Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
 1 2 3 4 5 

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"
 зала "Запад" на Народното събрание. Начало 17:30 часа
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз искам само да кажа, че и сега се взимат всички възможни мерки за снижаване градуса на напрежението. Утре за Кърджалийския и отделно за Разградския район заминават парламентарните групи, които ще имат срещи с населението, ще ги изслушат - и в тюркоезичните, и в българските райони. Това се разглежда и като подготовка на сесията на Народното събрание. Други стъпки се предприемат най-различни. Въпросът е, че това е един проблем, по който е ... (неразчетено от стенографката) да има максимално широко съгласие и оттам роди ...(неразчетено от стенографката). Повтарям, тя се роди в другата консултация и ...(неразчетено от стенографката) много удобно пред останалите да приема предложението на др. Даскалова.

  Да изразим благодарност на другарите, които работиха по подготовката на този проектодокумент. 
   

  Току-що ние завършихме консултациите с другите обществени организации и сили и трябва да ви кажа, че не бяха леки. В този смисъл, че много от тях поставиха въпроса за своето естествено право да участвуват в едни общонационални преговори и търсене на общонационален консенсус. 
   

  Аз не предлагам сега да се връщаме към дискусията от тази сутрин. Бих предложил едно друго решение. Да си дадем малко време да поразмислим и да се посъветваме, в т.ч. вие с организациите и структурите, които представлявате, и ние с нашите ръководства - от страна на БКП и от страна на БЗНС, най-добре другарят Сендов ..., като бихме могли да излъчим, ако не възразявате, една по-малка група, която да проведе допълнителни консултации утре. Да не водим пленарни дискусии, тъй като това е технически по-трудно, за да стигнем до общоприемлива форма. Аз отбелязвам още веднъж във връзка с това заявлението, което днес направи професор Желев за това, че при определено разбиране вие сте готови да разговаряте с участието на другите обществени сили, а що се отнася до нас, БКП и БЗНС, то естествено е, че ние поддържаме, намираме за напълно оправдано желанието и тяхната готовност за участие в тези разговори. И както казахме днес, една общонационална "кръгла маса" действително трябва да бъде такава. Друг е въпросът кой какви позиции застъпва и поначало очевидно самото понятие "кръгла маса" предполага равенство на участниците и консенсус като единствено възможния начин за вземане на окончателни решения или приемаме за заключения. Бих помолил за вашето мнение по този въпрос, за да започнем работата на "кръглата маса" в условия, които действително сплотяват, а не разделят обществото, не поставят в по-добро или по-лошо положение който и да е от заинтересованите участници. 
  Така че воля за вашето мнение по този въпрос. 
   

  Ние най-напред бихме искали да разберем за кои други организации става дума. 

   

 • АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Например такава позиция заеха Българските профсъюзи, които нито са съгласни да бъдат представлявани от българската комунистическа партия, нито от Отечествения фронт, нито от някоя друга организация освен от себе си. Такава позиция зае категорично Комсомолът, който заяви, че той поначало ще преразгледа своята готовност за участие в националния диалог и ще се обърне към своята членска маса с призив да го подкрепи в бойкота на "кръглата маса", ако те не получат възможност директно и самостоятелно да участвуват. Това беше казано и от редица други уважавани организации, примерно Научно-техническите съюзи - организация, която има 300 хиляди членове и съществуват от над 100 години в България и претендира да не е партийна организация, а организация на българските техници, инженери, икономисти, специалисти и т.н. и желае да

участвува в дискусиите.
 

Така че действително това създава една друга ситуация.

 

Нашата идея беше сега да водим две паралелни срещи, като търсим на по-късен етап моста между двете, така да се каже, за да постигнем общото съгласие. Но се натъкнахме на отхвърляне на тази идея. Затова именно предлагаме да попреспим на ситуацията и да се върнем към въпроса.
 

Аз лично трябва да кажа, че при условия, че "кръглата маса" гарантира на всеки еднакви възможности, без той да се самоквалифицира или да бъде квалифициран по някакъв начин, че нейното основно правило е консенсусът, правата на всички участници биха били гарантирани и адекватни. Не е възможно някой да бъде поставен в неравно, неравноправно положение. И отпада необходимостта да се съизмеряваме и всеки да доказва какво е неговото влияние. Приемаме, че всички обществени сили еднакво са заинтересовани, независимо от това дали са нови, стари, по-малки или по-големи, влиянието не винаги се измерва с броя на членовете. Всички обществени сили са еднакво заинтересовани да стигнем до един консенсус и могат да дадат принос за това.

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Това дали са еднакво заинтересовани е също един въпрос.
 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Това ще покажат разговорите.
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Но вижте, по този начин се размиват всякакви граници. Утре Ловно-рибарският съюз ще поиска да дойде и да преговаря и всяка друга организация, Съюзът на писателите може да дойде да поиска да преговаря, може Съюзът на музикантите до поиска да преговаря. Това вече не е "кръгла маса". Аз разбирам, ако това е някакъв форум, където всички различни организации, образования, съюзи да изложат своите концепции, виждания под формата на една обмяна на мнения, но когато става дума за "кръгла маса" аз това нещо не го виждам и лично аз – не знам какво мислят колегите – не съм склонен да се съглася на такъв начин на процедиране.
Аз държа на становището, което беше изложено сутринта, защото какви решения могат да се вземат тогава? Това е също един въпрос.
 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Професор Желев, има различни организации, разбира се.
 

Има някои, които имат по-ограничен интерес към техниката, други – по-широк или глобален интерес. Това би могло да се отчете, разбира се. Но, да кажем, една организация като Българските професионални съюзи безусловно има глобални интереси. На нея не й е безразлична нито една от темите, които бихме обсъждали. Същото би могло да се каже за Комсомола - младежката организация, която представлявайки младежки интереси, ги представлява в целия спектър. Аз пас повтарям, че те категорично отхвърлят гледището, че партията ги представлява. Те казват, че това е една несъществуваща вече организация, за която става въпрос, че те са организация, която е автономна, има своя позиция. Между впрочем тук стана дума, те с много свои действия го показаха. Същото може да се каже за профсъюзите.

Има други организации, както, да кажем, научно-техническите, които биха могли да участвуват в обсъждането на едни или други аспекти на нашия дневен ред, по взаимна договореност. Примерно социално-икономическата програма.
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Аз мисля, че всички организации в България могат да участвуват в обсъждането на проблемите и в този смисъл и в тяхното крайно решаване, в изработването на общи виждания за реформите, за демократизацията на нашето общество, но това са друг тип неща. Тук ние говорим за "кръгла маса". Поради това не сме склонни да приеме това. Защо трябва да се смесват две нещо - желанието на една организация, което е много благородно, да участвува в този процес на демократизация със своите платформи, с митинга, който може да организира, с другите неща, които да направи, и "кръглата маса"? Всеки, който поиска, на "кръгла маса" моментално решава въпроса. Ами той може да няма концепция за това, може да няма какво да предложи.
Или пък това, което ми подсказва тук и Берон - да застанат на едната от двете страни.
 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Вижте, аз бих предложил следното. Да не говорим за страни, да говорим за участници, което не пречи на група участници да се организират, както вие сте се организирали, от една единна платформа. Защото, пак повтарям, те не са склонни да се считат за страна – примерно от нас и БЗНС, и ние не можем да ги накараме да го направят, нямаме основание за това, не е логично. А от друга страна, имат претенцията – и според мен основателно - да имат мнение и да имат какво да кажат по проблемите на нашето общество, поне някои от основните организации.
 

Въпросът, който поставя Луканов, е от принципно значение и аз смятам, че ние не просто ще преспим, за да помислим върху него. Ние, мисля, че или ще продължим "кръглата маса", или няма да я продължим. Мисля, че въпросът е такъв.

Имаше едно решение на Политбюро, което беше публикувано и в което съвсем ясно се разграничиха няколкото "кръгли маси". Това разграничение беше посрещнато като естествено от нашата общественост, защото там съвсем ясно се определяха разговорите, които ще бъдат проведени заедно с официалните организации, досега съществуващи, като разговори различни от разговорите, които ще бъдат проведени със Съюза на демократичните сили.

В този смисъл Вие в момента ни предлагате нещо, което е различно от онова, което публично беше предложено с решението на Политбюро. За нас е много неочаквано едно такова предложение, защото тези организации наистина в последните две седмици очевидно изживяват едно политическо развитие, което без съмнение засилва тяхната политическа самостоятелност. Аз съм склонен да се отнасям сериозно към техните декларации, а не просто като към някакви словесни изявления. Но тези организации - се ръководят от хора, които са номенклатурни кадри на Централния комитет. Кръстю Петков, който най-бързо и най-далеч отиде в разграничаването на професионалните съюзи и оттам номенклатурен кадър на Централния комитет. Сега излиза така, че Централния комитет събира своите хора, изпратени да работят в различни обществени организации, около една "кръгла маса" и редом с тях поставя и Съюза на демократичните сили. Въпросът не е в нашето субективно желание да разговаряме с вас или не. Въпросът е политически – как ние ще погледнем на хората, които вървят зад нас? как ще обясним на тези хора, че ние седнахме заедно с номенклатурата и се приравнихме с нея, за да разговаряме по въпросите, които вълнуват вас? Тези хора, които вървят зад нас, ни разглеждат като противна страна в един политически диалог на съществуващата номенклатура в момента.

Тези разговори – тук могат да се проведат много аргументи и аз смятам, че в един разговор, който бихме могли да имаме, ще успеем да изложим тези аргументи - на нашата "кръгла маса" са не просто от голямо значение за тези хора, които са седнали тук, а за онези хора, които ги няма, но които са готови утре, ако ги призовем, да излязат на улицата. А ако утре излязат на улицата, са готови да ни чуят. И те ще ни слушат дотогава, докогато ние твърдо и последователно отстояваме своята позиция да бъдем една от страните в двустранни разговори.

Вие също сте заинтересовани в нашето общество да има една обществена сили, която е в състояние да застане пред тези хора и да я слушат. Защото когато в Кърджали се е свикал този митинг и са се издигали тези лозунги, те са издигани и митингът се е свикал, защото там няма обществена сили, която е достатъчно конструктивна и заедно с това достатъчно уважавана, за да може да застане пред тези хора. Дайте да говорим за нещата, които са от взаимен интерес. Не подбивайте сами един шанс, който имате в лицето на хората, застанали на тази маса.
 

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието