Стенографски протокол
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

22 януари '90  
1 2 3 4 5 

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

22 януари 1990, начало 18.05 часа, закрито в 19.32 часа

 

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Другарю Луканов, 
  Може ли да обявим заседанието за открито и радиото да го предава? 
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Да, не възразявам. 
  Ако разрешите, да открия днешното и фактически първо официално заседание на националната "кръгла маса", посветено на обсъждане на съществените проблеми, съдържащи се в предварително съгласувания дневен ред. 
  Искам да информирам всички присъстващи, че в резултат на интензивни консултации, които продължиха през цялото време от последната ни среща около паралелните "кръгли маси" на 18 януари, сутринта и следобяд, беше постигнато компромисно решение /аз имам честта и удоволствието да го съобщя сега/, позволяващо да наречем тази "кръгла маса" действително национална "кръгла маса" и да подчертаем, че тя е единна "кръгла маса". 
  Това решение беше постигнато на основата на компромисната формула, предложена на двете паралелни заседания миналия път от академик Благовест Сендов. Смисълът на решението е следният: двете страни се договориха всяка да разполага с количествена квота от 45 места за участие в единната национална "кръгла маса". Извън тези две квоти да бъдат поканени за участие като гости на "кръглата маса" Българската патриаршия и Главното мюфтийство. В рамките на определената й количествена квота всяка от страните може да отстъпва места за участие на обществени организации, структури, движения, на обществени сили, които са изразили готовност и желание за участие в националната "кръгла маса" и могат да допринесат за нейния успех. Разбирането е, че тези участници в националната "кръгла маса" запазват изцяло своята самостоятелност, участвуват на равноправни начала и отстояват позицията и мненията на своите членове. Това, повтарям, даде възможност да се откажем от първоначалното намерение за провеждане на две паралелни "кръгли маси", което, както е известно предизвика доста голямо оживление и възражение в страната, особено от страна на някои влиятелни обществени сили и организации, и да преминем към решението за провеждане на единна национална "кръгла маса". Аз искам да изразя удовлетворението на всички, които участваха в консултациите /надявам се, че то ще бъде споделено и от всички останали представени сега тук обществени сили и организации/ от тази важна крачка, която има не само процедурно, но и голямо политическо значение. Тя трябва да се разглежда като предпоставка за търсене и постигане на действително национално съгласие по основни въпроси, които вълнуват днес българският народ. 
  Това е, което бих искал да кажа засега. Като ръководител на делегацията на Българската комунистическа партия запазих правото ни да направим кратко изявление за средствата за масова информация, интерпретиращо нашето разбиране на постигнатия компромис. 
  Сега бих помолил председателят или съпредседателят на националната "кръгла маса" /ние се договорихме заедно с Желю Желев да осъществяваме функциите на председатели и молим всички участници да ни подкрепят/, бих помолил моя съпредседател да вземе думата. 

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Аз се радвам на това, че ние в края на краищата стигнахме до една единна национална "кръгла маса", която като такава естествено ще има много по-голяма тежест и значение за промените, които ние възлагаме на нея или по-скоро нашите надежди за промени.
  Схващанията ни по въпроса за характера на "кръглата маса", за нейната структура се сближиха до голяма степен в резултат на последното заседание или последните заседания, срещи, които бяха направени. Ние се договорихме по някои основни неща, че съществува една и единна "кръгла национална маса".

  Вторият пункт по който се договорихме е, че тази маса има две страни и в нея участниците имат напълно независима автономна самостоятелна позиция, в смисъл, че всеки от тях може да изразява позиция, възгледи, становища, които не е задължително да бъдат съгласувани със страната, към която най-общо той принадлежи.

   Смятам, че този разумен компромис, формата за който предложи академик Сендов, даде възможност нашите становища да се сближат, за да можем действително да седнем на "кръглата маса" и да разговаряме вече по съществото на проблемите.

 
Ние смятаме, че е много важно съществуването на двете страни на "кръглата маса", тъй като наличието на политическа опозиция в една страна, ролята на която в дадения случай играе Съюзът на демократичните сили, е признак за демократичното развитие на тази страна. Не можем да говорим за демокрация, за плурализъм в страна, в която политическата опозиция не е открито призната и на нея не са предоставени нормални условия за политическа работа. Затова и нашите предварителни искания, които станаха причина за двукратно отлагане на началото на "кръглата маса" не са така формални, незначителни, както биха могли да изглеждат на пръв поглед. Това са необходими условия, които ще ни дадат възможност да участвуваме пълноценно в работата на тази "кръгла маса", както и в предстоящите избори и по-общо в политическия живот на страната.
Стратегическата задача, която Съюзът на демократичните сили си поставя като демократична опозиция, е извеждане на България от състоянието на тоталитарност на широкия път на демокрацията със съответните демократични структури и отношения в обществото.
Когато тази задача бъде изпълнена и България действително по мирен, ненасилствен път премине към демокрация, ние ще считаме, че своята историческа роля Съюзът на демократичните сили вече е изпълнил. Нашата страна ще навлезе в друг период на своето историческо развитие и тогава в условията на многопартийност, по всяка вероятност, на преден план ще излязат различията между отделните политически партии, търсенето на собствено поприще и пр.
Благодаря за вниманието.  

Благодаря, другарю Желев. Желае ли някой от участниците да вземе думата?
Ако няма желаещи, аз бих казал следното, отговаряйки на Вашите думи.
Трябва да кажа, че и Българската комунистическа партия, позволявам си в случая да кажа, и БЗНС като наш уважаван коалиционен партньор, разглеждат съществуването на опозиционни политически сили като естествено явление за една многопартийна парламентарна демокрация, която всички искаме да изградим. Ние сме готови да сътрудничим както с опозиционните партии и структури, представени в Съюза на демократичните сили, така и с други влиятелни обществени и професионални организации в Народна република България в името на голямата цел - да осъществим по мирен, цивилизован, достоен начин трудният преход от тоталитарната система към една пълноценна демократична държава, към едно гражданско общество. В името на тази голяма цел си заслужава да се обединим и да работим задружно, заслужава си да се потрудим. Ние се надяваме, че работата около "кръглата маса" ще се ръководи преди всичко то този върховен общонационален интерес.
Благодаря ви.
Бих искал да се посъветвам как да постъпим оттук-нататък. Ако няма други желаещи да се изкажат по процедурата, бихме могли да започнем днес дискусията по същество, но мен ме смущава това, че времето, което днес ни остава е крайно ограничено. Затова бих предложил и алтернативен вариант. По изключение да се съберем и утре, и да отделим достатъчно време, за да направим основните експозета от всички желаещи участници по първия раздел, а именно по проблемите на политическата система. Бих помолил всички за съвет. Аз лично смятам за по-добър вторият вариант - да се съберем утре на свежа глава и да започнем нашата истинска политическа дискусия около "кръглата маса", но ако има предпочитания да се направят още днес, мисля, че и това би могло да се приеме.  

Другарю Луканов,
Може би е редно да се представят различните делегации, които присъствуват тук. Все пак ние не знаем кои делегации, кой кого представлява.  

Аз искам да предложа следното, другарю Желев. Това е естествено желание, но бих предложил следното : ние не успяхме днес да извършим организационната работа, която се налага от постигнатия компромис, а именно да определим бройките, които ще са необходими на БКП, БЗНС, свободните за разпределение места между други обществени сили и да се проконсултираме с обществените организации и сили, които ще участвуват, евентуално по кои раздели от нашата тематика те ще участват и имат особен интерес да участват. Така че днес тук присъстват практически всички или почти всички обществени сили, които ще участвуват или постоянно, или на отделни етапи от работата на "кръглата маса". Затова бих предложил утре да започнем заседанието от представяне на онези обществени организации, които ще участват утре /ние ще постигнем такова съгласие/ и да разменим списъци на участниците както на организациите, така и на техните персонални представители, за да можем да улесним взаимното опознаване и контакти между всички, които седят около масата. Но, ако Вие настоявате, тогава аз бих помолил поотделно от всяка от организациите да се представи. Това ще бъде доста трудоемко и ще отнеме много време.
Има думата Гиньо Ганев.

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието