Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

762. Кръст от иконата „Св. Петка" из църквата „Св. Петка" в с. Младо Нагоричане, Кумановско. Нарисуван с бяла боя, темпера, върху тъмен фон; фресково изображение; мазилка с вар и плява; шестокрилен; долните две крила са наведени от дясно към ляво; там, гдето се пресичат горните три крила, тъй също по крилата на кръста, са нарисувани украшения: линийки и полукръгчета, а от ъглите на горните крила излизат лъчи, които се завиват волутообразно. Живописта в „Св. Петка" (и в другите черквици в Мл[адо] Нагоричане) може да се отнесе към XIV или XV столетие, като се сравни с другите, които са датирани. Размери: 20x9 см. Копиран от оригинала на 21.IV.1916г. (Т. 2, обр. 69.)

763. Плоча с кръст, зазидана в северната стена отвън над прозореца на църквата „Св. Георги" в с. Младо Нагоричане, Кумановско. В полукръгла ниша е кръстът, релефен; четирикрилен; трите му крила се раздвояват на върховете; долното крило се разклонява на три; обиколен е с релефна дъга, краищата на която се завиват волутообразно; отляво се намира релефна, шестолъчна звезда в кръг, а отдясно плетеница, също в кръг и релефна. Скициран на 21.IV. 1916 г. (Т. 2, обр. 120.)

764. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Младо Нагоричане, Кумановско. Издялан от сив варовит камък; 30-годишен; четирикрилен; долното крило е най-голямо, стеснява се надолу и е поставено в изрязана дупка върху горната плоча на саркофага; по средата на лицето е гравиран голям кръст, краищата на който се кръстосват още един път, а отстрани са гравирани четири кръстчета и най-горе две очи с вежди. Размери: 44хзох 12 см. Скициран от оригинала на 20.IV.1916 г. (Т. 2, обр. 33.)

765. Кръст из фреските на църквата „Св. Никола" в с. Младо Нагоричане, Кумановско, нарисуван с темпера (мазилка вар и плява) върху дясната дебелина на вратата с тъмночервена боя (Gebr. Terra di Sienna); седмокрилен; най-горните крила са хоризонтални (дъсчицата с надпис ), долните напречни образуват дъсчицата за краката на Исуса Христа, наведена от горе (ляво) на долу (дясно). Успоредно с контура 1 см навън върви линия, която в ъглите, гдето се пресичат средните крила, е извита навън дъгообразно и образува лъчи. Вензелите   са нарисувани с черна боя. Мазилката е охрена. Размерите на цялото табло са: 110x60 см. Скициран на 20.IV.1916г.(Т.З,обр.35.)

766. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на черкезко село (Кумановско). Сив варовик (точилен камък) върху саркофаг. Четирикрилен; горните крила са малко по-къси и завършват с ябълки (5 см). Върху лицето му е гравиран квадрат с диагонали (кръст). Размери: 54x42x11 см. Работен след Руско-Турск[ата] война. Скициран на 20.IV.1916 г. (Т. 8, обр. 55.)

767. Кръст - надгробен паметник, из новите гробища на Куманово; сивочервеникав варовик. Четирикрилен; от ъглите на крилата излизат вертикални призматични подпорки; горното крило завършва в две цилиндрични ябълки (5 см). Върху лицето му са изгравирани кръстове - по средата голям във вид на вензела на Ис[ус] Христос, а отстрани малки, равнокрилни; на дясната и лявата стена на страничните крила е издълбано по едно равнокрилно кръстче. Размери: 60x40x10 см. Скициран на 20.IV.1916 г. (Т. 8, обр. 56.)

768. Кръст - надгроб[ен) паметник, из същите гробища, от сивочервеникав варовик. Четирикрилен; върху лицето му е гравиран дванадесетокрилен кръст; най-горното му крило се раздвоява във вид на вежди. Размери: 42x31x11 см. Скициран на 20.IV.1916г.(Т.8, обр.57.) Всичките кръстове из Кумановско са без надписи; датите и надписите са гравирани по саркофазите.

769. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Босе, Гилянско, Албания. Издялан е от ситнозърнест пясъчник. Четирикрилен; с четвъртити крила, вертикалните са по-дълги от страничните. Върху лицето му е издълбан кръст с широки крила, успоредно с крайния му контур и с оста на лицето на паметника върви гравирана линия. На долния край под издълбания кръст е гравиран зигзаг и хоризонтална линийка. Изработен е в 1861 г. (по надписа на плочата, положена върху гроба). Разме­ри: 57x20x8 см. Скициран на 15.ХI.1915 г. (Т. 8, обр. 39.)

770. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Босе, Гилянско, Албания. Изработен преди 50-60 години (по указанията на тамошни българи, които помнят) от ситнозърнест пясъчник. Четирикрилен; горното му крило е трапецовидно, долното ромбовидно, страничните малки и четвъртити. Върху лицето му е издълбан с широки крила четирикрилен правилен кръст, в дълбочината на който са гравирани кръстчета. Около крайния контур на лицето вървят две успоредни линии, външната от тях слиза надолу и се чупи на зигзаг. Размери: 76x45x7 см. Скициран на 15.ХI.1915 г. (Т. 8, обр. 40.)

771. Кръст - надгробен знак, из гробищата на с. Босе, Гилянско, Албания, изрязан и скован от букови дъски. Четирикрилен; горните му три крила са по-широки и нарязани на кръстове, долното е по-тясно и забито направо в земята; по лицето на кръста са направени напречни и кръстовидни нарези с трион. 5-10-годишен. Размери: 60x44x2 см. Скициран на 15.ХI.1915г. (Т. 5, обр. 18.)

772. А. Свещник с кръстове из църквата „Успение Пресв[етая] Богородици" в гр. Ихтиман. Изкован през 1835 г. от меко желязо. По горния обръч са приковани четирикрилни жръстчета, върху горните жрила на които се лепят свещите. Върху колонката на свещника има приковани два четирикрилни кръста, върху крилата на които също залепят свещи. Размери: кръстчето (Б) е нарисувано в естествена величина; целият свещник е висок 1,20 м; широк 39 см. Големите кръстове долу 22 см; диаметърът на малкия обръч 19 см; дебелина на колонката 2,5x1 см. Скициран на 6.Х.1919 г. (Т. 5, обр. 44.)

773. Перо за миросване с кръстче из църквата „Успение Пресветая Богородици" в гр. Ихтиман. Работено в 1835 г. от сребро. Четирикрилно; горни­те му три крила са еднакви, широки, с притъпени ъгли. Скицирано в естествена величина на 6.Х. 1919 г. (Т. 7, обр. 59.)

774. Кръст-акротерия върху върха на западния фронтон на църквата ,,Усп[ение] Пресв[етая] Бого­родици" в гр. Ихтиман; десетокрилен, всичките му крила без долното в краищата са разцепени и завити във формата на палмета. Изкован е грубо от самоковско меко желязо през 1835 г., когато е правена църквата. Размери: 8x40 см. Скициран на 6.Х.1919 г. (Т. 7, обр. 19.)

775. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Успение [Пресветая] Богородици" в гр. Ихтиман. Изработен от сив пясъчник около 1835 г. (по надписите на другите). Горните му три крила са къси и завършват с по една ябълка (3 см). Върху лицето му е гравирана линия, а по средата издълбан четирикрилен кръст. Размери: 45x19x7 см. Скициран на 6.Х.1919 г. (Т. 8, обр. 89.)

776. Кръст - надгробен паметник, из същите гробища. Четирикрилен; горното му крило е с две ябълки, а страничните с по една (в диаметър 7 см, височ[ина] 5 см). Посред лицето [е] издълбан равнокрилен кръст, в средата на който при издълбаването му е оставена ябълка. Размери: 29хззх 11 см. Издялан е през същото време грубо от сиво-син пясъчник. Скициран на 6.Х.1919 г. (Т. 8, обр. 90.)

777. Кръст-кукла из гробищата на гр. Ихтиман. Главата на куклата е трапецовидна, с шапчица, страничното крило е четвъртито; долното крило голямо и стеснено на горния си край. Изрязана от букова дъска. Размери: 49x14x3 см. Скицирана на 6.Х.1919г. (Т. 4, обр. 102.)

778. Кръст-кукла из същите гробища. Изрязана от букова дъска. Главата на куклата е трапецовидна, страничните крила са четвъртити. Главата на куклата завършва с кубическа шапчица, а върху лицето й са направени два кръстовидни нареза с трион. Нова. Размери: 28x15x4 см. Скицирана на 6.Х. 1919 г. (Т. 4, обр. 103.)

779. Кръст-кукла из същите гробища. Изработена от букова дъска. Главата на куклата е трапецовидна, с шапчица. Страничните й крила са широки и назъбени. 20-30-годишна. Размери: 34x14x3,5 см. Скицирана на 6.Х.1919 г. (Т. 4, обр. 104.)

780. Кръст-кукла из гробищата на с. Стамболово, Ихтиманско, издялана от осеново дърво. Главата й е голяма и шестоъгълна. От шийката й излизат двете странични крила - трапецовидни. Долното крило е най-дълго и стеснено към шийката. 20-25-годишна. Размери: 60x14x3 см. Скицирана на 6.Х. 1919 г. (Т. Б, обр. 67.)

781. Кръст-кукла из гробищата на с. Стамболово до гр. Ихтиман, изрязана от габър. Главата на куклата е многоъгълник и завършва с голяма продълговата многоъгълна шапчица. От шийката излизат две четвъртити крила, съединени с четвъртити нарези от трион. Нова. Размери: 10x42x3 см. Скицирана на б.Х.1919г.(Т. 6, обр.65.)

782. Надгробен кръст из двора на църквата „Св. Георги" в гр. Златица. Четирикрилен; с разширени краища. Крилата са съединени с триъгълни плочици, изрязани дъгообразно навътре. На лицето му е гравиран голям кръст и нечетлив надпис с дата 1877 г. Издялан е грубо от трошлив сив пясъчник (точилен камък). Размери: 70x50x8 см. Скиц[иран] на 7.ХI.1926г.(Т. 12, обр. 59.)

783. А. Надгробен кръст (на покойния първи бъл­гарски свещеник в гр. Златица поп Тодор К. Даскалов, умрял през 1875 г.). Из двора на църквата „Св. Георги" в гр. Златица. Четирикрилен; с ябълки в краищата на горните крила и плочки между четирите крила. На лицето му е издълбан единадесетокрилен кръст, контуриран с дълбока гравирана линия. Издялан е грижливо от сив точилен камък В размери: 57x34x9 см. Б. Гледан отстрани. Скиц[иран] на 7.ХI 1926 г. (Т. 2, обр. 70.)

784. Надгробен кръст из двора на църквата „Св. Георги" в гр. Златица. Издялан е от сив точилен камък през 1882 г. (когато се е поминал под него погребаният свещ. Серафим). Четирикрилен; на лицето му е гравиран голям кръст, а в него - още един с кръстосани горни крила. Размери: 84x34x9 см. Скиц[иран] на 7.ХI.1926 г. (Т. 12, обр. 124.)

785. Оброчище „Св. Спас". Намира се в средата на гр. Пирдоп, на малко площадче, заградено с железен парапет. Кръстът е от пясъчник, трошлив, посивял, четирикрилен с израстъци и венец. На лицето му е издълбан кръст, контуриран с гравирана линия, гравиран е и надпис с дата 1803 г. На Спасовден тук правят водосвет и курбан. Размери: 65x40x9 см. Скициран на 5.ХI. 1926 г. (Т. 12, обр. 68.)

786. А. Надгробен кръст из двора на църквата „Усп[ение] Пресветая Богородици" в гр. Пирдоп, изработен грубо от бял точилен камък (посивял). Четирикрилен; с венец между крилата и с про­дълговати израстъци в краищата на трите горни крила вместо ябълки. На лицето му е издълбан кръст, под него ниша за кандило. Размери: 82x32x7 см. Работен е преди 1918 г. (датата на постр[ояване на] църквата). Със същите израстъци е кръстът на оброчището „Св. Спас", датирано през 1803 г. И двата са с еднаква техника. Б. Гледан отстрани. Скициран на 4.ХI.1926 г. (Т. 12, обр. 105.)

787. Надгробен мраморен кръст из двора на църквата „Успение Пресветая Богородици" в гр. Пирдоп. Четирикрилен, с трапецовидна форма. Лявото му крило малко строшено. Върху горното е изрязано в кръгло ниско поле четирикрилно кръстче. Носи релефен надпис с дата 1836 г. Размери: 100x29x7 см. Скициран на 4.ХI.1926 г. (Т. 12, обр. 106.)

788. А. Надгробен мраморен кръст из двора на църквата „Успение Пресветая Богородици" в гр. Пирдоп. Четирикрилен; горното му крило е кръгло. Върху лицето му е издълбано четирикрилно кръстче с лъчи. Носи релефен надпис, полуизтрит, с дата 1843 г. Б. Гледан отстрани. Размери: 80x32x7 см. Скициран на 4.ХI.1926 г. (Т. 12, обр. 107.)

789. Кръст - [надгробен] паметник, из новите гробища на гр. Пирдоп, пренесен от църковния двор. От едрозърнест мрамор. Четирикрилен; горното му крило е кръгло, надписът и кръстът върху лицето му са издълбани, под тях е малка ниша за кандило; датиран през 1843 г. Размери: 70x30x8 см. Скициран на 4.ХI.1926 г. (Т. 12, обр. 108.)

790. Кръст от същите гробища, със същата форма е изрязан върху плоча с горен край по-широк и закръглен; вместо ниша украшение с релефни цветя; горният край е украсен с акантови листа - надписът е релефен, датата турска: 1257 = 1842 г. Размери: 80x38x9 см. Забел. „сене" irov. „гяурско сене" 1842. Из надписа на една надгробна плоча в гробищата в двора на църквата „Успение Пр[есветая] Богородици" от Копривщица. (Т. 12, обр. 109.)

791. Кръст-кукла из гробищата (новите) на гр. Пирдоп. От дялана букова дъска (нова е). Стра­ничните му крила са срязани под ъгъл навътре. Върху лицето му има два нареза с трион. Размери: 50х 14x9 (?) см. Скициран на 4.ХI.[1]926 г. (Т. 12, обр. 145.)

792. Свещник с кръстове из църквата ,,Усп[ение] Пр[есветая] Богородици" в гр. Копривщица. Изчукан е от самоковско желязо, когато е направена църквата - 1817 г. Кръстчетата са подвижни, четирикрилни, с разширени краища, тия, последните, са сплескани, за да се лепят свещите по тях. Размери на свещника с подставката: вис[очина] 135 см, гор[е] шир[ината] 55 см. Скициран на 6.ХI.1926 г. (Т. 12, обр. 64.)

793. Надгробен паметник- кръст. Горното му крило е кръгло, страничните са изрязани в плочата, четвъртити; върху лицето му горе е изрязано кръстче в кръг, а под него релефен надпис с дата 1827 г. Мраморен. Из гробищата в двора на църквата ,,Усп[ение] Пр[есветая] Богородици" в гр. Копривщица. Размери: 80x26x6 см. Скициран на 5.ХI.1926 г. (Т. 12, обр. 6)

794. Кръст, издълбан върху надгробна плоча (1,90x0,84x0,40 м), из гробищата в двора на църквата „Успение Пр[есветая] Богородици" в гр. Копривщица. Четирикрилен, с подставка в рококо линии; кръстът е дълбок, а орнаментът в подставката висок 2 см. Размери: 47x21,5 см с подставката. Под кръста е издълбан надпис с дата 1839 г. Скициран на 5.ХI.1921 г. (Т. 12, обр. 62.)

795. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в двора на църквата „Успение [пресветая] Бого­родици" в гр. Копривщица. От едрозърнест мрамор - куклообразен, кръстът е четирикрилен във венец.Долу по плочата върху лицето е изрязан надпис с дата  1817 г. Размери: 105x34x8 см. Скициран на 5.ХI.1926г.(Т. 12, обр.49.)

796. Кръст от едрозърнест мрамор из гробищата в двора на църквата „Успение [Пресветая] Богоро­дици" в гр. Копривщица. Четирикрилен; с трапецо­видни крила, долното голямо; на лицето по средата е изрязано кръстче, в края под него релефен надпис с дата  = 1775 г. Размери: 105x31x9 см. Скициран на 5.ХI.1926 г. (Т. 12, обр.50.).

797. Начален кръст от писмо, написано върху 67 лист (на втората му страница) от тетраевангелието (ръкописна книга) в църквата „Успение Пр[есве-тая] Богородици" в гр. Копривщица. Датирано (1644). Ест[ествена] вел[ичина]. Преписано на 6.ХI.1926 г. (Т. 12, обр. 43.)

798. А. Кръст от тухли (специално моделирани и нагодени за кръста), съзидани между дялани камъни в стената на църквата „Св. Никола" в гр. Копривщица през 1873 - [18]74 г., когато е строена. Четири­крилен, с подставка, върху която е моделирано плоско шестокрило ангелче, Б. Шестокрило ангелче. Размери: около 75x60 см. Скицирано на 6. ХI.1926 г. (Т. 12, обр. 61.)

799. Оброчище „Преподобна св. Петка" в гр. Коприв­щица. Плочата е забита на един от източните баири, които обикалят гр. Копривщица, наречен Св. Параскева, отдясно на хълма Св. Никола. Тя е от бял варовик, цепена, с размери 60x60x15 см. Ако се сравни по рисунъка на гравираните по нея линии, кръстове и букви с другите датирани каменни паметници в Копривщица, не ще да е по-стара от 1780 г. Празникът на оброчището е денят на св. Петка (св. Параскева). Тук служат молебен, колят курбан, правят и молитва за дъжд. Скицирано на 5. ХI.1926г. (Т. 13, обр. 114.)

800. Мраморен кръст из двора на църквата „Въведение Пресветая Богородици" в гр. Панагю­рище. Горните му крила очукани. На лицето му кръг с изрязан равнокрилен кръст. Под него в ниски полета е надписът му, релефно изработен с дата 1814 г. Размери: 100x30x10 см. Скициран на 5.VШ.1929 г. (Т. 13, обр. 89.)

801. Мраморен uръст. Горните му крила завършвали с полукръгли издатъци, сега строшени. На лицето му е издълбан правилно кръст с разширени краища. Размери: 100x38x5 см. Дата и надпис няма. Работен е около 1840 г. заедно с другите тук датирани. Скициран на 5.VIII. 1929 г. из двора на църквата „Въведение Пресветая Богородици" в гр. Панагю­рище. (Т. 13, обр. 88.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.