Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа


 

18 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6

 

Подготвителни преговори

между делегации на ЦК на БКП, ПП на БЗНС и народни представители от една страна и делегацията на СДС

НДК, зала № 6

18 януари 1990, начало 10:00 часа, край 11:55 часа

 

Добро утро. Ние се договорихме днес да председателства другаря  Желю Желев. Преди това искам да съобщя следното. Току-що се уточнихме във връзка с натиска, който оказват средствата за масова информация за директно участие, бих казал, и присъствие в друга зала чрез аудиовръзка. Ние трябва да помислим още веднъж за това как да се отразява в средствата за масова информация нашата среща. Засега ние държим на становището, което заедно съгласувахме. Затова предлагаме да се съобщи на средствата за масова информация, че в 12,30 часа ще се проведе от говорителите на делегациите брифинг със средствата за масова информация, а бихме могли без сега да хабим време за това, да обсъдим преди следващата среща още веднъж целият въпрос за начина на информиране на обществеността.Още нещо бих искал да кажа, преди да дам кормилото на Желю Желев. Искам да помоля присъствуващите, преди да започнем дискусията по същество, да направя кратка декларация от името на делегацията на БКП.   

Аз мисля, че трябва най-напред да видим дали онези условия, които ние бяхме поставили за започването на този първи рунд на "кръглата маса", са удовлетворени. Няма да говоря за това колко за нас е важно всичко това. Ние останахме с убеждението последния път, че и другата страна разбира значението на тези условия за нашата нормална работа и нормалното участие в тази "кръгла маса". 
 

Във връзка с това аз бих дал думата на нашия говорител, който да прочете една декларация по темата.   

    АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Може ли първата заявка да се изпълни. Аз вече помолих за възможност да направя кратка декларация. 

    ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Извинявам се, имате възможност да направите тази декларация. 

    АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Уважаеми другари, колеги, преди да пристъпим към делова работа, искам да направя едно кратко заявление от името на делегацията на БКП.
 

"На предишното заседание, както и на пресконференцията след неговото закриване представители на Съюза на демократичните сили се разграничиха от антикомунистическите лозунги, издигнати от участници на митинга, организиран от съюза в столицата на 14 януари т.г.
 

Ние приемаме за сведение тези изявления и вярваме, че те изразяват линията, към която Съюзът на демократичните сили ще се придържа и в бъдеще. Тези антидемократични прояви предизвикваха основателната загриженост на българската общественост, още повече че митингът бе организиран под благородния девиз за национално помирение. Казано бе, че това е дело на отделни групи от хора.Уместно е да напомним обаче, че и в най-демократичните страни съществува правило, съгласно което организаторите носят отговорност за всички лозунги, които се издигат на техните митинги, събрания, демонстрации и други публични изяви.
 

Никой няма право да подценява и опасността, която би представлявало за цялото ни общество и за прехода му към демократична правова държава възраждането на антикомунизма, появата на нови образци и модификации на тоталитарно мислене и поведение.

 

На участниците в срещите около "кръглата маса" и на цялата българската общественост е известно, че антикомунизмът е идеология и политика, която в миналото е причина безброй трагедии и злини на нашия народ, водила е към неговото разделение и е задържала с десетилетия демократичното му развитие. Неведнъж след 10 ноември сме завили, че Българската комунистическа партия съзнава и поема своята отговорност за пораженията, които нанесе тоталитарната система, за тежката криза, която сега страната изживява. Но ние категорично възразяваме срещу опитите да се отъждествяват с тоталитарната система цялата партия у нейните 984 хиляди членове. Българската комунистическа партия има минало, с което се гордее. В продължение на 100 години с конкретни дела тя е доказала и доказва, че няма други интереси освен интересите на народа, че няма други стремежи, освен стремежите на народа към свобода, независимост, демокрация, благополучие.

 
Безспорен факт е, че Българската комунистическа партия осъди тоталитарната система и пое по пътя на демократизация на страната. Едва ли ще се намери у нас и в чужбина честен човек, който да оспорва този факт, който да не вижда и оценява по достойнство всичко, което Българската комунистическа партия направи на 10 ноември и през изминалите оттогава два месеца за демократизация на нашето общество. Именно защото БКП е влиятелна политическа сила, която има ясно съзнание за своята отговорност пред нацията, тя не желае да бъде въвлечена в спиралата на конфронтацията, да бъде съучастник в ескалацията на общественото напрежение. Всичко, което тя прави през тези два месеца, е насочено към създаване на такъв обществен климат, който би позволил на нашето общество да извърви с чест по най-безболезнения и цивилизован начин прехода към правова социалистическа държава.
Ние протягаме ръка към всички демократични сили, които са коренно обновление на нашето общество. В резултат на тази наша линия са и срещите около "кръглата маса".
 

Ние още веднъж се обръщаме към всички участници в срещите около "кръглата маса" да допринасят за утвърждаване и в хода на срещите, и в цялото общество на атмосферата на толерантност и конструктивност. Това е в наш общ интерес, в интерес на страната и народа ни, на благородните цели, които си поставяме."
Благодаря за вниманието. Това беше заявлението, което ми беше възложено от делегацията на БКП да направя.

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Благодаря. Ние вземаме за сведение тази декларация и вероятно по нея ще има изказвания в процеса на разискванията по същество.

их искал също нашият говорител да прочете декларацията на Съюза на демократичните сили. 

Както бе заявено още при започване на предварителните консултации на 3 януари 1990 г., делегацията на СДС се отнася изключително сериозно към преговорите на "кръглата маса", защото сме убедени, че те могат да дадат старт на един мирен преход от тоталитарно към демократично устройство на обществото. За да бъде тя резултатна, Съюзът на демократичните сили се нуждае от нормални условия за работа и възможности за осъществяване на политическата дейност. Затова поискахме да имаме своя сграда, която да удовлетворява нашите нужди, ежедневен национален вестник и регламентиран достъп до радиото и телевизията.
Постигнахме споразумение тези наши искания да бъдат изпълнени до деня на започване на първия кръг на преговорите около "кръглата маса". Както е известно, нито един пункт от това споразумение не бе изпълнен до определената дата - 16 януари 1990 година. Въпреки че нашето искане беше поставено като предусловие за започване на "кръглата маса", израз на добра воля, нашата делегация се съгласи да остане на нея, като подпишем ново споразумение за удовлетворяване на нашите искания до следващото пленарно заседание, което бе насрочено за днес. Това ново споразумение бе подписано от председателя на делегацията на СДС Желю Желев и ръководителката на участниците от страна на БЗНС Светла Даскалова, но не и от определения представител на Българската комунистическата партия Александър Лилов. От новото споразумение е изпълнен само един пункт. Разрешено е издаването на вестник в крайно ограничения тираж от 70 хиляди броя.

Освен това не се спазва и процедурната договореност за начина, по който ще се отразява "кръглата маса" по българската телевизия, която гласеше, че репортажите ще бъдат монтирани в присъствието на по един представител от двете делегации, които по взаимно съгласие ще определят моментите за излъчване.

Въпреки че представителите на двете делегации са постигнали съгласие, председателят на Комитета за радио и телевизия Филип Боков е отказал да се съобрази с тяхното решение, макар че по своя статут Българската телевизия е подчинена на официалните държавни власти, от чието име преговаря делегацията на Българската комунистическа партия и Българския земеделски народен съюз, и нейните решения са задължителни за него.

Имайки предвид всичко това, ние оставаме с впечатлението, че делегацията на официалните власти в лицето на представителите на БКП и БЗНС няма намерение да води сериозни преговори и като не удовлетворява нашите скромни искания, търси начин да прехвърли вината за провалянето на "кръглата маса" върху нашата делегация, като я принуди да я напуска.

Изразявайки своята добра воля и твърда решимост да се борим с всички сили за демокрация, ние сме готови днес, преди започването на преговорите по първата тема, да подпишем едно окончателно споразумение за удовлетворяване на нашите искания, което да се изпълни стриктно. В противен случай ние ще бъдем принудени да напуснем "кръглата маса", а отговорността за последствията от това трябва да бъдат поети от делегацията на Българската комунистическа партия и Българския земеделски народен съюз.
Благодаря за вниманието.

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието