Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
/продължение/

   ЙОРДАН ОРМАНКОВ:

  Другарю председател, 
  Остана само един въпрос без отговор, моля да ми бъде дадена думата. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Заповядайте, другарю Орманков. 
   
   ЙОРДАН ОРМАНКОВ:
  Преди всичко бих желал да спра Вашето внимание, другарю председател, върху обстоятелството, че никой от нас тримата, вече разговаряме повече от 4 часа, не направи нито веднъж опит да квалифицира поне един от въпросите, които ни бяха отправени или да квалифицира застъпени становища по въпроси, касаещи дейността на представляваните тук, на "кръглата маса", обществени сили. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Това е защото сте два пъти по-издръжливи от другите хора ... 
   
   ЙОРДАН ОРМАНКОВ:
  Докато преди малко, и но е само преди малко, но на няколко пъти бяха правени такива опити да се квалифицират нашите отговори, или поне моите, като опити да се заобикалят въпросите като доказателство. Като аргумент, който потвърждава това се привежда обстоятелството, че някой е бил "специалист" по нещо. 
  В отговор на старши научния сътрудник Луджев, искам да прочета съобщението на МВР, което не съм написал сега, а то носи дата 26-и януари: 
  "Интересът към архивите на Министерството на вътрешните работи винаги е бил значително висок, но в последно време той се засили още повече. Без да обсъждаме причините за това, длъжни сме да подчертаем следното: 
  1. От дълги години е въведена практиката - при основателни искания да се представя възможност на гражданите за достъп и запознаване с интересуващите ги документи, съхранявани във фондовете на министерството. 
  От тази възможност досега са се възползували голям брой граждани по лични мотиви, както и много творчески работници, създали произведения в областта на науката, литературата, киното, театъра, публицистиката и пр., с висока научна, художествена и социална значимост. 
  2. С писмо на отдел "Пропаганда" - МВР, от 22-ри януари - това, което изброих преди малко, да не повтарям - Съюзът на писателите /и останалите/ бяха уведомени относно реда за ползуване на архивите на министерството. 
  В нега се посочва, че за да се създадат гаранции срещу опити архивните материали да се използуват за цели, несвързани с художествено-творчески намерения, исканията за достъп до дадена документация следва да бъдат отправени до началника на отдел "Пропаганда" със съответната мотивировка, чрез ръководствата на съответните творчески съюзи, организации и ведомства. 
  Гражданите, които имат личен интерес към архивите на Министерството на вътрешните работи, могат да отправят своите искания с писмена молба в свободна форма до архива на Министерството на вътрешните работи, ул. "6-и септември" № 29. 
  От Министерство на вътрешните работи." 
  Благодаря ви. 

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря Ви. Има въпрос от другарката Светла Даскалова. Бих помолил, другарко Даскалова, само за една реплика да направя, или едно съображение, въпреки че другарят Орманков хвърли лека сянка върху специалистите, или понятието. Бих само отбелязал, че и в бъдеще очевидно в апарата, обслужващ Висшия партиен съвет на БКП, бихме желали да имаме специалисти - и по въпросите на националната и социалната сигурност, които, разбира се, няма да имат нищо общо с функциите на предишните отдели на Централния комитет, но които биха помагали Председателството на партията да има достатъчно компетентно становище и по тези въпроси.
  Заповядайте, другарко Даскалова.

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието