КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    

   Национална кръгла маса

   Първо пленарно заседание

   НДК, зала № 6

   12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

   /продължение/ 

    РЕПЛИКА:

  Процедурно предложение. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Бихте ли се назовали? 
   
   ПЕТЪР КЪНЕВ:
  Петър Кънев, от Комитета за защита на религиозните права и свобода на съвестта. 
  По желание на огромна маса вярващи, нашият Комитет за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности предлага след разглеждането и решаването на въпроса за партийните организации по месторабота, да се обсъди на националната "кръгла маса" целесъобразността и функциите на Комитета по делата на Българската православна църква и религиозните култове към Министерството на външните работи, и се предложи създаване на комисия по вероизповеданията към Народното събрание, съставена от веротърпими граждани, облечени с доверие на вярващите. 
  Благодаря за вниманието. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Благодаря. Да дадем на господин Йорданов думата, доктор Желев? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да. 
   
   АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:
  Благодаря. 
  Искам да се върна към казаното от господин Пирински за т.нар. "фактическо" състояние на политическата ситуация днес и по-конкретно на политическото състояние на Българската комунистическа партия, с оглед на въпроса, който очевидно интересува всички, независимо от какъв ъгъл и от какъв аспект - проблемът за първичните партийни организации. Ние приехме на една предварителна договореност в контактната група един проект за статут на "кръглата маса", в който между другото се казва, че нашата "кръгла маса" е и част от един процес в страните в Източна Европа. Имаме предвид очевидно, бившите социалистически страни.

  В тези бивши социалистически страни има един реален и очевиден факт - факт от днес, а не от вчера. Това е, че Комунистическата партия е загубила своята ръководна роля. Нещо повече - загубила е своето място в управлението на страната в много отношения, в парламентите и в отделните от тях представлява второ-, трето- и т.н. степенна сила в обществото. Очевидно е, че фактическото състояние у нас не е точно такова. Но историческата линия е очертана и пътят е ясен.
  В този смисъл проблемът за първичните партийни организации днес има конкретни и реални измерения.
  В другите страни те се саморазпуснаха. В другите страни те бяха забранени със закон. в другите страни комунистите проявиха инициатива, активност, както винаги са прокламирали в миналото своята активност, да бъдат в първите редици и като хора от първите редици поеха своята историческа мисия - да се саморазпуснат първичните партийни организации по месторабота. Струва ми се, че ние и нашето общество може да се поучи от други комунистически партии и има какво да научи Българската комунистическа партия от тях.
  За съжаление, ако изхождаме от вчерашния доклад на господин Лилов, много неща очевидно Комунистическата партия не иска да научи. И това е тревожно. Това е дори страшно, защото живеем в края на 20-век и когато в края на 20-век не сме научили да се поучаваме един друг от опита на другите, нещата стават много тревожни.
  В този доклад между впрочем се казва, че Българската комунистическа партия поема курс на политическа борба, на активност, с ясна цел - изборна победа. Но аз питам господин Лилов чрез представителите, които са тук, да си представим следната великолепна и благодатна за Комунистическата партия ситуация: едни великолепно организирани, свободни, демократични избори, през м. май, както вие, господа, настоявате и на тези избори Комунистическата партия напълно законно, справедливо печели 90 % от гласовете. Има пълното морално право да състави свое правителство. Ще може ли тя да реши икономическите проблеми на страната? Ще може ли тя да реши социалните проблеми на страната? И съставянето на едно такова правителство, към което тя се устремява чрез една теория за пълна изборна победа ще означава ли отпускането на така желаната от целия народ помощ от Запада? И впрочем е ли Западът заинтересован да отпуска икономическа помощ на едно комунистическо правителство? Оттук и контекста, в който трябва да разглеждаме съвсем реално въпросът за първичните партийни организации.

Днес те се намират в едно полулегално, полунелегално съществуване. В какъв смисъл? Новата директива за изборна победа очевидно ги превръща в едни нелегални изборни бюро и изборни комитети на Комунистическата партия. Тя няма други средства и няма други организации за организиране на своята изборна дейност освен първичните партийни организации по месторабота. Това е нейният исторически опит и не вярвам тя да се откаже от неговото използуване. Това първо.
Второ. Внимателно вглеждане в същността на проблема показва, че първичните партийни организации по месторабота се отнасят нееднозначно към това, което им нарежда в момента Комунистическата партия. Много от тези организации са готови да проявят активност и да се саморазпуснат, разбирайки именно фактическото състояние днес на Комунистическата партия и нейната конкретна историческа роля. И ние трябва да им дадем поне на тези, които желаят, този шанс и тази възможност да го сторят веднага.
Ето защо аз призовавам, освен към конкретно изразяване на становище по въпроса, който тук се постави от Даракчиеви Павлов, че всички да се обединим около тезата, че тези партийни организации могат да съществуват само на териториален принцип, а не по месторабота, да се обединим около тези принципи и веднага, ако искаме дори, и чрез вдигане на ръка, или следващото - да отправим днес един конкретен призив към всички партийни организации на Комунистическата партия в страната, които искат да се саморазпуснат, да започнат веднага това. Още от утре. Защото те ще бъдат именно активните, те ще бъдат първенците на преустройството.
От друга страна, тек се смесиха в изказването на господин Пирински две неща. Всъщност и в изказването на господин Мръчков. Те настояваха върху така наречената "забрана за политическа дейност на територията на предприятията, на стопанските единици" и т.н. Ние говорим не просто за дейност, говорим за организация, т.е. организация, която може да се използува в бъдеще за различни цели, независимо дали тя ще бъде организирана като клуб, като кафене например, като дискотека и т.н. Организацията е вече структурата, чрез която може да се осъществява дейността. И аз използувам случая, че това се предава по радиото, да разберат хората, които ни слушат: никой няма нищо против работниците, когато отидат на работа през деня, да са прочели вестник "Работническо дело", да коментират отделни политически статии във вестника, да се събират, да разговарят на политически теми - времето е такова, в политическо време живеем - разбира се, че ще се дискутира, ще се спори по политически проблеми. Но организирането вече на такъв тип разговори, провеждането им в така наречената "организирана форма", в структурата, чрез която да се извършва определена политическа дейност ние категорично не може да приемем. И това всъщност, не приемаха народите на останали бивши социалистически страни.
Благодаря ви за вниманието и ви напомням моето предложение:
Първо. Организации само по териториален признак.
Да гласуваме това предложение веднага.
Второ. Обръщение към всички български граждани, активни, честни, истински комунисти - от утре да започнат разтурянето на своите първични партийни организации. Те просто са исторически ненужни.
Благодаря.  
Аз също Ви благодаря.
Тъй като има много хора, заявили се за изказвания, а и много въпроси повдигна току-що чутото изказване. Бих предложил да дадем на двама души на всяка от страните да се изкажат, д-р Желев, но само бих споменал, че и аз съм съгласен с господин Йорданов, както той изрази съгласие с мен, че тенденцията е ясна в различните източноевропейски страни и това е тенденция преди всичко на постигане на национално съгласие. Това е усилието, което, вярвам, ни обединява и около тази "кръгла маса".
В тази връзка само един въпрос към господин Йорданов: как да постъпим в онези случаи, когато самите първични партийни организации, които сега съществуват, не само не желаят да се разпуснат, а напротив - смятат, че желаят и следва да останат като организирана форма на общуване на членовете на партията, и не считате ли, че така поставянето на въпроса, както Вие го поставихте примамливо, просто изглежда сега да направим едно гласуване в момента, не ограничава правата и свободата на тези хора, които желаят да останат да общуват между себе си като единомишленици и там, където работят - така, както е било от 50-60 години насам, 70 години и повече, в случая с Българската комунистическа партия.
Бих помолил само за една справка да ни даде другарят Димитър Ананиев - как този въпрос се третира в сегашния Устав, който беше приет на 14 извънреден конгрес, тъй като господин Йорданов повдигна въпроса, че някъде има желание за преустановяване дейността на първичните организации. Това ми се струва, че е напълно възможно и така именно е регламентирано - на базата на самоопределението в новия Устав.  
Нека веднага да Ви отговоря и тогава господин Ананиев.   Вие ми зададохте няколко въпроса в хода на Вашето изказване, никой не Ви прекъсна. Не би трябвало да го превръщате в разговор.   Господин Пирински, може ли две думи само?   Много моля нашата делегация за дисциплина!   Аз си позволих само веднъж в хода на това заседание да се възползувам от обстоятелството, че председателствувам заседанието. Прекъсвам изказването си и моля Димитър Ананиев за една справка, след това, д-р Желев, който Вие прецените - от вашата страна на масата. Бих помолил Вие да определите на кого да дадем думата.
Заповядайте, другарю Ананиев.  
Бих искал да кажа, че партийните организации по месторабота в Българската комунистическа партия съществуват от 1924 година, от Витошката партийна конференция. Те съществуваха първоначално нелегално в условията на капитализма и фашизма, а на 9-и септември бяха легализирани и по-късно масовизирани.
Сега в приетия от 14 извънреден конгрес на партията устав този въпрос се третира в чл.4, в който е казано, че партията се изгражда върху териториално-производствения принцип, при две съществени условия: всеки член има право да избира в коя основна организация на партията да членува - по месторабота, местоживеене и местоучене, и второ, ако това не противоречи на законите на страната.
Ето това е решението на проблема, който сега Уставът на нашата партия дава.  
Благодаря за пояснението, но това е...   Моля, чрез доктор Желев да се взима думата.   Но Вие ми зададохте въпрос...   Моля!   Имаше въпрос към мен, извинявайте...   Аз искам да кажа няколко думи, преди да дам думата на заявилия от нашата делегация.
Обикновено в този случай се поставя въпроса така, че ще бъде недемократично да бъдат разпуснати първичните партийни организации. Аз не мога да приема тази логика, тъй като те поначало са антидемократични образования. Те са точно основните елементи и фибри на една тоталитарна структура и опасението, че тяхното евентуално разпускане може да доведе до нещо некрасиво, антидемократично, противоречащо дълбоко на сегашните ни стремежи, мисля, че е неоснователно. На много места първичните партийни организации се разпускат сами. Аз лично знам такива случаи и всъщност ние имаме възможността да процедираме и по друг начин. Бихме могли например да поискаме референдум в страната, да се произнесат и безпартийните какво смятат, тъй като това, повтарям, не е вътрешен въпрос на самата Комунистическа партия. Ние обаче засега се въздържаме от подобни призиви, тъй като това, повтарям, не е вътрешен въпрос на самата Комунистическа партия. Ние обаче засега се въздържаме от подобни призиви, тъй като това моментално би вдигнало политическа температура в страната с няколко градуса, а на места би могло да доведе дори и да нежелателни ексцеси.
Смятам, че не би трябвало въпросът да се остави така, по свой избор да решават едни или други партийни организации дали да останат или не по месторабота. Мисля, че този въпрос трябва да се реши принципно за цялата партия, и категорично. Смятам, че той е задължение на сегашното ръководство на Комунистическата партия, ако то действително държи на своята прокламирана линия на разграждане на цялата тази тоталитарна система.
Бих си позволил да дам думата на Петър Стайков.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието