Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа
 

23 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6,

  23 януари 1990, начало 10:44 часа

   

  /продължение/

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 

  Благодаря на представителката на бъдещия демократичен женски съюз. 
  Може би да дадем думата за 5 минути на представителя на Комсомола, както той е дал заявката. 

   
  РОСЕН КАРАДИМОВ:

  Осем минути са записани в заявката, ако позволите, доктор Желев. 
   

    

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Ако може по-кратко, за да имаме време. 

   
  РОСЕН КАРАДИМОВ:

  Ще се постарая.
  Искам да разпределя няколко неща. 
  Първо, да предложа на всички участници да не даваме оценка, още повече политическа на изказванията на другите участници, тъй като тя ги поставя в неравноправно отношение, а оценката ще дадат хората, които слушат това предаване и тя ще бъде в крайна сметка фиксирана в резултатите на тази маса. 
  Второ, подкрепяме напълно изказването на д-р Дертлиев и смятаме да не правим обобщени политически изказвания и декларации и ще се опитаме да бъдем максимално конкретни по темата. 
  И трето, предлагаме да минем от етапа на констатация на фактите към конкретни предложения. 
  Във връзка с това нашата позиция се базира на три фундамента. 
  Първо, нашите позиции са широко обсъдени и се подкрепят от голяма част от българската младеж. Във връзка с това предлагаме нашите предложения за закон за политическите партии на вниманието на всички участници в масата. Предлагаме подобен подход, за да пестим максимално времето на всички участвуващи. Ще можете да се запознаете с текста и да го коментирате на следващото заседание. 
  Ще се спра само на основните характерни черти на нашето становище. 

  И трето, делегацията на Димитровския комунистически младежки съюз ще акцентира и върху младежкия аспект на предложените проблеми, за да може максимално да защити интересите на своите членове.
  Според нас въпросът за изменението на политическата система не може да бъде разглеждан като самоцел. Той е в непосредствена връзка с обществото, което искаме да изградим. В този аспект създаването на нова политическа система е средство за постигането на целта, изграждането на общество от нов тип в нашата страна.

  Според Димитровския комсомол главният проблем, към чието решаване трябва да пристъпим незабавно при промяната на политическата система, е разграждането на всички тоталитарни структури, които все още съществуват и създават пречки за по-нататъшното демократизиране на обществото. На нашето общество е необходим реален плурализъм на идеите, на мненията, на политическите партии. В този аспект новата политическа система трябва да създава условия за хармонично функциониране на обществото, основано на:
  1. Гарантиране на всички лични и обществени свободи;
  2. Дълбока демократизация и създаване на реални възможности за всеки член на обществото да участвува пълноценно в обществения икономически живот;
  3. Широкообхватна и демократична правна система и гарантиране на върховенството на закон;
  4. Създаване на условия за повишаване качеството на живот в страната;
  5. Особено внимание и защита от страна на държавата на социално слабите слоеве;
  6. Гарантиране на равни възможности за жизнена реализация на всички членове на обществото.

  За нас именно това общество се нарича социализъм.
  За създаването на политическа система, отговаряща на потребностите на това общество е необходима една коренна промяна на сега съществуващата система и нейното единство от институционална, нормативна и функционална подсистема.

  Ние се придържаме към разбирането за съществуване в България на републиканска форма на управление - парламентарна демокрация, въвеждане на статут на президент.

  Категорично сме за върховенство на законодателната над изпълнителната власт. Това се гарантира според нас със следното взаимоотношение - парламент - президент. Президентът се избира от Народното събрание и неговият статут да не предполага засилване на изпълнителната за сметка на законодателната власт. Утвърждаването и отчетността на правителството и неговия ръководител да става от парламента, а не от президента.


Парламентът трябва да бъде единствената институция, която може да гласува вот на доверие на правителството, без този вот да се бламира от президента чрез възможност за разпускане на Народното събрание.
Въпросът за разделяне на властите според нас би следвало да се разгледа и от гледна точка на контрола, т.е. изключване на безконтролната власт. Такъв механизъм се гарантира от създаването на конституционен съд.
Един от ключовите въпроси за радикално преустройство на политическата система е управленската дейност на държавата по отношение на стопанската дейност. Целта в случая е ясна - отказ от командно-административните методи на управление на икономиката и преход към призната със закон и реално осъществявана самостоятелност на стопанските единици. Връзката на този въпрос с демократизацията на политическия живот е двустранна.
От една страна, предпоставка за неговото решаване е наличието на закон за собствеността, утвърждаващ плурализма на формите на собственост. От друга страна - облекчаване на функциите, а следователно и на структурите на държавата.
Ние се обявяваме решително за деполитизация на структурите на армията, милицията, съда, прокуратурата, образованието, средствата за масова информация, които изпълняват общо социални функции. Считаме, че този процес трябва да бъде гарантиран с:
1. Двустранен контрол на тези ръководители и ведомства от страна на съдебните органи и от страна на обществеността.
Ежегодна отчетност пред парламента и обществеността за структурата, функциите и субсидиите на съответните ведомства.
Утвърждаване на статутите на съответните държавни ведомства и техните ръководители от Парламента.
Според Димитровския комунистически младежки съюз въпросът за създаването и функционирането на политически партии трябва да се урежда въз основа на закон за политическите партии, предложение по които бяха публикувани и които имаме готовност да разпространим.
Гаранции за това нещо са:
1. Съществуването на политически плурализъм в обществения живот.
2. Равенство на политическите партии пред законите и държавата.
3. Свобода на избор и единство на организационния признак на изграждане на политическите партии.
4. Откритост на вътрешнопартийния живот и на набирането и разходването на финансовите средства на политическите партии през упълномощени от държавата органи.
5. Недопустимост за създаване на въоръжени формирования на политическите армии.
6. Недопускане на създаването на партии, които проповядват фашизъм, расизъм и нарушаване на основните човешки права или чрез проблемите и действията си предизвикват национално разслоение по етнически и религиозен признак.
7. Действието на обществените организации да се регламентира по принципи, близки до тези за политическите партии.
Практическото осъществяване на промените на политическата система ние виждаме като конкретни стъпки в следната последователност:
1. Частични промени в Конституцията.
2. Приемане на Закона за политическите партии.
3. Приемане на Закон за печата и средствата за масова информация, който може да гарантира адекватна предизборна борба.
4. Приемане на нов избирателен закон.
5. Провеждане на свободни и демократични избори за Народното събрание, не частични.
6. Приемане на нова Конституция.
7. Създаване на цялостна законодателна уредба на бъдещата политическа система.
От гледна точка на това, че бяхме упрекнати в същността си като структура от тоталитарния режим, без да злоупотребявам с вашето внимание, с две думи искам да кажа, че Димитровския комунистически младежки съюз започна практически стъпки по разграждането на тази част от своята структура, която смятаме, че беше вписана в тоталитарното общество. За нас беше ясно, че през изминалите години всяка обществена организация, не само Комсомолът, по необходимост в едно тоталитарно общество се превръща в казионна и част от него. Това обаче не означава, че ние се отказваме изобщо от организацията, а само от тези нейни механизми и принципи, които са я превърнали в казионна и които са я направили част от тоталитарното общество, още повече че Комсомолът не е възникнал с идеята за тоталитарна организация, а постепенно е станал такава.
Съкратихме 60% апарата на Комсомола и разформировахме областните комитети на Комсомола. Отменихме номенклатурата като принцип в Димитровския комсомол с решение на пленума на Комсомола. Декларирахме организационното отделяне от Българската комунистическа партия и мисля, че с последните си позиции го доказахме и на практика. Още повече, че смятаме да формираме свое активно отношение като неутрална страна спрямо конгреса на Българската комунистическа партия, защото това отношение ще бъде изключително важно за нас. Ние ще кажем като младежка организация каква партия бихме желали да видим след конгреса на 30 януари.
Провъзгласихме принципа за деполитизация на детските структури и практически преминахме към стъпки за отделянето на ДПО "Септемврийче в младежките организации и нейната деполитизация като несъвместима, за нас е несъвместимо политическа дейност да се води в една младежка организация и детска организация.
Искам да подчертая изрично, че въпросите за промяната на Комсомола са изцяло от компетенцията на неговия конгрес. Ние няма да допуснем "кръглата маса" да дава определени внушения, но в същото време бихме желали да запознаем участниците с основните идеи за разграждането на тоталитарния механизъм на Комсомола.
Преди всичко това е идеята за създаването на практически нов съюз, който да вземе най-полезното като идейна принадлежност и като мироглед на своите членове, но който унищожи в себе си всички структури, които наподобяват организационните структури от времето на тоталитарното общество.
Злоупотребих малко с времето, благодаря на водещия, че не ме прекъсна.
 

Да, благодаря и аз на представителя на Комсомола Росен Карадимов.
Можем да пристъпим към договаряне.
Има още осем души, които са се записали за изказване. Това вероятно ще стане следобед, ако се договорим следобед да заседаваме - нещо, на което ние настояваме.
Преди това с ваше позволение бих поставил отново въпроса за тази сграда, която ни е дадена на "Раковски". Оказа се, че тя е собственост на КНИПИТУГА и днес там е имало протестна демонстрация, нещо, което създава нежелателно за нас отношение към Съюза на демократичните сили. Ние не искаме да бъдем на тази основа да бъдем поставени в противоречие с която и да било институция. Това е много неприятно и мисля, че тези въпроси трябва да се решат.
 

Другарю Желев, аз трудно си представям коя организация с удоволствие би приела каквото и да било решение в днешните условия в София. КНИПИТУГА до вчера си получаваше наема от БИСА и не повдигаше този въпрос. Но ние ще осъществим контакти с тях. Аз съм съгласен с вас, че въпросът трябва да бъде решен по максимално спокоен, демократичен начин. Но, откровено казано, не виждам друго възможно решение в момента. Нека днес помолим, аз ще се погрижа някои от нашите представители да проведат разговори с колектива, ако е нужно, за да ги убедят да не стават пречка в един такъв момент за нормалната работа на нашата "кръгла маса". КНИПИТУГА не губи собствеността си върху сградата. Ние се договорихме сега да намерим решение, което да позволи да се започне нормална дейност на Съюза на демократичните сили. А в близките месеци бихме могли да се погрижим заедно за едно по-трайно и удовлетворяващо всички решение. Така че аз предлагам да не променяме своето становище, а да проведем контакти с хората и да се постараем да получим тяхната морална и собственическа подкрепа. Готов съм да предприемем съответните стъпки.
 

Възможност за други сгради все пак няма ли? Вие разполагате с такъв фонд.
 

Всички сгради са населени, т.е. без съкращение, което предстои, без съкращение на щатове едва ли в София може да се освободи в момента лесно административна площ. Аз бих искал да се надявам, че след няколко месеца тя ще бъде излишна, защото съкращенията, които се предвиждат, са много съществени. Но сега в момента хората са на служба, на работа, на щат и всяко драстично действие ще предизвика даже по-остра реакция, тъй като КНИПИТУГА е настанена сега в момента, те да заемат тази сграда. Ако започнем живи хора да отстраняваме от техните работни места, реакцията ще бъде, аз мисля и на обществеността, много по-негативна. Така че нека следобед да се консултираме още, но аз лично вярвам, че можем да намерим съответно решение.
 

Ние предлагаме контактната група да действува и бихме желали някакво изявление да се направи, че не сме виновни ние за тази работа, като си запазваме правото и нашият говорител да каже такова нещо.
 

Тъй като ни слушат в момента по радио "София", аз веднага правя това изявление, че тази сграда не е посочена от Съюза на демократичните сили и следователно той не носи отговорност за предложеното решение. Ако това ви удовлетворява, заявлението ...
 

Тук ми подсказват за Института по марксизъм-ленинизъм. Това е сграда, с която вие разполагате.
 

Доктор Дертлиев, вашето въздействие се чувствува.
 

Съгласен съм.
 

Вчера ни подсказаха също така, че едната сграда на Комсомола на ул. "Ал.Стамболийски" е почти съвсем празна. След като Комсомола е съкратил щата си с 60%, биха могли да се поберат в една сграда. А също ни подсказаха, че фирмите, които са поставени отпред, за да се види, че сградата е заета - не знам доколко това е вярно - ни подсказаха, че са фиктивни, че няма настанени фирми. Така че би могло да се обсъди един такъв вариант. След обед предлагам да се види това.
 

Нека видим тези неща, но все пак моля да останем на нашето решение, тъй като то е подписано от всички заинтересовани страни, а контактната група да проведе допълнителни консултации. Надявам се, че ще постигнем спокойно конструктивно решение по този въпрос.
 

Само да внеса яснота. Доктор Желев, елате да проверите дали фирмите са там. Нека да не говорим на слухове, особено пред радио "София" в момента. Проверете на място, ще видите, че фирмите са там.
 

Не може ли да пожелаем на всички наши радиослушатели всичко най-добро, да им благодарим, че са ни изслушали и да прекъснем тук предаването, тъй като започваме да разговаряме по въпроси, които едва ли представляват някакъв особен интерес? Това са въпроси на сгради, на вестници. Както желаете, Мен не ме смущава това. Ако вие се присъедините към това поздравление към радиослушателите, бихме могли да помолим да закрием заседанието.
 

Да, ние също благодарим на радиослушателите от страна на нашата делегация за вниманието, с което са ни слушали и сме съгласни тук да се прекъсне предаването.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието