КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Национална кръгла маса

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

   /продължение/

   БОКОВА:

  Ако може, по един процедурен въпрос, другарю председател. 
   
   КРУМ НЕВРОКОПСКИ:
  Моля, доктор Желев, да отговоря. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Заповядайте. 
   
   КРУМ НЕВРОКОПСКИ:
  Искам да апелирам към участвуващите в "кръглата маса" да преминем към конкретност и в този аспект споделям становището на професор Кръстьо Петков. 
  Във връзка с това искам да отбележа, че в контактната комисия наистина не беше постигнато споразумение, но очевидно се спореше по кой път да се стигне до съгласие, за да излезем пред българския народ със становище по въпроса за първичните партийни организации по месторабота. И аз бързам веднага да споделя с вас, с всички участници: ако някой все още продължава да смята и да вярва, че този въпрос може да бъде дискутиран, само защото някои смятат, че е вътрешнопартиен въпрос, смятам, че вървим към глуха линия и в неправилна посока. Очевидно така разбирам, че в известен смисъл уважаваният съпредседател, в лицето на Георги Пирински, представляващ Българската комунистическа партия, повлиян, без да имам патент и право да оценявам Вашето становище, но е повлиян очевидно от вчерашното заседание на Висшия партиен съвет и на парламентарната група на Българската комунистическа партия. Така че, вярно е, че ние постигнахме съгласие при контактната комисия, без обаче да определим начините как да бъде ликвидирано това болестно състояние, аз такъв израз използувам.
  Преди обаче да посоча още няколко съображения в рамките на времето, да бъда точен, ще кажа, че тук се повдигат въпроси и пак се повтаря, и пак си продължаваме какъв е статутът на "кръглата маса". Аз съжалявам, че не присъствува заместник-председателят на Държавния съвет Мръчков, но смятам, че ще бъде уведомен за нашето становище на делегацията на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков" за следното: 
  Уважаеми представители на "кръглата маса", според нас не може да има никакъв спор кой стои по-високо и кой стои по-ниско - Народното събрание или "кръглата маса", дори само ако съобразим факта, не е толкова страшно и опасно да се направи такава констатация - кога е избрано това Народно събрание, и как. Няма да казвам, това е известно на всеки.

  На второ място, ако "кръглата маса" представлява реални обществени и политически сили, само искам да добавя, да коригирам някои представители, ако наистина "кръглата маса" представлява реалните обществени и политически сили в нашата страна, то няма никакво съмнение по това, че "кръглата маса" стои над Народното събрание. Фактически. Формално не е така.
  Един наш акт, едно наше споразумение, съгласно вече общото съгласие, което ние постигаме на "кръглата маса" за статута на "кръглата маса", съгласно принципа на консенсуса на общо съгласие, когато взимаме решение, не може да има никакво съмнение, че ако това решение бъде взето от всички присъствуващи с общо съгласие, само с профсъюза. Трябва да бъде подадено на Народното събрание и да го гласува по причини, за които аз вече говорих. И не е необходимо да се впускаме в подробности, да търсим начините и пътищата за тази реализация. Така че няма никакво съмнение, че "кръглата маса" стои над сегашното Народно събрание.
  На второ място, във връзка с бележките на заместник-председателя на Държавния съвет Мръчков, той подсказа следната мисъл, без да бъдат обаче дезавоалирани тези органи. Имаше предвид Държавния съвет и Народното събрание. Аз изключвам за момент Държавния съвет. Народното събрание, но ако тези продължават да действуват или по-скоро Народното събрание, ако някой за момент си представи това, че Народното събрание продължава, без да се съобразява с националната "кръгла маса", това означава, че съществува опасност "кръглата маса" да продължава да бъде форум за излагане на платформи и място, където трябва да продължат дискусиите по едни или други въпроси. Смятам, че времето вече работи против нас и много, които ни слушат, а голяма част от българския народ, надявам се, всички сме убедени, че ни слушат, вече проявява и нервност, че до практически решения не стига "кръглата маса".

Във връзка с това ми позволете само един пример.Представете си, че днес, или утре стигнем до /няма да употребявам тази дума, много не я знаят, без да обиждам, а и не искат да вникват в нейното съдържание, може би, но тя си е съгласие/, ако постигнем ние съгласие по един въпрос да речем, за да бъда в курс с дискусията, с изказванията, по първичните партийни организации по места постигнем съгласие, макар все още да не сме постигнали съгласие, този въпрос чука на масата, и си представете, че Народното събрание не одобри това наше съгласие и не го облече във формата на закон. Тогава къде отиваме ние? За какво изобщо приказваме? Въртим се в един омагьосан кръг и да ни обвиняват, че това е място за излагане с пропагандистка цел известни становища на някому или на неизвестни. Вярно е, че понякога се налага да се повдигне тона, за да се покаже на онези, които ни слушат каква е нашата позиция и ако някой се страхува от това, да се знае позицията му по даден въпрос, смятам, че той греши. Защото българският народ най-после трябва да знае каква е позицията ни по даден въпрос.
Във връзка с това си позволявам и още нещо, за да не бъда многословен. Смятам, и нашата делегация по-скоро смята, да заявя пред "кръглата маса", пред нейните представители, че не може да продължаваме да смятаме и да се заблуждаваме, че вървим към практически решения, ако не решим два въпроса /аз имах възможност да съобщя това наше становище, сега ще го повторя с две думи/ - ако не решим въпроса за първичните партийни организации и ако наистина не започне разграждането на репресивния апарат и неговите органи. Тези въпроси са ключови и искам да апелирам към съпредседателя на "кръглата маса" в лицето на представителя на Българската комунистическа партия да доложи /понеже понякога той казва: "Не съм упълномощен по тези въпроси, нямам пълномощие на висшето партийно ръководство"/, че ние тук, делегацията на БЗНС "Никола Петков" смята, че ако по тези два въпроса ние не направим крачка напред, нищо не сме направили, и продължаваме безплодни дискусии.
Във връзка с това съжалявам, че /но може би министърът на вътрешните работи ни слуша/, аз бях в моя край и трябва да ви кажа, че се опитах да споделя/ то не е извън, то е точно в курса на блока "разграждане на политическата система", говоря по този въпрос/, и направихме организация на място на БЗНС и се оказа, че хората ги е страх, защото представителят на Държавна сигурност /не искам да му съобщавам името/ продължава да се държи като ментор, а да не говорим за онези, които смятат, че все още /както правилно употребява името председателят на Съюза на демократичните сили - доктор Желю Желев, уважаван от всички нас от тази страна/ да престанем да боравим с голямата буква "П", когато говорим за партията.
В заключение. Ако наистина по единия въпрос - за партийните организации - може да постигнем съгласие, и то ще се намери форма за това как да бъде облечено в рамките на закона, по другия въпрос трябва да започне да се действува така както ни уверяваше от нравствени позиции, и аз искам да вярвам, че министърът на вътрешните работи излагаше позиции от нравствени измерения, които се съдържат не само в неговото убеждение като човек и гражданин, но и убеждение, че разграждането на тези репресивни апарати е започнало. Това обаче не е вярно. Ако стане дума по-нататък, ще се опитам да доложим на националната "кръгла маса" с факти.
Още една забележка. Ние не трябва да се заблуждаваме. Правителството на Народна република България в лицето на неговия председател предлага формулата: правителство и избори. Крайно време е да се разбере от отсрещната страна, ние не само за изборите, за дискусията, има друга формула, която е в съзвучие с изказванията на времето, за да отговорим на изпълнението на задачите, които си е поставила "кръглата маса": условия, след това избори. Такива условия засега ги няма, ако ние не решим тези 2 въпроса.  
Благодаря. Аз бих казал, че д-р Желев е уважаван от всички страни на "кръглата маса" и е всеобщо уважаван съпредседател на "кръглата маса". В същото време, господин Неврокопски, все пак и Вие апелирахте за концентрираност по едни или други въпроси, а засегнахте доста широк кръг от въпроси.
По два от тях имам заявка за изказване от Росен Карадимов и от Иван Велинов, Ирина Бокова и Петко Ганчев, както и Светла Даскалова.
Съобщавам ви заявките, които са при мен, с молба да се уточним по какъв начин да действуваме.
Нека да чуем доктор Желев.  
Имам процедурен въпрос.   И аз имам процедурен въпрос.   Добре, тогава по един процедурен въпрос от Бокова и Събев, но първо да чуем доктор Желев. Много моля да чуем съпредседателя.
Заповядайте доктор Желев.  
Нашата страна има няколко изказвания още и няколко реплики по въпросите, които обсъждаме тук.
Аз бих дал думата на Александър Йорданов, от Радикал-демократичната партия за кратко изказване по темата.  
Не възразявам. Питам само господин Събев и другарката Бокова - искате ли да чуем вашите процедурни реплики?   Да.   Тогава да дадем думата на другарката Бокова, като дама, и след това на Вас, господин Събев.   Разбира се.   Заповядайте.   Благодаря, другарю председател.
Аз също бих искала да кажа, че нашата делегация е загрижена, че ние бавно се придвижваме към постигането на конкретни споразумения по редица въпроси и в този смисъл изцяло и решително поддържам мнението, изказано от Любен Кулишев за това, как ние трябва да процедираме по-нататък. Имаме конкретно предложение.
Още повече, че освен политическата система, на нас ни предстоят изключително важни сериозни въпроси, свързани с излизане от социално-икономическата криза и тъй като съществува реална опасност, че нашата дискусия отново ще се разпилее и още по-трудно ще достигнем до съгласие, ние предлагаме в началото на всяко заседание председателствуващият заседанието да посочва конкретно дневния ред, въпросите, които ще обсъждат. Вие днес се опитахте да направите точно такова посочване на дневния ред на дискусията.
Второ. Очевидно, че нараства значението на контактната група. Ние подкрепяме един такъв подход, тъй като именно в тази работна група ще се извършва конкретната и редакционна работа по съгласуване на отделните пунктове от това споразумение.
Считаме обаче, че всички участници в "кръглата маса" трябва да бъдат точно информирани за работата на контактната група и ако днес ние бяхме чули тази информация 2 часа по-рано, още в началото на нашето заседание, смятаме, че бихме спестили време за обсъждане именно на това конкретно споразумение. Затова предлагам всяко заседание да започва с информация за работата на контактната група между двете заседания на "кръглата маса".
Второ, бихме желали също така, тъй като има редица въпроси, освен въпросът за съществуването на първични партийни организации, има и редица други въпроси, от които специално нашата организация има много голям интерес. Що се отнася до реформа на политическата система, бихме помолили контактната група да разпространи този проект за споразумение сред всички делегации, за да може да вземем отношение по някои от въпросите. Ние сега не разполагаме с такъв проект.
Благодаря ви.  
Точно това имаме намерение да направим.
Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието