Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Подготвителни преговори

между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности

НДК, зала № 6

18 януари 1990 година, начало 14:30 часа, край 17:00 часа

  Разрешете ми, уважаеми участници, да открия първото официално заседание на "кръглата маса" с участие на делегации на БКП, БЗНС, независими народни представители, представители на обществени организации, движения и съюзи. Искам веднага да подчертая, че нашите две делегации на БКП и БЗНС бяха убедени още по време на предварителните консултации и са убедени и днес, че провеждането на две паралелни срещи около "кръглата маса" не е най-доброто възможно и най-правилното решение. 

  Ние сме убедени, че "кръглата маса" може да изпълни своето предназначение, т.е. да съдействува за осъществяването на действително национален диалог в името на общонационалния консенсус, на съгласието по основни въпроси на нашата национална политика, изисква максимално широко участие на всички организации, сили и движения, които се изявяват днес в българския обществено-политически живот. 

  Ако трябва да търсим пример за възможностите на този подход, той е пред нас. Само преди няколко дни именно в такива широки рамки с участие на буквално всички обществени сили - традиционни, независими, нововъзникнали - беше проведена демократична открита дискусия по националния въпрос. Тази дискусия, организирана под председателството на председателя на Народното събрание даде възможност не само да се изразят всички гледища, всички алтернативи и подходи, тя даде възможност да се формира действително национално съгласие по един сложен и болезнен въпрос, и то в рамките на относително кратък период от време. Такова съгласие, което позволи на Парламента на свой ред да приеме Декларация по националния въпрос, подкрепена / и това е безспорно/ от огромното мнозинство на нашия народ, от всички негови слоеве и групи. Общественият съвет, смятам, че доказа необходимостта от национален диалог и национален консенсус, а също така и необходимостта той да се води на максимално представителна основа. И затова ние вярваме, че дискусиите, които водим с различните политически сили, в това число с организациите и движенията, представени днес тук, около тази маса, ще еволюират в такава посока - на най-широко възможно участие, най-представително участие, тъй като само в този случай участниците в диалога могат да претендират, че са постигнали национален консенсус. Никой поотделно и нито една от двете "кръгли маси" поотделно не може да претендира за това, да представлява националното съгласие, националния консенсус. Такова е нашето мнение. Затова ние бихме предложили днес да започнем дискусията, но да не считаме за приключил въпросът за формата на организация на нашата работа и да търсим пътища, да търсим рамките, които ще ни позволят да синтезираме общата гледна точка. 

  С тези няколко думи искам да приветствувам още веднъж участниците. Преди да дам думата на другаря Живко Живков, който пръв поиска думата, искам да предложа да завършим днес нашата работа в 16,30 часа, като се договорим за най-удобното за всички време за следващото заседание, а също така да вземем окончателно решение по тематиката. Ние изпратихме един вариант с другарката Даскалова, но той не обвързва останалите участници нито по темите, които са включени в него, нито по отношение на тяхното подреждане и приоритетност. Изразени бяха и други становища. Лично аз ги намирам за логични и обосновани. Така че бихме могли да се договорим по темите, а също така и по създаването на работни групи по всяка от основните теми, за да може да пристъпим към конкретна работа, тъй като поне на мен ми се струва, че ще ни бъде трудно при толкова голям брой участници да разискваме всички въпроси само на пленарни заседания. Необходимо е да имаме някакви предварителни разработки, които да бъдат след това основа за дискусия. Така че, давайки думата на другаря Живков, ще помоля другарите да вземат отношение и по този въпрос.

  Благодаря за вниманието и давам думата на председателя на Националния съвет на Отечествения фронт.

   РЕПЛИКА:

  Не би ли било добре преди това да ни кажете две думи за предобедното заседание?
   

 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Ако такова е желанието на участниците, аз мога да го направя. Искам да информирам с известно съжаление, че ние още не може да пристъпим към дискусии по същество на другата "кръгла маса", тъй като представителите на Съюза на демократичните сили поставят като предварително условие някои въпроси - за издаване на печатен орган на Съюза на демократичните сили, за предоставяне на помещения за неговата работа, а също така някои въпроси, свързани с достъпа до телевизията и радиото, или по-скоро регламентираният достъп.

Искам да информирам, че ние участниците от БКП, БЗНС и независимите народни представители намираме значителна част от тези искания за логични и основателни. След като у нас се зараждат нови политически сили, които започват да играят роля в обществено-политическия живот, след като ние стоим на принципите на плурализма, демокрацията, гласността, естествено е една политическа сила да има свой печатен орган, да има възможност да информира обществеността. При наше съдействие бяха осъществени разговори между представители на Съюза на демократичните сили и Обединение "Книга и печат" и беше постигнато съгласие да започне издаването на печатен орган на Съюза на демократичните сили. Вероятно това ще стане от следващата седмица. С труд, но все пак беше осигурен начален лимит от вестникарска хартия, като по-нататък вече нещата трябва да следват своя естествен ход, т.е. тиражът би трябвало да се определя и от материалните възможности и от читателския интерес.

Търси се решение на въпроса за помещение. Той не е лек въпрос, както знаете, в София. Ние се обърнахме към Столичния народен съвет и лично председателя на СНС, с молба да окаже такова съдействие и той осъществява контакти с представители на Съюза на демократичните сили. Предполага се, че поне временно решение може да бъде намерено в близките 2-3 дни.

Що се отнася до телевизията и радиото, нашето мнение е, че това са национални институции и въпросът за това, как се използват те за информиране на обществеността не може да бъде разискван в такъв контекст. Това е въпрос за статута на тези национални информационни институти. Той ще бъде разгледан в Парламента и очевидно тогава само и може би в рамките на дискусиите по подготовката на изборите би могло да се разисква такъв един въпрос.

Друг въпрос е този, за начина на отразяване на "кръглите маси" във и чрез телевизията и радиото. Този въпрос беше разискван. Ние се договорихме със Съюза на демократичните сили, че в рамките на онзи обем, в който ще се отразява едната "кръгла маса" двете страни ще участвуват при определяне на приоритетността на тематиката, която ще се застъпи, акцентите, които всяка от тях би искала да види в репортажа, тъй като репортажно ще се отразяват "кръглите маси", и изобщо да имат влияние върху съдържанието и характерът на материала, за да бъдат сигурни, че не се допуска никаква тенденциозност и небалансираност. Същото би могло да се приложи, ако го желаят участниците около тази "кръгла маса", и за нея. Другият вариант е да се доверим на Българска телевизия, като разбира се всеки участник има възможността и правото да отправя към нея препоръки или пожелания за това, кое счита за най-важно от казаното от него за включване в репортажните материали.

Ние си представяме, че отразяването на двете "кръгли маси", докато те заседават паралелно, трябва да става по абсолютно балансиран начин, да не се допуска привилегировано третиране на едната или другата.

Що се отнася до 4информирането на печата, договорихме се на другата "кръгла маса" да излъчим говорители, които след провеждането    на всяко заседание, да се срещат със средствата за масова информация и да дават необходимите сведения.
Трябва да кажа, че има доста силен натиск от средствата за масова информация да се предават изцяло и директно заседанията. Ние не се съгласяваме с това, не защото има какво да крием от обществеността, напротив - ние сме убедени, че тя трябва да получава адекватна, пълна, балансирана и обективна информация, а защото в края на краищата става дума за своего рода преговори, търсене на съгласие по едни или други въпроси. Логиката на преговорите изисква участниците да бъдат свободни от чувството, че /ако мога така да се изразя/ говорят за публиката, от стремежа да се печелят политически точки, а не да се разменят аргументи и да се дискутира върху тях.

И затова ние считаме, че успехът на "кръглата маса" до голяма степен ще зависи от поведението  на участниците - дали те участвуват главно с политическа цел, да покажат нещо извън залата, или участвуват с цел да постигнат споразумение в самата зала и около тази маса. И затова ние настояваме и продължаваме да настояваме начинът на отразяване да бъде, повтарям, и адекватен от гледище интереса на общественото мнение, и в същото време такъв, който да позволи спокойна делова работа.

Това е засега етапът, на който се намираме. Има определена провизорна среща, но среща в понеделник следобяд, н представителите на Съюза на демократичните сили потвърдиха това, че за тях решаването на поставените въпроси е предварително условие. Ние се съгласихме да отложим срещата. Не драматизираме това, макар, че едновременно изразихме съжаление за забавянето в работата на тази кръгла маса и затова, че ние не сме в състояние да стигнем до дискусия по същество.

И аз лично бих пледирал тук да се предпазим от тази опасност, защото, откровено казано, това продължаващо затъване в организационни и процедурни въпроси не повишава авторитетът на "кръглите маси" в очите на българското, пък и на международното обществено мнение, което проявява значителен интерес към нашата работа. И затова бих помолил и вие да помогнете да започне дискусия по същество и паралелно, в хода на тези дискусии и срещи, да търсим решение на въпроса, който вълнува всички ни, и нас тук ни вълнува, как да стигнем до общонационалния консенсус, до широките рамки на "кръглата маса", т.е. до единната "кръгла маса" в крайна сметка, или до единния резултат от "кръглите маси".

Другари, ако съм удовлетворил интереса, който се появи, бих предложил другарят Живко Живков да вземе думата.

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието