КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

Национална кръгла маса

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

   /продължение/

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Може би Любомир Павлов ще иска сега да се изкаже. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Заповядайте, господин Павлов. 
   
   ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:
  Д-р Любомир павлов, от независимата федерация на труда "Подкрепа". 
  Искам да акцентирам върху следното нещо: до този момент се отправят много упреци към "кръглата маса", именно, че не следваме систематизирано въпросите, колкото повече обединяваме в един пакет много въпроси, за да постигнем споразумение, толкова повече отдалечаваме момента, в който ще постигнем споразумение макар и по един въпрос. 
  Затова искам да акцентирам върху този въпрос, по който смятам, че можем да постигнем споразумение още днес, защото никой не е изразявал различно становище от становището - партийните организации да се организират единствено на териториален принцип. Ако ние всички сме съгласни по този въпрос, може да се каже, че сме постигнали консенсус. Поне по един въпрос да постигнем конкретно споразумение днес. 
  Ако има някоя делегация, която не е съгласна с постигането на консенсус, нека да вземе думата, да го декларира, за да се знае, че по този въпрос не е постигнато конкретно споразумение днес поради становището на тази и тази делегация. 
  Убеден съм, че днес можем да постигнем консенсус именно по този въпрос и да имаме поне едно конкретно практическо решение, до което сме стигнали. То ще послужи като първи въпрос, по който е постигнато споразумение. След това ще постигнем споразумение по втори, трети, четвърти и т.н. По въпросите, които не постигаме споразумение ще се декларира, че не се постига поради една или друга причина и ще се сформират незабавно работни групи. 
  Аз предлагам в момента да постигнем консенсус по въпроса за партийните организации по месторабота, да бъдат организирани единствено на териториален принцип. Ако някой не е съгласен, нека вземе думата.

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Аз бих все пак само насочил Вашето внимание специално към дискусията на преходното заседание на "кръглата маса", където може би и малко прекалено пространно, но се помъчих да изразя достатъчно ясно разбирането на ръководството на Българската комунистическа партия по този въпрос, по който Вие току-що говорихте. Затова не мога да споделя Вашето разбиране, че не е имало дискусия по този въпрос от гледна точка на различни разбирания по неговата същност.
  Що се отнася до подхода - по един въпрос ли да се дискутира или по група въпроси - струва ми се, че в контактната група ние с Ваше участие също се договорихме, че проблемите от политическата проблематика неизбежно са взаимосвързани и не могат да бъдат решавани откъслечно. Пак във връзка с въпроса, който Вие поставихте, както си спомняте - и от страна на експертите и основните представители на Съюза на демократичните сили в контактната група, той беше разглеждан в контекста на политическата дейност, която би се развивала в различни производствени единици и от партии, и от други образования, които биха извършвали политическа дейност и дори от страна на Съюза на демократичните сили бяха предложени алтернативни текстове на записи в политическото споразумение, които да решават именно на тази основа този въпрос.
  Затова ми се струва неправомерно да се мъчим частично и откъслечно да се движим напред и да решаваме въпросите.
  Казах, че съм готов да споделя с вас онова, което ръководството на Българската комунистическа партия по същество счита по този въпрос.
  С Ваше разрешение, доктор Желев, бих го направил, ако не възразявате?

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Аз смятам, че то е важно и трябва да го чуем все пак.  

Бих искал да информирам, че след дискусията на предишното наше пленарно заседание този въпрос и изразените съображения в хода на дискусията на "кръглата маса" бяха предмет на много сериозно внимание в ръководството на нашата партия, на нейното Председателство. Беше направен максимално възможният опит и усилия да бъдат отчетени всички гледни точки, всички съображения и всички загрижености, които бяха изразени по време на тази дискусия.
Така че това, което ще изразя пред вас, е опит за едно систематизация на съображенията и на разбирането на ръководството на нашата партия по този въпрос.
Преди всичко и ние основаваме нашата позиция по въпроса на онова, което и г-н Даракчиев отбеляза в своето изказване, което аз също цитирах от документите, които той назова миналия път, безусловното разделяне на партийните организации, на партийната дейност от държавната власт, от функционирането на държавните органи. В тази връзка онова, което другарят Мръчков спомена в своето изказване, ние потвърждаваме нашето разбиране, че без отлагане би могло да се пристъпи към прилагането на принципа - в държавните органи, държавните институции и държавните учреждения да не се изграждат и да не работят на тяхна територия организации на различни политически партии и политически сили. Тук се обхващат и основните държавни, правителствени органи, като правителството, министерствата, държавните комитети, комитетите с държавни функции, националните средства за информация, които са от основно значение за функционирането на обществото, различните органи на образователната, културната, научната сфера, които са държавни.
В онези формирования, които не са държавни, а това са преди всичко стопанските единици, стопанските организации, предлагаме да обмислим съвместно, заедно тук на "кръглата маса" на какъв принцип би следвало да построим решението на въпроса там. Преди всичко те не са част от държавната система, не са държавни органи и от тази гледна точка не могат да им бъдат предписвани решения така, както да речем на държавни институция, или на същия принцип да се решава въпроса както в държавни институции.
Тук съществуват двата варианта, за които става дума. Единият е пълното изключване на всяка политическа дейност на всяка политическа сила - партия, сдружение или друга - на територията на такива единици, а другият възможен вариант е ясни законодателни предписания, норми на поведение и гаранции, че евентуална политическа дейност на една или друга политическа сила на територията на дадено предприятие в никакъв случай няма да оказва някакво влияние или въздействие върху функционирането на самата единици, върху нейното управление, върху кадрови решения, които биха се вземали по отношение на нейната работа. Същевременно, на равноправна основа, отделните политически сили в дадената страна биха могли, техни съмишленици на територията на дадена единица, да водят свой живот, да имат някаква материална база, която да ползуват съвместно или разделено, и да водят своя дейност като единомишленици.
При всички положения ние считаме, че обоснованата база, на която да се възприеме един или друг вариант, е тази, която многократно беше изтъквана от страна на съюза на демократичните сили, а именно, че това е въпрос на вътрешнопартиен на една или друга партия, това е въпрос с обществено значение, със значение за цялото общество и следователно трябва да бъде решен на базата на закон, на базата на законодателна уредба, която да е общовалидна.
Тук ми се струва, че има една разлика в подходите. Част от изказващите се базират позициите си по него въз основа на досегашния опит и досегашното фактическо състояние на нещата от последните десетилетия, а другият подход, който предлагам също да бъде, поне равностойно, разглеждан е как би следвало да бъде в рамките на едно бъдещо демократично устройство на обществения живот в страната, на една демократична обществено-политическа система, имайки предвид, че в различни демократични страни, без съмнение, така да се каже, е родина на демокрацията в много случаи, тези въпроса се решават по различен начин - по един от двата варианта.
Подчертавам още веднъж, че нашето разбиране за регламентирането на този въпрос в никакъв случай не предвижда някакво монополно положение на една или друга политическа сила в тази сфера и в никакъв случай не става дума тук за привилегия на една или друга сила по отношение на правото да осъществява такава дейност в рамките на отделни предприятия, организации с недържавен характер.
Последният момент е, че ние споделяме, че "кръглата маса" е този форум, който би трябвало да обсъди и да съгласува в духа на това, което току-що говорихме онези общи идеи и принципи, на които трябва да се реши този конкретен въпрос, и второ, какви са гаранциите, какви са конкретните политически и нормативни условия, които ние искаме да изработим така, че именно по такъв начин да се осъществява евентуално политическа дейност на територията на такива единици, т.е. без вмешателство в нейното устройство, в нейното функциониране, в нейното ръководство, на една равностойна, равноправна и непречеща на работата на дадената единица основа.
Това са най-общо и най-синтезирано, доколкото мога, съображенията и становището на ръководството на нашата партия по този въпрос.
Разбира се, като основна съставка от проблематиката на политическата система, която дискутираме.
Постарах се, доколкото ми е възможно, и миналия път това да изразя. Вярвам, че и д-р Павлов ще го потвърди.  
Една реплика само, ако позволите, защото аз не разбрах отговора на моето предложение. Съгласни ли сме първичните партийни организации да се изграждат единствено на териториален принцип? Ако има някой на "кръглата маса", който не е съгласен - да го декларира, ако не - да приемем, че сме постигнали консенсус партийните организации да се изграждат единствено на териториален принцип.
 
Струва ми се, че бях достатъчно ясен. Ако е необходимо, мога допълнително да Ви дам обяснения, но ми се струва, че това сега е излишно на този етап.
Виждам, че Димитър Луджев би желал да се намеси, да го уважим като главен редактор. Заповядайте.  
Бих искал една реплика да отправя към господин Пирински.
Вие изложихте сега позицията на българската комунистическа партия до момента. Не знам дали е редно, но би трябвало в случая да се изрази и тази постановка, която нашата делегация в контактната група застъпваше и която по принцип се прие като основа за предложението, което ще бъде съгласувано от двете страни... а то е точно в тези граници, че въпросът ще се реши законодателно на следващата сесия, като се изхожда от една поправка в Конституцията в чл. 52, в която се регламентира по подходящ начин, който намерят юристите за добре, за правото на политическите партии и организации да се изграждат, но само на териториален принцип. И също - в закона за партиите да се отбележат две неща /аз няма да чета всички нещо, но специално по този въпрос/, също, че организациите на партии и политически движения се изграждат единствено на териториален принцип, както и въвеждане на забрана за всякаква организирана политическа дейност в предприятията, фирмите, асоциациите, министерствата, държавните ведомства, учрежденията, висшите учебни заведения, училищата, армията, системата на МВР и други органи на сигурността, съда и прокуратурата.
Извинете ме за това, че разреших малко може би договореното съобщение, но това е позицията на нашата страна и ние трябва да я потвърдим.  
Без съмнение, това е една от позициите, която беше дискутирана в рамките на работната група. Аз просто изразих двата варианта, единият от които е този, който Вие току-що изложихте, а другият който засегнах в моето изказване, който изразих и на второто заседание на контактната група в петък сутринта, малко преди да се разделим, в присъствието и на господин Симеонов, и на други, които и сега присъствуват тук на това заседание.   Но все пак ние се съгласихме това да остане в текста за предложенията.   Ние се съгласихме да съобщим, че сме разглеждали този въпрос като един от въпросите, който трябва да бъде застъпен в споразумението по политическата система, като не е ставало дума да разглеждаме само един от вариантите като изключителен, а да постигаме окончателно съгласие въз основа на изразените становища.   В такъв случай аз мога да кажа само, че ако до петък или в хода на работата на контактната група, до следващото заседание, отново се повдигне въпроса за вариантите, тогава работата на контактната група до този момент става безпредметна и нашата страна трябва да вземе съответната позиция.   Съгласен съм с това, което Вие казахте - че ние споделихме разбирането, че на основата на общото съгласие за това, какъв закон искаме да видим, или каква поправка към Конституцията,  или каква законодателна уредба искаме да видим по този въпрос, ще бъде внесена съответната рекомендация, съответно предложение в законодателния орган и ще бъде постигнато някакво съгласие по него, той еднозначно и равнозначно ще засяга всички политически сили, в зависимост от това кой вариант се възприеме. Това беше и дискусията ни в петък, ако правилно я възпроизвеждам.
Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието