Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

7 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  7 февруари 1990, начало 9:00 часа, край 11:13 часа

    
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Добър ден и добре дошли на всички. 
  Тъй като днес е мой ред да председателствувам, предлагам да се върнем към темата, за която вчера се уговорихме да разискваме днес и чието разискване отложихме поради това, че трябваше да изслушаме генерал Семерджиев по въпроси, които нас ни интересуват и които вероятно малко по-нататък, на едно от следващите заседания, ще разискваме отново. 
  Нашата делегация предлага да се разисква въпросът за разпускането на първичните партийни организации и вече не общо да се излагат платформи, съображения, виждания, а да се движим към споразумение по темата, включително и това - да уточним евентуалните срокове, за които можем да се договорим. 
  Тук има документи, разработени от комисията, която ги е представител и на двете страни на "кръглата маса" и аз предлагам преди да започнем по точката, за която стана дума, все пак да запознаем всички или да припомним на всички за съдържанието на тези документи. 
  Затова, ако не възразявате, давам думата на секретаря на Съюза на демократичните сили Петър Берон да ви запознае със съдържанието. 
   
   МИХАИЛ ИВАНОВ:
  Д-р Желев, извинявайте, че прекъсвам работата. Много моля за една реплика не по темата на днешното заседание. 
  Отвън чакат някъде около 150-200 души турци от Търговище и от Шумен, които имат много тежки проблеми, свързани с тяхното жилище и тяхната работа. Нашият комитет многократно се опитва да постави националният въпрос на тази "кръгла маса", но засега безуспешно. Тези хора чакат отвън за отговор. 
  Аз предлагам да се създаде работна група към "кръглата маса", която в спешен порядък да разгледа техните проблеми и да излезе с някакво становище, което да се предложи за взимане решение от компетентните органи. 
  Разбирам, че моята намеса е малко брутална, но националният въпрос сам заговорва за себе си независимо от това, дали ние искаме да говорим за него. 
  Благодаря за вниманието. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Може ли една дума? 

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Да.
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Аз бих предложил, първо, всеки, който би желал да постави подобни въпроси извън това, което председателствуващият поставя на вниманието на "кръглата маса", да има грижата първо да се обърне към двамата съпредседатели, а не да се вмесва така, както той сам квалифицира своята намеса.
  Бих предложил, другарю Желев, да помолим другарят Гиньо Ганев да представи документите, които редакционната комисия е подготвила, доколкото като ръководител на секретариата ми се струва, че би било редно той да извърши това и да ни информира как е минала работата на редакционната група. Такова предложение Ви правя.
  Разбира се, същевременно другарят Берон, другарите, които са участвували от наша страна да вземат отношение по доклада на Гиньо Ганев.
  Преди това имам една молба, ако е възможно, да дадете думата на представителя на администрацията на двореца, в който провеждаме заседанията си, доколкото той ме информира и има някои чисто технически проблеми по порядъка на влизане и излизане от залата, да отправи молба към всички участници в "кръглата маса" и след това да дадем думата на Гиньо Ганев.
  Благодаря ви.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Аз нямам нищо против.

  Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието