Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

722. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Георги" в гр. Ново село, Струмишки окръг. Издялан от сив пясъчен камък през 1850 г. Техника груба, с лош рисунък. Четирикрилен; горните три крила са кръгли; на лицето му има издълбано четирикрилно кръстче. Размери: 52x40x6 см. Скициран на 29.III.1916 г. (Т. 8, обр. 42.)

723. Орнамент [от] шевица от ръкав [на] носия из гр. Битоля. Шит върху памучен плат с цветни вълнени конци. Основният кръст в орнамента е бял, оставен от плата при шиенето; отстрани в ъглите му върху червен фон са извезани четирикрилни кръстчета, вертикалните им крила са тесни, а страничните широки и триъгълни. Скициран в естествена величина през април 1916 г. (Т. 7, обр. 50.)

724. Кръст [от] шевица върху ръкав от риза - носия от гр. Битоля. Везан върху памучен плат с вълнени и златни конци. Четирикрилен с равни крила, присвити навътре. Околният контур (тук нарисуваното с охра) и средните две линии са със сърма (златни жици, шити под ъгъл, а другите жици полегато от горе на дясно). Копиран в естествена величина. Из сбирката на Генчо Стапнов, Казанлък, на 27.III.1920 г. (Т. 5, обр. 107.)

725. Кръст, везан с вълнени и сърмени конци върху ръкава на риза, носия из Битолско. Четирикрилен; крилата му се разширяват навън; червен тъмен цинобър със сърмени контури. Копиран от оригинала из сбирката на Г. Т. Пеев в естествената си величина през август 1915 г. (Т. 2, обр. 134.)

726. Кръст, везан с вълнени конци върху ръкав на риза, носия из Битолско; четирикрилен; винен цвят; крилата му са равни, контурирани с бели конци; по края кръстът е украсен с квадратни наишвки от разноцветни бои. Копиран от оригинала из сбирката на Г. Т. Пеев в естествената си величина през август 1915 г. (Т. 2, обр. 135.)

727. Кръст, везан с вълнени конци върху ръкав от риза (Битолска носия); четирикрилен; двете странични крила са по-широки и са назъбени на зигзаг; другите се кръстосват още по веднъж; по лицето на кръста са извезани един голям кръст във вид на буквата „Х" и други два малки. Копиран от оригинала из сбирката на Г. Т. Пеев в естествената си величина през март 1914 г. (Т. 2, обр. 146.)

728. Кръст, везан с вълнени конци върху ръкав от риза (Битолска носия). Четирикрилен; горното и долното крило са малко по-широки от другите две; краищата на всичките крила се кръстосват още един път; контуриран е с черна линия. Копиран от оригинала из сбирката на Г. Т. Пеев в естествената си величина през март 1916 г. (Т. 2, обр. 145.)

729. Кръст-акротерия над портите на оградата около двора на църквата „Св. Богородица" в с. Лопатица, Битолско. Изкован от желязо; четири­крилен; горните три крила завършват с кръгове; крилата излизат от кръга. Размери: 25x15x1 см. Кръстът е работен през време на зидането на оградата, през 1882 г. Скициран на. 30.XII.1915 г. (Т. 7, обр. 9.)

730. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при църквата „Св. Климент" в гр. Охрид, издялан от бял варовик. Четирикрилен; с четвъртити крила; горните два ъгъла са съединени с дъгообразни плочки. Забит е до хоризонталната плоча над гроба, която датира от 1851 г. Размери: 68x50x9 см. Скициран на 20.XII.1915г. (Т. 8, обр. 32.)

731. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при църквата „Св. Климент" в гр. Охрид. Издялан преди 60-70 години (като се сравни с ония, които са забити до плочи с надписи и приличат по всичко на него). Четирикрилен; с четвъртити крила, без надпис. Груба работа. Размери: 68x60x8 см. Скициран на 20.XII.1915 г. (Т. 8, обр. 33.)

732. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при църквата „Св. Климент" в гр. Охрид, издялан грубо от точилен камък. Крилата му са трапе­цовидни, долното е заробено в пръстта. Без надпис. Сравнен с другите, не е по-нов от 50-60 години. Размери: 58x62x9 см. Скициран на 20.XII.1915 г. (Т. 8, обр. 34.)

733. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при църквата „Св. Климент" в гр. Охрид, издялан от мрамор през 1855 г. (по надписа на плочата, до която е забит). Четирикрилен, в ъглите му са изрязани вместо лъчи дъгообразни плочки. Груба изработка, без украшения и без надпис. Крилата му са чет­въртити. Размери: 89x70x6 см. Скициран на 20.XII.1915г. (Т. 8, обр. 35.)

734. Колело-кръст с кръстчета „драпна" - кърпа за глава, вързана с копринени и сърмени конци; дебърска носия - с. Галичник; равнокрилен. Крилата излизат от окръжност, разширяват се навън, опират се о външната голяма окръжност; шити са със сърма. В средното кръгло и горните трапецовидни цветни полета са извезани по едно малко равнокрилно кръстче със сърма. Нарисуван [е] в естествена величина по оригинала из сбирката на Ив. Енчев- Видю през декември 1911 г. (Т. 2, обр. 136.)

735. Фриза с кръстчета, везани върху ръкава на горна дреха - носия от Галичник, Дебърско; кръстчетата са равнокрилни; копирани в естествената си величина през април 1914 г. в гр. София. (Т. 2, обр. 142.)

736. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Кичево. Издялан от мрамор. Нов - [от] тип[а] на старите, без надписи. Четирикрилен; горните мутри крила са равни, долното е по-дълго и забито до надгробната хоризонтална плоча. Крилата в ъглите са съединени с дъгообразни плочки вместо лъчи. Горните три крила завършват с по една ябълка. Размери: 85x50x6,5 см. Скициран на 1.XII. 1915 г. (Т. 8, обр. 38.)

737. Кръст-акротерия върху покрива на църквата в гр. Кичево. От желязо; дванадесетокрилен. Прибли­зителни размери: 150x80 см. Изработен е преди 15-20 години (нов). Скициран на 1.XII.1915 г. (Т. 7, обр. 10.)

738. Кръст-акротерия над пътната врата на оградата около двора на църквата в гр. Кичево, изкован преди 20-25 години от желязо. Четири­крилен; горните три крила са закръглени и са по-къси от долното. Размери около: 50хзох 1 см. Скициран на 1.XII. 1915 г. (Т. 7, обр. 11.)

739. Кръст-кукла из гробищата на гр. Кичево, издялана от букова дъска преди десетина години. Горното й крило завършва с полукръгла шапчица; долното е широко и стестено горе; всичките три горни крила са трапецовидни. Размери: 78х20х 1,5 см. Скицирана на 1 .XII.1915 г. (Т. 4, обр. 86.)

740. Кръст-акротерия от аналоя из параклиса „Св. Георги" в гр. Велес, основан през 1766 г., през което време и кръстът е изкован от меко желязо; четирикрилен; краищата на крилата [последо­вателно] са стеснени и разширени, върху тях се лепят свещи. Размери: 26x28 см; 1 см в диаметър - долното крило, а горните 0,5 см. Скициран на 18.IV.1916г. (Т. 7, обр. 8.)

741. Прозорец с кръстовидна форма на източната страна на църквата „Св. Пантелеймон” в гр. Велес, на Генчо Стапнов, Казанлък, на 27.III.1920 г. (Т. 5, обр. 107.)

742. Прозорец с кръстовидна форма на източната стена (над олтара) на църквата „Св. Пантелеймон" в гр. Велес, съградена от майстор Андрея. Кръстът е четирикрилен с полуелипсовидни крила - кухи (отборът на прозореца), заобиколена с корниз (профил полукръг), нарязан във вид на въже; издялан е от плоча от пепеляв мек варовик (точилен камък). Приблизителни размери на плочата: 60x60 см. Скициран на 16.IV.1916 г. (Т. 7, обр. 65.)

743. Кръст - надгробен паметник, из гробищата до двора на църквата „Св. Пантелеймон" в гр. Велес. Издялан от мрамор през 1851 г. Горните му три крила са трапецовидни, долното дълго и забито без цокъл в земята. По средата на лицето му в ниско поле е издялан десетокрилен кръст, а по крилата са гравирани букви, дата и орнамент-розетки. Разме­ри: 61x30x7 см. Скициран на 17.IV.1916 г. (Т. 8, обр. 48.)

744. Кръст - надгробен паметник, из гробищата до църквата „Св. Пантелеймон" в гр. Велес, издялан от варовит пепеляв камък с шупли. Четирикрилен; горните му крила са четвъртити и завършват с пирамидални ябълки (4 см). Върху лицевата страна е издълбан четирикрилен кръст с разширени навън крила, около него върху горните крила [е] гравирано по едно квадратче; долното му крило е по-дълго и забито в земята. На опаката страна е гравиран кръст във вид на буквата „Х". Работен е през 1850-1860 г. Размери: 62x50x8 см. Скициран на 17.IV.1916 г. (Т. 8, обр. 49.)

745. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в двора на църквата „Св. Спас" в гр. Велес, над саркофаг. Четирикрилен. На лицевата страна са издълбани два по-малки шестокрилни и един по-голям осмокрилен кръст; на опаката четирикрилен кръст. Издялан от сив точилен камък през 1830 (дата върху плочата на саркофага). Размери: 40х36х 11 см. Скициран на 15.IV.1916 г. (Т. 8, обр. 50.)

746. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при църквата „Св. Пантелеймон" в гр. Велес. Изработен 1860 г. От едрозърнест мрамор. Четири­крилен; горните му три крила са трапецовидни - страничните са най-къси, горното по-дълго, а долното е най-дълго и заровено в земята без цокъл. Горното крило завършва с пирамидална ябълка (03 см). Върху лицето му е изработен полурелефен и полугравиран десетокрилен кръст, до него като акротерия на горното му крило е прилепено четирикрилно кръстче; измежду крилата от ъглите излиза симетричен листовиден орнамент. Размери: 66x40x7 см. Скициран на 17.IV.1916 г. (Т. 8, обр. 51.)

747. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на църквата „Св. Пантелеймон" в гр. Велес; от едро­зърнест мрамор; груба изработка; четирикрилен, долното крило е по-дълго и забито направо в земята; върху лицето на горните три крила са гравирани окръжности, Кръстосани с линийки; буквите и цифрите са релефни в ниски полета. Датира от 1838 г. Размери: 35x27x3,5 см. Скициран на 16.IV.1916г.(Т.8,обр.44.)

748. Кръст - надгробен паметник, из същите гробища. Изработен в 1851 г. От пепеляв мек варовик. Горните му крила са трапецовидни, завършват с пирамидални ябълки (2 см), долното крило е четвъртито и базира върху плочата на саркофага. Върху лицето е издълбана ниша със свод, дълбока 1 см. На опаката му страна е надписът и датата. Разме­ри: 30x27x7 см. Скициран на 19.IV.1916 г. (Т. 8, обр. 45.)

749. Кръст - надгробен паметник, из същите гробища. Мраморен. Размери: 38x31x6,5 см, равнокрилен, забит направо в земята; груба изработка; върху лицето му буквите и кръстът (десетокрилен) са релефни в ниски (1 см) полета. Скициран на 17.IV.1916г.(Т.8, обр.46.)

750. Кръст - надгробен паметник, из същите гробища. Издялан през 1862 г. От пепеляв точилен камък. Горните му три крила се стесняват с полукръгове, долното е по-дълго и забито без цокъл в земята. Лицето му носи гравиран надпис. Разме­ри: 63x47x6 см. Скициран на 16. IV.1916 г. (Т. 8, обр. 47.)

751. Орнамент с кръст, изгравиран върху мраморна плоча на чешма в гр. Велес. Орнаментът излиза от основата - долното крило на кръста; този последният е четирикрилен, горните му крила са еднакви - трапецовидни, с основите си навън. Размери на лицето на плочата: 120x70 см, на кръста: 13x9 см. Скицирана на 17.IV.1916 г. (Т. 7, обр. 29.)

752. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Гостивар. Издялан през 1840 г. (надпис и дата върху надгробната, хоризон­тално положена плоча). Четирикрилен; горните му три крила са трапецовидни, а долното четвъртито. В основата върху лицето му е издълбана ниша за кандило. Издялан е грубо от варовит туф, забит е до саркофага. Скициран на 29.X.1915 г. (Т. 8, обр. 36.)

753. Кръст - орнамент от саркофаг, из двора (настилката) на църквата „Св. Спас" в гр. Скопие. (Плочите датират между 1845 и 1860 г. До 1860 г. са носили български надписи, насетне гръцки.) Кръстът е равнокрилен, сраищата му са разтроени с полукръгове. Успоредно с крайния му контур върви гравирана линия. Изработен е релефно; при снишаване на фона са оставени цветя. Техника добра, рисунък правилен. Размери на квадрата: 42x42 см. Скициранна18.IV.1916г. (Т. 7, обр. 31.)

754. А. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Скопие. Тип на най-новите (1880) кръстове. Мраморен, четирикрилен с подставка. И четирите крила са разтроени с полукръгове. Крилата в ъглите са съединени с конзоли. Горното крило завършва с малка полусферична ябълка. Лицето му е снишено и върху лицето му са изваяни символични фигури. Около крайния му контур Върви широк Корниз... Закрепен е с подставката си в дупка върху плочата на саркофага. Размери: 86x54x6,5 см. Б. Профил на корниза. Скициран на 18.IV.1916 г. (Т. 8, обр. 58 а, 58 б.)

755. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Скопие, издялан през 1859 г. От едрозърнест мрамор. Четирикрилен; долното му крило е по-голямо и е забито без цокъл в земята; горното завършва с полукръгла шапчица. Лицето му е украсено с пет четирикрилни кръстчета, горните крила на което са трапецовидни; средното кръстче е с лъчи и е поставено в кръг, о който се опират и останалите кръстчета. Успоредно с крайния контур на лицето на паметника върви линия. Всички украшения са гравирани. Размери: 39x37x4 см. Скициран на 18.IV.1916г.(Т.8, обр.54.)

756. Кръст с вензели, гравиран върху надгробна плоча от мрамор с надпис и дата 1870 г. Из гробищата (зад гарата) в гр. Скопие.четирикрилен; долното му крило завършва с триъгълна подставка; горните три са кръстосани с още по една къса линийка и образуват малки кръстчета, които се ограждат с ромбове; между крилата са вензелите: . Размери: 16x12 см. Скициран на 18.IV.1916 г. (Т. 7, обр. 30.)

757. Група мраморни кръстове из гробищата в гр. Скопие. Без надписи и без украшения. Най-старият е с гравирания върху лицето кръст - преди Руско-Турската война, другите два - след войната. Средна големина: 50x35x5 см. Скицирана на 18.IV.1916 г. (Т. 7, обр. 76.)

758. Надгробно сандъче (ковчег) с кръстове. На лявата и дясната страна е изрязан по един четирикрилен кръст с трапецовидни крила; на покрива о задния фронтон е приковано кръстче, четирикрилно, долното му крило е по-дълго от другите - всичките са четвъртити. Прозорчетата кръстове са затулени отвътре със стъкла. Ковчегът и горният кръст са изковани от борови дъски. Нови. Размери на ковчега: 55x24x21 см. Размери на кръста: 18x11x1,5 см. Размери на кръстовете прозорци: 22x16 см. Скицирано в гробищата на гр. Скопие на 17.IV.1916г.(Т.7,обр.37.)

759. Кръстп-акротерия от купола на владишкия трон в църквата „Св. Никола" в гр. Куманово. Работен в 1851 г. Дървен, позлатен, шестокрилен. Краищата на горните пет крила са разтроени с полукръгове. Размери: 35x20x2 см. Скициран на 19.IV.1916 г. (Т. 7, обр. 12.)

760. Кръстовидни елементи из стенописите на църквата „Св. Георги" в Горно Нагоричане, Кумановско. Темперна боя върху мазилка от вар с плява. Църквата е от типа на ония от XV-XVI в. И стенописите също. Размери: фризата - широка 57 см, орнаментите - в диаметър 27 см. Копирани на 24.IV.1916г. (Т. 14, обр.38.)

761. Кръст от иконата „Св. Симеон Стълпник", из църквата „Св. Петка" в с. Младо Нагоричане, Кумановско. Нарисуван е с бяла боя, темпера, върху тъмен фон; фресково изображение; мазилка Вар и плява, шестокрилен; долното крило е най-дълго и завършва със сърп, вертикалните крила са украсени с по едно кръгче. Размери: 9,5x24 см. Копиран от оригинала на 21.IV.1916г.(Т.2,обр.70.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.