Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

7 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/продължение/

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря на Гиньо Ганев. 
  Все пак да пристъпим, съпредседателят ако не възразява, към разискването на въпроса, за който стана дума. Ние имаме хора, които са готови да излязат по този въпрос с конкретни виждания и предложения. 
   
   ГИНЬО ГАНЕВ:
  Д-р Желев, не е ли по-целесъобразно да се възпроизведат на глас въпросите, които според комисията са останали открити, и на базата на това да се тръгне да се разисква, без разбира се, да се чувствува задължена "кръглата маса" с тази поредица. И ако вие сте съгласни с това, аз да прочета тъкмо тези въпроси, за да напомня кръга от открити още проблеми. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Бих помолил преди да вземем решение за такава процедура, ако мога да кажа нещо за 2 минути. 
  Струва ми се, че се намираме в един много възлов от процедурна гледна точка въпрос, тъй като подготвените документи очевидно са само едно предварително начало или една предварителна частична основа, за да може да имаме документ за съгласие или споразумение по политическата система. 
  Този списък от въпроси, който е приложен, наистина е доста разгърнат, но и в него не са включени всички въпроси, които би трябвало да се имат предвид при едно наистина смислено споразумение, което да реши основните въпроси на прехода към политическа система, която желаем. 
  Имаме и заявените изказвания от вчера и по-миналото заседание на Кръстьо Петков, на митрополит Климент, които пак, доколкото разбирам, имат отношение към политическата система, към въпросите, които трябва да фиксираме и най-накрая имаме нашият неизбежен дефицит от време, изключително краткото време, с което разполагаме за работа. 
  Моето предложение би било следното: да дадем възможност за 2 до 3 изказвания от всяка от страните на "кръглата маса" по това, как те разбират най-бързото доработване и кои най-съществени въпроси счита, че би трябвало да намерят ясно отражение в документа, който подготвяме. Да се посъветваме с вас как да ускорим доработването на самия документ. 
  Аз се връщам към вчерашното си предложение за една контактна група, не толкова на равнище редакционна, а на отговорни представители на политическите сили около "кръглата маса", по 3-4 от всяка от страните, които до края на седмицата да могат да доработят документа, имайки предвид всички изказвания, всички мнения и въпроси, които са били поставяни на "кръглата маса" и да могат да ни докладват един много по-завършен документ и по-ясно откроени различия, противоречия и открити въпроси, по които бързо да можем да вземем отношение на следващото заседание. 

  Тъй като, другарю Желев, искам да споделя тази загриженост, която се чувствуваше от всички, с които говорихме преди тези две заседания, които проведохме вчера и днес, че "кръглата маса" не се движи достатъчно бързо към животрептящите проблеми, които са и на политическата система, и на икономическия живот, и на ускоряване на процесите на преустройство.
  Последният момент, който бих си позволил да отбележа е все пак са документите на Четиринадесетия извънреден конгрес, в които има много ясни и доста разгърнати постановки за разбирането на партията за политическата система, която би следвало да бъде предложена като модел, към който да се стреми българското общество. Този модел от наша страна е предложен. Ние считаме, че би следвало достатъчно адекватно да бъде намерено отражение на тези наши постановки и в споразумението, доколкото по наша преценка, поне, те се споделят като принципни постановки практически от всички сили около "кръглата маса". Не бих искал да навлизам в конкретности, защото това отнема време, но моята молба и предложение към Вас е да дадем възможност за 3 до 4 изказвания от всяка от страните. Това би ни заело някъде докъм 10,00 часа навярно времето, и тогава да преценим как да доработим документа.
  Благодаря ви.

  Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието