КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

 

14 май '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

    

  Национална кръгла маса

  Трето пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  14 май 1990 г., понеделник, начален час 18:13, закрито на 15 май в 1:45

   
    (продължение)

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Нашата делегация, ръководството на нашата партия не е консултирано, когато е регистрирано това движение, за което вие говорите. Доколкото аз съм информиран, то е регистрирано от съда по същата процедура, по която е действано към другите организации. Отговорността за тази организация носи българският съд, който вече действа независимо от нашата партия. Мисля, че бихте могли да ни повярвате, че поне тук ние не сме взели участие.

  Благодаря ви.

  П. СИМЕОНОВ: Ние още по-малко имаме участие в регистрирането на когото и да било. Смятам, че сега от нашата страна би трябвало да се вземе думата. Предлагам да дадем думата на Ивайло Трифонов.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: С удоволствие. Заповядайте, др. Трифонов.

  ИВ. ТРИФОНОВ: Благодаря. По повод на възникналия спор, който може да ни доведе доникъде, искам да напомня, че отмятането на 19-та страница в паспорта също е свързано с един психологически ефект върху нашето население, което ще го тълкува като следене кой гласува и кой не гласува. Тези хора, които се решили примерно да не вземат участие в изборите, по този начин ще бъдат принудени да нарушат своята воля. Така че и този начин за отбелязване има своите недостатъци от психологи­ческа гледна точка. Т.е. той напомня точно за тези времена и тези години, когато принудително трябваше да гласуваме, за да имаме 99.99 на сто блестяща изборна победа за една управляваща партия.

  По въпроса за опасността от гласуване на няколко места. На г-н Танев и на г-н Янков би трябвало да е известно колко стотици хиляди задгранични паспорти са издадени в България, колко български граждани имат освен обикновения паспорт и задграничен паспорт. На тях трябва да им е добре известно колко паспорта и документи за самоличност може да притежава един служител в органите за Държавна сигурност. Офицерите, както знаете, официално от БНА нямат граждански паспорти, а имат удостоверение, но някои от тях са запазили и гражданските си паспорти. Така че ние имаме голямо основание да считаме, че е възможно, независимо от волята на правителството и волята на ръководството на управляващата партия, в районите и в секциите да бъдат извършени масово такива нарушения. Затова подсказа манипулирането и фалшифицирането на сега изнесените избирателни списъци, за което се говори вече. Така че имаме всички основания да настояваме за този начин на индикация акта на гласуване. Това е между впрочем решение на Координационния съвет на СДС. И това, което изложи пред вас д-р Дертлиев, е колективно становище на организациите, членуващи в СДС.

  По въпроса за призивите и уверенията, че всичко било предвидено в това споразумение, че законът предвиждал всичко, бих подкрепил твърдението на д-р Дертлиев с маса примери за нарушение на Избирателния закон именно от кметовете, които са органи на държавната власт. Тези нарушения са свързани както със съставянето на секционните и районните избирателни комисии, а това са стотици нарушения, и трябваше най-остра намеса от председателя на Централния избирателен клуб на СДС г-н Симеонов пред Председателя на републиката и чуждите посолства, за да се предприеме една кампания от ЦИК за масова проверка на спазване на изискванията на закона и политическите споразумения на КМ, така също и манипулацията със списъците.

  Второ, заплахите, които тези кметове правят върху българското население, и агитацията, която те провеждат в полза на управляващата партия това не е ли нарушение на този закон и излизане на държавните органи извън обсега на техните права като държавни органи и заемане на еднозначна позиция по отношение на техните задължения.

  Един момент, който липсва в това споразумение, на който искам да обърна внимание. Той е свързан с неизпълнението на подписаните вече споразумения. В Споразумението за политическата система са поети задължения до средата на април на НКМ да се обсъдят основните положения за законопроекта за гарантиране сигурността на държавата, обществения ред, правата и интересите на гражданите. В светлината на този законопроект, който не беше обсъден, следва и задължението, нашата препоръка НС да приеме акт, предложен от правителството, с който да се определят категориите на цивилните лица, имащи право да притежават огнестрелно оръжие, и комисия към НС с участието на заинтересованите политически сили да осъществи контрол за неговото приложение. Не си спомням това да е направено. :

Освен това по предложение на ръководството на БСП, впрочем тогава тя беше още БКП, ние подписахме Споразумение за гарантиране на мирното развитие на прехода към демократична политическа система. В това споразумение в т. 8 се изисква да се повиши отговорността на правозащитни­те органи и една от тези повишени отговорности също не е реализирана. Това е за изземване на незаконно притежаваното оръжие. Ние нямаме информация дали този процес, дали тази акция по изземване на незаконно притежаваното оръжие е завършила. Кой може да даде гаранции за това?

Затова настоявам от името на федерацията на клубовете за гласност и демокрация в обсъжданото днес споразумение да се върнем към тези въпроси, към въпросите за правото на притежание на оръжие и към въпросите за изземване на оръжието. Изрично да се обърнем с политическо решение на участниците в КМ към съответните органи и ведомства да свършат това, за което вече ние сме се споразумели.

Благодаря.

П. СИМЕОНОВ: Г-н съпредседателю, очевидно е, че въпросът за мастилото се очертава като един спорен въпрос. Поради това искам да кажа, че въпросът не е в мастилото, въпросът е в сигурността, въпросът е в гаранциите, изработване на такива механизми, които да гарантират, че нашите избори наистина ще бъдат честни. И това е нашето вълнение. Координационният съвет на СДС взе решение за мастилото, тъй като това ни се струва най-доброто решение да сме сигурни, че изборите не са фалшифицирани. Ние не държим да бъдат индикирани българските граждани. Ние държим изборите да бъдат честни. Към това се стремим. И ако тук се предложи някакъв вариант, който да гарантира, че наистина ще се избегне това гласуване по няколко пъти, тази опасност ще бъде избягната, аз смятам, че ние наистина бихме могли да излезем от тази криза в обсъждането. Нека просто да търсим вариант. Сега впрочем има думата вашата страна.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви, г-н съпредседател. Преди да дам думата на Иво Георгиев, др. Пирински иска думата за реплика.

Г. ПИРИНСКИ: Репликата ми всъщност е във връзка с подготвителната работа в контактната група, където ние съгласувахме текста на споразумението и където не беше поставен еднозначно въпросът за това мастило като категорично становище на СДС. Аз бих се присъединил към онова съображение, което г-н Симеонов току-що изложи, да се постараем да намерим решение на въпроса, който по същество интересува всички ни. Кой е онзи начин, който може да ни осигури изключване на опасенията, за които става тук дума? Смятам, че такъв начин може да търсим и заедно с ЦИК, която, както знаем, има едно предложение вече направено. Но навярно бихме могли да продължим да търсим най-доброто решение, ако това, което сега като предложение, не удовлетворява.

И само още една реплика. Бих помолил и г-н Трифонов, и другите участници в това заседание на КМ да положим общи усилия да запазим дискусията в руслото на конструктивното, да насочим вниманието си към постигането на споразумение и подписването на текстовете, които сме подготвили. Изразявам това опасение във връзка с изложените от него констатации и оценки, които той направи, за манипулации във връзка със списъци и т.н., които не са подкрепени с каквито и да било факти. Нека да се въздържим от подобни констатации, които много лесно могат да ни доведат в една насока на дискусията, която да направи от нашето заседание отново едно безплодно заседание, и да се постараем да потвърдим тези договорености, които съгласувахме в контактната група, и да продължим да работим по онези въпроси, за които считаме, че сега още нямаме най-добрия отговор.

Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви, др. Пирински.

Д. ЛУДЖЕВ: Само една реплика, г-н Лилов.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, разбира се, заповядайте.

Д. ЛУДЖЕВ: Понеже се касае въпросът за обсъжданията, за да подкрепя тази идея за конструктивизъм, искам да изясня някои моменти по обсъждането. Вярно, че въпросът е обсъден в ЦИК. Очерта се фактически една малкоразрешима дилема. От една страна, има един прост начин на индикация, който, общо взето, е ефективен и се признава от всички специалисти, но е свързан с някои угризения от морално естество. От друга страна, имаме една възможност да приложим допълнителни комплексни методи за някакъв контрол, без някаква гаранция за пълна ефективност. Казвам това, за да поясня в какви граници се е движил спорът. Обсъдихме различни варианти и, за съжаление, не намерихме достатъчно компенсаторен механизъм.

Има някои предложения, които си позволявам сега да изложа, за да станат предмет на вниманието, които да голяма степен могат да изчистят някои поне възможности за нарушение.

Първото предложение е: при гласуването в списъка да се вписва ЕГН на избирателя, което ще даде възможност в срок от 2-3 дена да се провери доколко са направени нарушения.

Второ предложение в тази насока е издаването на отчислителни бележки да спре една седмица, примерно, предварително преди деня на гласуването, с някои изключения, които се изискват при спешни случаи, здравословни и други причини, което ще даде възможност за една сверка, пак по пътя на националната система за проверка да се сравнят списъците. При това положение би могло да се предвидят командировки и всякакви други движения, а който в края на краищата реши да не гласува, да се движи където си иска.

Има и някои други предложения, като например при секции, в които възникват силни възражения и подозрения за нарушения в изборния ден, да се направи повторно преброяване и други подобни.

Във връзка с паспортите фактически ясно е, че приемането само на гласуване с гражданския паспорт до голяма степен също е една от тези мерки. Останалите паспорти се елиминират. Възниква въпросът за военните и военните документи.

Очертавам тези проблеми само като възможност да се говори по тях. Но искам пак да повторя дилемата е доста сложна. От една страна, имаме една проста система, която осигурява висока степен на ефективност, от друга страна, има комплекс от мерки с голяма трудоемкост, които осигуряват засега поне по-малка степен на ефективност. Затова контактната група не можа да стигне до някакво положително решение на въпроса.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви, г-н Луджев. Иска думата за реплика Филип Боков.

Ф. БОКОВ: Благодаря, др. председател. Аз още преди г-н Луджев да вземе думата исках да споделя някои мисли в тази насока. Мен ми се струва, че най-ефективен начин, за да се гарантира избягването на двойното гласуване, е да се осигури присъствието на всеки гласоподавател само веднъж в избирателните списъци. И мисля, че това може да се проконтролира. Това е първото.

И второто, доколкото си спомням, в Споразумението за Закона за изборите беше предвидено тогава, когато се дават бележки за гласуване на друго място, това специално да се отбелязва в избирателните списъци. А и в самия закон ми се струва, че фигурира изискване, когато се дава бележка за гласуване на друго място, лицето, което взема такава бележка, да се заличава от съответния избирателен списък. Така че пътят едва ли е толкова сложен, колкото ние тук си мислим. Ако има и компютърна техника, списъците да се правят на основата на системата за гражданско състояние на хората, ако осигурим присъствието на всеки гласоподавател само по веднъж в избирателните списъци, всяка опасност, за каквато говори д-р Дертлиев, може да бъде избегната. Тогава, през тези години, за които той говори, е било много по-трудно да се осигури една такава система. Сега това може да бъде направено. Това, с целия комплекс от мерки, които се предвиждат за споразумението, което ние сега обсъждаме, ще бъде достатъчна гаранция да се избегне двойното гласуване. Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря, предоставям думата на Иво Георгиев.

И. ГЕОРГИЕВ: Аз искам преди всичко да изразя нашето съгласие с текста на предложеното споразумение и да уверя участниците в КМ, че нашата организация като организация, освободена от пряко­то участие в изборите, като неполитическа организация, ще окаже пълно съдействие за организирането действително в нашата страна на едни честни и свободни, и справедливи избори. Ние ще окажем необходимото съдействие на обществените съвети при осъществяване на необходимия контрол над тези избори. Смятам, че в организациите има достатъчно честни и справедливи млади хора, които не са обременени от миналото, и те ще окажат необходимото съдействие на тези съвети.

Явно, че възникна едно противоречие, което аз бих желал да засегна, противоречието по начина на гласуване. Моето лично убеждение е, че могат да се измислят много по-добри и ефикасни начини за контрол при гласуването, отколкото предложеният. Искам да изкажа моето съжаление към това предложение за този начин на гласуване. Искам да подчертая, че то не импонира на моите виждания за демократични избори, то не импонира на моите виждания за свобода на личността. Смятам и съм сигурен, че то не импонира и на болшинството от членовете на нашата организация и на нейните привърженици за организирането на едни действително свободни и демократични избори. Трудно бих подписал споразумение с такъв начин на гласуване.

Вземам думата да отправя една молба към участниците в КМ и към ръководителите на делегациите на двете политически сили, а също и към БЗНС: измислете по-цивилизован, по-интелигентен на­чин за контрол върху изборите. Казвам това, д-р Дертлиев, аз лично много ви уважавам като един от младите хора на масата, този начин няма да бъде одобрен от болшинството млади хора в нашата страна. Моето предложение е да се потърсят други начини за контрол, с необходимите технически средства и действителни гаранции за честни и свободни избори.

П. СИМЕОНОВ: Г-н Лилов, може ли да предложа нещо, развивайки една мисъл на г-н Боков, хората да присъстват веднъж в списъците? Да помислим ли по какъв вариант? Сега в списъка не се предвижда включването на ЕГН. Да се предвиди в списъка ЕГН. При гласуването също да се отбелязва ЕГН. Но всичко това да бъде вкарано в компютър и да се създаде национална компютърна система за вкарването, ако смятате, че това е по-евтино и по-бързо. Ние правихме някои изчисления и работата е доста трудоемка, но това също дава някои гаранции за неповтаряне и неповторно гласуване. Просто развивам мисълта на г-н Боков, че тя изисква да се вкара всичко в национален компютър и политическите сили да могат да разполагат с тази информация.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви, г-н Симеонов. Бих желал да направя следното предложение, тъй като виждам, че всъщност този е единственият въпрос, по който ние нямаме консенсус. Дали няма да бъде добре да направим една почивка и да помолим контактната група да обсъди всичките направени тук предложения, включително и вашето последно предложение, и да продължим примерно след половин час, за да можем тази вечер да подпишем този толкова важен документ.

П. СИМЕОНОВ: Напълно съм съгласен с това нещо. Но нека набързо да бъдат поставени, ако има, и някои други въпроси.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Добре, нямам възражения.

П. СИМЕОНОВ: Значи само ако има други въпроси по текста. Думата иска Румен Воденичаров.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Заповядайте, г-н Воденичаров.

РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ: Без да омаловажавам обективността на метода, който беше предложен от г-н Дертлиев, аз, като химик, който поне допреди четири месеца е практикувал своята професия, бих могъл да уверя и двете страни на тази маса, че няма багрило, което да не може да бъде разтворено или чийто цвят да не може да бъде променен, ако се промени киселинността на средата. Там, където това не може да стане, то се постига по механичен начин. Освен това българският народ е показал, че има заложби за химия, има заложби за т. нар. фолклорна химия. И това, което се получи след индикирането на бензина, мисля, че може да убеди всички нас в това. В резултат на развитието на такава фолклорна химия изчезна лимонтузуто и лимонената киселина в повечето от градовете по едно време. А пък с биотехнологиите работите стоят още по-добре. И само държавният монопол върху спирта ни пречи да реализираме значителни постъпления в чужда валута от българските работници в чужбина.

Аз бих искал да насоча вниманието ви в една друга посока. Лично за мен мастилото, за което стана дума, това е международният контрол. Той трябва да бъде нашата профилактика. Той за пръв път ще бъде в такъв обем. Затова искам да внеса две малки поправки в т. З на стр. 4 от Споразумението за провеждане на изборите. В т. З е казано: „Министерският съвет чрез МВР да покани гости, представители на парламентите на страни, подписали Заключителния акт на Хелзинки, както и от Парламентарната асамблея на Европейския съвет, Европейския  парламент, Интерпарламентарния съюз и други организации". Бих предложил да се добави: ,,...и други организации, имащи отношение към упражняване на изборни права или на човешки права." Тъй като би могло да бъде поканен например Ловно-рибарският съюз на Бавария.

И втора забележка с предложение за допълнение. „На поканените се осигурява свобода на движение в страната и свобода на общуване с всички политически партии, изборни коалиции, независими кандидати". Бих искал да добавя „и техните избиратели", тъй като основното условие на провеждане на честни избори е, първо, свободен достъп на кандидата до избирателите, а също така в момента на изборите, а и в деня преди изборите, свободният достъп на чуждестранните гости, или да ги наречем наблюдатели, до всички избиратели. Те трябва да имат възможност да почувстват общественото мнение и да провеждат интервюта с избирателите.

Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви, г-н Воденичаров. Кой желае още думата?

П. СИМЕОНОВ: От наша страна по други въпроси желае думата Любомир Павлов.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, заповядайте, г-н Павлов.

Л. ПАВЛОВ: Искам да акцентирам върху следното нещо. Тук се постави въпросът за това, защо България в момента се поставя по-близко до практиката в Никарагуа, отколкото до практиката в Швейцария и във Франция. Аз просто искам да заявя, че ние нямаме никаква вина, че с досегашното си управление управляващата партия е поставяла България пред очите на световната общественост и пред собствения си народ по-близко до Никарагуа, отколкото до Франция и Швейцария. Това от една страна.

От втора страна, въпросът за доверието и за това, за което ние настояваме. Ние настояваме за гаранции, за достоверност на изборите. Това недоверие не е недоверие към обикновения гражданин, който може да отиде в магазина да си вземе втори и трети паспорт и да гласува заедно с него. Това е недоверие все пак на една власт, която досега не е дала основание, че може да й се има пълно доверие в тези избори. И затова, ако вече БСП наистина претендира за обновление, не би трябвало да има нищо против да се приеме един метод, който да дава пълни гаранции за достоверност на изборите.

И във връзка с това аз смятам, че СДС настоява за пълни гаранции и за пълна достоверност за честни избори. И една организация, партия или коалиция, която е уверена в изборната победа, както е СДС, не би трябвало да бъде против това, изборите да бъдат двойно и тройно гарантирани, да бъде гарантирано, че резултатите са достоверни и изборите честни. Отделен въпрос е дали това трябва да бъде единствено с мастило, но засега никой не е предложил някаква друга методика, която да гарантира абсолютната достоверност на изборите, която да не е много скъпа на българския данъкоплатец и която да е достатъчно ефективна.

Благодаря ви.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: И аз ви благодаря. Бих желал да кажа една дума, понеже вие ме репликирате. Току-що г-н Воденичаров ви доказа и на вас, и на нас, че този метод, който вие защитавате, не дава пълна гаранция, за която вие пледирате. Мисля, че всички чухме съображенията на един специалист в областта на химията. Няма пълна гаранция в този метод.

РЕПЛИКА: Дайте да направим един научен химически семинар.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Моля, моля, нека да се уважаваме, когато работим.

И второ, колкото и сурови, бих допълнил, необективни да сме към партията, която наистина ръко­водеше досега страната ни, не бихме могли да твърдим, че тя е довела страната до гражданска война. В България няма гражданска война. И това го вижда целият свят. Надявам се, че това е ясно и за КМ.

Благодаря ви.

П. СИМЕОНОВ: Аз се обръщам с една молба, ако има някакви други въпроси, вън от въпроса за индикацията. Михаил Неделчев желае думата.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, заповядайте, г-н Неделчев.

Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към първа страница 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието