Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, първо заседание 
Част 1 2 3 4 5 

 

КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

Зала "Запад" на Народното събрание, начало 9:30 часа

 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

   

  За много години на всички. Нека да си пожелаем една плодотворна, спокойна и полезна за България година. 
  Разрешете ми без всякакви претенции от процедурен характер, тъй като ще трябва да разговаряме по всички процедурни аспекти, в т.ч. и по начина за ръководство на нашите срещи – както на неофициалната в момента, така и на официалните срещи около "кръглата маса", да открия нашия диалог. 
   

  Присъствуват представители а политическите и обществени сили, които играят съществена и традиционно голяма роля в българския обществено-политически живот. Искам от името на ръководството на Българската комунистическа партия, ако ми позволят и нашите партньори и съюзници от БЗНС, да приветствувам всичките ви, да изразя благодарност и задоволство от това, че вие приехте идеята за провеждане на дискусии и консултации около "кръглата маса". Всички ние възлагаме на този процес на диалог около "кръглата маса" големи надежди, свързваме го с възможностите и необходимостта да осъществим национално съгласие и единство както в оценките за основните проблеми, които днес стоят пред българската нация, пред социалистическата ни държава, така преди всичко и що се отнася до пътищата, конкретната политика, която трябва да се осъществи, за да постигнем стабилизация и да създаваме предпоставки за напредъка на България. 
   

  С това бих искал да завършва встъпителните бележки и да ви помоля за мнение как да процедираме по-нататък. 
  Заедно с другите от Българския земеделски народен съюз проведохме предварителни консултации по някои процедурни аспекти на "кръглата маса". Ако вие сте съгласни, а също и ако се съгласят нашите партньори от БЗНС, бих могъл да ги изложа. 
   

  Ако някой желае преди това да вземе думата, моля. Няма. Яко другарите са съгласни, разрешете ми да продължа. 
  Не бих могъл да дам информация за станалото досега, тъй като извън консултацията, която проведохме, други събития във връзка с провеждането на "кръглите маси" няма. Има различни заявления на отделни участници. Не искам да ги коментирам. 
   

  Как да си представяме по-нататъшния ход на разговорите? 
  Първо. Ние считаме, че сега най-важното на разговорите около "кръглата маса" при това разбиране е, че на сегашния етап по същество ще се провеждат две "кръгли маси" с една и съща тематика, с едни и същи процедурни правила, основи, бих казал, огледално подобни. 
   

  Що се отнася до тематиката, смятаме, че бихме могли да групираме основните въпроси на сегашния момент в четири или пет направления. 

   

  Първото направление включва въпросите на политическата система, въпросите на демократизацията на българското общество, на държавното устройство, изборите - тяхната подготовка, приемането на избирателен закон.
  Второто направление обхваща въпросите на правната система, законодателната програма, която ще се осъществява до и след изборите, въпросите на съда и прокуратурата, правосъдието и правораздаването, най-общо казано.
   

  Третата група въпроси обхваща въпросите на социално-икономическото развитие. Смятаме, че социалните и икономическите въпроси трябва да се разгледат в тясна обвръзка. Тук имаме предвид да бъдат обсъдени и мерките за стабилизация на икономиката, които правителството ще внесе в Народното събрание, и възможността да се обсъдят в такъв кръг, да се подложат на критичен анализ, да се формулират препоръки по тях, а също така и въпроси на икономическата реформа, нейните принципи и отправни моменти и етапи, включително и проблемите на социалната справедливост, на социалната политика. Тук се имат предвид и въпросите, които се поставят от профсъюзните организации, свързани с трудовите права, тяхната защита, диалога със стопанските ръководства, с правителството на национално равнище и т.н.

   

Четвъртата група въпроси би могла да включва въпросите, свързани с духовния живот на страната, свободата на творчеството и информационния режим - свобода на словото, на печата, политиката спрямо средствата за масова информация и в средствата за масова информация, разбирана като политика на откритост, гласност и на активно участие на средствата за масова информация в създаването на действително демократичен ред в нашата страна, подкрепа на процесите на социалистическото обновяване и преустройство.
 

Последната група въпроси, ако условно се приеме, би могла да включва въпросите на екологията в целия спектър.

Тази тематика трябва да бъде конкретизирана, според нас, в близките два-три дни - например до 5 януари 1990 година. Бихме могли да се договорим малка работна група, която да излъчим накрая на заседанието, да подготви такава конкретизация на тематиката на разговорите около "кръглата маса".
 

Смятаме, че ще бъде полезно след уточняване на тематиката и на други процедурни въпроси да се даде известно време на всички участници в срещата около "кръглата маса" за подготовка на своите платформи, становища, идеи, предположение, алтернативни подходи. Желанието е това да бъде в писмен вид, за да улеснят всички участници при запознаването с техните виждания и собствената им подготовка. По предварителна преценка за това ще бъдат необходими до 10 дни като минимум за начална подготовка. В процеса на дискусиите разработките на всеки участник биха могли да се конкретизират, задълбочават, доработват или променят.
 

Това предполага официално срещите около "кръглата маса" да започнат в периода между 15 и 20 януари т.г. Би могло това да стане с експозета на представители на обществените сили, които участвуват в "кръглата маса", всички или тези, които биха желали да представят своите виждания и платформи, а също и една предварителна обща дискусия. След това пред нас има две основни алтернативи - да продължим дискусиите в този или близък до него пленарен състав, или да продължим работата в работни групи, които ще излъчим. Групите ще включват както представители на участниците, така и допълнително привлечени експерти, специалисти по общо съгласие или по покана на отделните участници.

 

Струва ни се, че ще бъде необходимо, ако решим да създадем работни групи, да предоставим известно време  за тяхната работа в рамките на 10-15 дни като минимум. След това на основата на техните предложения и доклади да продължим пленарно обсъждане.

Възможен е и следният вариант. Някои въпроси, които по обща преценка са от особено значение, да се разглеждат само на пленарни заседания, без да се предават на работни групи. Други въпроси, които изискват по-задълбочена експертна дискусия, да се предадат на работни групи. Бих помолил за вашето мнение и съвет.
 

Това предполага при този начин на работа следващият етап на срещата около "кръглата маса" да бъде в първите дни на февруари.
Специално внимание според нас трябва да се обърне на въпроса за връзките с обществеността, информирането на обществеността и начина, по който ще подхождаме.
 

Убедени сме, че обществеността трябва да бъде информирана обективно, в достатъчен обем за хода на консултациите и разговорите около "кръглите маси". В същото време смятаме, че това следва да се извършва по конструктивен начин, отразяващ конструктивните цели, които си поставяме. Би било достойно за съжаление, ако информацията, която стига до общественото мнение по различни канали, в т.ч. от отделни участници в разговорите, в крайна сметка стане фактор на разединение и създаване на напрежение и нервност около "кръглите маси", а не обратното. Това би противоречало на самата им цел - да търсим национално съгласие, намаляване на социалното напрежение, да търсим в крайна сметка общи решения на общите проблеми.
 

Предлагаме работата на "кръглата маса" да протича, поне на този етап /не бих казал при закрити врати/, при спазване на необходимата дискретност от всички участници. Информацията да се дават от специално определени говорители или представители за връзка с печата и средствата за масова информация, по възможност съгласувана. Това не изключва отделните участници да имат своя оценка, свое становище и на определени етапи, когато стигнем до формулиране на подходи, на решения да запознават обществеността със своето виждане.
 

Всички трябва да правим това с чувство на голяма отговорност. Изходът на диалога, който започваме, ще зависи от чувството ни за голямото му значение за бъдещето на нашата нация, за нашето общество. Това го правим при пълно уважение към останалите участници в диалога. Мисля, че би било крайно нежелателно някой да се опита да постави някого в затруднено положение, да се опитва да оказва натиск чрез средствата за масова информация, чрез други форми на обществена дейност. Това е нов социален експеримент. Ще бъде важно, ако всички се отнасяме към него с голяма грижа, за да не поставяме новороденото в непоносими за него условия.
 

По информационното осигуряване на срещите. Бих искал да информирам, че имаме договореност с ръководството на Народното събрание, което любезно ни предоставя за цялото времетраене на консултациите помещенията и организационно-техническото съдействие - всички необходими на участниците материали, статистически данни, разработки да се осигуряват чрез ръководството на Народното събрание, ако те не го правят самостоятелно. Във връзка с това ръководството на Народното събрание ще се обръща към всички държавни и обществени институти с искания за информация, за анализи по инициатива на участниците. Необходимо е да се договорим с другарите от Народното събрание за поддържане на постоянна техническа връзка между всички участници, особено след като пристъпим по същество към обсъждане на съгласуваните проблеми.
 

Позволете ми да засегна още един въпрос. Моля да се договорим как ще процедираме и по-специално как ще осъществяваме ръководството на нашите срещи и консултации на тази правоъгълна маса. Нека напрегнем нашето въображение и да я виждаме кръгла. Всички идваме с еднакви прерогативи и пълномощия от съответните политически и обществени организации, които представляваме. Бихме могли да възприемем различни подходи, в т.ч. и ротация. За ръководството на "кръглата маса" можем да определим 5-6 души, представляващи различните сектори на общественото мнение и тях да молим по принципа на ротацията да организират и председателствуват срещите.
 

В заключение желая да подчертая, че според нашите представи с другарите от БЗНС най-добрият възможен завършек на консултациите около "кръглата маса" би бил пакет от съгласувани идеи и предложения по всички основни разисквани проблеми, които след това да положат като основа за действително национално съгласие и за предприемане на налагащите се мерки от законодателен, организационен, стопански и друг характер. Разбира се, това ще трябва да става в тясна връзка с Народното събрание като върховен орган на държавната власт, а също и с другите държавни органи.
 

Както казах, обстоятелствата наложиха да се провеждат две огледално подобни "кръгли маси". Според нас това означава, че ще имаме възможност да говорим за действително общонационален консенсус тогава, когато всички участници в двете "кръгли маси" или по-голямата част от тях се обединят около едни и същи идеи и предложения. Трудно е да се каже как точно ще стане. Предлагаме да започне диалогът и на едната, и на другата "кръгла маса". При формиране на по-конкретни и определени идеи да мислим заедно как, в каква форма да реализираме общонационалния консенсус.
 

Предполагам, че и моите колеги сега не биха могли да бъдат по-конкретни в своите виждания. Искаме да подчертаем, че това е въпрос, който неминуемо ще възникне на етапа, когато отидем към опит да формулираме предложения и практически идеи.
Това е, което бих искал да изложа. ако нещо не съм изложил достатъчно точно от нашите договорености, ще помоля другарите от БЗНС да ме допълнят или поправят. След това ще помолим участниците в срещата да се изкажат.
 

Продължение...
 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието