КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

Национална кръгла маса

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

  /продължение/

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Явно е, че ние не можем тук да достигнем до консенсус, главно поради това, че делегацията на Българската комунистическа партия не е готова да приеме разпускането на първичните партийни организации по месторабота, или не е оторизирана. В случая - все едно, но аз, след като се съвещавах с колегите от нашата делегация, стигаме до извода, че нашата работа, ако ние до петък не стигнем до консенсус по този въпрос и не вземем конкретно решение, нашата работа нататък става безпредметна, и нашата делегация просто няма да участвува. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Действително, Вие сте прав, че има различни предложения, които според нас трябва да бъдат достатъчно внимателно обсъдени. Ние сме готови да продължим тази работа и между заседанията на "кръглата маса", и на следващото заседание. 
  Същевременно ми се струва, че по отделен въпрос колкото и важен да се счита той за една от страните, ако се опитаме по този начин 
  да подхождаме и да поставяме в зависимост от решаването на един въпрос целия ход на нашата работа, този подход изключително много ще ограничи ефективността на "кръглата маса" като инструмент за национален консенсус. 
  На мен ми се струва, д-р Желев, че няма нещо неприемливо в позицията - този въпрос, който всички споделяме като особено важен, да бъде решен въз основа на закона, въз основа на това, което цялото общество ще признае за целесъобразно. 
  Единствената молба, която отправям към Вас, е да оцените, че не сме в състояние, не сме в позицията като "кръгла маса" да предписваме решения, при положение, че признаваме все пак принципа на свободата на избора, на свободата на убежденията, ако те не противоречат на закона, ако те не са насочени срещу обществения интерес. Струва ми се, че няма нищо неправомерно в тази позиция, нищо недвусмислено, а тя е, напротив, нещо, около което може да се обединим, нещо, което ни дава възможност да постигнем един реален консенсус, в който всички да стъпим достатъчно убедени, че вървим към една обща цел. 
  Така че аз пак предлагам да се помъчим и утре сутринта с Вас в хода на контактната група да продължим дискусията, с възможно най-широко участие на всички, които биха желали тази дискусия да продължим, и да се стараем да постигаме текстове, които да могат да работят за цялото общество.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Все пак бих искал нещо да поясня. Не става дума за начина, по който, може да бъде уреден този въпрос - дали чрез закон за партиите, или чрез съответната запетайка към чл.52 от Конституцията, и с допълнението от едно изречение - тук става дума за това, че няма съгласие по въпроса, по същността на въпроса и след като няма такова съгласие, то въпросът за юридическото оформяне естествено "увисва" във въздуха и се обезсмисля.
  Вашите представители непрекъснато ни препращат към партийния Устав, новият партиен Устав, който предписа на членовете на Комунистическата партия да изграждат първичните си партийни организации като те намерят за добре - на териториален принцип или по месторабота. Ние с това не можем да се съгласим и това най-много ни безпокои. Дава ни основание за песимистично виждане на бъдещето на нашата "кръгла маса", тъй като вече много пъти повтаряме, не се отнася за какъв да е въпрос, а за ключовия въпрос, който, ако бъде заобиколен, както и много тук колеги подчертаха, ние отново и отново ще се натъкваме на него и никой от следващите въпроси последователно и цялостно няма да можем да разрешим.  

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Нека да се помъчим да продължим и утре, и до следващото заседание.
  Аз просто отново искам да споделя с вас, че /Вие казвате "Няма тук съгласие"/ ние участвуваме като представители на определени политически образования, на сили. Не е въпросът само индивидуални мнения да изразяваме тук, а да бъдем достатъчно отговорни представители на онези обществени сили, които представляваме на тази "кръгла маса". И аз наистина не съм готов да се мъча да диктувам на членовете на партията, на онези от тях, които въз основа на Устава и законите желаят да упражнят правото си да водят организационен живот в рамките на закона, да им диктувам друго решение. Смятам, че това не би трябвало да се изисква от никого от нас.

Може ли да Ви задам един въпрос, господин Пирински, разрешавате ли?   Разбира се, стига участниците да не възразяват срещу продължаването.   Понеже всички делегации тук, с изключение на вашата, ще постигнем консенсус и всички сме единни в своето настоятелно искане да се разтурят партийните организации по месторабота, не Ви ли води това до мисълта, че пак монополизъм, пак тоталитарно мислене се прокарва по този начин? Вие сте единствената, и вие трябва да отстъпите!
После, как си представяте Вие положението на всички тези трудещи се, които не са членове на Комунистическата партия? Като по-долно качество хора ли? Ето преди малко вашият представител казва: "трудещите се комунисти". Ами трудещите се некомунисти, които страдат от наличието на тези партийни организации? вие не сте били безпартийни и не знаете какво значи това. Всички, където и да се намираме, от научните институти, до фабриките, всички страдаме от партийните организации. И не случайно настояваме. Много, моля Ви да разберете, защото наистина е много жалко, ние няма да можем да останем на "кръглата маса". С дълбоко съжаление, но ще трябва да я напуснем.  
Бих отговорил така на Вашия въпрос, че в никакъв случай не може да се прави степенуване или разлика между членовете на един трудов колектив в зависимост от това, към каква политическа афилиация те членуват. Вашите съображения са продиктувани и свързани именно с онзи начин на функциониране на партийните организации по учреждения и предприятия чрез тези йерархични структури, чрез тези звена, които пряко участвуваха в ръководството на едни или други единици и които аз съвсем категорично мога да потвърдя тук, че по-нататък не могат да функционират и няма да функционират по този начин. Това е недвусмислено.
Същевременно, молбата ми към Вас е да оценим следното обстоятелство - тук бяха цитирани някои анкети, които бяха направени. От друга страна - самите членове на партийни организации. И се получават еднакви цифри, които защитават противоположните мнения.
На мен ми се струва, че може да настъпи едно разделение на общественото мнение, крайно нежелателно, едно противопоставяне на една част от обществото на друга част, което ние, както участници в "кръглата маса" преди всичко сме отговорни да не допуснем.
В тази връзка бих настоятелно призовал всяко едно решение, което бихме приели по този повод, да изхожда преди всички от високата отговорност, която носим като участниците на националната "кръгла маса" на всяка страна да се стремим на национално съгласие и национален консенсус, като не жалим никакви усилия за постигането му.
Това е, което бих казал по Вашия въпрос.
Да, доктор Желев?  
Все пак мисля, че трябва контактна група да продължи, но докато тя не достигне до консенсус, да не свикваме "кръглата маса".   Да го решим в рамките на контактната група, доктор Желев, аз съм съгласен.   Това значи, че Вие трябва да имате пълномощията...   Аз и сега ги имам...   ... за едно еднозначно решение.   Добре, така да се договорим?   Господин Пирински?   Да, д-р Павлов?   Казахте, че и сега ги имате тези пълномощия, понеже до този момент чухме категорично становище и на БЗНС в лицето на Светла Даскалова, и на безпартийните народни представители, в лицето на Благовест Сендов, и на Комсомола, и на Българските професионални съюзи като страна, и на всички членове от страна на Съюза на демократичните сили. Не може ли наистина сега да го решим този въпрос?   Аз се опасявам, че ако изложа онова, което 2 до 3 пъти вече повторих, наистина ще отегча и Вас, и онези, които ни слушат. Затова се присъединявам изцяло към предложението на доктор Желев и предлагам засега да прекъснем работата и да продължим утре в контактната група.
Можем ли така да се съгласим, доктор Желев?  
Другарю председател?   Не виждам от къде е заявката?
Доктор Желев, да дадем възможност на другаря Теллалов?  
Добре.   Заповядайте.
Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието