КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

Национална кръгла маса

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

   /продължение/

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря и аз. 
  Доктор Желев, Любен Кулишев е пожелал по въпроса, който Вие повдигнахте, да вземе отношение. Бих помолил и от ваша страна да назовете, ако има желаещи за изказване. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Две реплики има от нас за "кръглата маса". 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Да чуем Любен Кулишев, и двете реплики след това? Или преди това репликите? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Добре, нека Любен Кулишев да вземе отношение. Само призовавам към по-кратки изказвания, много се извинявам. 
   
   ЛЮБЕН КУЛИШЕВ:
  Другарю председател, 
  Начинът, по който протичат нашите заседания, особено днес, струва ми се дава основание за отправяне един призив към двамата съпредседатели. 
  Желателно би било в началото на всяко заседание съвсем ясно тук да се приеме дневният ред на заседанието и оттам-нататък председателите да не се отклоняват от този дневен ред. Да се направи стриктна разлика между изискванията по процедурни въпроси и изказванията по същество, като всеки, който е взел думата по процедурен въпрос, щом като навлезе в материя по същество, да му се отнема думата, а също така, когато някой говори по дадена тема по същество, излезе ли от дневния ред също така да бъде призован да остане в дневния ред. иначе създаваме много лошо впечатление за всички тези, които ни слушат и които според мен абсолютно не могат да разберат какво става около тази "кръгла маса". 
  Призовани сме сега да вземем отношение към проекта за ролята и статута на националната "кръгла маса". Бих искал да кажа, че за мен е много трудно да гласувам по този проект, без да съм го видял в писмена форма. Ние тук започваме да обсъждаме разни поправки и аз бих предложил, първо, да го видим в писмен вид, и тогава да се произнесем по него. 
  Направено беше едно съществено предложение от съпредседателя Желю Желев, което предвижда това, което се обсъжда тук да се взема предвид и в Народното събрание правителството.

  Аз разбирам неговото предложение. В него има определено рационално зърно. и това рационално зърно е в това, че ние въпросите, които тук обсъждаме, желателно е те да бъдат вземани предвид в Народното събрание и в правителството. Но формата, в която беше направено предложението, за да бъде включено в текста, според мен не е приемлива и аз съм съгласен с това, което изказа другарят Васил Мръчков.
  Нашата "кръгла маса" е политическа институция, политически орган. Тя не е никакъв законодателен орган, който е поставен над народното събрание, над правителството. Ние имаме Конституция, имаме закони и сме длъжни да се съобразяваме с тях е именно тук, на "кръглата маса", да даваме пример, че се намираме в правова държава и спазваме изискванията на тази правова държава.
  Затова, струва ми се, че това, което бихме могли да приемем в документа, се свежда до следното: обществените сили, които са представени на тази "кръгла маса" да се задължат политически, а не юридически, да се съобразяват с взетите тук решения и да се застъпват за тях в Народното събрание и в правителството. и от друга страна, да отправим една препоръка до Народното събрание и до правителството да се съобразяват с мненията, решенията, които бъдат с общо съгласие приети тук на "кръглата маса". В този смисъл, струва ми се, би могло да се запише нещо в този статут, който ние подготвяме.

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря.
  Д-р Желев, репликите?

Преди репликите бих искал да кажа нещо. Тук има недоразумение. Не съм казал, че "кръглата маса" трябва да пише законите на България и да издава закони. Просто като висш политически форум, орган на националното съгласие, както тук всички казваме, мисля, че тя трябва да има и достатъчно високият статут,т с нея да се съобразяват официалните държавни и партийни органи. Никой не желае да измества тези органи в тяхната специфична законотворческа и прочие дейност.
Моля, думата да се даде за реплики на Емил Кошлуков и след това на Филип Димитров.  
Заповядайте, господин Кошлуков.   Много неща бяха казани. Ще бъда пределно прецизен.
В Англия също имат парламент и то доста по-амортизиран от нашия, по-овехтял, но там "кръгла маса" не се наложи да се образува. Очевидно нашият парламент не работи много добре и затова тази "кръгла маса" се състави.
Предлагам точна формулировка за статута на "кръглата маса", въпрос, който повдигнахме много отдавна: "Страните на "кръглата маса" се задължават постигнатите тук споразумения да бъдат осъществени със съответните юридически средства, включително и законодателно, във фиксирания за това срок. Просто пояснявам, че БКП в лицето на своето квалифицирано парламентарно мнозинство, както и БЗНС в лицето на своите народни представители, могат и трябва да поемат този ангажимент относно статута на 4кръглата маса".
Що се отнася до изказването на господин Мръчков, бих искал да кажа, че ние трябва да обсъждаме въпросите за първични партийни организации по месторабота, а не цялостен закон за партиите. Това отново е едно много обширно понятие и отклонихме темата до голяма степен.
Позовавам се на сведенията на референдума на официалните профсъюзи, публикуван в 13-и брой 9-и януари т.г. в. "Труд", референдумът, който те проведоха, където 66,2 % се изказаха за разформироване на първичните партийни организации по месторабота. Ако е необходимо, може би могъл да се проведе цялостен референдум отново.  
Благодаря, Филип Димитров и след това бих си позволил да добавя две думи, ако не възразявате.
Заповядайте господин Димитров.  
Това, което бих искал да спомена е свързано със статута на "кръглата маса".
Струва ми се, че изпадаме в положението да приемем една вътрешно противоречива логически конструкция. По някакъв начин всички сме постигнали съгласие, официално оповестено така да се каже, и струва ми се у никой няма съмнение, че в продължение на повече от 4 десетилетия властта в тази страна е била тоталитарна. По това следва само един-единствен извод и той е, че всички конституции, референдуми, избори, съответно създадените чрез, тях органи, са обременени с това тоталитарно наследство. Следователно да говорим за тяхната 100-процентова законността е, меко казано, съмнително.
При това положение ние имаме само 2 варианта на подход. Единият вариант е да ги обявим, бидейки обременени с тоталитарното си наследство, за недопустими и да ги разпуснем, което би означавало пълен социален хаос, поне в този момент. Другият вариант е да им създадем коректив и този коректив е "кръглата маса". Този коректив е един политически коректив, но той политически задължава участниците в нея страни да се съобразяват с решенията на този орган, който стои над всички тези неща, обременени с досегашния тоталитарен режим и неговото наследство. Мисля, че нямаме никакъв друг избор, ако искаме да създадем нещо, което да бъде в съответствие с желанията на народа, освен да забравим мисли от типа на това, че народът вече бил направил своя избор и да подходим към решаването на проблемите по пътя на едно съгласие.
Такова съгласие на този етап може да бъде постигнато само на "кръглата маса".
При това положение струва ми се, че посоченото в декларацията е дори меко. То не означава, че трябва да бъдат вързани ръцете на всички органи на власт. То просто означава, че в своите действия и при взимането на своите решения, ако искат да съответствуват на националното съгласие и на идеята за национално съгласие, те би трябвало да съобразяват тези решения предварително с "кръглата маса", за да не се стигне дотам, че те да бъдат взети едностранчиво, представлявайки интересите само на една от страните и по този начин да се застрашат не само националното съгласие, но и цялата политическа ситуация в страната.
Що се отнася до въпроса за партиите, аз също мисля, че той би следвало, първо, да бъде разпространен преди да го обсъждаме, но ако ние започнем да говорим за него, бих казал, че ме удивляват няколко пункта в него, единият от които е свързан с имуществото на партии. Позволявам си да се спра върху него, защото ми се струва, че той е аналогичен на другия проблем.
Ние отново сме изправени пред едно наследство, за което по един или друг начин сме си дали сметка, че то не е протичало в рамките на закона, така, както законът може да бъде разбиран от гледна точка на демокрацията, и едновременно с това нито дума не се казва как би трябвало да се подходи към имуществото на партиите така, щото да бъде създадено равенство между тях. Картината, която ни се предлага, която разглежда само пътищата, по които би могло да предвидено такова имущество, не разглежда съдбата на вече придобитото, така че на картината, в която някой би дошъл тук, за да ни нахрани с един хляб, бил би отрязал предварително 5/6 от него и би ги сложил в джоба си, а след това учтиво би ни предложил равноправно между нас да разпредели остатъка.
Благодаря ви.  
Благодаря и аз. Бих си позволил, д-р Желев, само да възпроизведа отново част от текста, който предложихме съвместно с Вас. Той звучи така: възникването на "кръглата маса" е резултат от общото разбиране, което всички споделяме /тук се, обръщам и към господин Димитров/, че в сегашната обстановка Народното събрание, правителството и останалите държавни институции могат да изпълняват пълноценно своите задачи само в условията на национално съгласие, на споразумение между различните политически, обществени сили и че задачата на "кръглата маса" е постигането на конкретни споразумения като основа за решаване на най-важните политически и социално-икономически проблеми на страната. Тук бяха отправени критики, че езикът на проекта, който предлагаме с д-р Желев е много общ и малко високопарен, но бих отбелязал, че ние се стараехме да дадем една редакция с участието на възможно най-широк кръг от представените около "кръглата маса" сили. Редактирахме текста съвместно, не двамата с д-р Желев, а в една работна група, в която участвуваха много от присъствуващите тук представители на профсъюзите. Това, разбира се, не означава, че ръководството на дадената формация, която участвува на "кръглата маса" не може да има и допълнителни съображения, доколкото лично ръководителите би трябвало да се информират от своите представители в тази реакционна група, но усилията, които положихме, бяха в този смисъл, в който Любен Кулишев постави въпроса - да се помъчим предварително да имаме документи и проекти, които да бъдат съгласувани, да бъдат доведени до знанието на всички около масата, за да можем да вървим напред. И това, че не до всички сме успели да доведем тези текстове, само говори колко е сложна координационната работа, която имаме с д-р Желев - да осигурим между толкова различни и много на брой участници в "кръглата маса" необходимия синхрон. Това се мъчим да постигаме с общи усилия. Малко от технологията и Димитър Луджев навярно ще засегне в своето изказване във връзка с работата ни политическата декларация, или споразумението по политическите въпроси.
Що се отнася до съществото на въпроса, който д-р Желев повдигна и по който се предложиха и алтернативни редакции и от някои от другите участници на заседанието, ние споделихме нашето разбиране с представителите на Съюза на демократичните сили, с които дискутирахме този въпрос.
Според нас при всички случаи националната "кръгла маса" трябва да е форум, на който по същество да се разглеждат основните идеи и принципи на всяка значителна законодателна инициатива, като се формират и необходимите работни групи, които да анализират тези основни принципи и идеи и по-нататък ние си представяме лично, че работата по конкретните текстове, които ще се разглеждат в рамките на органите на Народното събрание или на други институции, които приемат нормативни актове, ще бъде с участието и на хората, които в рамките на "кръглата маса" са работили по тези основни принципи и идеи, така че да са сигурни, че и в текстовете на проектонормативните актове няма да бъдат записани други от съгласуваните мисли, или пък от съгласуваните ще се отклоняват.
Все пак предлагам да имаме предвид това, което беше посочено от Васил Мръчков, Любен Кулишев да се отнася до нормативните, конституционни, принципни моменти, с които трябва да се съобразим като "кръгла маса", тъй като те са все пак основни закони, които, разбира се, за да бъдат приложени пълноценно, се нуждаят от общото съгласие на цялото общество и където е функцията на нашата "кръгла маса" - да осигурим такъв синхрон.
По какъв начин най-добре да редактираме това, д-р Желев, не знам. Ние имахме с Вас този текст. Сега имаме и допълнителни текстове. Бихме могли да продължим да работим и да се стараем да постигнем окончателно съгласие в рамките на контактната група, която с Вас се мъчим да координираме. Аз така и представих текста в самото начало, като едно предложение, което е разработено в едно редакционна група, който обаче предлагаме като текст на вниманието сега на всички участници на масата като опит да постигнем едно конкретно съгласие по този въпрос, който стои за ролята и статута на "кръглата маса", така че предлагам утре, ако успеем да договорим с Вас една среща сутринта на контактната група сутринта, да се помъчим да отчетем всички изказани тук мисли и да се постараем да стигнем до окончателно съгласие, отчитайки конституционните параметри, в които работим и отчитайки едновременно за осигуряване на необходимия обществен консенсус за сегашните условия, в сегашния момент на развитието на политическия процес в България.
Имам заявка от другаря Живко Живков за изказване. Бих Ви запитал от ваша страна, доктор Желев, имате ли и Вие постъпили бележки? Имам и от другаря Тани Танев. Имам две заявки от наша страна.  
Бих поискал да кажа няколко думи по предложението. Смятам, че тук явно не можем да решим въпроса и бихме могли само да загубим повече време. Затова мисля, че е разумно участниците в контактната група да съберат предложените тук изказвания, редакции на съответния пункт и отново в контактната група да се разискват, за да се внесе документа в окончателен вид следващия път, като разбира се, се размножи, така че всички участници да имат предварително текста у себе си.
Ние също имаме хора, които биха искали да се изкажат.  
Може би да дадем думата на по двама от всяка страна и да се уточним после как да действуваме?   Добре.   Другарят Живко Живков.
Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието