Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

23 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  23 януари 1990, второ заседание, начало 17.00 часа

   

  /продължение/

   

  КРУМ НЕВРОКОПСКИ: 

  От името на делегацията на Български земеделски съюз "Никола Петков" изразяваме желанието да стоим в рамките на блока "Политическа система" при разискванията. 
  Темата "Политическата система" е с много аспекти и много значение се отдава на нейното изграждане и нейното интерпретиране в теоретичен план не би отговорило на нуждата да се окажем достойни на задачите, които си поставя националната "кръгла маса" и изграждането на демократично общество. 
  Според нашата делегация, схващането да се дава на дискусията по-конкретен характер, е правилно, а това означава да говорим по определени проблеми, а не да излагаме платформи, които имат декларативен характер и включват едва ли не всичко - така, както направиха някои, за съжаление, от представителите на обществените организации. Те по-скоро изявиха желание да си представят платформите в един пропагандистки стил, който в никаква степен не допринася за тяхното представяне, за каквото те претендират, че стоят на "кръглата маса". Още повече, може би без основание, според тях говорителят на Съюза на демократичните сили изложи съображения защо ние смятаме, че тяхната позиция не може да бъде друга, освен тази на отсрещната страна. 
  Уважаеми другари, другарки, уважаеми господа, 
  Всички тук сме обединени около идеята да се осигури по мирен начин преход от тоталитарната система, както казваме общо, към демокрация. Всеки знае от нас защо това трябва да стане и особено присъстващите тук, и защо не трябва да позволим това да стане по немирен начин, ако бих могъл да се изразя така. Но за да стане това, необходимо е да бъдат премахнати определени органи от тоталитарната система. И аз бих ползувал най-легалния израз, не както представителя на радикал-демократическата партия, който по съдържание и моя израз съвпадат със същия разбира се, но да се освободим от онези органи и структури, които очевидно пречат на напредъка към изграждане на демократично общество. 
  Аз споделям нейното схващане, че не може да говорим за изграждане на демокрация, на демократично общество, преди да се освободим от тези структури, които пречат, ако разбира се, всички, които стоим около "кръглата маса" сме обединени от искрената идея да се стигне до демократично общество. Но самото изграждане трябва да започне с разграждането в практически план, защото иначе на практика се получават много лозунги: "разделение на властите", "парламентарна демокрация", "пътят към демокрация", "правата на човека", но нашата задача на националната конференция, както я разбира нашата делегация, е в това: в практически план какво трябва да се направи, за да се стигне за това. 

  Ние считаме, на първо място, че запазването на репресивния апарат е най-голямата опасност, която съществува в нашата страна, с оглед на позицията за мирен преход към демокрация. Свидетели сме на снижаване на градусите в нейните най-ниски предели по националния въпрос, но едно повишение, вие може да помислите и да схванете този репресивен апарат какво би направил и каква спирачка той би се оказал в прехода ни към демокрация, за да не влизаме в подробности на какво той е способен. Като се спирам на този въпрос, аз искам да помоля присъстващите: нека някому да не прозвучат нашите думи, че като сложим в обръщение в нашето изложение известни позиции, които разобличават престъпния характер и действията на тези тоталитарни репресивни органи, да не прозвучат като пропагандистки маниер, защото разобличаването им и изнасянето на данни, свързани с тяхната дейност ще позволят да се убедим и да се обединим около нуждата да бъдат премахнати и най-леко казано, да се освободим от тях. Защо?

  Новото ръководство на Министерство на вътрешните работи, имам чест да заявя от нашата делегация, че със смяната на старото ръководство се яви проблясък на надежда, че най-после ще почне така наричаното от всички ни "разграждане" на тези органи. Очевидно тяхното разграждане е дошло време да започне не утре, а още днес. Съществува реална опасност, казвам реална опасност да преградят пътят на демокрацията в условията на специална ситуация. Това в значителна степен, или в решаваща степен, може да бъде пречка и опасност за демокрацията. И аз казвам от името на нашата делегация, че това важи не само за нас, които сме преследвани от тези органи, но то важи в не по-малка степен и за вас. Те представляват реална опасност. Така схваща нашата делегация. И във връзка с това нека ми позволите да се спра по-конкретно.

 Свидетели бяхме в най-близката ни история, когато с разгромяването през 1947 г. на организационните структури на Българския земеделски народен съюз обединен "Никола Петков" и последвалото го разрушаване на организациите на Българската работническа социалдемократическа партия, всъщност започна и утвърждаването на господството на Комунистическата партия в целокупния икономически, политически и духовен живот на нацията.
Известно е на всички, че опора на всичко това бе репресивния апарат и неговите органи, и преди всичко органите на Държавна сигурност, прочута със своята печална слава.
Добре се знае днес от всички, че с обесването на големия син на българския народ Никола Петков се отвори широко вратата на безумието и насилието и започна преследването на неговите десетки хиляди привърженици и последователи, и изпращането им в концлагери и затвори. Извършено бе едно тежко и непростимо политическо престъпление, чиято жестокост всички днес чувствуваме, виждаме и осъждаме. Затова отменяването на позорния и антинароден закон в миналото, днес с който бе възстановена политическата дейност на Българския народен земеделски съюз "Никола Петков" се посреща от българската общественост със задоволство и удовлетворение.
Във връзка с това ще ми позволите да се спра по-конкретно върху най-належащия от въпросите, според нас, опиращ както посочих до политическата система, в нейното съграждане, това е въпросът за репресивните структури, които планомерно и целенасочено, със средствата на насилието и принудата осигуряваха всевластието и всемогъществото на тоталитарната система, на основата на поддържания всемерно вледеняващ страх в народа, в който се крепеше и растеше режимът и системата.
Следователно на тази основа апаратът, наричащ себе си "Държавна сигурност" се открояваше като насилнически, служещ си със средства и методи, стигащи до жестокост и безчовечност. По същество тъкмо този апарат, а не някой друг, гарантираше съществуването на авторитарната деспотична система. Тъкмо репресивния апарат организираше погромите срещу нас и издевателствата върху беззащитно арестуваните, и обявяваше същите неоснователно и безпричинно като врагове на народа и лепваше щампата "контрареволюционери". А днес е знайно, че последователите на Никола Петков попаднаха в клещите и душегубките на Държавна сигурност, на репресивните органи, само заради демократически убеждения и безпределната си преданост към идеалите на свободата, демокрацията и народовластието.
Повдигнатият въпрос за деполитизацията на тези органи, на структурите въобще в рамките на политическата система, според нас, на първо място, заслужава внимание следното:
Освобождаване на тези институции от партийния контрол и ръководство в практически план. Защото трябва да подчертаем и сега, тук, на "кръглата национална маса", че досега, а и сега, понастоящем те продължават да бъдат звена от тоталитарната система, подчинени единствено и изключително не на друг, а на партията, макар и променена след 10-и ноември 1989 година. Тук водачът на нашата делегация отдаде значимото на оня раздел, на онова дело, с което се туриха първите стъпки на проблясъците на изграждане на ново демократично общество, за което ние ратуваме и милеем.
С оглед на това именно възниква въпросът как обаче да се извърши самата деполитизация на тези органи? То не е само приказка и лозунг. Деполитизация на органите на МВР, на структурите им, на органите им, на Министерство на народната отбрана, на съда, но практически как трябва да стане и то в рамките на репресивния апарат? Според нас какво трябва да стане:
Като се започне с изграждането на наново, из основа на нови структури в системата на Министерство на вътрешните работи въз основа на принципите на така наречена "политическа неангажираност". В случая ние не боравим с понятието "независимост", на независимост на тези органи, нито с понятието "политическа независимост" на същите.
Според нас не би могло да не се съобразява, че в едно силно политизирано общество, с демократично възпитание, може да се очаква, че тези органи могат да бъдат аполитични и стоящи вън от обществото. Това най-малкото би било несериозно. Ето защо те не могат да нямат убежденията си, тези органи, политическият мироглед и симпатиите си към една или друга политическа формация, без наличието обаче на политическа ангажираност, която по същество ще представлява формално не членуване в която и да е политическа партия или организация. Просто според нас ще съществува забрана да се членува в каквато и да било политическа структура.
В светлината на такова разбиране, със служенето в такива органи, политическата принадлежност на българските граждани е без значение и трябва да бъде без значение щом става дума за служба в интерес на цялата нация и целия народ. Принципите на политическата неангажираност ще могат с известна доза надеждност да отстранява пристрастието и толерирането на когото и да било, независимо от неговата принадлежност и произходът му. Политическата неангажираност на тези органи, на органите на Министерство на вътрешните работи, след като се освободим от Държавна сигурност, ще осигурява при това положение при всяка политическа ситуация, която може да настъпи, да могат те да играят положителна роля за вътрешна сигурност и стабилност в обществото.
В практически план, в заключение, задачата е да се започне и то незабавно с разформироването на органите на Държавна сигурност, тъй като техните функции отпадат в основни линии при демократизирането на обществото, още повече когато независимостта и държавният суверенитет са надеждно гарантирани от Народната армия.
Разбира се тук трябва да се подчертае, че деполитизацията на Българската народна армия трябва също да започне в духа на нашите национални и демократични изяви за благото на народа и Родината.
Деполитизацията на съдебните и прокурорските органи е друга тема, поради особеното положение, което те заемат като специализирани органи в държавните структури. Изискват специално внимание и проучване, което в рамките на пленарното заседание, тук, не би могло да стане, а това може да се осъществи в съответните комисии, които ще бъдат създадени и да се открие дискусия по този въпрос.
И една бележка в заключение. Заедно с този въпрос, който ние смятаме според нас да бъде споделен от националната "кръгла маса" като необходимост да се пристъпи към реорганизация, към ликвидация, към освобождаване от тези репресивни органи, смятам, че в блока "политическа система" на второ място по значимост делегацията на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков" поставя премахването на партийните организации, с една бележка: на местоработата. Някои от участниците, за наше учудване, просто не взеха позиция, по понятни причини, някои отбягнаха, а други застанаха на една очевидно правилна позиция - представителите отсреща на Българския земеделски народен съюз. Ние обаче искаме с две думи да кажем нашата позиция. В практически план - демонтиране на партийните организации на място е приказка. Според нас най-силният белег за така прокламираното отричане от вас, представителите на Българската комунистическа партия, за необходимостта да се премахне срастването на междупартийната номенклатура, ако щете между партийната власт, ако щете между партийните органи и държавните структури, е необходимо във всички случаи да се премахне това болестно състояние - съществуването на партийните организации по места. Не е необходимо да ви убеждаваме, че в източноевропейските страни, където демокрацията направи по-решителни стъпки по известни нам всички причини, тук у нас се поставя дискусионно все още. Та кого вие бихте могли да убедите, или ние, българският народ, щом ще останат на място партийните организации, които са най-сигурният белег за срастването, а вие си спомняте, че в доклада на първия сегашен държавен ръководител, председателя на Държавния съвет - Петър Младенов, го казва, че най-опасната язва за нашето общество /мисля, че и представителят на делегацията каза/ срастването на органите на Държавна сигурност и партията са именно по време на живковизма, а сега това съществуване може да се излекува с едно: като това болестно състояние се премахне по много лесен начин - да се прекрати тяхното съществуване.
Благодаря ви за вниманието.
 

Благодаря. Сега предлагам, другарю Желев, да дам думата на двама оратори от другата квота, ако не възразявате?
 

Не възразяваме, още повече, че ние пресрочихме.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието