КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Национална кръгла маса

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

  /продължение/
   

   ИВАН ПУШКАРОВ:

  Уважаеми доктор Желев, 
  Уважаеми господин Пирински, 
  Аз съм икономист и взимам думата пред вас като се извинявам. Взимам думата с чувство на много голяма тревога от начина, по който започват да се решават основните политически въпроси и искам да изкажа моето убеждение, че от решаването на въпроса за първичната партийна организация, с неговото решаване фактически ние можем да заложим една мина със закъснител върху решаването на почти всички основни икономически въпроси, които са грамадни, сложни, да не кажа страхотни. 
  Една част от тези въпроси беше изяснена - че територията на предприятията ще се превърне в една испанска корида между отделните партии. Това е ясно за всеки здравомислещ човек. Невъзможно е да се избегне тази междупартийна борба, което естествено ще се отрази на ритъма на производството и без това който е отдавна на "минусово" равнище. 
  Второ. Други измерения, които има въпросът за първичните партийни организации. Ако не се реши въпросът да се изтеглят партиите от предприятията, от фирмите, от стопанските организации, това ще блокира решаването на проблема за демонополизацията в нашата страна. Защото въпросът за партийните организации не е само въпрос за първичната партийна организация, а и за тяхната йерархия, която и сега съществува до определено равнище. Следователно това е една спирачка, която ще блокира решаването на основен проблем за икономическата реформа - демонополизацията. 
  Следващият проблем, който трябва да се решава приоритетно в икономически план по наше становище, това е проблемът за приватизацията, където по същия начин въпросът за първичните партийни организации ще блокира, независимо от това /аз мога да се абстрахирам/ дали едната или другата партия. Въпросът за отделните партийни интереси ще блокира, това е моето дълбоко убеждение като професионалист, решаването на въпроса за приватизацията.
  След това - въпросът за собствеността. Начинът на решаване на въпроса за собствеността не опира само до предаването на собственост или до формирането на частна собственост. Той опира и до големия проблем за правото на собственост върху работната сила, а нейното реализиране пряко зависи от участието на първичните партийни организации в производството. Всички онези познати ни до болка 40 години характеристики и цялата тази натрупана досега отрицателна практика отново ще се изразява по различен начин.

  Следователно аз ви приканвам много горещо, апелирам към вашето внимание, че в икономически план ние сега залагаме мина със закъснител при решаването на основните глобални икономически проблеми на реформата с начина, по който ще решим проблема за първичните партийни организации. Старая се да бъда максимално кратък, защото времето е абсолютно сгъстено и не бива да го разпростираме.
  Благодаря ви.  

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря и аз. Бих помолил да дадем думата на другаря Тани Танев.
  Заповядайте, другарю Танев.  

   ТАНИ ТАНЕВ:

  Благодаря Ви.

  Вече повече от месец нашата "кръгла маса" се занимава с проблеми, които жизнени, които са важни, които са неотложни и хората чакат от нас решения по тези въпроси.

  Моето впечатление от участието ми след 8-ми януари досега е, че нашата "кръгла маса", както се изрази и на конгреса на партията един много уважаван и мъдър делегат от Жребецко - бай Георги, че е като бермудски триъгълник и това заглавие днес го виждаме във в."Демокрация", давайки оценка и обобщение на нашата досегашна работа. И аз съм съгласен, че ние наистина изпаднахме в такъв един триъгълник.
  Без да заангажирам ръководството на нашия съюз, впечатлението ми, което досега се създава от разговорите и заседанията на "кръглата маса" е, че има две тенденции, които се откроиха от нашите опоненти. Едната е да се използува този очакван от целия народ форум за резултати за произнасяне на политически речи, за поставяне на ултиматум, за популярност сред нашия народ от присъствуващите тук масата /не изключвам и себе си от тази квалификация/ и втората главна тенденция е с всички средства тотално да се отрича всичко онова, което е създадено у нас след 9-и септември, охулвайки безогледно и без много да се позоваваме на фактите и на самата история Българска комунистическа партия.

Считам, че така не може да се продължава в нашата работа. вече други "кръгли маси", например в Русе, вчера беше съобщено, че "кръглата маса" в Русе даде резултат, и то само за един ден. Тук, в съседство на нашата сграда, вече заседава паралелна "кръгла маса" - "Ера-3" и приема предложенията на граждани по вълнуващи ги проблеми и хората се озовават и като че ли вярват повече на тези хора, които са отвън, отколкото тези, които се намираме тук. Това налага и ни заставя да се позамислим по досегашния ход на работа и по цивилизования начин на отношения, на дискусии, които се водят в "кръглата маса".
Също на нашия конгрес една мъдра делегатка от Нива хан - Зоя Господинова, изрече една много ценна мисъл, която желая да припомня, защото ми направи много силно впечатление, когато тя, разтревожена и със сълзи на очи, разкриваше проблемите на нашето село и как ние трябва да излизаме от тази критична точка, в която сме изпаднали, че "какво печелим като губим и какво губим като печелим". Този реторичен въпрос го поставям тук, също пред "кръглата маса", поради което съм убеден, че за да спечелим доверието и да има резултати от нашите заседания, които провеждаме в залата е необходимо вече да се мине от думи към дела, към конкретни проблеми, с постигане на резултат от тях. Тези въпроси, които са много оспорвани, както виждам тук - за ролята на партийните организации в предприятията да бъдат или да не бъдат - този хамлетовски въпрос може да се остави настрани за някой ден. Тук има групи, които могат да координират, да съгласуват и да информират, за да бъдем ние делови.
За целта, а и за да бъда по-кратък, тъй като времето напредва, без да съм съгласувал с нашето ръководство, присъединявам се към това, което вече се предложи - да спазваме установения и съгласуван дневен ред за работа на "кръглата маса". По този въпрос се изказаха и другарят Кулишев, и другарят Желю Желев /радвам се, че и той подкрепи/, и други участници в масата изказаха това становище.
Предлагам тези проблеми, които бяха предложени от другаря Пирински и от другаря Мръчков - за обсъждане на тези два важни законопроекта за политическите партии и за изборите да ни бъдат предоставени предварително, да се запознаем с тях и да дойдем тук вече с конкретни предложения и позиция по тези предложения, в които по всяка вероятност ще бъдат решени и много от въпросите, които поставят опонентите на БКП - другарите и господата от другата маса, и считам, че може би се налага да направим от "кръглата маса" едно предложение. Тъй като с нашата Конституция, в много малко количество, извън това, което се публикува във в. "Работническо дело", хората не са запознати с нея, не е ли целесъобразно да предложим ние, тук, от 4кръглата маса" предложенията, направени за промени и допълнения към Конституцията да бъдат отпечатани в масов тираж и да се предоставят на колективите и на гражданите на Народна република България, на нас самите и да предложим тези неща, които се предлагат тук на самата "кръгла маса" като нейно предложение към този текст, тъй като въпросите са поставени на обсъждане, за да има конкретен резултат. Предлагам също така декларацията, която беше прочетена от другаря Пирински, аз я имам вече на разположение, тъй като в момента не мога да взема отношение към нея като цяло, без да заангажирам мнението и на ръководството и ще взема тяхното мнение по този проблем и на следващото заседание ние да минем пункт по тази декларация, тъй като, от една страна, тя се приема, от друга страна се отрича, даде се квалификация за много помпозност и т.н. - това, което се счете за полезно и конструктивно, да бъде предложено в този текст. Да приемем поне един документ, защото освен проектът относно проблемите за обсъждане на "кръглата маса", който всеки от нас има и тази декларация, ние досега фактически нямаме нищо налице от нашите решения в продължение на вече, както казах, повече от месец.
Освен това много моля и апелирам към участниците, защото тук към нас, макар че ние бяхме толерантни в изказванията си и лично аз, когато давах оценка за нашия съюз в миналото и сега, продължават да се дават квалификации, които не отговарят на реалното положение на промените, които се извършиха в съюза ни след 10-и ноември м.г., и за да не отговарям на реплики, които заслужават отговор, и то аргументиран отговор, разкривайки и други, така да се каже, неща около тези проблеми и целта, за която се правят подобни реплики и квалификации, аз моля да не се правят тези квалификации, за да вървим напред.  

Благодаря.
Д-р Желев, бихте ли назовали вашият представител?  
Имаме един кандидат от Радикално-демократическата партия, който би желал по същите въпроси да вземе думата - Михаил Неделчев.   Да. Господин Неделчев, заповядайте.   Да, благодаря.
Аз искам да подхвана две мисли на господин Стайков.
Първата е, че социалната практика е винаги исторически конкретна - една очевидна истина. И втората е, че може би нашите опоненти от управлението на Българската комунистическа партия или нямат желание, или нямат пълномощия да решат проблема за първичните организации по месторабота.
Според мен проблемът е в това, че в момента Българската комунистическа партия не е единен политически субект. Искам да напомня, че ние изразихме нашето становище на заседанието на "кръглата маса" от 29-и януари, че не може днес една партия, която обхваща 1/5 от населението на страната, от активното население на страната, една партия, която непрекъснато продължава да се представя като общонародна, а това значи и партията, която в някакъв смисъл неизбежно се сраства с държавата, не е възможно в днешните условия на динамичен политически живот да продължава да бъде единен политически субект.
Ние изразихме нашето становище, че самият стремеж, който е заложен в политическите програми на подобни партии, тотално, цялостно да обхванат обществото, неизбежно раждат и тоталитаризъм като социална практика. За съжаление ние изразихме тогава и опасението си, че документите, които бяха предложени преди конгреса също носят подобна тенденция. Тези наши опасения за съжаление се потвърдиха и се потвърждават и от вчерашната реч на господин Лилов, както каза моя колега Александър Йорданов преди малко.
Ние сме убедени, че действително това е основният проблем, защото ако се вземе решение за разпускане на първичните организации по месторабота, то тези хора, които членуват в момента в тази партия ще бъдат поставени пред политически избор. Те ще трябва да направят своя избор. Сега те не правят избор. Сега те механично членуват в тази партия, която до този момент е имала привилегировано положение. Сега те, именно членувайки там в своята месторабота, всъщност не могат и не желаят да напуснат първичните партийни организации, защото това би ги поставило в някакво конфликтно положение с ръководството или въобще би ги извадило от това състояние на привилегированост, което те желаят да запазват и желаят да реализират и по-нататък при своята служебна реализация.
Това е според нас основният проблем. Ако днес се вземе решението за разпускането на първичните организации по месторабота, това би означавало всички членове на Българската комунистическа партия да се определят към някоя от политическите тенденции, които се забелязват в рамките на Комунистическата партия. Дали те ще останат към това тоталитарно, сталинистко крило, което е най-надясно, дали те ще тръгнат с центъра, с тези, които предлагат реформата за демократически социализъм, дали те ще тръгнат със социал-демократическата тенденция, която се изразява от АСО или ще отидат при д-р Дертлиев примерно, или пък ще решат, че след като те нямат своята привилегированост вече по месторабота, няма и нужда да членуват - значи това са 4 типа политически тенденции, които ние наблюдаваме в момента в рамките на Българската комунистическа партия. Нашето убеждение е, цялата тази огромна маса ще трябва да се определи политически и че тогава ще се води, тогава ще стане очевидно, че не става въпрос за единен политически субект. Именно това е според мен основният проблем.
Пет конкретни предложения в това отношение, които могат още сега да се осъществят.
Първо. Да се скъса с практиката за провеждане на открити партийни събрания. Тази практика продължава да съществува. Какво значи това "открити партийни събрания", в които се привлича цялата група от работещи в съответното място.
Да се скъса с практиката за прочит на някакви особени циркулярни документи, които чисто конспиративно се предлагат на партийните членове и които най-често за съжаление, както знаем от м. декември особено, които най-често са написани на различен език - вътрешнопартиен език, а не този език, с който партията, Комунистическата партия разговаря с цялото българско общество.
Второ. Да не се използват държавни и обществени институции, особено сега, при бъдещата политическа борба, при бъдещите изборни борби, да не се използват държавни и обществени институции за партийна комунистическа пропаганда. Имам предвид, да кажем, такава институция, каквато е Дружеството за разпространение на научни знания "Георги Кирков", което изцяло е политизирано в комунистически дух. Вземете неговите последни брошури и въобще всичките материали, които то разпространява.
Трето. В момента в страната се правят искания. Такива конкретни искания са направени във Варна, Сливен, Стара Загора и Враца, също така във Видин партийният дом е даден вече за тези огромни партийни домове, да бъдат дадени за библиотеки. Библиотеката съхранява националния дух. Библиотеката съхранява националната култура. Всички знаем в какво трагично състояние са големите библиотеки в нашите бивши окръжни и сегашни областни градове. Всеки, който отиде от вас, например, във Варно, ще може да го установи - огромната сграда на партийния дом в центъра на Варна е близко до библиотеката. Гният книги, гние огромно книжно богатство в гр. Варна. Нека ниското тяло на партийния дом бъде дадено веднага за областната библиотека на Варна.
Четвърто. Да се премахне практиката върху всички документи по месторабота да се иска подписът на партиен секретар. Това са документите за пътуване в чужбина, това са документите за постъпване на работа. Не знам дали не е премахната, но оня ден ми показа един такъв документ и там отново се изискваше подписът на партийния секретар.
Пето. Искаме да се огласи колко ще бъдат организаторите и агитаторите на Комунистическата партия, платени, които ще участвуват в изборната борба, тъй като ние нямаме нито един платен агитатор и организатор, който ще участвува в партийната предизборна борба на нашите партии. Искаме да запитаме дали е възможно поне за част от нашите партии. Искаме да запитаме дали е възможно поне за част от нашите агитатори, след някаква предварителна договореност, да се даде възможност те да имат едномесечна платена отпуска за предизборна борба, така, както това е направено в Българската комунистическа партия в много, много по-големи мащаби.
Благодаря за вниманието.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието