторно или трето гласуване. Това може да стане по един-единствен начин неизтриваемото за едни ден мастило. Нека да не правим хвалебствия за почтеността на нашите кандидати и евентуално на хората, които работят с тях. Нека да не говорим за обидата, която би била нанесена върху българския гражданин, който би бил оскърбен по този начин. По-добре да избегнем едно нарушение, отколкото след това многогласно да сочим тези нарушения и да разнесем нашата страна с осъществяване на едни некоректни изборни маневри.

Затова категорично смятам, че гласуването с възможността да се отбегне каквото и да е повторно гласуване, единствената възможност за това е с мастилото. Говоря с опита на миналото и с очертаващите се вече контури на едно нарушение на това правило понастоящем. Ние ще държим категорично за това. Това ще покаже и готовността на нашето правителство да даде пълна възможност, реална възможност да не се прибегне към каквито и да било нарушения.

Заедно с това, като вземам тази постановка, трябва да ви кажа, че нашите принципни съгласия, принципите винаги се постигат много лесно, конкретните решения са труди. Вие знаете, че аз отправих един апел към правителството да бъде участник в тази атмосфера на реализация на честни, свободни и добри избори. Идвам от г-н Луканов, с когото постигнахме наистина едно добро разбирателство, че онези елементи, които биха спъвали тактиката на правителството за такива избори, трябва да се избягнат. Кои са те?

На първо място, натискът от местната администрация. Поголовно се чувства натискът на тази администрация и колкото по-низово се отива, толкова по-силен е този натиск. И аз помолих г-н Луканов да направи всичко възможно да разбере нашата местна администрация, че е администрация на българския народ, а не администрация на една партия, независимо от нейната партийна оценка. Аз смятам, че това трябва да се доведе ясно, категорично, безусловно до тази администрация. Нека да нямаме възможност ние, опозицията, моля ви, отнемете ни тази възможност да казваме, че един обществен орган е използуван партийно. Това е първото.

Второ (това беше също в разговора с г-н Луканов и той бе също така отзивчив на това мое разби­ране), на всяка цена администрацията трябва да избегне всякаква спекулация със заплахата за безработица, със заплахата за работно място. Хлябът не може да бъде обект на каквато и да е политическа интервенция. Хлябът е нещо, което хората изкарват със своя труд, и не може да бъде обект на каквото и да е въздействие.

Това са два момента, на които изключително много държим. И аз съм много радостен, че г-н Луканов прояви такова разбиране. Трябва да отбележа един малък момент, чисто технически. Твърде често се явиха пропуски, липса на регистрация. Дали това е само техническо надявам се, че е само техническо опущение, не искам да вярвам, че се касае за нещо съзнателно направено, но много моля това нещо да бъде коригирано веднага.

И така, резюмирам исканията, които смятам, че ще бъдат наши общи, на двете страни на масата.

За гарантиране на всякакъв опит на повторно гласуване и спекулация да се въведе печатът с неизтриваемото мастило на всеки избирател. То се знае, че е еднодневно. С това ще отнемем възможността за каквото и да е повторно гласуване.

Второ, моят апел е нашето общо споразумение, нашето единство за честни избори да бъде потвърдено от активната воля и реализация на правителството по отношение на тези избори, особено по отношение на административните органи. Трябва да ви кажа, че в това отношение ние постигнахме една еволюция в много по-труден сектор, в милицията, към която вие знаете всичките резерви, които имаше опозицията, трябва да призная, за едно взаимно отношение на много по-прилично, много, бих казал, доброжелателно отношение на двете страни. В нашите митинги, в нашите събрания тази коректност, която се показа от страна на милицията, създаде една добронамереност, бих казал, доброжелателност на хората от опозицията. И все ми се струва, че страховете на тези хора в униформа също се промениха и те не виждат вече в нас някакви враждебни хора, някакви хора със злонамереност и почваме да се гледаме като граждани едните граждани на служба, другите граждани, изпълняващи своите граждански права. Нека пренесем тази вече създаваща се в н ай-деликатния момент атмосфера навсякъде по отношение на органите на държавата, нека минем към тези избори с пълно уважение на страните и с едно желание да реализираме едни наистина свободни избори, които ще бъдат достойнство не на една страна, а на целия наш народ.

Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви и аз, д-р Дертлиев. Позволете ми да предоставя думата на проф. Ал. Янков.

АП. ЯНКОВ: Благодаря ви, др. председател. Аз също бих искал да изкажа някои съображения по предложеното споразумение, преди всичко не по неговите подробности, а, първо, като един факт, който заслужава действително положителна оценка, затова защото е един консенсус с морално-политическо значение, което е може би по-значително, отколкото един формален дори юридически акт. Аз съм съгласен с изразените тук основни положения. Искам по повод на казаното от д-р Дертлиев да изразя моето мнение, че ние няма да изпълним достатъчно докрай нашата мисия като представители на политическите партии, ако насочваме нашето внимание непрекъснато към миналото. Аз питам: до кое минало, тъй като е имало и минало зад това минало, когато изобщо нямаше избори, когато се касираха избрани народни представители, когато се убиваха избрани народни представители. Не искам тук да изпадам в реторика, но ние трябва да видим какво трябва да правим сега, защото и аз мога да говоря за миналото, мога да говоря и с горчивина за миналото, за лишаване от лични и политически свободи за миналото. Така че призовавам всички с добра воля, която лъха и от това споразумение, действително да видим какво трябва да се направи, за да може то да се превърне в действена гаранция.

Гаранциите от страна на властта, колкото и ефикасна да е тази власт, колкото и да е ефикасно нейното присъствие и превантивно, и принудително, не могат да се постигнат в такива моменти на напрежение, в такива моменти на политическа възбуда, в моменти, когато се прави избор за всеки гражданин и група от граждани, ако ние като политически партии и движения не поемем достатъчно и докрай нашата отговорност да считаме, че всички ние сме еднакво заинтересовани от свободни, честни и демократични избори в пълно съответствие със закона и с нормите на демократичната система.

Аз не приемам еднопосочно цялата тежест да се стоварва върху администрацията. Като че ли всичко трябва администрацията да направи. Разбирам, че администрацията има много важни задължения, тя трябва да ги изпълнява, законът й повелява, прерогативи за това тя има, обаче изборите не са проява на администрацията, а са проява на обществеността в най-широкия смисъл на думата. И поради това мисля, че в това би била силата на това споразумение, ако всеки от нас в своите съответни организации вземе конкретни мерки, в смисъл на разясняване, на тълкуване, на взискателност при отделни прояви до изборите, по време на изборите и след изборите. Защото аз съм съгласен с казаното, че по-добре е да се избегне едно нарушение, отколкото след това гръмогласно да се осъди то всеобщо. Това е действително правилно.

Що се отнася конкретно до предложението за използване на мастилото и отпечатъците на пръстите и средствата, които предлага Избирателният закон, би могло да се спори. Аз съм присъствал на избори в страни, в които се използва това мастило, и след това протестите за нарушения са толкова много, че не е достатъчно това мастило, за да се изпишат възраженията на тези протести. Мисля, че изискването в официалния документ за самоличност на гражданина, с всички данни, които съществуват за него, да се постави съответна отметка за избора това е една гаранция до доказване на противното, ако би могло да се докаже по какъв начин може един паспорт, един гражданин със своята самоличност, с всички данни, които съществуват за него, с поставения знак, че е упражнил своето право, да се използва повторно от друго лице на друго място. Аз мисля, че ние не толкова трябва да търсим технически средства, освен онези, които предвижда законът, а преди всичко да използваме средствата на нашето въздействие.

Поради това мисля, че в дните на изборите трябва действително да се създаде ред. Може би трябва да не се чувства присъствието на униформената милиция в близост до избирателните райони, но тя трябва да изпълнява своите функции навсякъде, на обществени обекти така, както става навсякъде в света, за да може да има гаранции и спокойствие за гражданите. Аз лично мисля, че в това отношение би могло да се желае повече от нашите органи за поддържане на обществения ред не с използване на средствата на принудата, а с използване на тяхното присъствие като превантивна мярка така, както става в целия свят. Неотдавна във франция наблюдавах една мирна демонстрация на медицински сестри на няколко километра от министерства, които бяха в това време обградени, за да се запази редът. Войниците отвън използваха радиосъобщителни средства, а тези, които бяха свободни, играеха на карти вътре в камионетките, които бяха готови веднага да задържат всеки, който нарушава обществения ред. Присъствието на органите на властта не трябва да се смята като посегателство върху личните права и свободи на гражданите. И ние не трябва от едната крайност да преминаваме към другата крайност. Казвам това с риск да получа реплики, че едва ли не насърчавам полицейщината. Не, полицейщина няма в Швейцария, но една от най-ефикасните полиции, която действа в течение на няколко минути от нарушението и установява нарушителите, е в Швейцария, и във Вели­кобритания, и във франция, да не говоря за други страни.

Искам да завърша все пак с това, с което започнах, че този документ трябва да бъде оценен като важен инструмент, не просто като една поредица от декларации, които създават само очаквания или с израз само на заявление, но който може, ако добросъвестно се изпълнява от всички, към които той е адресиран, включително и към органите на администрацията, действително ще може да създаде необходимите условия за едни нормални избори.

Към това искам да прибавя, че ние за пръв път в такъв широк размер ще имаме чужди гости, които ще присъстват преди и по време на провеждане на изборите с всички улеснения, които им се дават, повече, отколкото е средният международен стандарт. Аз току-що се връщам от Европа, където стана дума в Европейския парламент по този въпрос и с делегациите. Зная опита, който има в други страни от Източна Европа по същия повод. И мисля, че в много отношения, не съжалявам за това, смятам, че това е положителен елемент на нашата избирателна система, трябва да се насърчава и укрепва, но в никакъв случай не трябва еднопосочно да се предявяват искания за ред, сигурност и  демократичност при произвеждането на изборите.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря на проф. Янков. Предоставям думата на др. Кулишев.  

Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към първа страница 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието