Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

22 януари '90 
1 2 3 4 5 

    

   НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

   Първо пленарно заседание

   НДК, зала № 6

   22 януари 1990, начало 18.05 часа, закрито в 19.32 часа

    

   /продължение/

    

   ПЕТЪР БЕРОН:

  В създалата се у нас ситуация цялата власт е съсредоточена във висшия ешелон на БКП. Посредством тази власт върхушката на БКП осъществява силно управление върху цялостния живот както на индивида, така и на обществото. Върхушка държи обществото в подчинение като: 
  1. Насочва срещу него създадените от самото общество средства за обществена сила и контрол - армията и милицията. 
  2. Налага централна планирана икономика и се разпорежда с произведените блага. 
  3. Ограничава, дозира и изопачава информацията. 
  4. Определя формата и съдържанието на образованието, изкуството и културата. Като компенсация за тоталното господство над обществото, партийната върхушка обещава само добър живот в неопределено бъдеще. 
  Върхушката държи в подчинение членовете на други партии и безпартийните, а мога да кажа, до голяма степен и на самите свои редови членове, от една страна, със заплаха от нерегламентирано от закона насилие с целия диапазон от лоша характеристика до затвора и смърт, а от друга страна, с обещания и предоставяне на също така неправомерни привилегии и облаги. 
  На какво се основава така създаденото положение? 
  1. На липсата на избор в различни, и то в главните, области на живота. А именно: липса на политически избор, липса на икономически избор, липса на идеологически избор. 
  2. На манипулиране съзнанието на хората чрез средствата на културата, изкуството и преди всичко на информацията. 
  3. На създаване на различни привилегии и противопоставяне на едни групи от обществото на други. 
  Ще спомена някои конкретни мерки, които ние предлагаме за премахване на сега съществуващия монопол и за недопускане в бъдеще на завземане монопола на една партия върху властта, която и да е партия, като си запазвам правото по-късно да се разпростря повече по този въпрос. 
  Партийните организации на работните места трябва да се разпуснат. Това е наше мнение. Знаем, че сега има доста голяма дискусия в печата по въпроса и че много партийни организации са изразили мнение това да не става. Но ние смятаме, че това не е вътрешнопартиен въпрос на Българската комунистическа партия, а е въпрос, който трябва да се реши на държавно равнище, тъй като тези низови организации досега бяха значителна пречка не само за работата на ... /народното/ производство, а бяха и голям тормоз и голяма неприятност за живота на много хора, които не принадлежаха към Българската комунистическа партия. 

  Така че, даже и сега да се декларира, а както се вижда и от новия устав, ще се декларира, че те няма да се занимават с нещата, с които досега са се занимавали, това не може да успокои хората ни най-малко. Даже да не им се делегират правата, които те сега съвсем неправомерно притежават, а именно да се вмесват в работата на производствените звена и на администрацията, както и да решават кадровите въпроси. Съществуването на такива организации би представлявало превръщането на работните места в арена на политически борби и е недопустимо според нашето мнение.
  Новият закон за партиите трябва изрично да забранява изграждането на партийни организации по производствен признак, както няма сега например БЗНС дружби по работните места, така не трябва да има и на която и да е партия или организация, такива низови организации по работни места.

  Този закон също така би трябвало да бъде преграда за създаването и функционирането на някои видове партии, а именно на партии, които проповядват насилие , расизъм религиозна и друга нетърпимост, ненавист на едни групи хора към други. Аз няма да ... с досегашния Устав на БКП, тъй като очевидно ще се приема нов, но в досегашния Устав едно от задълженията на партийния член беше да мрази враговете на комунизма. Както се видя, у нас има доста много такива.
  Също така и партии, в чиито устави се претендира за тоталитарно господство над цялото общество, какъвто ... също досегашният Устав на БКП, не говоря за сега обявения.

  Особено важно е да не се създават партийни организации в Българската народна армия, в МВР, в съда и в прокуратурата.

Ние настояваме за разпускане на политическите управления към разните родове войски и за заменянето им с непартийни учреждения, призовани да повишават моралната и патриотична подготовка на личния състав, но не на партийна основа - така, както това е уредено в Чехословакия в момента например.
Предлагаме също така кадровите военнослужещи и служещите в МВР, съда и прокуратурата, да не могат да членуват в политически партии изобщо, докато са на действителна служба.
Това се отнася и до евентуалния президент на страната за времето на мандата му, за ректорите на висшите учебни заведения и за някои други висши постове, които ще се определят по законодателен път.
Необходимо е да се отделят БКП, БЗНС и някои обществено-държавни организации, като профсъюзите, Комсомолът, Съюзът на жените, ОФ, Националният комитет за защита на мира и още много други организации от държавата във финансово, структурно и кадрово отношение. В определен срок тези организации ще трябва да представят пълна сметка за приходите и разходите си след 1950 година примерно, и имуществата, които не са придобити с членски внос и други собствени постъпления. Тези имущества трябва да се върнат на държавата.
Финансирането на политическите партии от държавата за определени кампании, избори и пр., трябва да става по определен от закона начин.
Мисля, че моят колега Петко Симеонов ще се спре и по някои други въпроси от деполитизацията на други учреждения.
Аз ще допълня моите колеги в посока на извършване на някои първоначални стъпки към създаването на условия за развитие на многопартийна система в нашата страна.
Преди това обаче искам да допълня Желю Желев, тъй като ние сме наистина членове на една демократична организация и не сме изобщо съгласували своите изказвания предварително, да допълня, че не само Земеделският съюз беше подложен на ударите на тоталитарния режим, но например и втората опозиционна партия - социалдемократическата, също понесе много беди. Нейният лидер Кръстьо Пастухов бе убит от криминален затворник в затвора в Сливен. Народните представители и ръководните дейци на социалдемократическата партия бяха пратени в затвори и лагери. Просто допълвам казаното от Желю Желев за Земеделския съюз.
А сега по темата. Сериите партии, които дават политически израз на интересите на социалните общности са сигурната гаранция за демокрацията и безвъзвратността на тоталитаризма. България, за която всички събрани тук милеем , се нуждае от многопартийна система. Трябва да се опитаме според скромните си сили да дадем онзи първоначален тласък, без който многопартийността би била невъзможна. Длъжни сме да ударим жизненоважните точки на политическия труп - сталинисткия социализъм, за да се измъкнем на чист път, който би ни извел към Европа. Става дума за онези политически дадености, които са съвсем конкретни. Тези неща само маркират началото на процеса, който ни очаква. Смятаме, че за да могат свободно да възникват, развиват се и отмират партии, е необходимо да се създаде съответен закон. Доколкото ни е известно, такъв закон се подготвя, и ние настояваме наши представители да бъдат включени незабавно в работата по него, а по-късно да обсъдим тук, на "кръглата маса", проектът преди той да бъде внесен за гласуване в Народното събрание. Такъв закон трябва да премахне възможността една партия, на първо място, да упражнява монопол върху политическия живот на страната, региона или селището, която и да е тази партия.
Второ. Трябва да се даде гласност за собствеността на Комунистическата партия /този въпрос вече засегна Петър Берон/, официалният БЗНС, Димитровският комунистически младежки съюз, Българските професионални съюзи и останалите обществени организации на тоталитарната система. Искаме да бъдат проучени техните документи за собственост. Да се дадат публични обяснения за валутнопридобитата собственост. Настояваме за пълна яснота върху техните приходи, издръжките от държавата и стойността на недвижимото им имущество.
Въпросът да бъде проучен от обществена комисия, чийто състав е от представители на двете преговарящи страни на "кръглата маса". Съюзът на демократичните сили ще включи своя дял на комисията и авторитетни и компетентни хора, които не са членове на Съюза на демократичните сили. Дейността на комисията да намира най-широко и непрекъснато отражение в средствата за масова информация.
Трето. Да се огласи имущественото състояние и годишните доходи на всички партийни, включително и дейците на официалния БЗНС, профсъюзни, отечественофронтовски, комсомолски работници, които са на щатна работа в апарата. Гласността да обхване доходите и имущественото състояние на депутатите от Народното събрание, които не попадат в горните категории, генералитетът, стопанските ръководители, ръководителите на духовната сфера, които са номенклатура от общински комитет на партията и нагоре. Периодът на огласяването да обхване последните 25 години за всеки случай, който активира общественото внимание. Защо трябва да говорят хората? Нека да се даде гласност за това, какво е. И да се отнася както за живите, така и за починалите. За целта "кръглата маса" да изгради система от комисии, които да покриват страната - от висшия ешалон на социалното управление до равнище община. Проучването да започне от средата на месец февруари и да приключи до месец април.
Съюзът на демократичните сили е готов да участвува във формирането на такива комисии от този час нататък.
3. Да се огласят всички тайни нормативни документи, които дават специални права в различни сфери на живота на заетите в управлението, техните семейства и приближени.
За пример тук ще посочим едно решение на Министерския съвет:
Гриф: За служебно ползване!
Решение № 220/10.11.1987 г. за строителството на жилища и вили за ръководни кадри
В съответствие с решение № 463 на Секретариата на ЦК на БКП от 19 май 1987 г. Министерският съвет реши:
Ръководните кадри, номенклатура на Политбюро и Секретариата на ЦК на БКП, както и първите секретари на общинските комитети на БКП и председателите на изпълнителните комитети на общинските народни съвети в бъдеще да строят жилища и вили само чрез строителни организации по установените цени за населението, като могат да използват и собствен труд. За целта комитетът по териториално и селищно устройство да даде съответни указания.
Второ. Строително-монтажните организации в страната и в София да създадат звена за това строителство и да организират неговото изпълнение.
Трето. Започнатото строителство до приемането на това решение се довършва по досегашния ред.
Какъв е досегашният ред?
Председател на Министерския съвет Георги Атанасов
Главен секретар на Министерския съвет Иван Шпатов
Началник отдел "Обща канцелария" Иван Шолев.
Огласяването на такива документи да започне още от утре и да започне с този документ. Той вече беше огласен, ако наистина радиото работи.
Да се прецени дали такива нормативни документи са съобразени с Конституцията и законите, дали придобитото имущество на основата на такива документи е законно.
5. Народното събрание в този си състав е неспособно да изпълнява отговорните си задачи, които стоят пред нацията в момента. Тъй като организираната политическа опозиция в лицето на Съюза на демократичните сили, пък и останалите сдружения, които биха се самоопределили като опозиция, не биха имали време да се подготвят з а свободни избори през май, а единствено Комунистическата партия и официалния БЗНС имат изградени структури, покриващи цялата страна, то предлагаме през май да се проведат частични парламентарни избори. Такива избори биха дали възможност и на официалните власти, които също никога не са участвували в свободни избори, да натрупат опит.
На България са нужни действително свободни избори, а не имитации. Нужни са както на нея самата, така и за образа й пред света.
Целесъобразно ще бъде Комунистическата партия да компенсира поне отчасти една историческа несправедливост, когато, действувайки със сталинистки методи, извади от състава на Народното събрание представителите на опозицията. Нека сега, съгласно чл.82 на Избирателния закон, Централният комитет на партията направи предложение за отзоваване на онези свои народни представители, които не се ползуват с авторитет пред нашата общественост. Те не са по-малко от 100. Същото биха могли да направи и Постоянното присъствие на официалния Български земеделски народен съюз. За техните места да се проведат свободни избори. Ние не казваме, че това ще бъдат наши места. Това значително ще озонира Народното събрание и ще има практически полезен ефект върху политическия живот на страната, ще позволи и на опозиционния Съюз на демократичните сили, и на управляващите партии да трупат опит в демокрацията.
Шесто. На открити заседания на "кръглата маса" да се разисква въпросът за Държавна сигурност и специалните войски, техните дейности, личен състав и заплати. Да се обсъди въпросът за опасността от румънски вариант в действията на тези служби. Да се даде обяснение за службите, хората и начините, чрез които се подслушват телефоните и се следи личната кореспонденция. Да се разкаже от компетентни хора, ние също ще се погрижим за такива, за мрежата от информатори и доносници. Да се започне публикуване на имената на доносниците за политическите убеждения на хората.
Седмо. Да се подготви нов статут за радиото и телевизията, който да гарантира тяхната политическа независимост от партиите, които и да са те. Преди това обаче незабавно да се разформироват първичните партийни организации в радиото и телевизията. От съвместна комисия на "кръглата маса" да се направи кадрови преглед на работещите в посочените национални институции. В комисията от страна на Съюза на демократичните сили ще бъдат включени предимно представители на журналистите от тези места, които се ползуват с добро име. Същата комисия да предложи на "кръглата маса" ръководния състав на радиото и телевизията.
Независимо от тази процедура, която трябва по наше предложение да завърши до 10-и февруари, да се даде възможност на Съюза на демократичните сили да ползува до началото на избирателната кампания свободното радио време на програмите "Орфей" и "Знание". При откриването на избирателната кампания Съюзът на демократичните сили да има равно време за предизборна борба заедно с останалите национални политически структури, които ще участват със самостоятелни листи в изборите. В дейността на всички радиовъзли, общински и заводски, да не се намесват партиите. Те да бъдат подчинени на местните общински и заводски ръководства, като се даде по един час време в работен ден на радиовъзела за Съюза на демократичните сили. Официалните власти също биха могли да имат правото на един час, ако желаят.Да се даде гласност за свободните радиочестоти в страната и се създаде порядък за тяхното използване, който да бъде съобразен с пълната свобода на аудиовизуалната инициатива.
От чл.16 ал.1 на Конституцията да отпаднат думите "радиото и телевизията", в смисъл, че те са държавна собственост.
Д Да се освободи от митнически контрол вносът на аудиовизуална техника за озвучаване и онагледяване на зали и площади, независимо от носителя и от формата на придобиването.
8. Да се закрие Комитетът по печата. Да бъдат отменени наредбите за регистрация на вестници и списания и Наредбата за регистрация и контрол върху печатните бази. Да се отмени текстът от Указ 56, с който се забранява размножаването на печатни материали. Да не се обмитява вносът на хартия, печатарска техника и материали, независимо от формата на придобиването им и техния вносител. Нецелесъобразно е сегашното Народно събрание да подготвя, обсъжда и приема закон за печата, както и да приема закон за събранията и митингите. Специална комисия на "кръглата маса" да обсъди въпроса за наличната хартия и начина на нейното разпределение. Да се премахне монополът на Комунистическата партия върху хартията. Да се премахната предимствата на вестник "Работническо дело" и останалите партийни издания при отпускането на хартия и ползуването на печат. Би могло, като израз на добра воля, още на следващото заседание на "кръглата маса" от делегацията на Комунистическата партия да се покажат документите за собственост върху печатарския комплекс на "Работническо дело" и се даде устно обяснение за размера и източниците на валутата, чрез която е внесена техниката за това предприятие.
9. Да се съдействува на Съюза на демократичните сили и включените в него партии и организации да изградят своята организационна структура и материална база. Всички клубове по местоживеене на Отечествения фронт, Комунистическата партия и официалния БЗНС могат да се ползуват по график, поне два пъти седмично, от партиите и организациите на Съюза на демократичните сили. Да се отстъпи младежката притурка на вестник "Стършел", която излиза веднъж месечно и в момента има неустановен статут. Поне такова е впечатлението на работещите във вестника, на някои работещи във вестника, заедно с три щатни бройки на "Стършел", имащ свободни щатни бройки там, и една стая от вестника за хумористично издание на демократичните сили. От м.септември притурката да стане седмична. Да се включат представителите на Съюза на демократичните сили в обществения съвет, който ръководи Агенция "София-прес". По статут "София-прес" е издание на творческите обществени организации. Една страница от "Sofia News" би могла да бъде задължително свързана с дейността на Съюза на демократичните сили.
10. Да бъде разформирован Комитетът по делата на Българската православна църква и религиозните култове към Министерство на външните работи, тъй като той ограничава и подтиска религиозните свободи. Да се незабавно към преиздаване на библията и другите свещени книги, които са нужни на нашия народ, 30% от българското население е религиозно, да се издадат тези свещени книги в масов тираж.
11. Да се премахне митническия контрол върху вноса на политическа, научна, псевдонаучна /например "По черна магия"/, художествена и религиозна литература.
12. Предлагаме Институтът за социално управление към Централния комитет на партията да бъде поставен в подчинение на Народното събрание и да обслужва централните управленски институции и различните партии и политически движения с експертна научна работа. Това да стане до средата на февруари.
Желаем още в тези дни да ползуваме научна помощ от учени, на които имаме доверие. Разбира се, някои от тях могат да бъдат и от Института за социално управление.
През времето на тяхната заетост при нас да им се изплаща възнаграждение от постоянната месторабота. Броят и имената на тези учени да бъде уточнен в делови порядък, защото нашите партньори от другата страна на "кръглата маса" имат на разположението си цели академии, институти, докато ние имаме на разположение единствено собствените си библиотеки.
13. Да се позволи на Съюза на демократичните сили до първата сесия на свободно избрания Парламент през ноември 1990 година, както е нашето предложение, да определи 50 свои активисти, които да ползуват платен отпуск от постоянната си месторабота, като се занимават с дейностите на Съюза. Ние нямаме средства в момента за издръжка на хората си, а тази работа изисква просто целодневно посвещаване, за да бъде сериозна. Незабавно да се даде постоянно софийско жителство на тези членове на Координационния съвет, които нямат такова, затова ние предлагаме да се отмени временната наредба за жителството и по този начин всички български граждани да имат възможност за жителство, но в случая поставяме въпроса за нашите хора да не попаднат неочаквано под удара на някой районен инспектор.
Тъй като страната няма пазар на жилища, то бихме искали да се вслушат компетентните служби в тези наши активисти на Съюза на демократичните сили, които в момента живеят където завърнат и са от провинцията, просто да могат да се уредят някъде. Ние не искаме дворци за тях. Искаме също така да имаме достъп до размножителна техника /в момента по някакъв много странен начин всички държавни ксерокси се повредиха/, за да можем да размножаваме наши материали.
Тези неща подлежат на едно допълнително уточняване.
Предлагаме на вас, нашите партньори на "кръглата маса", да обсъдим тези изброени предложения и да определим сроковете и начините, по които те ще се придвижат. Нито вие, нито ние имаме време. Все пак ние имаме предимството, че времето в един такъв глобален смисъл работи за нас, което малко ни успокоява, тъй като всяко забавяне на движението към демокрация не е в интерес на България.
Благодаря.
С 3 минути пресрочих.
Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието