КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

Национална кръгла маса

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

   /продължение/

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Да. Господин Стайков? 
   
   ПЕТЪР СТАЙКОВ:
  Искам с няколко думи само да внеса малко уточнение по въпроса за статута на "кръглата маса" и след това ще изкажа съображения за първичните партийни организации по месторабота. 
  Първо, тук според мен, по въпроса за статута на "кръглата маса" има известно подменяне на, бих казал, проблема. Въпросът не е в това, че нашата "кръгла маса" ще измести законодателно Народното събрание, или Държавният съвет. Въпросът се състои в друго - че "кръглата маса" е политически орган, който е създаден с цел да коригира недостига откъм правовост и демократичност на нашите сега съществуващи конституционни органи. Следователно "кръглата маса" би трябвало да постига споразумение по дадени идеи и положения за даден законопроект, но това не значи, че тя ще задължи, тя ще приеме в юридическия смисъл на думата този законопроект. Това означава само едно, че фактически Комунистическата партия, която има законодателна инициатива в Народното събрание и която има парламентарно мнозинство в Народното събрание поема политическият ангажимент - споразумението, което е постигнато на "кръглата маса" с консенсус, чрез нейната парламентарна група да бъда прокарано на практика, т.е. да не се допуска примерно някакъв бунт на депутатите. Именно става въпрос за политически ангажимент и казусът тук е политически, а не юридически. Не се поставя въпросът изобщо за законодателното изместване на Народното събрание, а само въпросът за това, че Комунистическата партия и въобще страните, които стигат с консенсус до едно или друго решение, се ангажират да осъществят по законодателен път това решение. 
  Няколко думи за първичните партийни организации. Тук професор Мръчков ни изнесе една прецизна беседа по проблема за закона за политическите партии, но това, което ме кара да изразявам известни съмнения с неговата теза е фактът, че той изложи общите принципи, от които би трябвало да се ръководи едно такова законодателство, но именно общите принципи, без те да бъдат съотнесени конкретно с нашата обществена реалност. По професия се занимавам с философия и много горчив опит имам в това, как когато човек по едни или други причини няма намерение да се занимава с конкретно поставяне на даден въпрос и следва най-общите принципи, категории, закони и т.н.

  В случая какво е същественото? Действително има страни, в които са разрешени, съществуват политически партии на производствен принцип. Има и други, в които това не е разрешено. Но, първо, съображението, че ако ние със закон разпоредим на дадена на партийните организации в предприятията да се саморазпуснат, това означава ограничаване на техните права. Това е точно така, но всяка правна норма е ограничена: "Не убивай!" "Не кради!" - това е ограничение на човешката активност. Така че в тази връзка се поставя и съществуването на партийни организации по месторабота. Това е ограничаване, но то е необходимо ограничение, за да може ефективно да продължи демократизацията на нашата обществено система.
  Защо казвам "за нашата конкретна реалност"? На други места съществуването на политически партии не е еднозначно със съществуването на такива партийни организации по месторабота у нас, защото дори в предприятието от държавната собственост, примерно в развитите капиталистически страни, там тази държавна собственост не е същата, каквато е при нас. Нашата форма на държавна собственост фактически по своето структуриране и по своите функции осигурява солидната база на тоталитарните структури. По този начин оставането да съществуват в предприятията на първичните партийни организации означава, че Комунистическата партия понастоящем и за в бъдеще ще може да упражнява контрол върху решенията на ръководството на тези предприятия, контрол върху производствения процес, върху икономическата дейност на предприятията. А това в нашите условия означава, че примерно при едно бъдещо правителство, некомунистическо, или коалиционно правителство, тези партийни организации биха могли да саботират дейността на апарата, създаден от некомунистическите партии, които ще влязат в това правителство. Освен това в нашите условия отделянето й от държавния бюджет, но оставането на партийните организации по месторабота запазва възможност за ползуване от страна на Комунистическата партия на някои облаги, които и досега тя ползва. Примерно, не са редки случаите, когато на някаква фиктивна чиновническа длъжност, примерно в счетоводството или на друго място, се назначава човек, който е избран за партиен секретар.

Ето поради това, струва ми се, тези партийни организации по месторабота се оказват доста неприятни за процеса на нашата демократизация и положението е съвсем различно, не е както в другите, особено в развитите страни.
Какви са възможните изходи? Има два изхода: или по законодателен ред да бъдат забравени партийните организации по месторабота на всички партии, защото е вече факт - съществува не само Компартия, съществуват и други политически партии, или всички политически партии да започват да изграждат сови първични организации по предприятия. При нашата демократическа култура и при нашите амбиции - това, което ще прави едната партия, да правят и другите - ще се получи катастрофално положение, при което примерно в директорския съвет ще трябва да бъдат включени представителите на 12 политически партии. Какъв директорски съвет ще бъде - аз лично не бих желал да бъда директор на такова предприятие.
Другият изход, който споменах, е да се разпуснат партийните организации по месторабота, всички, да се забрани организираната политическа дейност по месторабота. Тук освен това има още един момент. Господин Ананиев тук много уместно припомни, че производственият принцип на изграждане на първични партийни организации е от 1924 г., Витошката конференция. Обърнете внимание - това е времето, в което Българската комунистическа партия е в нелегалност. тя не участвува в парламентарната борба. И именно поради неучастието си в парламентарната борба, тя насочва своите усилия в сферата на икономиката, където чрез организирани работнически акции да може да влияе върху правителствените решения в обществото.
Разбира се, след 9-и септември производственият принцип вече дава възможност именно за този контрол, за който споменах. Но, ако ние приемем, че сега вървим към парламентарни избори, то гласуването няма да става по предприятия, а по териториални избирателни окръзи. Това означава, че първичните партийни организации по месторабота фактически от гледна точка на едни свободни демократични избори са неприложими, те не допринасят за развитието, за така желаната изборна победа на Българската комунистическа партия.
Ето защо тук се оказва, че се налагат 3 извода, нито един от които не ми се иска да приема. Първият е, че стремейки се да запази своите първични партийни организации по месторабота, Българската комунистическа партия не се готви съзнателно за предизборна кампания, не се готви съзнателно, сериозно за провеждането на демократични избори.
Вторият извод е, че като не желае да се откаже от своите първични организации по месторабота, Българската комунистическа партия се стреми да запази своя контрол и съответно облаги от производството, от икономиката, като се имат предвид тези процеси на отделяне на партията от държавния бюджет.
Третият извод, във връзка с изказания от мен извод за наличието на много партийни организации по месторабота, е, че нежелаейки да се откаже от партийните организации по месторабота, Българската комунистическа партия води страната към икономически и социален хаос.
Аз лично смятам, че самото присъствие на делегацията на БКП на тази "кръгла маса" е основание да не приемаме и трите извода и мисля, че нежеланието днес да се стигне до споразумение по този въпрос е или плод на недоразумение, или плод на това, че делегацията на БКП няма необходимите пълномощия, няма компетенции да приеме решения. Затова аз се надявам, че в най-скоро време, с решение на Председателството на БКП делегацията ще получи възможност да се присъедини към консенсуса, който тук предлагаме и ще опровергае тези изводи, до които обективната логика ни води. Иначе ние ще трябва с дълбоко огорчение да преосмислим въобще ролята и мястото на "кръглата маса" в нашето общество и своята роля и място на "кръглата маса".
Благодаря ви.
 
Думата е поискала другарката Даскалова, но все пак молбата ми е да се отчете и да се вникне в онова, което е записано в Устава и което аз нееднократно заявих тук, че Комунистическата партия е решена този въпрос да го разглежда не като вътрешнопартиен, а като въпрос на нашето общество, и това решение, което законът предпише в този случай да бъде общовалидно. И затова ви моля да не се поставя така въпроса и да се правят такива изводи, че има някаква неяснота по отношение на позицията на нашата партия.
Давам думата на другарката Даскалова.
 
На въпроса за първичните партийни организации беше посветено цяло едно заседание, доколкото си спомням, на "кръглата маса". Тогава всички ние си казахме нашите становища по този въпрос и затова аз сега ще бъда съвсем кратка. Налага ми се днес да повторя само това, че Българският земеделски народен съюз е категорично за разпускането на първичните партийни организации, за разделянето на партията от държавата. И ако ние по този въпрос не постигнем съгласие тук, на "кръглата маса", аз не виждам как ние ще вървим напред.
Затова поддържам разбирането, което изложи тук Павлов и господин Йорданов по този въпрос, ние тук да постигнем принципно съгласие и да отнесем нашето предложение до Народното събрание, да се измени чл. 52 на Конституцията, като се допълни /аз съм написала една редакция, може да не е достатъчно прецизна/, че всички политически партии могат да изграждат свои организации само на териториален принцип.
Не искам да се аргументирам подробно, защото миналият път го направих, и да слушаме все едни и същи аргументи, ми се вижда излишно.
 
Доктор Желев, кого бихте посочили от ваша страна?
 
Пламен Даракчиев иска реплика да направи.
 
Да, господин Даракчиев.
 
Много се радвам, че и министър Светла Даскалова /извинявайте/ подкрепя това предложение, но бих искал да обърна внимание на още нещо. Предложихме и още нещо. Една добавка и за опростена процедура за регистриране на партиите към същия член, който много живо ни интересува с оглед на наближаващите избори. Просто, това подкрепяте ли?
 
Въобще не съществува пречка. Да се регистрират партиите няма пречка на основа на Конституция.
 
През този закон за лицата и семейството ли трябва да минат? Доста дълга е процедурата и е много неясна.
 
Може би направо на текста на Конституцията.
 
Има ли някакъв начин те да се регистрират за 1-2 дни, за 5, за 10 дни?
 
Точно ще Ви отговоря на следващо заседание, но мисля, че можете направо на текста на Конституцията да регистрирате партията си. Ако искате да бъдете юридическо лице, трябва да използвате Закона за лицата и семейството, текста на закона.
 
Преди да поискам думата за Стефан Стоянов, Милан Дренчев иска само 2 думи да каже.
 
Съгласен съм. Заповядайте, другарю Дренчев.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието