Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

842. Кукла - надгробен паметник, из гробищата на Борисовград, изрязана от дъбова дъска. Главата на куклата е елипсовидна. Горният й край завършва с многоъгълна шапчица. На главата отстрани са изрязани уши за цветя, а върху лицето й кръстовиден нарез с трион. От шийката й излизат крила, външните краища на които са врязани към тялото й. Тази кукла е тип на много други [паметници] из тези гробища. Размери: 2,5x36x12 см. Скицирана на 11.Х.1919г. (т. 5, обр. 16.)

843. Един гроб с два чифта паметници. Из гробищата на гр. Борисовград. Гробът е заграден с отломъци - малки камъни. Описанието му е същото, както онова на единичните гробове из това гробище. Върху един гроб не се срещат повече от две двойки каменни паметници, сега често до тях са забити 1, 2, 3 и повечекукли.скициранона 11.Х.1919 г. (т. 7, обр. 94.)

844. Надгробна плоча с кръстове из гробищата на гр. Борисовград, изработена през 1800 г. Горният край на плочата е закръглен. Върху лицето й е изрязан равнокрилен кръст, краищата на който са слабо разширени навън; около него е издълбано кръгло ниско поле; под хоризонталните крила на кръста са оставени малка кръгли издигнатини, върху лицата на които са гравирани кръстчета; също такова кръстче се намира и под долното крило на кръста, а отляво се намира кръстче без кръг. Груба работа. Плочата е без надпис и дата. Размери: [височина] 90 см; широчина на горната част на плочата 67 см, а на долната 30 см, дебелина 13 см; диаметър на кръга 44 см, а дълбочината му е 1,5 см. Скицирана на 11.Х. 1919 г. (т. 9, обр. 95.)

845. Надгробна плоча из гробищата в Борисовград, изработена преди 1800 г. Горният край на плочата е закръглен. Върху лицето й е издълбан в ниско поле кръст, краищата на който са разширени навън. Изработката е много груба; без надпис и дата. Размери: [височина] 70 см; широчина на горния край 60 см, а на долния 50 см; дебелина 11 см; диаметър на кръга   39   см. Скицирана на 11.х.1919   г. (Т.   9, обр. 94.)

846. Надгробна плоча с кръст из гробищата в гр. Борисовград, изработена от сив варовик. Горният й край е закръглен. По средата на лицето на плочата са издълбани два кръста, четирикрилни, в ниско кръгло поле. Сравнен с другите из същите гробища, носещи надпис, и този не е по-стар от 1880 г. Размери: 37x43x15 см. Диаметър на кръга 33 см. Скицирана на 11.Х. 1919 г. (Т. 9, обр. 93.)

847. Надгробна плоча из гробищата на гр. Чирпан; на горния край закръглена. Върху лицето й е издълбан четирикрилен кръст. Издялана между 1880-1882 г. От сив точилен камък. Размери: 35x37x13 см. Скицирана на 16.II.1925 г. (Т. 12, обр. 118.)

848. Надгробна плоча из гробищата на гр. Чирпан. Върху лицето й в кръгло ниско поле е изрязан четирикрилен кръст. Изработена е от сив пясъчник през 1880 до 1888 г. Размери: 45x38x14 см. Скицирана на 16.II.1925 г. (Т. 12, обр. 119.)

849. Каменен кръг с кръст за украшение, съзидан в стената (между блоковете) на църквата „Успение Пресветая Богородици" в Хасково. 1936 г. Сив точилен камък; 20 см в диаметър. Скициран на 17.VII.1930г. (Т. 13, обр. 32.)

850. Мраморна надгробна плоча из двора на църквата „Успение Пресветая Богородици" в Хасково. С голям релефен кръст с подставка. Надписите му и датата 1860 г. са релефни в ниски полета. Размери: 134х42х 12 см. Скицирана на 27.VII. 1930 г. (Т. 13, обр. 31.)

851. Надгробна плоча с кръстче в кръгло поле. Сив точилен камък, издялан през 1830-1860 г. (според другите датирани, намиращи се в църковния двор.) Размери: 60x55x12 см. Скицирана на 27.VII.1930 г. в Хасково.(Т. 13, обр. 29.)

852. Блок от бял варовик с кръст из гробищата на хасково. Кръстът е с подставка, изрязан е в ниско поле. Нова работа. Размери на блока: 75x25x25 см. Скициран на 27.VII.[1]930 г. (Т. 14, обр. 67.)

853. Надгробен паметник от бял пясъчник. Кръстът (23x9x8 см) е поставен на отсечена пирамида, а под нея призматичен блок. Нова работа. Скициран на 27.VII.[1]930г., гр. Хасково. (Т. 14, обр. 65.)

854. Блок с издълбано на лицето му кръстче - надгробен знак, от бял варовик. Нова работа. Размери: 80x35x15 см. Скициран на 27.VII.[1]930 г., гр. Хасково. (Т. 14, обр. 66.)

855. Гробището на гр. Харманли е вън от града, на баира. По-старите гробове са подредени по турски: околовръст са наредени камъни; на източния и западния край е забита вертикално по една груба неодялана плоча без надпис, а често пъти без кръст или какъв да е друг християнски знак. Гробовете са обраснали в буреняк. Тук-таме има нови дървени кръстове (кукли няма) и мраморни паметници, носещи дати 1882, 1850 1860 и пр. На рисунката е представен един гроб. Скициран от натура на 26.VII.1930г.(Т. 13, обр. 115.)

856. Мраморна надгробна плоча - 60x29x6 см, из гробищата на гр. Харманли. На лицето (е] гравирано Кръстче и надпис 1855 г. Скицирана на 26.VII.1930 г. (Т. 13, обр. 35.)

857. Мраморна плоча - надгробен паметник, в гр. Харманли. На лицето и голям релефен кръст със славянски гравирани надписи и дата 1863 г. Тънка работа, добра рисунка. Размери: 64x35x7 см. Скицирана на 26.VII.1930г. (Т. 13, обр. 36.)

858. Надгробна плоча с кръст в ниско кръгло поле, околовръст с профилиран, грубо изработен корниз. Датирана 1850 г. Плесенясала - лишеи и мъхове. Бял варовик (по типа на ония в Свиленградско). Размери: 51х44х 12 см. Скицирана из гробищата на гр. Харманли на 26.VII.1930 г. (Т. 13, обр. 34.)

859. Плоча (цепена) с гравирано кръстче из гробищата на гр. Харманли. Сив сланец; 70x33x5-8 см. Забита на запад[ния] край на гроба. Скицирана на 26.VII.[1]930 г. (Т. 14, обр. 64.)

860. Надгробен паметник с кръст из Бедешките запустели гробища в Ст. Загора. Изработен от пепеляв варовит сланец; откъм лицето надпис със славянски букви; над надписа е изработен релефно четирикрилен кръст - горните три крила свършват с по едно кръстче, а долното крило пресечено с издигната плоскост; кръстът се намира в квадратно ниско поле; изработен е от груба недялана плоча, покрита с мъхове и лишеи; датира от 1700 г. Размери: 120x70x20 см. Скициран през декември 1916 г. (Т. 2, обр. 20.)

861. Кръст-кукла, изработена преди 50 години от борова дъска. Главата на куклата е трапецовидна шапчица, от горните страни на шапчицата излизат по две успоредни линии, които се пресичат по средата й; две прави съединяват двата горни края на шапчицата; шийката на куклата се разширява във вид на правоъгълник; от горните два края на разширението се почват по две успоредни линии и се пресичат по средата; полуизгнил; намерен из старите гробища на гр. Ст.Загора. Скициран през януари 1916 г. (Т. 2, обр. 79.)

862. Кръст-кукла, изработена преди 30—40 години от борова дъска. Главата на куклата е Квадратна; отляво и [от]дясно е нарязана зигзаговидно; шийката на куклата се разширява надолу Във вид на Кръг, Който в долния си Край свършва с две Крила и под тях втора шипка. Намерена из старите гробища на гр. Ст. Загора. Размери: 50x18x3 см. (Т. 2, обр. 78.)

863. Кръст-кукла, изработена преди 50-60 години от дъбова дъска. Главата на куклата е трапецовидна; шийката й е кръстовидна - четирикрилна; горното и долно крило са трапецовидни, а страничните са кръстати; под шийката полукръг; крайният контур до базиса на куклата е назъбен; по шийката има три кръстовидни (във вид на буквата „Х") нареза; полуизгнила. Намерена в старите гробища на гр. Ст. Загора. Из сбирката на Ив, Енчев-Видю, от януари 1916 г. (Т. 2, обр. 73.)

864. Кръст-кукла, изрязана преди 20-30 години с трион от дъбова дъска. Главата на куклата е шестоъгълна (има форма на трапец); горният й контур е назъбен; шийката е развита вляво и [в]дясно като крила; отдолу кръг, който е изрязан така, че се образуват два полумесеца, обърнати един срещу друг, съединени помежду си с четвъртита дъсчица; точно през средата на куклата от горе до долу има един вертикален нарез с трион, а хоризонталните нарези минават: трите през кръга и един през крилата. Размери: 27x10,5x1 см; отдолу както тази, тъй и другите кукли из Старозагорските гробища са гладки. Скицирана през март 1916 г. Намерена в новите Старозагорски гробища. (Т. 2, обр. 76.)

865. Кръст-кукла, изработена преди 20-30 години от борова дъска. Главата на куклата е трапецовидна; шийката е продълговата хоризонтално и завършва в краищата с кръстчета; под шийката кръг с два успоредни хоризонтални нареза и един през центъра във вид на буквата „Х"; два успоредни хоризонтални нареза има и между главата, шийката и кръга; кръгът има отляво и отдясно по една малка триъгълна изрезка. Размери: 60x13x1,5 см; намерена из новите гробища на гр. Ст. Загора. Скицирана през януари 1916 г. (Т. 2, обр. 75)

866. Кръст-кукла, изработен през [липсва годината] от дъбова дъска. Главата на куклата е квадратна; горният й край завършва с трапецовидна шапчица; отляво и [от]дясно квъдратът е нарязан кръстовидно; шийката на куклата се разширява надолу във вид на кръг, който отстрани е украсен с по три лъчовидни нареза; върху главата на куклата има рязани плитко с трион 2 кръстосани линии и върху кръга една хоризонтална. Размери: 48x12x1,5 см; полуизгнил, нарезите полуизтрити. Намерена из гробищата на с. Могила, Ст. Загорско. Скицирана през януари 1916 г. (Т. 2, обр. 80.)

867. Кръст-кукла в старото гробище на с. Александрово, Казанлъшка околия, изработена от борова дъска преди 20-30 години. Горното крило е кръгло; страничните трапецовидни и малки; долното голямо и стеснено горе. Размери: 40x17x1,5 см. Скицирана на 20.V.1919г. (Т. 6, обр. 85.)

868. Кръст-кукла из гробищата на с. Александрово, Казанлъшка околия, изработена от букова дъска преди 20 години (с ковчега за свещи и кандило). Горното крило е трапецовидно и назъбено; страничните по-малки, също трапецовидни, с уши за цветя. За долното крило е прикован ковчегът. Размери: 23x12x1 см. Скицирана на 20.V.1919 г. (Т. 6, обр. 84.)

869. Кръст-кукла из гробищата на с. Александрово, Казанлъшка околия, изработена от борова дъска преди 20 години. Главата на куклата е трапецовидна с голяма трапецовидна шапка, страничните крила правоъгълни и назъбени, долното голямо и широко. Размери: 52x16x2 см. Скицирана на 20.V.1919 г. (Т. 6, обр. 81.)

870. Кръст-кукла из старите гробища на с. Алек­сандрово, Казанлъшка околия, изработена от явор преди 20 години. Четирикрилен; горните три крила са трапецовидни и назъбени; долното голямо и трапецовидно. Размери: 45x25x3,5 см. Скицирана на 20.V.1919г. (Т.б.обр. 79.)

871. Кръст-кукла из гробищата на с. Александрово, Казанлъшка околия. Изработена от борова дъска преди 20 години. Горното крило е ромбовидно; страничните четвъртити, по-малки; долното е голямо. Размери: 38x18x1 см. Скицирана на 20.V.1919 г. (Т. 6, обр. 78.)

872. Надгробна плоча с кръст - гравиран, из гробищата на с. Борущица, Казанлъшко. Плочата е син сланец... от реката също и ковчега пред нея. Тук паметници от дялан камък няма. Размери: 60x31x6 см. Скицирана на 8.VIII.1925 г. Нова. (Т. 12, обр. 122.)

873. Кукла с ковчег. Изрязана неправилно от осеново дърво в размери: широчина на тялото 22 см, вис[очина] 60 см, височ[ина] само на главата с шапката 23 см, деб[елина] 2,5 см. Главата й е шестоъгълна, а шапката кръстовидна. Из гробищата на с. Борущица, Казанлъшко. Скицирана на 8.VIII.1925 г. (Т. 12, обр. 125.)

874. Кукла с ковчег из същите гробища. Главата й е кръгла (12 см 0 ), а шапката и кръстовидна (5 см вис[очина]), изрязана от 1 см дебела осенова дъска. Скиц[ирана] на 8.VIII.1925 г. (Т. 12, обр. 126.)

875. Кукла с ковчег из гробищата на с. Борущица, Казанлъшко. Главата 14 см, 1 см деб[елина], е кръгла, с четвъртита шапчица, съединена е с тялото с малка четвъртита шипка, издялана е от осеново дърво. Скицирана на 8.VIII.1925 г. (Т. 12, обр. 127.)

876. Кукла-кръст из същите гробища. Горното крило е копиеобразно, другите четвъртити. Издялана е от осен, размери: 25x12x2,5 см. Скиц[ирана] на 8.VIII.1925г. (Т. 12, обр. 128.) Всички кукли в Борущинските гробища са нови - 10 до 30 г[одини]

877. Кръст, изрязан от бял дъб. Из гробищата на с. Ветрен, Казанлъшко. Четирикрилен; горните три крила са куклообразни, с трапецовидни глави, с по един чифт странични крила, с кръгли корпуси, с уши за цветя и напречни нарези с трион. Размери: 65x57x3 см. Нови. Скициран на 26.III..1926 г. (Т. 12, обр. 146.)

878. Кукла от дъб из гробищата на с. Ветрен, Казанлъшко, с трапецовидна глава с нарези за свещи, тялото й е ромбовидно, с два чифта странични крила. Размери: 65x12x2 см. Нова. (Т. 12, обр. 135.)

879. Кукла от дъб из същите гробища с кръгло тяло с уши за цветя и с един чифт странични крила. Размери: 45x10x1,5 см. Нова. Скицирани на 26.III.1926 г. (Т. 12, обр. 136.)

880. Кукла - надгробен знак, от гробищата на с. Виден (Карагитлий), Казанлъшко. Изрязана е от борова дъска. Контурът й е нарязан симетрично с големи и малки уши. Размери: 48x21x1,5 см. 10-15-годишна. Скицирана на 18.IV.1920 г. (Т. 9, обр. 45.)

881. Кукла - надгробен знак, из същите гробища. Контурът й е нарязан с големи уши, та [са] се образували две шийки и два чифта странични крила. Полуизгнила, 20-25-годишна. Размери: 34x14x1,5 см. От дъбова дъска. Скицирана на 18.IV.1920 г. (Т. 9, обр. 47.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>  

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.