Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

16 януари '90 
1 2 3 4 5 6 7

 

Предварителни преговори

между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

Зала "Запад" на Народното събрание

16 Януари 1990 г., начало 14.30 часа

 (след почивката) 

/продължение/ 

ПЕТЪР БЕРОН: 
Другарю Луканов, 
Аз съм съгласен напълно, че с въпросите, с които толкова време загубихме, особено от Вашето ценно време, са изключително дребни в сравнение с грамадните въпроси, които сме се наели да решаваме. Това просто са трохи. Но те са именно показателни и за отношението на отделните страни към решаването именно на такива частни и дребни въпроси, показателни са за цялостната атмосфера, която цари в държавата. И ние виждаме, а и хората видяха, за жалост, както каза академик Сендов, ще го опишат широко по света, което няма да е в полза на никого, ще опишат кой държи всичките неща, кой седи върху чувала с благата и кой как ги дава едно по едно, с колко настоявания, с колко трудности, с колко процедури. Колко е трудно да се вземе от тоталитарната държава нещо, върху което тя е седнала, не го пуска. 

Смятам, че е във Ваш интерес да решите лесно такива въпроси, защото с едно драсване на перото може да ги решите. И вие, и ние го знаем пределно ясно. Не да ни изпращате да се разправяме с едно мразено от цяла България лиже наречено Карамачев, което възглавява едно мразено от всички журналисти и литературни дейци учреждение, срещу което смятам, че в най-скоро време ще се вземат мерки. Ние не желаем да разговаряме с Карамачев, а желаем да му се нареди да даде това, което е договорено тук. 
По въпроса за състава на нашата делегация. Другарската Даскалова прави правилна забележка. 

Извинявам се, че пропуснахме, д-р Желев беше болен и затова аз вземам думата, за да кажа това, което решиха другите, понеже го замествах сутринта на заседанието. Ние приехме междувременно зелената партия в нашите редици. Вече станахме 12 предприятия. И техните трима делегати също бяха включени в нашата делегация. Имахме желанието да съгласуваме това в началото на заседанието и пропускът е наш, че не го съгласувахме, поради бъркотията, която настана. Това е една от следващите точки, за които бихме искали да се съгласите, защото числеността на нашата делегация се увеличи на 37. Що се отнася до останалите лица, те са наши експерти, които са се вмъкнали заедно с голямата група журналисти и понеже им е много интересно това заседание, смятат, че ще бъдат полезни са останали. Използували са намалението, за да останат на нашето заседание. 

Смятам, че на следващото заседание нещата ще бъдат стриктно уредени и ние ще бъдем 37 души. 
Благодаря ви.  

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Участниците могат да се сменят във връзка с обсъжданите въпроси. 
Предполагам, че следващите заседания ще бъдат по-интересни от днешното заседание. 

Смятам, че няма да има никакви възражения да приемем предложението на др. Петър Берон. Това съответно ни дава възможност да привличаме в рамките на същата бройка допълнително експерти. 
Ние ще ви дадем списък на всички, които привлякохме допълнително. 

  ПЕТЪР БЕРОН:

Ние междувременно ще приемем още една партия в нашите редици. 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Искам да кажа, че никой не оценява тези въпроси като маловажни. Разбира се, те не са основни от гледна точка на задачите, които си поставяме като задачи на преговорите.

Сега бих искал да се посъветвам по по-нататъшния ход на нашата работа.

Ние разчитахме, че днес ще направим встъпителни изказвания по тема - Политическа система. Или пък встъпителни изказвания по задачите на "кръглата маса". Сега сме в едно неудобно положение, тъй като има малко какво да се каже за тази дискусия. Не зная дали и половин час не е много за отразяване на тази дискусия и на въпроси, свързани с битовия характер.

  ПЕТЪР БЕРОН:

Другарю Луканов, знаете, че има една разбивка на темите, това е проект, който е подготвен от съвместната комисия. Може би ще използуваме това време да го прегледаме и да го приемем. Да не бъде вече проект, а приета работна програма за това, което ще правим по-нататък.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Веднага бих искал да кажа, че нямаме бележки.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Може би да не бъдат разгледани в същия порядък, в който са наредени. Да не бъде първо разглеждан националният въпрос, а да се започне с политическата система, тъй като напоследък доста се говори по националния въпрос.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Поначало смятам, че при новата ситуация бихме могли да оставим засега националния въпрос на страната, а да разгледаме трите големи теми - политическа система, законодателна област и социално-икономическа област. В този или друг ред, както вие предпочитате.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Ще разговаряме и по националния въпрос, но не на първо място.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

По националния въпрос би трябвало да свържем нашите разисквания с предстоящите разисквания в създадената парламентарна комисия начело с председателя на Държавния съвет, в която ще се привличат и представители на обществеността.
Другарю Желев, какво бихте предпочели. Нашето предпочитание е днес да прекъснем.  

При обсъждането на процедурата ние стигнахме до този момент и това е отразено накрая как ще завършват нашите разговори. Когато разговаряме по някакъв въпрос, как по-нататък трябва да продължим. Тогава се разбрахме, че накрая ще завършим с някакъв документ.

Аз съм обезпокоен сега от това, което стана във връзка с разискването за вестника, затова че казвате, че всичко е договорено и трябва да отидем при Карамачев.

Ние например разговаряме да се отмени чл. еди-кой си от Конституцията във връзка с политическата система. Вие ще ни кажете ние сме съгласни, идете в Народното събрание и поставете въпроса.

Или говорим по еди-кой си въпрос, по еди-коя си временна наредба. Вие ще ни кажете да отидем в еди-кое си министерство, което е издало тази наредба и то ще реши въпроса.

Ако процедираме по този начин, трябва да си изясним нещата още в началото.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Симеонов, не за това става дума.

Ние разговаряхме с вас по принцип за издаване на вестник и решихме този въпрос. От там този, който ще издава и списва този вестник трябва да разговаря по техническите подробности. Дали ще е с Караманчев, или с някой друг, сега засега системата за издаване на вестници в България е такава. Тя навярно няма да остане такава. Аз съм съгласен и не искам да давам квалификации, съгласен съм с това, което се каза. В условията на едно демократично и плуралистично общество няма да е система. Но за момента това е организация, която определя резервите от хартия и координира използуването на печатните мощности. За това става дума.
Очевидно тогава, когато се договаряме с вас по въпроси, свързани с политическо устройство, да кажем, ние ще ги фиксираме във вид на договореност и в писмена форма, ако има взаимно желание за това. Оттам нататък дали ще последва законодателна или друга инициатива, това е въпрос, свързан с характера на темата, която ще обсъждаме. Тук няма желание да се бяга от истинските въпроси, напротив има стремеж да започне, по-скоро тяхното разглеждане.

Искам да попитам др. Желев, защото днешният лимит, който имахме като делегация го изчерпахме, чувствам се малко неудобно какво ще кажем на общественото мнение. Може би трябва да излъчим говорители, които на този етап да дадат една по-кратка информация. Пак повтарям, че в нашата днешна дискусия има малко хляб. Имаше малко нападки, но аз лично предпочитам да не отговарям, защото не това беше задачата.

Дайте да  се договорим за следващото заседание и тогава се надявам, че няма да има смущаващи фактори или въпроси, за да може и да отделим повече време.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Когато на вас е удобно, да го направи. Вие сте по-заети.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

В понеделник удобно ли е?  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Много е далече и хората ще забравят за какво ставаше въпрос.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Бихме могли на 18 януари, четвъртък. Сутринта в 10 часа бихме могли да направим първото заседание по същество.  

  АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ:

Не смятате ли, че ще бъде уместно, като се определи сега датата и часът, предварително да определим коя група от проблемите ще разискваме, за да бъдем подготвени и да бъдем по-целенасочени, за да не губим време тогава за определяне реда или предимството на проблемите.  

Ние сме за това действително да уточним темата, по която ще се разговаря, за да се подготвят хората.
Предпочитаме да разговаряме по политическата система.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Тогава се договаряме на 18 януари в 10 часа да започнем с дискусия по политическата система на базата на утвърдените от нас съвместно протоколни правила, по половин час на експозе от всяка страна и след това дискусия. Накрая на дискусията ще се договорим как да я сумираме.

Предлагам др. Желев да ръководи следващото заседание. След това ще се ръководи от представител на БЗНС и отново от представител на съюза.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Значи ние ще имаме писмения документ, за който се договорихме.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Става дума за вестника и за помещенията.
Не би ли могло да го направим утре, защото може до утре ще има някакъв резултат от Столичния народен съвет.

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Може и утре. Но до следващото заседание ние трябва да сме решили тези въпроси, за да не се занимаваме отново с тях.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз бих помолил говорителят на БЗНС Александър Мирчев и Спасов, може и друг говорител от съюза, да помислят за едно кратко съобщение, в което все пак да се даде възможност да се разбере, че сме започнали с обсъждането на проблемите, че има все още въпроси от организационен характер, които са били разглеждани. Има взаимно разбиране. На следващото заседание по същество ще започнат дискусиите по политическата система.

Днес от наше име ще говорят Александър Мирчев и Иван Глушков и съответно вашите говорители.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

От наша страна документът ще се готви от Георги Спасов и Румен Воденичаров.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Имам една молба, тъй като днес разисквахме организационни въпроси. В съобщението не е необходимо да се говори и да не бързаме да правим далеч отиващи обобщения от рода на това, че тоталитарната система дава или не дава. Не е нужно с това да започваме нашите разговори. Важно е да решаваме въпросите.
Благодаря на всички за участието.

  ПЕТЪР БЕРОН:

И ние благодарим на всички.
 

 

Край на срещата между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС по повод предварителните преговори по провеждането на Кръгла маса, състояла се на 16 януари 1990 година, от 14,30 часа

 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието