Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

7 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

7 февруари 1990, начало 9:00 часа, край 11:13 часа

   /продължение/ 

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря на академик Сендов. 
  Смятам, че по въпроса за мирния преход на тази "кръгла маса" няма никакво различие. Никой не желае с кръв, с оръжие да променя нещата, защото знаем какви могат да бъдат крайните резултати от такъв "преход". 
  Тъй като давам на втори човек от другата страна, запазвам правото след това за 2 наши изказвания да предоставя думата. 
  Има думата министър Светла Даскалова. 
   
   СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:
  Благодаря Ви, д-р Желев. 
  Ще бъда съвсем кратка. 
  Първият въпрос - какви са пълномощията на нашата "кръгла маса". Мисля, че по този въпрос ние отдавна, още на първите наши заседания, се разбрахме. "Кръглата маса" има широки пълномощия да разисква, да решава въпроси и да стига до консенсус по дадени въпроси, а не само тук ние да си приказваме, и аз съм съгласна и вече няколко пъти го казвам, че въпросите трябва да ги решаваме вече един по един и да стигаме до съгласие по тях. 
  Мисля, че не сме никакъв "симпозиум", никакъв "семинар". Или сме "кръгла маса", на която ще решаваме политическата система в нашата страна, или да станем и да излезем от тази "кръгла маса". Друго становище аз нямам по този въпрос. 
  Конкретно по въпроса, който вие поставяте и искате ние днес да обсъдим. Става въпрос за разпускане на партийните организации по месторабота. По този въпрос партията в своя Устав е взела свое становище как да се самоопределят партийните организации. Това си е нейна работа. Този въпрос за нас е национален въпрос и ще се отнася не само до Българската комунистическа партия, а до всички партии. И вярно е, че ние ще запишем в закона за партиите, според мен, един текст, че всички партии ще имат право да образуват своите политически организации само на териториален принцип и не по месторабота. Така мисля. Тогава вече ще има законова основа. Но засега аз поддържам това, което БЗНС вече няколко пъти изрази - че трябва да се разпуснат партийните организации по месторабота, тъй като такива нито една друга партия в нашата страна няма. Твърдо съм на това становище и го изразявам още един път. То е включено и в програмата на БЗНС. 
  Това, което каза академик Сендов, че този въпрос се решава с разделяне на партията от държавата, това важи за всички партии. Всички партии трябва да бъдат разделени от държавата. Той е общ въпрос. 
  Вторият въпрос, който е много важен и който ще следва тези дни да решим, е въпросът, наистина, за изборите. Аз вчера го казах - два са важните въпроса: какво правителство ние сега трябва да изградим и кога да бъдат изборите. Интересите на България, още един път го повтарям, диктуват тези избори да бъдат през м. май - колкото може по-бързо да бъдат тези избори. 

  РЕПЛИКА:

  Даже и април.
   

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

  Сега Народното събрание е едно събрание, което, както Вие се изразявате, е назначено събрание. Ние трябва да му предоставим, според мен, само правото да измени сега Конституцията, за да може да се проведат изборите, да приеме закон за изборите и за партиите, и да се разпусне. И като се разпусне, тогава вече "кръглата маса" може да играе и ролята на един парламент. Така го виждам аз.
  Благодаря ви.

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря на министър Даскалова.
  Давам думата на Крум Неврокопски, от Българския земеделски народен съюз "Никола Петков".

  Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието