Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

281. Начален кръст от надписа на южната стена на църквата „Св. Възнесение" в гр. Шумен - релефен върху плочата от бял варовик. Размери: 8x8x0,5 см. Надписът носи датата 1899 г. Скициран на 1.VIII. 1930 г. (Т. 13, обр. 23.)

282. Отломьк от каменна надгробна плоча от бял варовик; върху лицето й са изработени фриз със зигзаговиден орнамент; гравирана дата 1862 г. По средата е издълбан равнокрилен кръст, заобиколен с релефна лента (рамка), а от страните му релефни цветове - розети. Размери: 26x22 и дебелина от 7 до 10 см. Служи за настилка в двора на църквата „Три светители" в гр. Шумен. Скициран на 1.VIII. 1930 г. (Т. 13, обр. 24.)

283. Надгробна плоча с кръст из гробищата на гр. Шумен, издялана от бял твърд варовик. Успоредно с крайния контур на лицето й върви зигзаговидна фриза; по средата е издълбан кръст - четирикрилен, със силно разширени навън краища, около него релефни цветя, над него табло за надпис (продълговато), а под него друго табло за надпис (квадратно). Върху горната му стена малка кръгла щерна за вода. По техниката със сигурност може да се каже, че е работен през 1850-1855 г. Долният край е забит без цокъл в земята. Размери: 51x32x9 см. Скицирана на 17.IV.1917г. (Т.9. Обр.80.)

284. Надгробна плоча с кръст из гробищата на гр.Шумен, изработена от твърд бял варовик; лицето й е украсено с фриза от зигзаговиден орнамент, а по средата е издълбан четирикрилен кръст, заобиколен с гравирана линия. Носи надпис с дата 1873 г. Долният й край е забит без цокъл в земята. Размери: 32x41x14 см. Скицирана на 14.IV.1917 г. (Т. 9, обр. 81.)

285. Надгробен паметник с кръст из гробищата на гр. Шумен, пренесен от двора на старата църква. Призматичен блок с корнизи и профилиран покрив; в основата му ниша за кандило; заровен направо - без цокъл, в земята. Издълбан от бял твърд варовик през 1874 г. Върху едната му стена е изработен релефно кръст - четирикрилен, едното му крило дълго и тясно; горните три еднакви, триъгълни и широки. На другата стена - също релефно - овчарска гега. На третата стена надпис с дата. Четвъртата стена празна. Размери на паметника: 63x28x28 см. Скициран на14.IV.1917г.(Т.7, обр. 43.)

286. Надгробен паметник от сив варовик из разтурените латински „Дубровнишки" гробища в гр. Шумен. Кръстът е образуван върху лицето от четирите ниски четвъртити полета, в които е гравиран надпис - нечетлив (очукан), с латински 6укви. Сравнен с други датирани [паметници], трябва да се отнесе към XVII в. Размери на блока: 72x34x21 см. Размери на кръста: 36х25х 1 см. Скициран в Шуменския музей на 1.VIII. 1930 г. (Т. 14, обр. 24.)

287. Кръст - надгроб[ен] паметник, из гробищата на гр. Шумен, издялан от бял твърд Варовик. Четирикрилен, с трапецовидни крила; горното и долното са по-широки. Всред лицето му е издълбан равнокрилен кръст с разширени навън крила, а около него релефно изработени цветя; около крайния контур зигзаговидна фриза, върху горното крило релефен надпис с дата 1854 г., а върху долното ниша за кандило; върху горното крило се спуща гравирана коса (женски кръст), която започва от хоризон­талната му стена и се спуща по задната - вертикалната. Размери: 62x55x19 см. Скициран на 14.IV.1917 г. (Т. 13, обр. 72.)

288. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Шумен, изработен от бял твърд варовик. Четирикрилен, с ниша за кандило. Крилата му са трапецовидни, външните им страни нарязани; горното е с малка кръгла щерна за вода. върху лицето му са издълбани плитко три четирикрилни кръстчета с разширени навън крила, а по средата полусферична трапчинка. Сравнен с другите паметници, които носят дати, този можем да отнесем към 1820-1840 г. Размери: 81x55x15 см. Скициран на 14.IV.1917 г. (Т. 13, обр. 70.)

289. Женска кукла-кръст из новите (сегашните) гробища на с. Мадара - при римската вила под (жалите, от дъбови дъски. Нова. Кръстът [има] уши за цветя на горните си три крила. Размери: 35x8x3 см. (Т. 14, обр. 89.)

290. Мъжла кукла-кръст из същите гробища, с уши за цветя на горните си три крила. Размери: 25x8x3 см. (Т. 14, обр. 90.)

291. Мъжка кукла-кръст из същите гробища, с шапчица на горното си крило, полуизгнила. Размери: 30x8x3 см. Скицирани на ЗО.УП.1930 г. (Т. 14, обр. 91.)

292. Надгробна плоча от бял варовик. На лицето са гравирани околовръст линии,-розетки и Кръстче. Размери: 51x40x12 см. Датирана през 1850 г. Рисунка правилна — симетрична, запазена. Из гробищата на гр. Нови пазар. Скицирана на 30.VII.1930 г. (Т. 13, обр. 26.)

293. Надгробна плоча от бял варовик с издълбан на лицето й дванадесетокрилен кръст с триъгълна подставка (руски кръст) и зигзаговидна фриза. На горния край щерна за вода или вино. Размери: 88x48x17 см. Из гробищата на гр. Нови пазар, от 1880 г. Скицирана на 30.VII.1930 г. (Т. 14, обр. 68.)

294. Плоча с кръстове и три щерни за вода или вино. Размери: 72x58x17 см. Правилен рисунък; очукан, без надпис. Изработен между 1850-1877 г. от бял мек варовик. Из гробищата на гр. Нови пазар. Скицирана на 30.VII.1930 г. (Т. 13, обр. 25.)

295. Кръст от иконата ,,Ис[ус] Христос" из църквата „Св. Параскева" в гр. Нови пазар. Златен, върху св[етло]оливения орар. Размери: 5x3 см. Маслени бои върху дъска, грундирана с гипс. Носи следния надпис: „Василаки Христув 1850: Зуграфос Шумень iyлiй дни 22", със славянски букви. Копиран на 30.VII.1930 г. (Т. 13, обр. 28.)

296. Надгробна плоча с кръст [а] из гробищата на гр. Нови пазар; под кръста ниша за свещи, а около него са издълбани триъгълничета, наредени като фриз. На опаката страна е изработена релефно плитка двойна коса, означаваща, че тук е погребана госпожица [б]. Размери: 80x51x18 см. Работена след 1877 г., откогато е гробището. Скицирана на 30.VII.[1]930 г. (Т. 14, обр. 71.)

297. Призматичен блок с кръстове от лява, дясна и източна страна; отгоре кръгла щерна за вода или вино. Рисунък добър. Размери: височ[ина] от земята нагоре 39 см, широч[ина] 40 см и дебелина 24 см. Работен след 1877 г. Скициран на 30.VII.1930 г., гр. Нови пазар. (Т. 14, обр. 70.)

298. Кръст - надгробен паметник, издялан през 1885 г. от бял варовик. Размери: 91x42x16 см. Мъжки, горното му крило е с кръгла щерна за вода или вино. Лицето му е ниско с профилирани краища, също и нишата за кандило; носи надпис с дата. Из гробищата на гр. Нови пазар. Скициран на 30.VII.1930 г. (Т. 14, обр. 69.)

299. Мъжки кръст от сив точилен мек камък. На лицето му [са] гравирани с пергел окръжности и издълбани кръст и ниша за кандило. Датиран 1872 г. Размери: 60x44x26 см. Из гробищата в двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Попово. Скициран на 6.VIII.1930г. (Т. 13, обр. 61.)

300. Кръст от мек бял точилен камък. Очукан, груба рисунка и техника. Куклообразен, с гравирани символи на шивач, 1864 г. Скициран из гробищата на църквата „Св. Димитрий" в гр. Попово, на 6.VIII.1930 г. Размери: 52х 68х 12 см. (Т. 13, обр. 58.)

301. Женски кръст от бял точилен камък из двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Попово. Горното му крило е заоблено (женски). На лицето са гравирани с пергел окръжности, кръст и дата 1862 г. Груба работа. Скициран на 6.VIII 1930 г. (Т. 13, обр. 57.)

302. Двоен надгробен паметник - женски, на две сестри - горните им крила са обли. Надписи, букви и украшения гравирани. Размери: 58х 84x12 см. Израбо­тени от сив ронлив точилен камък. Скициран на 6.VIII.1930 г. в двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Попово. Датиран 1865-1876 г. (Т. 14, обр. 55.)

303. Двоен мъжки (с ъгловати краища горни крила) паметник. Из двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Попово. Гравирани букви, розети, Кръстове и дати 1874 г. и 1884 г. Рисунък и техника лоши. Скициран на 6.VIII. 1930 г. (Т. 14, обр. 55.)

304. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Тутракан, издялан преди 15-20 години от бял твьрд варовик. Страничните стени на горното му крило са избити дъгообразно навътре, средните крила са малки и четвъртити; долното е голямо и стеснено на горния си край. Гравирана линия върви успоредно с контурата на лицето, нап-горе се развива във вид на фриза със зигзаг; по средата на лицето на кръста е издълбано равнокрилно кръстче и върху малките странични крила са издълбани по-малки кръстчета, крилата на които се стесняват навътре. Целият кръст е грубо издялан и недотам добре начертан. Надпис и дата няма. Размери: 35x27x9 см. Скициран на 20. VIII. 1917 г. (Т. 8, обр. 7.)

305. а. Надгробен паметник с кръстове из гробищата на гр.Тутракан. От една плоча са издялани два кръста - мъжки и женски. Мъжкият е с трапецовидно горно крило, а женският е с кръгло горно крило, малките им странични крила са четвъртити и украсени с по едно равнокрилно кръстче; Вътрешните им малки крила са слепени едно до друго, отбелязани са само с гравираната линия, която обикаля успоредно с външните контури кръстовете. Горните крила са украсени с фризи от зигзаговидни орнаменти. Размери: 68x53x12 см. Издялан е доста грижливо, с правилен рисунък от мек бял варовит, ситнозърнест камък. Обрасъл е с мъхове. На задната му страна - получетлив надпис с дата 1868 г. б., в. Орнаментът и кръстът в подробност. Скициран на 20.VIII.1917 г. (Т. 8, обр. 6а,6б.)

306. Кукла-кръст из гробищата на гр. Тутракан, стара, полуизгнила, обрасла с лишеи. Главата на куклата е трапецовидна, с шапчица, под нея излизат странични крила, тоже трапецовидни, под тях е шийката - ромбовидна. Под шипката идат още две странични като рогове крила с израстъци. По средата им и под тях е долното забито в земята крило, което е стеснено на горния си край. Изрязана е преди 30-40 години от дъбово дърво. Размери: 46x8x4 см. Скицирана на 20.VIII 1917 г. (Т. 4, обр. 12.)

307. Кръст-кукла из гробищата на гр. Тутракан. Издялана от дъбово дърво през 1883 г. - носи надпис с дата. Главата на куклата е трапецовидна и е украсена наоколо с нарези, направени с криво длето и с розетки, чертани с пергел и дълбани; от шийката на куклата излизат като рогове страничните крила. В средата е изрязан релефен кръст (с Вензелите ), долното му крило се разширява и се опира на фриз от нарези с Криво длето. С такива нарези е украсен кръстът по страничните крила и релефната арка, върху долното крило под която е издълбан надписът с датата, които сега са полуизтрити. Размери: 1,30x38x12 см. Скицирана на 20.VIII.1917 г. (Т. 4, обр. 9.)

308. Кръст-свещник из църквата „Св. Георги" в гр. Тутракан. Изработен от меко желязо през 1885 г., когато е строена църквата. Шестокрилен; долното му крило минава през четвъртит дискос, върху който се поставят угарките от свещите; долните му хоризонтални крила са дълги и са кръстосани с още по две крилца в краищата си; горното вертикално крило е цилиндрично — за поставяне на голяма свещ. о долното, горното и големите хоризонтални крила е прикован венец от 1 см широка лента. Размери: от дискоса нагоре 42 см; широчина 30 см; широчина на крилата 2,5 см и дебелина 3 мм. Дискосът е изработен от дебела ламарина. Скициран на 20. VIII. 1917 г. (Т. 5, обр. 29.)

309. Група паметници върху един гроб из гробищата в двора на църквата „Успение Пресветая Богородица" в с. Старо село, Тутраканска околия. Куклата е с размери: 50x22x5 см. Изработена е от дъбово дърво. Кръстовете са изрязани от бял ситнозърнест варовик; украсени са със зигзаговидни гравирани орнаменти и кръстчета. Размери на по-големия: 66x44x17 см. Размери на по-малкия: 59x45x18 см. Работени са след Руско-Турската война. Скицирани на 22.VIII.1917г. (Т. 7, обр. 75.)

310. Група надгробни паметници из гробищата на с. Старо село, Тутраканско. Наред с каменните кръстове са забити и кукли. Куклите са временните знакове, обаче, след като се поставят зад тях и каменните, първите си остават там, догдето изгният. На един гроб се срещат по един чифт (дървен и каменен кръст), по два чифта, по три и повече чифтове кръстове - според числото на заробените в гроба мъртъвци. Тук куклите са изрязани от дъбово дърво със или без нарези по лицето; средните им размери са: 40x6x4 см. Каменните кръстове са изработени от бял варовик, лицата им са украсени със зигзаговидни орнаменти, дълбани и гравирани кръстчета и розетки; средните им размери са: бохзох 10 см. Материалът за каменните паметници е донесен от с. Пиргос и др[уги] кариери из русенска околия. Работени са преди 30-40 год[ини]. Скицирани на 22.VIII.1917 г. (Т. 7, обр. 39.)

311. Кръст-свещник в църквата „Успение Пресвятая Богородица" в Старо село, Тутраканско, изковано от меко желязо преди Руско-Турската война, когато е зидана църквата - 1870 г. Горното крило е цилиндрично - за подставяне голяма свещ; страничните крила са разцепени два пъти, та краищата им вземат вид на кръст. Размери: целият свещник заедно с триножната подставка е висок 108 см, широк 14 см; Крилата са широки 1 см и 2 мм дебели; към подставката долното крило става все по-дебело - 1 см2 в разрез. Скициран на 22.VIII.1917 г. (Т. 5, обр. 30.)

312. Кръст-свещник из църквата „Успение Пресвятая Богородица" в с. Старо село, Тутраканско. Четиринадесетокрилен. Горното му крило е във вид на фунийка за поставяне на голяма свещ; долното му крило към края е витлообразно и е раздвоено, за да се закове о дискоса на свещника; напречните хоризонтални крила са кръстосани с още по две крилца, долните чифтове са по-дълги от горните. Изкован е от меко желязо преди 30-40 години. Размери: височина 45 см; горните хоризонтални крила 17 см; долните 25 см; широчината на крилата 1,5 см и дебелината им 1 см. Скициран на 22.VIII.1917г. (Т. 5, обр. 28.)

313. Крьст-кукла с ковчег из гробищата в двора на църквата „Успение Пресвятая Богородица" в с. Старо село, Тутраканска околия. Главата на куклата е кръгла. Под нея са извършени със свредел четири дупки. Изрязани [са] полегато към центъра на куклата четири ивици и се образуват двете странични крила; долното крило е голямо, заковано о ковчега и заедно с ...последния е заровено в земята. Кръстати нарези с трион са направени върху лицето на главата между четирите дупки и върху цялото крило. Изработена грубо преди 20-30 години от дъбово дърво. Размери: Височина заедно с ковчега 48x9x4,5 см. Скицирана на 22.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 13.)

314. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в двора на църквата „Успение Пресвятая Богородица" в с. Старо село, Тутраканско, издялан от бял ситно-шуплив варовик, когато е строена църквата – 7-8 години преди Руско-Турската война. Правилен рисунък, окръжностите са изтеглени с пергел. Горното крило е голямо и кръгло, украсено с фриза от зигзаговиден орнамент, с изкопани във вид на пирамида триъгълничета; страничните крила са малки, четвъртити и украсени с по едно равнокрилно издълбано кръстче със стесняващи се крила навътре. Долното крило е най-голямо, горният му край е стеснен нагоре, а долният е забит в земята. По средата на кръста е изгравирана розетка. Размери: 54x32x9,5 см. Скициран на 22.VIII.1917 г. (Т. 13, обр. 8.)

315. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Старо село, Тутраканско, издялан преди 20-30 години от бял ситнозърнест варовик; рисунък правилен, техника добра. Горното му крило е четвъртито и завършва с полуцилиндричен израстък; долното крило е тоже четвъртито, по-широко и е продължение от базиса на паметника. Около крайния контур е изгравирана линия, на която двата края се забиват при ъглите на базиса; в полетата, които се заграждат в гравираната линия и контурите на базиса, са издълбани по две триъгълничета-пирамиди с върховете си навътре. В средата на лицето на кръста е гравирана окръжност, кръгът е пресечен с гравирано кръстче, между крилата на което са издълбани триъгълни пирамиди. Размери: 48x34x9 см. Скициран на 22.VIII.1917 г. (Т. 8, обр. 2.)

316. Кръст-кукла с ковчег из гробищата в с. Старо село, Тутраканско, изработена от дъбово дърво преди 20-25 години. Главата на куклата е петоъгълна, с основата нагоре и завършва с трапецовидна шапчица; долното -рило е по-дълго, о него са заковани две дъсчици, образуващи ковчега, които заедно с крилото са заровени до половината к земята; от шийката на куклата излизат разширяващи се навън лявото и дясното крило. Размери: 49x19x6 см. Скицирана на 21.VIII.1917г.(Т.4,обр. 1.)

317. Кръст — надгробен паметник, из гробищата на гр. Силистра, издялан от варовит туф. Отзад му е издълбан надпис с дата 1864 г. Размери: 48x40x14 см. Горното и долното му крило са големи, трапецовидни и обърнати с големите си основи навън. Страничните крила са малки и четвъртити. По средата му е издълбан равнокрилен кръст, а от страните му, върху малките крила, по една плитка квадратна ниша. И кръстът, и нишите са обиколени успоредно с околните им контури с гравирана линия. Скициран на 25.VIII.1917 г. (Т. 8, обр. 5.)

318. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Силистра, издялан грубо през 1880 г. Отзад има надпис с дата, от бял варовик. Четирикрилен; горното му крило е трапецовидно, обърнато с голямата си основа нагоре; върху лицето му е гравирана успоредно с контурата фриза от зигзаговиден орнамент. Страничните крила са малки и четвъртити, долното е голямо и стеснено нагоре. Цялото лице на кръста е снишено и при издялването му е оставен релефен десетокрилен кръст, лицето на който е украсено с гравирана линия, успоредна с външния му контур. Размери: 58x49x22 см. На горната стена на кръста е издълбана малка четвъртита щерна за вода. Скициран на 25.VIII.1917 г. (Т. 8, обр. 4.)

319. Кукла-кръст из старите гробища на гр. Си­листра, изрязана преди 25-30 години от дъбова дъска. Главата на куклата е елипсовидна, с два триъгълни изреза отляво и [от]дясно, лицето е -ръстосано с два нареза с трион; о горната част на главата са прилепени две малки назъбени -рила и над тях трапецовидна шапчица; между главата и долното -рило излизат още две странични надебелени -рила; ъглите на горните и долните странични -рила са съединени с по два кръстосани нареза, направени с трион, още един хоризонтален нарез с трион е направен между долните странични крила и долното вертикално голямо крило. Куклата е била обвита с плат - за това свидетелствуват гвоздейчетата, останали по нея. Размери: 46x17x2,5 см. Скицирана на 25.VIII.1917г. (Т. 4, обр. 8.)

320. Кръст-кукла из старите гробища на гр. Силистра, издялан преди 25-30 години от буково дърво. Крилата са трапецовидни с широките основи навън; страничните две Крила са по-малки; върху горното е оставен израстък във вид на шапчица. Куклата е била обвита с плат - това се вижда от гвоздейчетата и остатъците от плат под тях. Размери: 26x10,5x4,5 см. Скицирана на 25.VIII.1917 г. (Т. 4, обр. 6.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.