Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

481. Кръст-свещник из църквата „Св. Георги" в гр. Добрич, изработен от меко желязо през 1864 г. (когато е строена църквата). Четирикрилен. Горното крило е колонката - цилиндърът за голямата свещ, долното - самата колонка, а страничните са трапецовидни, в краищата им са приковани по-малки цилиндри за свещи. Размери: широчина 20 см, височина на целия свещник с подставката му 110 см; дебелина на колонката 1,5 см 8 диаметър; широчината на края на страничните крила 4 см. Скицирана на 12.Х.1917 г. (т. 5, обр. 31.)

482. Надгробна плоча с релефен кръст из гробищата на гр. Балчик. Кръстът е четирикрилен. Хоризонтал­ните крила са най-къси, а долното - най-дълго. Горните три крила завършват с малки кръстчета. Над гръцки гроб, с гръцки инициали и надпис. Датиран 1885 г. Издялан е грубо от варовит туф. Размери: 50x44x11 см. Скицирана на 3.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 15.)

483. Надгробна плоча с кръст из старите гробища на гр. Балчик. Кръстът е десетокрилен, релефен, изработен в снишеното лице на плочата. Долното крило в основата си е разширено. Издялан грубо през 1885 г. от бял черупчест варовик. Размери: 60x49x8 см. Скицирана на 3.XI.1917г. (Т. 10, обр. 6.)

484. Надгробна плоча (от шуплест варовик) с издълбан върху лицето й кръст. Взидана е в ниша на оградата на църквата „Св. Никола" в гр. Балчик. Кръстът е четирикрилен. Горните му крила са по-къси, еднакви, с малко разширени краища. Размери на нишата: 32x24x6 см. Под нишата е взидан блок от варовит туф с размери: 35x40 см. В него е издълбана кръгла дупка (дълбочина 34 см, диаметър 25 см), която служи за кандило и свещи. Изработена е през 1866 г., когато е строена оградата. Скицирана на 3.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 2.)

485. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на гр. Балчик, изработен от точилен камък през 1890 г. Четирикрилен; горните три крила са назъбени, долното крило е най-голямо и е забито направо в земята. Успоредно на външната контура (като е оставена една тясна ивица) полето на кръста е вдълбано тъй, че остават релефни: една розетка - в горния край; един кръст - по средата с две перки на горното си крило. Отстрани на кръста под страничните крила са изработени два кипариса. В релефния кръст е вдълбан друг кръст, четирикрилен, горното и страничните крила на който са еднакви, а долното по-дълго и завършва с триъгълна подставка. Всичко това е на опаката страна на паметника. На лицевата има релефен надпис с дата. Размери: 74x40x17 см. Скициран на 3.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 19.)

486. Кръст-кукла из гробищата на гр. Балчик, нова, изрязана от борова дъска. Главата на куклата завършва с шапчица (мъжка кукла), от шийката излизат трапецовидни странични крила; долното е голямо и забито в земята. Размери: 70x16x1,5 см. Скицирана на 3.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 59.)

487. Кръст-кукла из старото гробище. Нова, от борова дъска. Главата е многоъгълна (женска кукла). Страничните крила са трапецовидни; долното голямо и забито в земята. Размери: 75x14x0,5 см. Скицирана на 3.XI.1917г. (т. 10, обр.60.)

488. Кръст-акротерия върху куполата на камбана­рията на църквата „Св. Никола" в гр. Балчик (строена в 1866 г.). Железен, шестокрилен; страничните и горното крило са еднакви, разширени в краищата си; долното е по-дълго и забито във върха на купола. Всичките крила излизат от един център, перпендикулярни помежду си. Приблизителни размери: височина 100x80 см. Скициран на 3.XI.1917 г. (т. 10, обр. 74.)

489. Кукла-кръст из с. Гьоре, Балчишко, изрязана от осеново дърво. Главата на куклата е полукръгла. Под нея има два зъба, които я съединяват с шийката. От последната излизат страничните крила, които са правоъгълни. Долното крило в горната си част се стеснява, то е по-дълго и забито в земята. Размери: 55x15x7 см. Скицирана на 4.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 58.)

490. Надгробна плоча с кръст из с. Гьоре, Балчишко, изработена от варовик с раковини. В горния край на плочата, в снишено поле със зигзаговидна контура има релефен четирикрилен кръст. Под кръста надпис с дата 1899 г. Горният край на плочата е полукръгъл. Размери: 123x42x10 см. Скицирана на 4.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 7.)

491. Кръст - надгробен паметник, из с. Гьоре, Балчишко, издялан от варовит камък в гр. Каварна. Четирикрилен. Горното крило е трапецовидно и е по-голямо от страничните две, също трапецовидни. Долното крило е правоъгълно и посредством два зъба, издадени навън, се съединява с базиса. Върху лицето му между крилата на кръста е издълбан друг чети­рикрилен кръст с равни, разширени в краищата си крила. Върху базиса е издълбан надпис с дата 1903 г. Издълбана е на него и една малка правоъгълна ниша за кандило. Размери: 84х45х 11 см. Скициран на 4.XI. 1917 г. (Т. 10, обр. 17.)

492. Кръст-кукла из гробищата на с. Гьоре, Каварненска околия, изрязана от борова дъска. Главата на куклата е назъбена; от шийката излизат два чифта трапецовидни крила, между тях по един триъгълен зъб. Долното крило е голямо и забито в земята. Размери: 31 х 14x2 см. Скицирана през ноември 1917 г. (т. 6, обр. 68.)

493. Надгробна плоча с кръст из гробищата на гр. Каварна, издялана през 1880 г. От варовик с раковини. Горните два ъгъла на плочата са закръглени. В средата на плочата на снишеното й лице е издялан десетокрилен кръст. Долното крило е по-голямо от останалите и в края се разширява. Отстрани на горните крила при снишаване на лицето, са оставени две релефни розетки. В лявата страна на плочата са оставени релефни една хурка и едно вретено. На горната стена на плочата е издълбана четвъртита щерна за вода. Паметникът носи надпис с дата. Размери: 80x62x13 см. Скицирана на 4.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 12.)

494. Надгробна плоча с кръстове из двора на църквата „Св. Георги" в гр. Каварна - издялана от бял ситнозърнест варовик. При снишаване на горната част от лицето му са оставени следните релефни украшения: три розетки, две кипарисови дървета, ъгловати (шевични) орнаменти, един малък равнокрилен кръст с вензелите на Исус Христос, а всичко това заобиколено също с релефен чети­рикрилен кръст, на който хоризонталните крила са малки и четвъртити, а другите две са големи и трапецовидни. Тук датираните паметници са от около 1823 г. Размери: 72x31x9 см. Скицирана на 4.XI.1917г. (Т. 10, обр. 11.)

495. Надгробна плоча с кръст из двора на църквата „Св. Георги" в гр. Каварна. Отломък от варовит туф. В ниското кръгло поле е издялан релефен чети­рикрилен кръст с равни правоъгълни крила. Размери: 61x31x11 см. Скицирана на 4.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 9.)

496. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Георги" в гр. Каварна, издялан от бял ситнозърнест варовик. Четирикрилен; горните крила са четвъртити с по три полукръгли израстъци отстрани. Долното крило е по-голямо и правоъгълно, забито направо, без цокъл в земята. Размери: 57х39х 12 см. Скициран на 4.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 18.)

497. Надгробна плоча с кръстове из гробищата на гр. Каварна, издялана от черупчест варовик. Полукръгла, със снишено лице, в което са издълбани три съединени един за друг кръста, равнокрилни, със слабо разширени навън крила. На горната стена на плочата е издълбана четвъртита щерна за вода. Размери: 29x40x9 см. Скицирана на 4.XI.1917 г. (Т. 10, обр, 14.)

498. Кръст-кукла из гробищата на с. Джеферли - Ючорман, Каварненско, изрязана преди 25-30 години от дъбова дъска. Главата й е яйцевидна, с шапчица; от шийката излизат две малки четвъртити крила; долното крило е трапецовидно и е забито в земята. Полуизгнила и обрасла с лишеи. Размери: 42x17x2 см. Скицирана през ноември 1917 г. (Т. 6, обр. 66.)

499. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Джеферли - Ючорман, Каварненско, издялана от бял варовик. Кръстът е четирикрилен, долното му крило е по-дълго от другите три. Лицето на кръста е издялано така, че са се образували два релефни и два вдълбани кръста. Рисунък симетричен, техника добра. Като се сравни с датираните тук кръстове, по всичко личи, че не е по-нов от тях - около 1850 г. Обрасъл е с мъх. Размери: 48х34х 17 см. Скицирана на 4.ХI.1917г. (Т. 10, обр. 4.)

500. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Джеферли - Ючорман, издялана от бял варовик. Кръстът е четирикрилен, релефен. Горните три крила са еднакви и завършват с кръгли разширения. Долното крило завършва с широка подставка. Върху горните крила са гравирани малко кръстче и датата 1851 г. Плочата е полуизпочупена и много плесенясала. Размери: 89x43x24 см. Скицирана на 4. XI .1917 г. (Т. 10, обр. 3.)

501. Надгробна плоча с релефен кръст из гробищата на с. Джеферли - Ючорман, каварненско, издялана от бял варовик. Кръстът е четирикрилен. Крилата са трапецовидни, с широките основи навън. Долното крило е по-дълго от другите три. На горното крило са гравирани вензелите (), а на средните - 1851 г. Плочата е очупена и плесенясала с лишеи. Размери: 52x40x19 см. Скицирана на 4.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 1.)

502. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Джеферли - Ючорман, Каварненско, издялан от варовит камьк с раковини. Четирикрилен; горните три крила са кръгли; върху страничните в снишено поле са издялани по един релефен кръст; върху горното е гравиран четирикрилен кръст с подставка. Долното крило на паметника е гравирано и в горния си край е стеснено; върху него има надпис с дата, а над надписа е издълбан малък четирикрилен кръст с разширяващи се навън крила, от които долното е най-голямо. Размери: 98x39x11 см. Скициран на 4.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 21.)

503. Кръст - надгробен паметник, из с. Ючорман, Каварненско, издялан от варовит туф със ситни дупки през 1880 г. Четирикрилен; горното и долното крило са трапецовидни, с широките основи навън, а страничните малки и квадратни. Върху лицата на последните има издълбано по едно кръстче. Между крилата на кръста е гравиран четирикрилен кръст с триъгълна подставка. Между долното крило и базиса е гравирана зигзаговидна фриза. На опаката си страна паметникът носи надпис с дата. Размери: 82х43х 11 см. Скициран на 4.XI.1917 г. (Т. 10, обр. 20.)

504. Кръст -надгробен паметник, из гробищата при църквата „Св. Пантелеймон" до гр. Ниш. На лицето има две ябълки, надпис и издълбано равнокрило кръстче с венец от лаврови клончета. В надписа му се чете дата 1881 г. Размери.- 100х65х 10 см. Скициран на 24.IV.191бг. (Т. З, обр. 27.)

505. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Ниш, издялан грубо между 1860 и 1880 г. От мек сив варовик; четирикрилен. Долното му крило е най-дълго, отстрани с въжеобразни израстъци, с ябълки в долните им краища и е забито без цокъл в земята. Всичките крила се разширяват навън; вътрешните им линии са дъгообразни; в краищата крилата са съединени с венец, от който празнините между крилата стават триъгълни. Външните стени на горните три крила завършват с по три ябълки с диаметър 9 см. Лицето на кръста без четвъртитата част на долното крило е снишено, като е оставено до крайния контур една изпъкнала ивица с широчина 2 см вместо корниз. При снишаването на лицето са изработени релефно кръст и ангелчета; кръстът е четирикрилен, горните му крила са по-къси и кръстосани още по веднъж с полукръгове; долното крило е по-дълго, с подставка отстрани, от която излизат волутообразни орнаменти. Размери: 190x100x16 см. Скициран на 24.IV.1916 г. (Т. З, обр. 28.)

506. Кръст - надгробен [паметник], из гробищата на гр. Ниш. Изработен грубо (1860 г.) от трошлив варовит камьк; четирикрилен; долното му крило е най-дълго и е забит без цокъл в земята. Всичките крила се разширяват навън; вътрешните им линии са дъгообразни; трите горни крила на външните си стени имат по три ябьлки с диаметър 7 см; на долното крило отстрани са оставени при издялването два вертикални израстъка, нарязани във вид на въжета. Лицето на кръста в горната си част е снишено, като при издьлбаването му наоколо е оставена лента 1,5 см широка, а вътре релефни изображения на Разпятие Христово, ангели и две палмови клончета. Надписът е славянски, полуизтрит. Размери: 150х100х15см. Скициран на 24.IV.191бг. (Т. З, обр. 26.)

507. Кръст-оброк из околността на гр. Княжевец. Издялан от сив варовит камък. Четирикрилен, с четвъртити крила; горното завършва с четири ябълки, а страничните с по три ябьлки. Върху лицето му е издълбан десетокрилен кръст с подставка, а около него са гравирани вензелите на Ис[ус] Христос и датата. Размери: 160x90x15 см. Скициран на 13.Х.1915 г. (Т. 8, обр. 41.) На Константинов ден при този оброк извършват молебен. Кога е изработен и забит на мястото, местните жители не помнят. По композицията си и техниката, с която е издялан, е точно копие на ония в Софийско, работени преди 100-150 години (виж паметниците из гробищата в с. Слатина, Дървеница и др.).

508. Надгробен паметник с кръст из старите гробища на гр. Пирот, издялан през 1796 г. от сиенит; на паметника е изработен в ниско кръгло поле равнокрилен кръст с надпис. Размери: 79x56x14 см. Скициран на 25.IV.1916 г. (Т. 2, обр. 35.)

509. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на гр. Пирот, издялан през 1837 г. от сиенит. Четирикрилен; долното крило е най-дълго и е заровено без цокъл в земята; горните три крила се разширяват навън; двете странични крила имат по две, а горното три ябълки с диаметър 8 см; отзад на кръста е гравирано малко кръстче с  и български надпис с дата. Размери: 93x70x17 см. Скициран на 25.IV.191бг.(Т.2, обр.36.)

510. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на гр. Пирот; изработен през 1862 г. от сиенит. Четирикрилен; крилата се разширяват навън и опират до правилно издялан венец с широчина 6 см; на лицето на кръста е изгравиран надпис, а на горното крило кръст, горните три крила на който се кръстосват още един път, а долното свършваме триъгълна подставка; около кръста се чете . Страничните и горното крило завършват с по 3 ябьлки. Размери: 118x12x82 см. Скициран на 25.IV.1916г.(Т.2,обр.34.)

511. Кръст от бял точилен камък из гробищата В двора на училището на с. Калотина, Царибродско. Размери: 130x84x17 см. Крилата са съединени с венец; горните три завършват с по три ябълки, долното е продължено във вид на базис и забито в земята. По лицето са гравирани кръстчета, надпис, розета, дата и пр. - 1865 г. Скициран на 8.II.1930 г. (Т. 13, обр. 65.)

512. Кръст от едрозърнест пясъчник из гробищата в двора на училището в Калотина. Размери: 180x88x20 см. Крилата му са кръгли, долното се развива във вид на стълб - по него е гравиран надпис, издялан между 1845 и 1876 г. Скициран на 8.П.1930 г. (Т. 13, обр. 66.)

513. Кръст от сив точилен камък из гробищата в двора на училището в с. Калотина, Царибродско. Куклообразен с надпис:”" (усопший) умрял, , , и дата 1855 г. Груба работа; размери: 56x28x6 см. Скициран на 8.II.1930 г. (Т. 13, обр. 67.)

514. Кръст (стар тип) от точилен камък из гробищата на с. Калотина, Царибродско. Правилен рисунък. С венец и ябълки. На лицето му [е] издълбан кръст, а на опаката страна надпис: „  (усопший) ”, и дата 1847 г. Скициран на 8.II.1930 г. (Т. 13, обр. 70.)

515. Кръст из гробищата (при р. Тина, Царибродско, издялан през 1790 г . ( ) от бял пясъчник, очукан и изкапал. Надпис нечетлив. С ябьлки и релефно кръстче и дата. Скициран на 8.II. 1930 г. (Т. 13, обр. 69.)

516. Кръст-оброк от бял пясъчник, груба работа: 115x90x24 см; с много ябълки по краищата. На лицето в ниско поле кръстчета релефни. На опакото грубо, дълбоко издялано името на оброчището и датата: . Скициран из гробищата на баира (под гробовете на полянката) над реката Нишава - 8.11.1930 г., с. Калотина (Годечка околия), Царибродско. (Т. 13, обр. 68.)

517. Кръст от сив точилен камък, изработен през 1890 г. Крилата му са съединени с венец, горните завършват с по три ябълки; долното е продължено и забито в земята; лицето е украсено с гравиран кръст. Размери: 90x58x8 см. Из гробищата с. Калотина, Царибродско. Скициран на 8. II.[1]930 г. (Т. 14, обр. 53.)

518. Из гробищата на с. Калотина, Царибродско. Кръст от точилен камък с правилна, точна рисунка. Датиран 1892 г., с ябълки. Лицето му [е] гравирано. Размери: 80x55x8 см. Скициран на 8.П.[1]930 г. (Т. 14, обр. 54.)

519. Кръст от борова дъска с куклообразни крила. Размери: 60x60x2 см. из гробищата на с. Калотина, Царибродско, на баира. Нов. Скициран на 8. II.[1]930 г. (Т. 14, обр. 100.)

520. Кръст-кукла с ковчег за кандило и свещи. Крилата са кръгли, горното с шапчица. Из гробищата на с. Калотина, Царибродско, скициран на 8. II.[1]930 г. Размери: 50x20x1 см. (Т. 14, обр. 101.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.