Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

   

/продължение/

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Ако няма бележки по точка 9, предлагам да преминем към следващата точка. 
 

Точка 10. "Уведомяване на обществеността: 
 

- съобщения за българските и чуждестранни журналисти за работата на "кръглата маса" ще се правят в края на всеки ден само от говорителите на делегациите в определен час в Пресцентъра. Право на изявления по работата на "кръглата маса" имат и ръководителите на делегациите; 
 

- другите членове на делегациите и консултантите не правят изявления за пода на работата на "кръглата маса"; 
 

- по взаимно съгласие на делегациите могат да се провеждат и открити заседания на "кръглата маса"; 
 

- когато по телевизията се прави репортаж от "кръглата маса", монтирането става с участието с представители на делегациите."   

Текстът бе записан с общо съгласие. Как смятате: това не дава ли възможност за различно третиране, че монтирането става с участието на представители на делегациите. 
 

Да допуснем, че аз съм такъв представител, макар че нищо не разбирам от работата на телевизията, но започна въз основа на текста да претендирам как да се монтира част от изказване на СДС. Такова право не трябва да имам. Всеки има право да казва становището си за частта от материала, която засяга неговата делегация. Може би такова уточнение не е излишно.   

Иван Ангелов е подготвил следния текст: "представителите се произнасят само по начина на представяне на позицията на своята делегация. Строго се придържат към действителния ход на дискусиите."   

Да не се прави тенденциозен подбор на материалите от "кръглата маса".   

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Може би да не се записва: "строго се придържат", а като се спазва обективността или обективният подход и т.н. 
 

Текстът е следният: Представителите се произнасят само по начина на представяне на опозицията на своята делегация. 

Имам една бележка. Не ми харесва: "по телевизията се прави репортаж". Репортажът се прави за телевизията. Когато се прави по телевизията, това означава, че вече е направен.
 

Да бъде записано: "когато се прави репортаж за телевизията".
 

Ако се върна към края на първата подточка, ще кажа, че не ми харесва израза: "в края на всеки ден". Да бъде: "в края на всеки работен ден."  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Краят на фразата е: "като строго се придържат към действителния ход на дискусията." Да се запише: "като се спазва балансът и обективността", или като се придържат към изискването за балансираност и обективност при отразяване хода на дискусията."  

ТОДОР КЮРАНОВ:

Да се добави: "взаимно се придържат".

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Да се запише. Това е много хубаво.  

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Делегациите имат право по своя преценка да правят стенографски, магнетофонни и видеозаписи на заседанията на "кръглата маса", които обаче не подлежат на разгласяване чрез средствата за масова информация за срок до една година.  

 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Ще се правят видеозаписи и протоколи, за да има някаква документация. Дано се окаже от историческа значимост.  

 

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН:

Като се съберат още тълпи навън и като ни изхвърлят от тук, ще искат да знаят какво сме направили, за какво сме разговаряли.  

 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

В противен случай ще се получи "строго секретно - да са изгори преди прочитането."
 

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН:

Или ще отиде при другите архиви, които сега се горят.
 

БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

Обвързването със срок от една година не е много далновидно. Може да се наложи и по-рано да се ползват. При пълен успех може да се наложи и друго.
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Освен ако има друго съгласие между участниците в "кръглата маса4. Или може да се запише: "когато участниците в "кръглата маса" се договорят за друго."
 

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Не е ясен смисълът. Какво целим? Да запазим това в тайна ли ...?
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Може да се договорим за по-ранен срок. Може да се помисли и за друг запис: за по-кратък срок на огласяване, освен в случаите, когато делегациите се договарят за по-кратък срок.
 

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Текстът не означава това, че могат след две седмици, но е задължително след една година. Според текста трябва материалите да се пазят една година и да не се разгласяват.
 

ИВАН АНГЕЛОВ:

Освен за случаите, когато делегациите на "кръглата маса" се договарят за по-кратък срок.
 

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН:

Да не може едната делегация да използва материалите за свои нужди преди изтичане на годината.
 

ИВАН АНГЕЛОВ:

Ползването на материалите става само по взаимна договореност.
 

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Защо е необходимо да засекретяваме материалите за една година?
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Това не е засекретяване, а своето рода ембарго върху публикуването на материалите.
 

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН:

Въпросът може да го преразгледаме, ако има някакви съображения.
Какви са съображенията, за да има ограничаване?
 

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Какъв е смисълът?
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Смятам, че има определен смисъл. Ние говорихме за необходимостта да водим тези преговори в действително спокойна, дружелюбна и конструктивна обстановка, без която и да било страна или участник да мислят в този момент за публиката. Нашата цел е да говорим откровено, понякога да разговаряме рязко и остро, а също да влизаме и в професионалните подробности. Това изисква действително много спокойна обстановка. Ако искаме да постигнем именно такава атмосфера на разговорите, би трябвало взаимно да се предпазим от възможността нещо, което е казано, дори и в полемика, по време на "кръглата маса", да бъде използвано от едната или другата страна в даден момент с конюнктурни политически намерения, ако позволите така да се изразя. Тогава нашите разговори няма да бъдат такива, каквито би трябвало да бъдат.
 

Аз не съм автор на текста, но го поддържам Правилна е идеята публикуването на подробни записи от протоколите от "кръглата маса" да става по взаимно съгласие.
 

ИВАН АНГЕЛОВ:

Имахме предвид и следното. Или едната, или другата делегация в дългосрочния интерес на страната може да вземе позиция, която за момента не е популярна. Ако едната страна използва и разгласява това, тя дискутира другата страна. Това се имаше предвид. По текста нямахме никакви различия.
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

За нас е важен крайният резултат. За да го постигнем, много е важна атмосферата на разговорите.
 

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Съгласни сме, когато става въпрос за служебни и други тайни. Ако се има предвид използването на конюнктурни съображения, това може да става след като говорителите всяка вечер запознават обществеността.
 

Вие трябва да ни предупреждавате, когато се касае за някаква поверителна и друга информация. Ние не притежаваме необходимия опит в това отношение.
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Това непременно ще се прави. когато се налага да разискваме такава информация, ние ще молим дискретност.

 
 

Бележка на стенографката: Другарят Андрей Луканов помоли да се прекрати заседанието или да продължи работата без него, тъй като се налага по спешност да разговаря с Кърджали. Бе уточнено да се изчака другарят Андрей Луканов.
 

 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието