Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

22 януари '90  
1 2 3 4 5 

    

   НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

   Първо пленарно заседание

   НДК, зала № 6

   22 януари 1990, начало 18.05 часа, закрито в 19.32 часа

    

   /продължение/

    

   ГИНЬО ГАНЕВ:

  Ние все пак се договорихме преди малко да се излъчи един секретариат. Той трябва да направи това представяне и то утре, защото в рамките на квотата от 45 души всяка от страните трябва да направи именно тази консултация, за която говорите и персонално да се ангажира с един списък. Сега тук, ако започнем да се представяме, просто ще представим едни присъстващи хора, но не двете квоти, за които беше реч. Първо, секретариатът. 
     
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Може ли да се договорим така, другарю Желев: утре ние ще уточним състава на секретариата, а ние от наша страна, в рамките на квотата от 45 места, ще уточним организациите, които ще участвуват в дискусията по проблемите на политическата система.   
   
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Да, мисля, че това би могло да стане така, но ние все пак трябва да уточним дневния ред, точно по кои въпроси ще разискваме, утре да не уточняваме тепърва дневен ред.   
   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Не е ли по-добре да започнем утре с общи експозета по първия раздел? Или Вие предпочитате да разглеждаме отделни въпроси? Аз бих предпочел да направим общи експозета, а след това да задълбочим обсъждането.   
   
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Добре, ние сме съгласни с това. 

   

   РЕПЛИКА:

  Не сме съгласни всички.   
   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Аз искам да напомня какъв е предварителният проект за нашия дневен ред тогава. Предлагам да прочета съдържанието на първия раздел от предварително съгласувания дневен ред и след това, ако има някакви бележки, да се обсъдят. 
  Този раздел, озаглавен "Политическа система", съдържа следните проблеми: 

  1. Основни принципи на демократическия политически живот в Народна република България. Демонтиране и разграждане на тоталитарната бюрократична политическа система. Взаимоотношения между звената на политическата система.
  2. Изискване към закона /законите/ за партиите, политическите и обществените организации и движения. Условия за недопускане на възможности за монополизиране на властта от една партия или обществена сила. Ограничения за образуване на противоконституционни партии и за противозаконна дейност.
  3. Деполитизация на определени структури на обществения живот - армията, милицията, прокуратурата, образованието и възпитанието на подрастващото поколение и др. Законодателно регулиране на равноправно участие на политическите и обществените партии и организации в дейността на телевизията и радиото.
  4. Разделение на властите. Функциониране на структурите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
  Това е проектът за дневен ред в раздела за политическата система.
  Има ли някакви бележки или предложения за промяна в предварителния проект?

   

   АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ:

  Аз имам един процедурен въпрос, ако позволите?
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Да.

Доколкото разбирам, по утрешния дневен ред няма проблем, но мен ме интересува, понеже преди малко се договорихме, че ще има по два пленарни дни в седмицата, т.е. това означава, че утре - 23 януари, вторник - ще бъде първият пленарен ден. Днес не се счита за пленарен ден. Това е едното, и второ, също според това, което се договорихме преди малко, би трябвало да уточним дали ще бъде открито или закрито заседание. Това са двата процедурни въпроса.
 

Днес ние откриваме работата на националната "кръгла маса" на пленарно заседание. Утре ще бъде според мен второто пленарно заседание на националната "кръгла маса", на което ще се пристъпи към дискусия по същество. Поне аз така разбирам нещата.
Що се отнася до това, дали заседанието да има открит характер, моля участниците да се произнесат.
Давам думата на Кръстьо Петков от Независимите български профсъюзи.
 

Ние подкрепяме утре да започне разговорът по същество с първия кръг от въпрос, който току-що очертахте, защото едва около 15,00 часа разбрахме някои важни процедурни и други въпроси, за които ще ни помогне да се подготвим за утре. По същество сме неподготвени да се започне днес дискусията.
Второ. Има един процедурен въпрос, който е залегнал в подписаното между двата политически блока споразумение, че се дава по 30 минути за изявление. Означава ли това, че участниците във всяка от страните трябва да се съгласят с някакъв общ текст или направо да направим, ако сметнем за необходими, наши изявления. Мисля, че това е важно с оглед утрешното заседание.
Що се отнася до открито или закрито заседание, ние сме за открито, защото мисля, че общественото настроение в страната е такова, че се очаква поне първото да е открито.
Благодаря.
 

Благодаря. Аз смятам, че нашите процедурни правила, както се договорихме при предварителните консултации, ще бъдат допълнително конкретизирани и уточнени, без да променяме същността им, но поне моето разбиране е, че всеки от участниците по принцип има право да вземе думата в нашата дискусия.
Другарят Желев има думата.
 

Съгласно нашите процедурни договорености, това ще става в рамките на 30-те минути, които се падат на двете страни.
 

А какво ще правим след това?
 

След това другата страна ще вземе думата. Да има равномерно разпределение на времето, за да могат двете страни просто да изложат своите позиции.
 

Аз лично, откровено казано в тази нова конфигурация, в която работим, не знам дали ще можем да се справим с 30-минутни лимити от време. Не е ли по-добре да се договорим, че всеки участник има възможност и право да се изкаже. Тези въпроси са от такова значение, че едва ли можем да лимитираме правото на участниците. Ако става дума за някакви начални изявления, то бихме могли да приемем, че те не би трябвало да продължават повече от 30 минути. Но ако става дума за ограничаване на дискусията, това би било неправилно. Така че темата, примерно "политическа система", заслужава да й отделим толкова време, колкото е необходимо, за да могат всички, които имат да кажат нещо съществено, да го кажат.
 

Да, аз съм съгласен, че в случая на тази тема трябва да се отдели необходимото време, така че да могат да се изкажат цялостно представителите на едната и другата страна, но все пак ние имаме определено договаряне по този въпрос и ако няма някакво ограничение във времето, то ще стане като говорилня тук.
 

Нека приемем, другарю Желев, че този лимит се отнася за началните експозета, които ще бъдат направени, а по-нататък ние може да се договаряме за лимит на време, за да няма безкрайни пледоарии и заявления. Можем примерно да се договорим, че всеки участник ще говори в рамките на 5, или 10, или 15 минути. Това е въпрос на договаряне. На първите изявления, с които ще започне дискусията, да продължават, всяко от тях, в рамките на 30 минути.
Това е неща, което сме записали в нашите правила и може да не го променяме.
Думата иска Любен Кулишев.
 

Да, аз искам тъкмо това да предложа. Първите две встъпителни изказвания на двете страни да бъдат по 30 минути, но оттам-нататък в рамките на 4-часовото заседание, да се даде възможност на останалите участници да се изказват примерно по 10 минути.
 

Приемливо ли е това, другарю Желев?
 

Приемливо е.
 

По 10 минути?
 

Кой искаше думата? Д-р Павлов.

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието